Adalet Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınav İlanı 2012

Ana Sayfa » Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği » Adalet Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınav İlanı 2012
17 Şubat 2012 - 22:14

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLÂNI

 

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğindeki hükümler çerçevesinde, ekli listede yeri, sınıfı, unvanı ve adedi (Ek-1) ve bu kadrolar için gerekli öğrenim şartları (Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7) belirtilen Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında münhal olan mühendis, istatistikçi, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara unvan değişikliği sınavı ile atama yapılacaktır.

 

I- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI

 

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 25’inci maddesinde belirtilen ve aşağıda gösterilen atanılacak görevin niteliklerini son başvuru tarihi itibariyle taşımış olmak ve süresinde başvurmuş olmak kaydıyla; unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar şunlardır:

 

1-Mühendis ve İstatistikçi Kadrolarına Atanabilmek İçin;

 

a)En az fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

 

b)Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

 

2-Tekniker Kadrosuna Atanabilmek İçin;

 

a)En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğrenim mezunu olmak,

 

b)Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

 

3-Teknisyen Kadrosuna Atanabilmek İçin;

 

a)Bu unvanları veren yüksek okul, meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili

 

bölümlerinden mezun olmak,

 

b)Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

 

 

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

 

 

1-Unvan değişikliği sınavına katılmak için yapılacak başvurular başvuru formu (EK-8) ve başvuru formuna eklenecek öğrenim durumu belgesi ile, 17/02/2012 tarihinden başlamak üzere 29/02/2012 günü mesai bitimine kadar, Eğitim Dairesi Başkanlığı’na bizzat veya posta ile yapılacaktır. (faks yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır). Postadaki gecikmeler de dahil olmak üzere 29/02/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 

2- Unvan değişikliği sınavına katılmak için başvuranlar, unvan değişikliği sınavı için ilan edilen kadrolardan yalnızca birine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadro için müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

3- Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlü adayın sınavının daha elverişli şartlarda yapılabilmesi için;

 

Aday tarafından, özür durumunu belirtir sağlık kurulu raporunun veya özürlü kimlik kartının bir örneğinin müracaat sırasında ibraz edilmesi, belge asıllarının sınav esnasında yanında bulundurulması gerekmektedir.

 

 

 

 

III- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILACAKLARIN SEÇİMİ, İLKELER VE İTİRAZ

 

 

1- Unvan değişikliği sınavına başvuranların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi gereğince Bakanlık merkezinde oluşturulan ve 17’nci maddesinde görevi tanımlanan Sınav Kurulu tarafından, anılan Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecektir.

 

2- Sınav Kurulu tarafından unvan değişikliği sınavına katılacakların belirlendiği listeler 09/03/2012 tarihinde http://www.adalet.gov.tr ve http://www.edb.adalet.gov.tr resmî internet sitelerinde ilan edilecektir. Listelere yönelik olarak ilgililer, 16/03/2012 tarihi mesai bitimine kadar bizzat veya posta yada faks yolu ile itirazda bulunabileceklerdir. Faks yolu ile yapılacak itirazlarda, itiraz dilekçesinin aslı Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’na posta ile ulaştırılacaktır. İtirazda, itiraz sebepleri ve gerekçeleri açıkça yazılacaktır. Postadaki gecikmeler de dahil olmak üzere 16/03/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Sınav kurulu, 26/03/2012 tarihine kadar itirazlar hakkında karar verecek ve listeler kesinleştirilerek http://www.adalet.gov.tr ve http://www.edb.adalet.gov.tr resmî internet sitelerinde ilan edilecektir.

 

3- Bu ilkeler dahilinde belirlenen adaylar unvan değişikliği sınavına alınacaktır.

 

 

IV- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVININ KONULARI

 

 

Unvan değişikliği sınavları, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 25’inci maddesi gereğince, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yapılacaktır.

 

İlgili Yönetmeliğin 17’nci maddesi uyarınca, atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden ders notlarının daha sonra duyurulacak olan sınav tarihinden en az bir ay önce personele verilmesi sağlanacaktır.

 

Sözkonusu Yönetmeliğin 12’nci maddesindeki ortak konulara ilişkin ders notları ise sınava girecek personel tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı’ndan (www.dpb.gov.tr,) İzmir 2.Cadde No:41 Kızılay/Ankara, Posta Kod: 06650, Telefon: (0 312) 419 60 02 – Faks: (0 312) 419 23 09 – adresinden temin edilecektir

 

V- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVININ TARİHİ VE SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

1- Unvan değişikliği sınavına katılacaklar; daha sonra belirlenecek ve ilgililere duyurulacak tarih, saatte Ankara’da yazılı sınava alınacaktır. Adaylar daha sonra duyurulacak sınav ücretini ilgili kurum hesabına yatıracaktır.

 

2- Unvan değişikliği sınavı sonunda yapılacak olan yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılırlar. Başarılı sayılanların atamaları Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde yapılacaktır.

 

3- Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğindeki aranan şartları taşımayanlar ile sonradan bu şartları taşımadıkları anlaşılanlardan unvan değişikliği sınavına girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

 

4- Unvan değişikliği sınavı, atama izni verilen bütün kadrolar için aynı tarihte yapılacaktır.

 

 

 

VI- SINAV SORULARI, SINAV UYGULAMASI İLE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

 

1-Sınav soruları ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlar soru ve cevap anahtarının Adalet Bakanlığının http://www.adalet.gov.tr ve http://www.edb.adalet.gov.tr resmî internet sitelerinde yayımından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Eğitim Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.

 

2-Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 20’nci maddesi hükmü çerçevesinde,

 

a-)İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde sınav sonuçlarına ilişkin olarak Sınav Kuruluna iletilmek üzere Eğitim Dairesi Başkanlığına itiraz edebilecektir.

 

b-)İtirazlar Sınav Kurulu tarafından sınavı yapan kuruma, itiraz sonuçları da ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.

 

3- İtirazlar bizzat veya posta yada faks yolu ile yapılacaktır. Faks yolu ile yapılacak itirazlarda, itiraz dilekçesi ve ücret dekontunun aslı Eğitim Dairesi Başkanlığı’na posta ile ulaştırılacaktır. Yapılacak itirazlarda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

4- Sınav sonuçlarına itiraz edecek adaylar 25 TL. itiraz ücretini, bilahare duyurulacak kurum hesabına yatıracaktır.

 

5- İtiraz dilekçelerine; itiraz edenin adı, soyadı, sicili, unvanı, baba adı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, görev yeri, adresi, irtibat telefonu, başvurduğu kadronun unvanı, yeri ve itiraz konuları yazılacak, itiraz dilekçesinin ve ücret dekontunun aslı Eğitim Dairesi Başkanlığı’na iletilecektir.

 DUYURULUR.

EKLER:

1-Münhal kadro listesi (Ek-1)

2-Kadrolar için öğrenim şartını belirtir tablo (Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7)

3-Başvuru formu (Ek-8)

 

 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Görevde Yükselmede Tüm Kadrolara Sözlü Sınav ŞartıGörevde yükselme ve ünvan değişikliği için tüm kadrolara sözlü sınav kriteri...
Devlet Memurlarının Terfi Sistemi DeğişmeliDevlet memurlarında terfi etmek sadece kağıt üzerinde mevzuatta yer almakta. Memurların...
SGK, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı AçtıSGK, şef ve memur kadroları için görevde yükselme sınavı; aktüer, avukat, grafiker, istatistikçi,...
TÜİK Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği 2015 8 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29349 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığı (Türkiye...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Başbakanlık (Afet ve...
Diyanet Kurumiçi 100 Vaiz AlacakD U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız taşra teşkilatında...
İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği Değişti
İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği Değişti 19 Ocak 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29241 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: İÇİŞLERİ...
MEB 4667 Kontenjana Ünvan Değişikliği Sınavı AçtıMilli Eğitim Bakanlığı 4.667 kontenjan için ünvan değişikliği sınavı açtı....
MEB ve Yargıtay’ın Görevde Yükselme Yönetmelikleri DeğiştiMillî Eğitim Bakanlığı ve Yargıtay’ın Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği...
Yeni Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği YönetmelikleriResmi gazetede 4 kurumun Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmelikleri...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Et ve Süt Kurumu Erzincan 24 adet Kasap ve Et Hazırlama İşçisi Alım İlanı için Emre diyorki;

Ortaligi yalanci kasaplar dolmus gercek kasaplar meydanda bugunku sahte kasaplar meydanlarda ve devletin kendi bunyesinde iste zanaatkarlik meslek yer

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

657 sayılı Kanun’un “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde, “Muvazz

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

evet kullanılabilir. 1 gün bile yapsan kullanılır.