2012 Şubat Öğretmen Atamasına Dava Açıldı

Ana Sayfa » Genel » 2012 Şubat Öğretmen Atamasına Dava Açıldı
04 Şubat 2012 - 11:55

Eğitim Sen tarafından 2012 Şubat öğretmen atamasına yürütmenin durdurulması talebiyle dava açıldı. Eğitim Sen tarafından açılan dava dilekçesinde “Öğretmen olarak atananlar, atandıkları yerde adaylık süresi dahil en az dört yıl çalıştıktan sonra yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir” hükmü ve ‘Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama’ ile ‘Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama’ ya yer verilmemesi hususlarına değinildi.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA

 

 

                                                                                              Yürütmenin durdurulması

                                                                                                          İstemlidir

 

 

 

 

DAVACI       : Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN)

Cinnah Caddesi, Willy Brant Sokak, No: 13 – Çankaya/ANKARA

 

VEKİLİ         : Av. Mehmet Rüştü TİRYAKİ, Av. Zuhal ÇOLAK, Av. Necmiye ŞABBAZ

                        Av. Mahmut Nedim ELDEM, Av. Bedia Boran BULUT (Aynı adreste)

 

DAVALI       : Milli Eğitim Bakanlığı – Çankaya/ANKARA

 

KONUSU      : Şubat 2012 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzunun;

a)     2.11. maddesinde yer alan “Öğretmen olarak atananlar, atandıkları yerde adaylık süresi dahil en az dört yıl çalıştıktan sonra yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir” ibaresinin,

b)     Kılavuzda, ‘Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama’ ile ‘Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama’ ya yer verilmemesi nedeniyle eksik düzenlemenin,

Öncelikle dava sonuna değin yürütmesinin durdurulmasına, daha sonra iptaline karar verilmesi istemleridir.

 

SÜRE             : Dava konusu Kılavuz, 25 Ocak 2012 günü Milli Eğitim Bakanlığı’nın Resmi internet sitesinde yayımlandığından davamız süresi içerisindedir.

 

AÇIKLAMALAR VE HUKUKSAL DURUM

25 Ocak 2012 günü Milli Eğitim Bakanlığı’nın Resmi internet sitesinde Şubat 2012 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu yayımlanmıştır. Kılavuzun ekinde yer alan kontenjan listesi uyarınca, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarına 17.000 öğretmen atanacaktır. 17 bin öğretmen atanacak olması, öğretmen olarak atanmayı bekleyen yüzbinlerce öğretmeni doğal olarak umutlandırmıştır. Ancak atanmayı bekleyen öğretmenlerin önemli bir bölümü, kılavuzu okuduklarında büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Bunun nedeni, kılavuzda yer alan “Öğretmen olarak atananlar, atandıkları yerde adaylık süresi dahil en az dört yıl çalıştıktan sonra yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir” hükmü ve ‘Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama’ ile ‘Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama’ ya yer verilmemesidir.

 

Dava konusu Kılavuz hükümleri uyarınca, öğretmen olarak atananlar, atandıkları yerde adaylık süresi dahil en az dört yıl çalıştıktan sonra yer değiştirme isteğinde bulunabileceği, ‘Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama’ ile ‘Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama’ ya yer verilmemesi nedeniyle bu biçimde atanmayı bekleyenler başvuruda bulunamayacağından, bu davanın açılması zorunlu olmuştur.

 

 1. 1.      Kılavuzun 2.11. maddesinde yer alan “Öğretmen olarak atananlar, atandıkları yerde adaylık süresi dahil en az dört yıl çalıştıktan sonra yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir” hükmü nedeniyle, öğretmen olarak atananlar, özür grupları da içerisinde olmak üzere bu süre içerisinde yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, ‘Atama’ başlıklı 37/3. Maddesi uyarınca;

“(3) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır.”

KHK’nın anılan hükmü uyarınca, öğretmenler, bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında üç eğitim öğretim yılı boyunca görev yapacaktır. KHK, bunun genel ilke olduğunu ortaya koymuştur. Ancak bakanlıkça belirlenen özür gruplarından yer değiştirme işlemleri yaz tatillerinde yapılacaktır. 652 sayılı KHK, özür gruplarından yer değiştirme konusunda süre sınırlaması belirlememiştir. Özür grubundan yer değiştirmelere ilişkin asıl ilkeler öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

06.05.2010 gün ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, ‘İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler’ başlıklı 26/1. maddesinde, “Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlayanlar ya da muaf tutulanlar ile sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlardan bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler” hükmüne yer verilmiştir. Yönetmeliğin anılan hükmü kapsamında olanlar, yani, zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf olanlar ile sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar, bulundukları eğitim kurumunda 3 yıl süre ile görev yapmış ise yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. 

Yine aynı yönetmeliğin, ‘Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler’ başlıklı 35/3. maddesi uyarınca; özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranacak, aday öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Dolayısıyla bir öğretmenin özür grubundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için 4 yıl çalışması değil, adaylığının kaldırılmış olması gerekmektedir.

Yine aynı yönetmeliğin, ‘Öğrenim durumu özrü’ başlıklı 38/1. maddesi uyarınca, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden; yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora eğitimine kayıtlı olan öğretmenler, lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere görev yerlerinin değiştirilmesini isteyebilecektir.

Özetle atama ve yer değiştirme yönetmeliği, her bir yer değiştirme biçimi için farklı çalışma süreleri öngörmüştür. Dolayısıyla kılavuzda yer alan 4 yıl görev yapmadan yer değiştirme isteğinde bulunulamayacağına ilişkin hüküm, 652 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin anılan hükümlerine aykırılık oluşturmaktadır.

 

 1. 2.      Kılavuzun 4. Maddesinde Başvuru Çeşitleri düzenlenmiştir. Buna göre yalnızca ilk atama yoluyla başvurular alınacaktır. Kılavuzun 4.1. maddesinde İlk Atama düzenlenmiş, bunun dışındaki atama biçimlerine yer verilmemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 12. maddesinde atama çeşitleri, 13. maddesinde ‘İlk atama, 14. maddesinde ‘Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama’, 15. maddesinde ‘Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama’, 16. maddesinde ‘Millî sporcuların ataması’, 17. maddesinde de ‘Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışanların atamaları’ düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin, ‘Kontenjan belirleme’ başlıklı 18/3. maddesinde;

“Bakanlığa atama izni verilen öğretmen kadrolarından;

a) % 7’si bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi,

b) % 3’ü bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi

kapsamında yapılacak atamalar için ayrılır.” hükmüne yerilmiştir. Yönetmeliğin anılan hükmü, kontenjan belirleme konusunda bakanlığa bir takdir yetkisi vermemiştir. Dolayısıyla 17 bin öğretmen kadrosunun, % 7’sinin ‘Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama’ ya, 17 bin öğretmen kadrosunun % 3’ünün de ‘Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama’ ya ayrılması zorunludur. Bunun dışındaki her türlü kontenjan belirlenmesi biçimi, yönetmeliğin 18/3. Maddesine aykırılık oluşturmaktadır.

 

 1. 3.      Bir hiyerarşik normlar sistemi olan hukuk düzeninde alt düzeydeki normların, yürürlüklerini üst düzeydeki normlardan aldığı kuşkusuzdur. Normlar hiyerarşisinin en üstünde evrensel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunmakta ve daha sonra gelen yasalar yürürlüğünü Anayasadan, tüzükler yürürlüğünü yasalardan, yönetmelikler ise yürürlüğünü yasa ve tüzüklerden almaktadır. Dolayısıyla bir normun, kendisinden daha üst konumda bulunan ve dayanağını oluşturan bir norma aykırı veya bunu değiştirici nitelikte bir hüküm içermemesi gerekir. Dava konusu düzenlemeler,  652 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin anılan hükümlerine aykırı hükümler içermektedir. Bu nedenle öncelikle dava sonuna değin yürütmesi durdurulmalı, daha sonra iptaline karar verilmelidir.

 

 

 

 

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan ve yüksek mahkemece doğrudan göz önünde bulundurulacak nedenlerle,

 1. 1.      Şubat 2012 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzunun;

a)     2.11. maddesinde yer alan “Öğretmen olarak atananlar, atandıkları yerde adaylık süresi dahil en az dört yıl çalıştıktan sonra yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir’ ibaresinin,

b)     ‘Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama’ ile ‘Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama’ ya yer verilmemesi nedeniyle eksik düzenlemenin İPTALİNE,

 1. 2.  Öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA,
 2. 3.    Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı yönetime yükletilmesine karar verilmesini vekil olarak dilerim.

 

 

     02.02.2012

Av. Mehmet Rüştü TİRYAKİ       

 

 

 

EKLER

 1. 1.      25 Ocak 2012 günü Milli Eğitim Bakanlığı’nın Resmi internet sitesinde yayımlanan Şubat 2012 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu’nun örneği,
 2. 2.      Onaylı vekâletname örneği.

 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE...

Enez Belediyesi 9 Memur Alacak

Enez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye Eri...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL...

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Okuyucu Yorumları

 1. sa
  18 Eylül 2014 - 05:12

  keşke kurumlararası içinde dava açsalar

 2. gül
  06 Eylül 2014 - 19:52

  en sonda sonuç yazan yerde bunun iptal edildiği yazılıyor. yanlış anlamadım değil mi şubat 2012de atanan öğretmenler 4 yılı tamamlamak zorunda değil mecburi hizmet tamamlanınca tayin isteyebilecekler? bu demek oluyor ki 2015 şubatta il içi tayinler olunca onlar da isteyebilecek öyle mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Enez Belediyesi 9 Memur AlacakEnez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye...
Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanıZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu...
Alay Belediyesi 1 Tekniker alacakALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye...
Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanıMERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye...
Diyanet 42 Memur AlacakD U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında...
DHMİ 120 Hava Trafik Kontrolorü AlacakDevlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü 20 adet Asistan Hava Trafik Kontrolörü, 100...
İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Memur alım İlanıS.S. 699 İZNİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ; ÜNİVERSİTELERİN...
Sultangazi Belediyesi 25 Memur Alım İlanıSULTANGAZİ BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Sultangazi Belediyesinde...
Afyonkarahisar Çobanlar Belediyesi 21 memur alacakAfyonkarahisar Çobanlar Belediyesi çeşitli hizmet sınıflarında 21 memur alacak. Son...
Orman Genel Müdürlüğü 50 orman mühendisi alımı yapacakOrman Genel Müdürlüğü 50 adet orman mühendisi alımı yapacak. 2016-KPSSP3’ten...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.