Bedelli Askerlik Hizmetinden Yararlanma, Bedelin Ödenmesi ve Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Ana Sayfa » Bilgi » Bedelli Askerlik Hizmetinden Yararlanma, Bedelin Ödenmesi ve Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı
21 Aralık 2011 - 22:05

Bedelli Askerlik Kanunu Resmi Gazete TAM METNİ İçin Tıklayınız

2011/2531   1111 Sayılı Askerlik Kanununun Geçici 46 ncı Maddesi Uyarınca Bedelli Askerlik Hizmetinden Yararlanma, Bedelin Ödenmesi ve Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

22 Aralık 2011 PERŞEMBE

 Resmî Gazete

 Sayı : 28150

 

BAKANLAR KURULU KARARI

 

             Karar Sayısı : 2011/2531

 

             Ekli “1111 Sayılı Askerlik Kanununun Geçici 46 ncı Maddesi Uyarınca Bedelli Askerlik Hizmetinden Yararlanma, Bedelin Ödenmesi ve Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 14/12/2011 tarihli ve 1685 sayılı yazısı üzerine, 1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 46 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN GEÇİCİ 46 NCI MADDESİ UYARINCA BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMA, BEDELİN ÖDENMESİ VE UYGULAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 46 ncı maddesi gereğince, bedelli askerlik hizmetinden yararlanma, başvuru şartlan, bedelin ödenmesi, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılma, bedelli askerlik kapsamı dışına çıkarılma ve geri ödeme ile uygulamaya ilişkin diğer hususları düzenlemektir,

Dayanak

MADDE 2- (i) Bu Esaslar, 1111 sayılı Kanunun geçici 46 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (î) Bu Esasların uygulanmasında;

a)  Bakanlık; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

b)    Bedel: Yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için ödemeleri gereken 30.000 Türk Lirasını,

c)     Kanun: 1111 sayılı Kanunu,

ç) Muafiyet belgesi: Askerlik hizmetinin yerine getirilmiş sayıldığını gösteren belgeyi.

d)   Özel Hesap: Bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlülerden şartlan taşıyanların
ödeyecekleri bedellerin toplandığı ve Bakanlık adına;

l)Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası (TR700001001745001120115001 IBAN numaralı),

2)    Türkiye Halk Bankası (TR600001200945200005000027 IBAN numaralı),

3)    Türkiye Vakıflar Bankası (TR700001500158007299430751 IBAN numaralı), nezdinde Türk Lirası cinsinden açılan hesaplan,

e) Yükümlü: Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik
hizmetine başlamamış, 31/12/2011 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) 30 yaşından gün almış ve
16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı
Kanuna tabi bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Bedelli Askerlik Hizmetinden Yararlanma Şartlan, Başvurular ve Bedelin Ödenme Esasları

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma şartları

MADDE 4- (1) Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma şartlan aşağıda belirtilmiştir.

a)   Kanunun geçici 46 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak.

b)   31/12/2011 tarihi itibanyla (bu tarih dahil) 30 yaşından gün almış olmak.

c)   6 ncı maddede yazılı makamlara en geç 15/6/2012 tarihine kadar (bu tarih dahil) şahsen yazılı olarak başvuruda bulunmak.

ç) Kanunda öngörülen bedeli ödemek.

(2) Herhangi bir yaş sınırlaması aranmaksızın “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı raporları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf olanlar da bu Esaslar çerçevesinde bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilirler.

 

Başvuru

MADDE 5- (1) Yükümlüler bedelli askerlikten yararlanma taleplerini askerlik şubesine, konsolosluklara veya Cumhuriyet savcılıklarına şahsen bildirirler.

(2) Hak sahipliği tespit edilen yükümlüler tarafından bedelin tamamının veya yarısının Özel Hesaba yatırılmış olması ve biri asıl olmak üzere toplam üç nüsha dekontun askerlik şubesi veya konsolosluklara, yükümlü tarafmdan şahsen, cezaevinde bulunan hükümlü, tutuklu ve gözetim altında bulunan yükümlülerin ise vasi veya vekilleri tarafından, teslimi ile başvuru işlemi yapılmış olur.

Başvuruların yapılacağı makamlar

MADDE 6- (1) Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlülerden;

a)     Yurtiçinde bulunanların askerlik şubesi başkanlıklarına,

b)    Yurtdışında bulunanların Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına,

c)   Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulunanların, bulundukları yer Cumhuriyet
savcılıkları aracılığıyla en yakm askerlik şubesine,

başvurmaları gerekir. Posta veya vekâlet yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez.

Bedelin ödenme esasları

MADDE 7- (!) Yükümlülerden. 4 üncü maddede belirtilen şartlan taşıyanlar; başvuru tarihinde 30.000 Türk Lirasını defaten veya başvuru tarihinde 15.000 Türk Lirasını defaten ve geriye kalan 15.000 Türk Lirasın; İse başvuru tarihinden itibaren altı ay içerisinde defaten ödemekle yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taraflarca Yapılacak İşlemler

Askerlik şubelerince yapılacak işlemler

MADDE 8- (1) Askerlik şubeleri;

a)  Şahsen başvuruda bulunan yükümlülerin durumlarını kontrol ederek Kanun kapsamında olduğu anlaşılanlara, ödemeleri gereken tutarı belirten belgeyi verir.

b)     Hükümlü, tutuklu ve gözetim altında bulunan yükümlüler hakkında, vekilleri veya vasileri tarafmdan Cumhuriyet savcılığından alınacak belgenin ibraz edilmesi şartıyla, durumlarım kontrol ederek ödemeleri gereken tutarı belirten belgeyi verir.

c)      Konsolosluklardan veya yabancı askerlik şubelerinden gelen başvuru evrakını kontrol eder. Yapılan inceleme sonucunda hatalı veya eksik düzenlenmiş evrakın birer suretini alarak asıllarını en seri vasıtayla ilgili makamlara gönderir, hata veya eksikliklerin giderilmesini müteakip anılan belgelerin iadesini ister.

ç) Başvurulan kabul edilen yükümlülerden ödemeleri gereken bedelin tamamım ödedikleri tespit edilenler hakkında nüfusa kayıtlı oldukları yer il veya ilçe idare kurullarından askerlik hizmetinin yerine getirilmiş sayılması kararının alınmasını teklif eder. İl veya ilçe idare kurulu tarafından alman kararıp iletilmesini müteakip, yükümlüye muafiyet belgesini en yakın askerlik şubesinden şahsen alması için davet yazısı gönderir. Konsolosluklara başvuran yükümlülerin iki nüsha muafiyet belgesini şahsen tebliğ edilmek üzere konsolosluğa, cezaevinde bulunan yükümlülerin iki nüsha muafiyet belgesini şahsen tebliğ edilmek üzere ilgili Cumhuriyet savcılığına gönderir.

d) 15 inci maddeye göre bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlar ile başvurusu kabul edilen yükümlülerden bedelin tamamını ödemeden ölen veya askerliğe elverişsiz hale gelenlerin geri ödeme taleplerini içeren dilekçelerini üç ay içerisinde inceler ve geri ödeme yapılacakları Bakanlığa bildirir.

 

Konsolosluklarda yapılacak işlemler MADDE 9- (1) Konsolosluklar;

a)  Şahsen başvuruda bulunan yükümlülerin durumlarım kontrol ederek Kanun kapsamında olduğu anlaşılanlara, başvuru anında veya kalan ödemesi sırasında, ödemeleri gereken tutarı belirten belgeyi verir.

b)  Yurtdışında cezaevinde hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulunan yükümlüler hakkında, vekilleri veya vasileri tarafından cezaevi idaresinden alınacak belgeyi ibraz etmeleri şartıyla, durumlarını kontrol ederek ödemeleri gereken tutarı belirten belgeyi verir.

c)      Yükümlüler hakkında verilmiş askerlik hizmetini yerine getirilmiş sayılması karan alınması halinde askerlik şubeleri tarafından kendilerine gönderilen iki nüsha muafiyet belgesinin bir nüshasını yükümlüye verir, diğer nüshasını ise askerlik şubesine iade eder.

ç) 15 inci maddeye göre bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlar ile başvurusu kabul edilen yükümlülerden bedelin tamamını ödemeden ölen veya askerliğe elverişsiz hale gelenlerin geri ödeme taleplerini içeren dilekçelerini kayıtlı oldukları askerlik şubesi başkanlığına gönderir.

Cumhuriyet savcılıklarınca yapılacak işlemler

MADDE Î0- (1) Cumhuriyet savcılıkları; cezaevinde bulunan hükümlü, tutuklu veya gözetim altındaki yükümlüler hakkında;

a)       Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenlerin, vekilleri veya vasileri vasıtasıyla işlemlerini yürütebiimeîeri için askerlik şubelerine ibraz edilmek üzere yükümlünün cezaevinde oidujiuna dair belge verir.

b)      Başvuru formunu cezaevi idaresinin huzurunda yükümlüye imzalatır ve askerlik şubesine iadesi için vekilleri veya vasilerine teslim eder.

c)       Askerlik hizmetini yerine getirilmiş sayılması kararı alınması halinde askerlik şubeleri tarafından kendilerine gönderilen iki nüsha muafiyet belgesinin bir nüshasını yükümlüye verir, diğer nüshasını ise askerlik şubesine iade eder.

ç) 15 inci maddeye göre bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlar ile başvurusu kabul edilen yükümlülerden bedelin tamamını ödemeden ölen veya askerliğe elverişsiz hale gelenlerin geri ödeme taleplerini içeren dilekçelerini kayıtlı oldukları askerlik şubesi başkanlığına gönderir.

Yükümlü tarafından yapılacak işlemler

MADDE 11- (1) Yükümlü, askerlik şubesi veya konsolosluktan alacağı ödenecek tutar ve bu tutarın yatırılacağı banka hesap numaralarını gösteren belge ile ödemesini yapar. Bankadan alacağı biri asıl olmak üzere toplam üç nüsha dekontu askerlik şubesine veya ilgili konsolosluğa teslim eder.

(2) Yükümlü muafiyet belgesini; askerlik şubesinden, konsolosluktan veya Cumhuriyet savcılığından şahsen teslim alır.

Banka tarafından yapılacak işlemler

MADDE 12- (1) Banka, yapılan ödeme karşılığında yükümlüye üç nüsha dekont verir. Dekonta yükümlünün Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı. soyadı, baba adı, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe ile ödenen tutar ve ödemenin bedelli askerlik hizmeti için yapıldığı yazılır.

(2)      Yapılacak ödemeler sırasında komisyon, vergi ya da provizyon kesintisi yapılması gereken durumlarda, kesinti tutarı yükümlüye bildirilir ve bu tular yükümlü tarafından ayrıca ödenir.

(3)  Bedelli askerlik hizmeti ödemeleri; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası. Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası tarafından herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın aynı gün Özel Hesaba yatırılır. Yurtdışından yapılacak havalelerde, havale konusu tutarın bedelli askerlik hizmeti için olduğu belirtilir.

(4)  Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası; ödemede bulunan yükümlülerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı, soyadı ile yatırdıkları tutarı içeren listeyi her ay sonu itibarıyla elektronik ortamda Bakanlık ve Millî Savunma Bakanlığına gönderir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Askerlik Hizmetini Yerine Getirmiş Sayılma ve Adli İşlemler

Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılma

MADDE 13- (1) Bedelin tamamını süresi içinde Ödeyen yükümlüler hakkında il ve ilçe idare kurullarından askerlik hizmetinin yerine getirilmiş sayılması kararı alınır ve askerlik şubelerince acemi yedeğe aktarılırlar.

Adli işlemler

MADDE 14- (1) Bedelli askerlik hizmeti başvuruları kabul edilmiş yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kapsam Dışına Çıkarılma Halleri ve Geri Ödeme

Kapsam dışma çıkarılma halleri

MADDE 15- (1) Bedelli askerlik hizmeti için başvurusu kabul edilenlerden ödemelerini süresi içinde yerine getirmeyenler, ödemelerini tamamlamadan kendi isteği ile bu haktan faydalanmaktan vazgeçenler ile yararlanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar kapsam dışına çıkarılır.

(2) Kapsam dışına çıkarılan yükümlülerin işlemleri, tabi oldukları statüye göre yürütülür.

Geri ödeme işlemleri MADDE 16- (1) Yükümlülerin;

a)  15 inci maddeye göre bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmaları.

b)  Bedelin tamamım Ödemeden ölmeleri veya askerliğe elverişsiz hale gelmeleri, halinde ödedikleri bedel iade olunur.

 

(2)   Geri ödeme ile ilgili başvurular; yurtiçinde yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesine veya Cumhuriyet savcılıklarına, yurtdışında ise askerlik şubesine iletilmek üzere konsolosluğa dilekçe ile yapılır. Dilekçede banka IBAN numarası ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da belirtilir.

(3)   Bu başvurular yükümlüler veya vekilleri, vasi ya da kanuni mirasçıları tarafından altı ay içerisinde ikinci fıkrada belirtilen makamlara yapılır.

(4)   Başvurular askerlik şubesince üç ay içerisinde incelenir. İnceleme sonucunda geri ödeme şartlarının oluştuğunun tespit edilmesi halinde yükümlünün veya hak sahiplerinin dilekçesi ve ödemeye ilişkin dekontun aslı veya ödeme yapıldığım ispata yarar belgeler yazı ekinde Bakanlığa gönderilir. Ödenmiş olunan bedel Bakanlıkça bir ay içerisinde iade edilir.

ALTINCI BÖLÜM Son Hükümler

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 17- (î) Bu Esasların uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ilgisine göre Bakanlık veya Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

 1. Kerem Dokuz
  05 Nisan 2013 - 13:19

  Selamlar,
  benim yasim 37, ve 1996da 63.dönemde bedelli askerlimgimi yaptim, ve simdi son ödememi yapmak istiyorum, ama hangi bankaya bide hesap nosu lazim, bana biriniz yardimci olabilirse cok mumlun olurum.

  Hesap no ya almanyadan ödeme
  yada hesap no Türkiyeden ödeme.
  Tsk.
  Saygilar
  Kerem

 2. nihat
  10 Temmuz 2012 - 19:18

  benim yasim 38 askere gidecem seneye cünkü uzatma 38 yasina kadar simdi diyorlat 10 sene da uzatilir yani 48 yasina kadar dogrumu acaba bilen biri varsa cevap versin lütfen

 3. ali
  29 Mayıs 2012 - 06:43

  29 yaş sınırlaması başka yaşa değişmesi dleğimle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
2018 Ekim Valiler Kararnamesi Yayımlandı21 Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 38 İl Valisi ise değişti. 2018 Ekim...
Naklen Atamalarda Güvenlik Soruşturması YapılmayacakKurumlar arası naklen atamalarda artık güvenlik soruşturması yapılmayacak. Güvenlik...
Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Alım İlanı 2011 için Halil diyorki;

Olmaz olmaz sen hızlı şoförsün senden korkulur formula'ya başvur.

Sözleşmeli Personel Yeniden Tercih Yapabilir mi? için Gulnur diyorki;

Sozlesmeli olarak devlet hastanesine atandım. 6 sonra doğum iznine ondan sonra da 1 sene ücretsiz izne ayrıldım. Ve izne ayrılınca da sözleşmenin fesh

Sözleşmeli Personel Yeniden Tercih Yapabilir mi? için Can inanç diyorki;

Merhaba 2016 yılında sağlık bakanlığına sözleşmeli hemşire olarak atandım 2018 kpss puanım ile tercih yapıp atanabilir miyim.