Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Uzman Yardımcısı Alım İlanı
29 Kasım 2011 - 1:09

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

PATENT VE MARKA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

“Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” ile “Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince giriş sınavı yapılmak suretiyle aşağıda sınıfı, derecesi ve adedi belirtilen Patent ve Marka Uzman Yardımcısı alınacaktır.

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADEDİ

PATENT UZMAN YARDIMCISI

TH

8

2

MARKA UZMAN YARDIMCISI

TH

7-8

2

MARKA UZMAN YARDIMCISI

GİH

8

15

 

1 – GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 10-11 Temmuz 2010, 09-10 Temmuz 2011 (KPSS A) tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında Teknik Hizmetler sınıfındaki Patent Uzman Yardımcısı ile Marka Uzman Yardımcısı kadroları için KPSSP4 puan türünden asgari 80 ve üzerinde puan, Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Marka Uzman Yardımcısı kadroları için KPSSP54 puan türünden asgari 80 ve üzerinde puan almak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde başvurdukları Uzman Yardımcısı kadro sayılarının 20 katı kadar aday giriş sınavına alınacağından dolayı, başvurdukları kadro sayısının 20 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına alınacaktır),

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartlara haiz olmak,

c) Teknik Hizmetler sınıfındaki Patent Uzman Yardımcısı ile Marka Uzman Yardımcısı kadrolarına başvuracakların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Marka Uzman Yardımcısı kadrolarına başvuracakların ise, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

e) Patent ve Marka Uzman Yardımcısı sınavında iki defadan fazla başarısız olmamak,

f) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

g) Süresi içinde başvurmak ve Giriş Sınavı için istenilen belgeleri Enstitüye teslim etmiş olmak.

2 – BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvuru için aşağıda sayılan belgelerle, 19-30.12.2011 tarihleri arası mesai bitimine (saat 17:30) kadar Türk Patent Enstitüsü Personel Dairesi Başkanlığı Hipodrom Caddesi No: 115 Yenimahalle/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir.

a) Personel Dairesi Başkanlığından veya Enstitümüz www.tpe.gov.tr. internet adresinden temin edecekleri iş talep formu ile adayların kendi el yazılarıyla yazılmış, Uzman Yardımcısı sınavından iki defadan fazla başarısız olmadıkları ile yazılı sınava hangi konular ve yabancı dilden gireceklerini gösterir dilekçe,

b) T.C.Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi),

c) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca (mezun olunan okul) onaylı örneği, eğitimi yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya kurumca onaylı örneği,

d) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

e) 4.5×6 cm ebadında dört adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş).

Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelerin, son başvuru tarihine kadar Enstitüye ulaşmış olması şarttır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3 – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı; adayların aşağıda belirtilen sınav konularından oluşan test şeklinde yapılacak yazılı sınav ile sözlü sınavdan oluşacaktır.

A) Yabancı dil

Birleşmiş Milletlerce kabul edilen (İngilizce, Fransızca, Rusça, Çince, Arapça ve İspanyolca) konuşma dillerinden biri

B) Genel kültür ve yetenek

Türkçe, sayısal ilişkiler, Atatürk ilke ve inkılapları, Türkiye coğrafyası, yurttaşlık bilgisi

C) Alan bilgisi

a) Hukuk grubu

– Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası,

– İdare Hukuku ,

– Borçlar Hukuku (Genel Hükümler),

– Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler, Ticaret Şirketleri),

b) İktisat grubu

– Mikro ve makro iktisat,

– Uluslararası iktisat,

– Türkiye ekonomisi,

c) Maliye grubu

– Kamu maliyesi,

– Maliye politikası,

– Bütçe,

– Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi,

d) İşletme ve Muhasebe grubu

– Genel muhasebe,

– Mali tablolar analizi,

– İşletme iktisadı,

e) Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler grubu

– Siyaset bilimi,

– Siyasi tarih,

– Türk dış politikası,

f) Temel Mühendislik Bilimleri

Genel İdari Hizmetler sınıfındaki adaylar, A ve B bentlerindeki konular ile C bendinin a, b, c, d ve e alt bentlerinde belirtilen gruplardan, kendilerinin belirleyeceği toplam üç grubun sorularını cevaplayacaklardır.

Teknik Hizmetler sınıfındaki adaylar ise, A ve B bentlerindeki konular ile C bendinin f alt bendinde belirtilen konularda, fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak hazırlanan soruları cevaplayacaklardır.

Bu konulara aşağıdaki ağırlık puanları uygulanacaktır:

– Alan bilgisi: % 50

– Yabancı dil bilgisi: % 30

– Genel kültür ve yetenek: % 20

4 – SINAV YERİ VE TARİHİ

Yazılı Sınav: Yazılı sınav 07.01.2012 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.tpe.gov.tr internet adresinde ve Enstitümüz binası girişinde asılarak ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınava kabul edilecek adaylar ilanda belirtilen tarihler arasında mesai saatleri içerisinde Enstitüye şahsen müracaat ederek sınavın yapılacağı salon ve saatin gösterildiği fotoğraflı sınav giriş belgelerini alacaklardır. Adaylar belirtilen yerdeki sınav binasında giriş belgesi ile nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır. Yazılı sınav sonuçları www.tpe.gov.tr. internet adresinde ve Enstitü binası girişinde asılarak ilan edilecek, ayrıca başarılı olanların adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.

Sözlü Sınav: Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınavına çağrılacaktır.

Sözlü sınav Enstitüde yapılacak olup, sınava girmeye hak kazananlara, sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı gün ve saat Enstitümüz www.tpe.gov.tr. internet adresinde ve Enstitü binası girişinde ilan edilecek, ayrıca adayların adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.

5 – SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZI

Giriş yazılı sınavı notu her konu itibariyle yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan en az altmış puan almak kaydıyla ortalama en az yetmiş puan almak gerekir.

Sözlü sınavı Giriş Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin 657 sayılı DMK’nın Ek-41 inci maddesine göre yapacakları sınav sonucunda yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az yetmiş puan almak gerekir.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonucu sözlü sınavın bitimini takip eden beş iş günü içinde www.tpe.gov.tr. internet adresinde ve Enstitü binası girişinde asılarak ilan edilecek, ayrıca sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara on beş gün içinde yazılı olarak bildirilecektir.

İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde, Enstitüyü yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kuruma da bu durum bildirilir.

Adaylar yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

İlanen duyurulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım