Adalet Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınav İlanı 2012

Ana Sayfa » Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği » Adalet Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınav İlanı 2012
17 Şubat 2012 - 22:14

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLÂNI

 

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğindeki hükümler çerçevesinde, ekli listede yeri, sınıfı, unvanı ve adedi (Ek-1) ve bu kadrolar için gerekli öğrenim şartları (Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7) belirtilen Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında münhal olan mühendis, istatistikçi, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara unvan değişikliği sınavı ile atama yapılacaktır.

 

I- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI

 

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 25’inci maddesinde belirtilen ve aşağıda gösterilen atanılacak görevin niteliklerini son başvuru tarihi itibariyle taşımış olmak ve süresinde başvurmuş olmak kaydıyla; unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar şunlardır:

 

1-Mühendis ve İstatistikçi Kadrolarına Atanabilmek İçin;

 

a)En az fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

 

b)Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

 

2-Tekniker Kadrosuna Atanabilmek İçin;

 

a)En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğrenim mezunu olmak,

 

b)Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

 

3-Teknisyen Kadrosuna Atanabilmek İçin;

 

a)Bu unvanları veren yüksek okul, meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili

 

bölümlerinden mezun olmak,

 

b)Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

 

 

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

 

 

1-Unvan değişikliği sınavına katılmak için yapılacak başvurular başvuru formu (EK-8) ve başvuru formuna eklenecek öğrenim durumu belgesi ile, 17/02/2012 tarihinden başlamak üzere 29/02/2012 günü mesai bitimine kadar, Eğitim Dairesi Başkanlığı’na bizzat veya posta ile yapılacaktır. (faks yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır). Postadaki gecikmeler de dahil olmak üzere 29/02/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 

2- Unvan değişikliği sınavına katılmak için başvuranlar, unvan değişikliği sınavı için ilan edilen kadrolardan yalnızca birine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadro için müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

3- Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlü adayın sınavının daha elverişli şartlarda yapılabilmesi için;

 

Aday tarafından, özür durumunu belirtir sağlık kurulu raporunun veya özürlü kimlik kartının bir örneğinin müracaat sırasında ibraz edilmesi, belge asıllarının sınav esnasında yanında bulundurulması gerekmektedir.

 

 

 

 

III- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILACAKLARIN SEÇİMİ, İLKELER VE İTİRAZ

 

 

1- Unvan değişikliği sınavına başvuranların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi gereğince Bakanlık merkezinde oluşturulan ve 17’nci maddesinde görevi tanımlanan Sınav Kurulu tarafından, anılan Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecektir.

 

2- Sınav Kurulu tarafından unvan değişikliği sınavına katılacakların belirlendiği listeler 09/03/2012 tarihinde http://www.adalet.gov.tr ve http://www.edb.adalet.gov.tr resmî internet sitelerinde ilan edilecektir. Listelere yönelik olarak ilgililer, 16/03/2012 tarihi mesai bitimine kadar bizzat veya posta yada faks yolu ile itirazda bulunabileceklerdir. Faks yolu ile yapılacak itirazlarda, itiraz dilekçesinin aslı Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’na posta ile ulaştırılacaktır. İtirazda, itiraz sebepleri ve gerekçeleri açıkça yazılacaktır. Postadaki gecikmeler de dahil olmak üzere 16/03/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Sınav kurulu, 26/03/2012 tarihine kadar itirazlar hakkında karar verecek ve listeler kesinleştirilerek http://www.adalet.gov.tr ve http://www.edb.adalet.gov.tr resmî internet sitelerinde ilan edilecektir.

 

3- Bu ilkeler dahilinde belirlenen adaylar unvan değişikliği sınavına alınacaktır.

 

 

IV- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVININ KONULARI

 

 

Unvan değişikliği sınavları, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 25’inci maddesi gereğince, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yapılacaktır.

 

İlgili Yönetmeliğin 17’nci maddesi uyarınca, atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden ders notlarının daha sonra duyurulacak olan sınav tarihinden en az bir ay önce personele verilmesi sağlanacaktır.

 

Sözkonusu Yönetmeliğin 12’nci maddesindeki ortak konulara ilişkin ders notları ise sınava girecek personel tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı’ndan (www.dpb.gov.tr,) İzmir 2.Cadde No:41 Kızılay/Ankara, Posta Kod: 06650, Telefon: (0 312) 419 60 02 – Faks: (0 312) 419 23 09 – adresinden temin edilecektir

 

V- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVININ TARİHİ VE SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

1- Unvan değişikliği sınavına katılacaklar; daha sonra belirlenecek ve ilgililere duyurulacak tarih, saatte Ankara’da yazılı sınava alınacaktır. Adaylar daha sonra duyurulacak sınav ücretini ilgili kurum hesabına yatıracaktır.

 

2- Unvan değişikliği sınavı sonunda yapılacak olan yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılırlar. Başarılı sayılanların atamaları Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde yapılacaktır.

 

3- Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğindeki aranan şartları taşımayanlar ile sonradan bu şartları taşımadıkları anlaşılanlardan unvan değişikliği sınavına girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

 

4- Unvan değişikliği sınavı, atama izni verilen bütün kadrolar için aynı tarihte yapılacaktır.

 

 

 

VI- SINAV SORULARI, SINAV UYGULAMASI İLE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

 

1-Sınav soruları ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlar soru ve cevap anahtarının Adalet Bakanlığının http://www.adalet.gov.tr ve http://www.edb.adalet.gov.tr resmî internet sitelerinde yayımından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Eğitim Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.

 

2-Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 20’nci maddesi hükmü çerçevesinde,

 

a-)İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde sınav sonuçlarına ilişkin olarak Sınav Kuruluna iletilmek üzere Eğitim Dairesi Başkanlığına itiraz edebilecektir.

 

b-)İtirazlar Sınav Kurulu tarafından sınavı yapan kuruma, itiraz sonuçları da ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.

 

3- İtirazlar bizzat veya posta yada faks yolu ile yapılacaktır. Faks yolu ile yapılacak itirazlarda, itiraz dilekçesi ve ücret dekontunun aslı Eğitim Dairesi Başkanlığı’na posta ile ulaştırılacaktır. Yapılacak itirazlarda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

4- Sınav sonuçlarına itiraz edecek adaylar 25 TL. itiraz ücretini, bilahare duyurulacak kurum hesabına yatıracaktır.

 

5- İtiraz dilekçelerine; itiraz edenin adı, soyadı, sicili, unvanı, baba adı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, görev yeri, adresi, irtibat telefonu, başvurduğu kadronun unvanı, yeri ve itiraz konuları yazılacak, itiraz dilekçesinin ve ücret dekontunun aslı Eğitim Dairesi Başkanlığı’na iletilecektir.

 DUYURULUR.

EKLER:

1-Münhal kadro listesi (Ek-1)

2-Kadrolar için öğrenim şartını belirtir tablo (Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7)

3-Başvuru formu (Ek-8)

 

 

  • tarım bakanlığı ünvan değişikliği sınav soruları
  • tarım bakanlığı görevde yükselme sınav soruları
  • tarım bakanlığı görevde yükselme sınav soruları 2012
  • adalet bakanliği görevde yükselme yönetmeliği
  • adalet bakanlığı ünvan değişikliği sınavı
  • adalet bakanlığı ünvan değişikliği
  • GÖREVDE YÜKSELME SINAV SORULARI 2012
  • adalet bakanlığı ünvan değişikliği sınav soruları
  • ünvan değişikliği sınav soru ve cevapları
  • adalet bakanlığı görevde yükselme 2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Görevde Yükselmede Tüm Kadrolara Sözlü Sınav ŞartıGörevde yükselme ve ünvan değişikliği için tüm kadrolara sözlü sınav kriteri...
Devlet Memurlarının Terfi Sistemi DeğişmeliDevlet memurlarında terfi etmek sadece kağıt üzerinde mevzuatta yer almakta. Memurların...
SGK, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı AçtıSGK, şef ve memur kadroları için görevde yükselme sınavı; aktüer, avukat, grafiker, istatistikçi,...
TÜİK Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği 2015 8 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29349 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığı (Türkiye...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Başbakanlık (Afet ve...
Diyanet Kurumiçi 100 Vaiz AlacakD U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız taşra teşkilatında...
İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği Değişti
İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği Değişti 19 Ocak 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29241 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: İÇİŞLERİ...
MEB 4667 Kontenjana Ünvan Değişikliği Sınavı AçtıMilli Eğitim Bakanlığı 4.667 kontenjan için ünvan değişikliği sınavı açtı....
MEB ve Yargıtay’ın Görevde Yükselme Yönetmelikleri DeğiştiMillî Eğitim Bakanlığı ve Yargıtay’ın Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği...
Yeni Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği YönetmelikleriResmi gazetede 4 kurumun Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmelikleri...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker