2012 Şubat Öğretmen Atamasına Dava Açıldı

Ana Sayfa » Genel » 2012 Şubat Öğretmen Atamasına Dava Açıldı
04 Şubat 2012 - 11:55

Eğitim Sen tarafından 2012 Şubat öğretmen atamasına yürütmenin durdurulması talebiyle dava açıldı. Eğitim Sen tarafından açılan dava dilekçesinde “Öğretmen olarak atananlar, atandıkları yerde adaylık süresi dahil en az dört yıl çalıştıktan sonra yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir” hükmü ve ‘Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama’ ile ‘Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama’ ya yer verilmemesi hususlarına değinildi.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA

 

 

                                                                                              Yürütmenin durdurulması

                                                                                                          İstemlidir

 

 

 

 

DAVACI       : Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN)

Cinnah Caddesi, Willy Brant Sokak, No: 13 – Çankaya/ANKARA

 

VEKİLİ         : Av. Mehmet Rüştü TİRYAKİ, Av. Zuhal ÇOLAK, Av. Necmiye ŞABBAZ

                        Av. Mahmut Nedim ELDEM, Av. Bedia Boran BULUT (Aynı adreste)

 

DAVALI       : Milli Eğitim Bakanlığı – Çankaya/ANKARA

 

KONUSU      : Şubat 2012 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzunun;

a)     2.11. maddesinde yer alan “Öğretmen olarak atananlar, atandıkları yerde adaylık süresi dahil en az dört yıl çalıştıktan sonra yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir” ibaresinin,

b)     Kılavuzda, ‘Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama’ ile ‘Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama’ ya yer verilmemesi nedeniyle eksik düzenlemenin,

Öncelikle dava sonuna değin yürütmesinin durdurulmasına, daha sonra iptaline karar verilmesi istemleridir.

 

SÜRE             : Dava konusu Kılavuz, 25 Ocak 2012 günü Milli Eğitim Bakanlığı’nın Resmi internet sitesinde yayımlandığından davamız süresi içerisindedir.

 

AÇIKLAMALAR VE HUKUKSAL DURUM

25 Ocak 2012 günü Milli Eğitim Bakanlığı’nın Resmi internet sitesinde Şubat 2012 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu yayımlanmıştır. Kılavuzun ekinde yer alan kontenjan listesi uyarınca, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarına 17.000 öğretmen atanacaktır. 17 bin öğretmen atanacak olması, öğretmen olarak atanmayı bekleyen yüzbinlerce öğretmeni doğal olarak umutlandırmıştır. Ancak atanmayı bekleyen öğretmenlerin önemli bir bölümü, kılavuzu okuduklarında büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Bunun nedeni, kılavuzda yer alan “Öğretmen olarak atananlar, atandıkları yerde adaylık süresi dahil en az dört yıl çalıştıktan sonra yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir” hükmü ve ‘Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama’ ile ‘Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama’ ya yer verilmemesidir.

 

Dava konusu Kılavuz hükümleri uyarınca, öğretmen olarak atananlar, atandıkları yerde adaylık süresi dahil en az dört yıl çalıştıktan sonra yer değiştirme isteğinde bulunabileceği, ‘Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama’ ile ‘Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama’ ya yer verilmemesi nedeniyle bu biçimde atanmayı bekleyenler başvuruda bulunamayacağından, bu davanın açılması zorunlu olmuştur.

 

 1. 1.      Kılavuzun 2.11. maddesinde yer alan “Öğretmen olarak atananlar, atandıkları yerde adaylık süresi dahil en az dört yıl çalıştıktan sonra yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir” hükmü nedeniyle, öğretmen olarak atananlar, özür grupları da içerisinde olmak üzere bu süre içerisinde yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, ‘Atama’ başlıklı 37/3. Maddesi uyarınca;

“(3) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır.”

KHK’nın anılan hükmü uyarınca, öğretmenler, bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında üç eğitim öğretim yılı boyunca görev yapacaktır. KHK, bunun genel ilke olduğunu ortaya koymuştur. Ancak bakanlıkça belirlenen özür gruplarından yer değiştirme işlemleri yaz tatillerinde yapılacaktır. 652 sayılı KHK, özür gruplarından yer değiştirme konusunda süre sınırlaması belirlememiştir. Özür grubundan yer değiştirmelere ilişkin asıl ilkeler öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

06.05.2010 gün ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, ‘İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler’ başlıklı 26/1. maddesinde, “Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlayanlar ya da muaf tutulanlar ile sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlardan bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler” hükmüne yer verilmiştir. Yönetmeliğin anılan hükmü kapsamında olanlar, yani, zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf olanlar ile sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar, bulundukları eğitim kurumunda 3 yıl süre ile görev yapmış ise yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. 

Yine aynı yönetmeliğin, ‘Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler’ başlıklı 35/3. maddesi uyarınca; özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranacak, aday öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Dolayısıyla bir öğretmenin özür grubundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için 4 yıl çalışması değil, adaylığının kaldırılmış olması gerekmektedir.

Yine aynı yönetmeliğin, ‘Öğrenim durumu özrü’ başlıklı 38/1. maddesi uyarınca, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden; yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora eğitimine kayıtlı olan öğretmenler, lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere görev yerlerinin değiştirilmesini isteyebilecektir.

Özetle atama ve yer değiştirme yönetmeliği, her bir yer değiştirme biçimi için farklı çalışma süreleri öngörmüştür. Dolayısıyla kılavuzda yer alan 4 yıl görev yapmadan yer değiştirme isteğinde bulunulamayacağına ilişkin hüküm, 652 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin anılan hükümlerine aykırılık oluşturmaktadır.

 

 1. 2.      Kılavuzun 4. Maddesinde Başvuru Çeşitleri düzenlenmiştir. Buna göre yalnızca ilk atama yoluyla başvurular alınacaktır. Kılavuzun 4.1. maddesinde İlk Atama düzenlenmiş, bunun dışındaki atama biçimlerine yer verilmemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 12. maddesinde atama çeşitleri, 13. maddesinde ‘İlk atama, 14. maddesinde ‘Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama’, 15. maddesinde ‘Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama’, 16. maddesinde ‘Millî sporcuların ataması’, 17. maddesinde de ‘Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışanların atamaları’ düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin, ‘Kontenjan belirleme’ başlıklı 18/3. maddesinde;

“Bakanlığa atama izni verilen öğretmen kadrolarından;

a) % 7’si bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi,

b) % 3’ü bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi

kapsamında yapılacak atamalar için ayrılır.” hükmüne yerilmiştir. Yönetmeliğin anılan hükmü, kontenjan belirleme konusunda bakanlığa bir takdir yetkisi vermemiştir. Dolayısıyla 17 bin öğretmen kadrosunun, % 7’sinin ‘Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama’ ya, 17 bin öğretmen kadrosunun % 3’ünün de ‘Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama’ ya ayrılması zorunludur. Bunun dışındaki her türlü kontenjan belirlenmesi biçimi, yönetmeliğin 18/3. Maddesine aykırılık oluşturmaktadır.

 

 1. 3.      Bir hiyerarşik normlar sistemi olan hukuk düzeninde alt düzeydeki normların, yürürlüklerini üst düzeydeki normlardan aldığı kuşkusuzdur. Normlar hiyerarşisinin en üstünde evrensel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunmakta ve daha sonra gelen yasalar yürürlüğünü Anayasadan, tüzükler yürürlüğünü yasalardan, yönetmelikler ise yürürlüğünü yasa ve tüzüklerden almaktadır. Dolayısıyla bir normun, kendisinden daha üst konumda bulunan ve dayanağını oluşturan bir norma aykırı veya bunu değiştirici nitelikte bir hüküm içermemesi gerekir. Dava konusu düzenlemeler,  652 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin anılan hükümlerine aykırı hükümler içermektedir. Bu nedenle öncelikle dava sonuna değin yürütmesi durdurulmalı, daha sonra iptaline karar verilmelidir.

 

 

 

 

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan ve yüksek mahkemece doğrudan göz önünde bulundurulacak nedenlerle,

 1. 1.      Şubat 2012 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzunun;

a)     2.11. maddesinde yer alan “Öğretmen olarak atananlar, atandıkları yerde adaylık süresi dahil en az dört yıl çalıştıktan sonra yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir’ ibaresinin,

b)     ‘Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama’ ile ‘Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama’ ya yer verilmemesi nedeniyle eksik düzenlemenin İPTALİNE,

 1. 2.  Öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA,
 2. 3.    Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı yönetime yükletilmesine karar verilmesini vekil olarak dilerim.

 

 

     02.02.2012

Av. Mehmet Rüştü TİRYAKİ       

 

 

 

EKLER

 1. 1.      25 Ocak 2012 günü Milli Eğitim Bakanlığı’nın Resmi internet sitesinde yayımlanan Şubat 2012 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu’nun örneği,
 2. 2.      Onaylı vekâletname örneği.

 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

 1. sa
  18 Eylül 2014 - 05:12

  keşke kurumlararası içinde dava açsalar

 2. gül
  06 Eylül 2014 - 19:52

  en sonda sonuç yazan yerde bunun iptal edildiği yazılıyor. yanlış anlamadım değil mi şubat 2012de atanan öğretmenler 4 yılı tamamlamak zorunda değil mecburi hizmet tamamlanınca tayin isteyebilecekler? bu demek oluyor ki 2015 şubatta il içi tayinler olunca onlar da isteyebilecek öyle mi?

sa için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Bağcılar Belediyesi 40 Memur AlacakBAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar...
İznik Belediyesi Personel Alım İlanıİZNİK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bursa İli İznik Belediye...
Akdeniz İhracatçı Birlikleri 9 Personel AlacakAKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda...
Çekmeköy Belediyesi 15 Memur Alım İlanıÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI Çekmeköy...
Bursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur AlacakBursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur alımı için duyuru yaptı. 25 Lisans mezunu...
Rize Ardeşen Belediyesi 3 Memur AlacakARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Ardeşen Belediye...
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözlü Sınavla 10 Memur AlacakSahil Güvenlik Komutanlığı 10 Memur alımı için duyuru yaptı. Başvuruların 12-22...
Eynesil Belediyesi 8 Memur AlacakEYNESİL BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Eynesil Belediye Başkanlığı...
Şırnak Belediyesi 10 Memur AlacakŞIRNAK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Şırnak Belediye Başkanlığı...
Yalova Altınova Belediyesi 6 Memur AlacakALTINOVA BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Yalova İli Altınova...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Alım İlanı 2011 için Halil diyorki;

Olmaz olmaz sen hızlı şoförsün senden korkulur formula'ya başvur.

Sözleşmeli Personel Yeniden Tercih Yapabilir mi? için Gulnur diyorki;

Sozlesmeli olarak devlet hastanesine atandım. 6 sonra doğum iznine ondan sonra da 1 sene ücretsiz izne ayrıldım. Ve izne ayrılınca da sözleşmenin fesh

Sözleşmeli Personel Yeniden Tercih Yapabilir mi? için Can inanç diyorki;

Merhaba 2016 yılında sağlık bakanlığına sözleşmeli hemşire olarak atandım 2018 kpss puanım ile tercih yapıp atanabilir miyim.