Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Ana Sayfa » Bilgi » Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
19 Kasım 2011 - 0:28

19 Kasım 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28117

YÖNETMELİK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ UZMAN VE UZMAN

YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, tez ve yeterlik sınavları ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanlığına atanma usul ve esaslarını; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başkan: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanını,

b) Başkanlık: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

c) Giriş sınavı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığı için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

ç) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

d) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) Komisyon: Giriş Sınavı Komisyonunu,

f) Kurul: Yeterlik Sınavı Kurulunu,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ğ) Tez: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

h) Uzman: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanını,

ı) Uzman Yardımcısı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısını,

i) Yeterlik sınavı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanlığı yeterlik sınavını,

j) Yönetim Kurulu: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ve Atamaya İlişkin Esaslar

Giriş sınavı

MADDE 4 – (1) Uzman yardımcıları, mesleğe giriş sınavı ile alınırlar. Uzman yardımcılığı giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre Başkanlıkça yapılan yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.

(2) Giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim dallarında komisyon tarafından yapılır.

(3) Yazılı sınav, Başkanlık tarafından klasik veya test ya da klasik ve test yöntemiyle basılı veya elektronik ortamda yapılabilir.

(4) Yazılı sınavda, sınav soruları komisyon tarafından hazırlanır veya hazırlatılır.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, sınavın yapılış şekli, yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, KPSS puan türleri ve asgari puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılabileceği, son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belge ve beyanlar, gerek görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı, derecesi, sınav tarihinden en az bir ay önce Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanır ve ayrıca Başkanlığın internet sayfasında duyurulur.

(2) Başkanlık ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre ayrı ayrı kontenjan belirleyebilir.

(3) Giriş sınavına ilan olunan kadro sayısının en fazla 20 katı aday çağrılır.

Giriş sınavına başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Uzman yardımcılığı giriş sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Listede belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Giriş sınavının yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den, giriş sınav duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puana sahip olmak.

Sınava başvuru

MADDE 7 – (1) Başvurular sınav başvuru formuyla elektronik ortamda yapılır. Ayrıca sınav başvuru formu doldurulmak suretiyle şahsen, elden veya posta yoluyla başvuru da yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Giriş sınavına çağrı

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına ilişkin bilgiler Başkanlığın internet sayfasında yazılı sınavdan en az on gün önce ilan edilir.

Komisyon

MADDE 9 – (1) Giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması Komisyon tarafından yapılır.

(2) Komisyon, Başkanın onayı ile belirlenen bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder. Komisyon başkanı ve üyeleri, Daire Başkanlığı ve daha üst seviyedeki Başkanlık yöneticileri ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Uzmanları arasından seçilir. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı komisyonun doğal üyesidir. Yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından da komisyona üye seçilebilir. Asıl üye sayısı kadar yedek üye belirlenir.

(3) Komisyon üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(4) Komisyonun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetlerini İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı yürütür.

Yazılı sınav konuları ve yapılış biçimi

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav konuları, Başkanlığın ihtiyaçları dikkate alınarak giriş sınavı duyurusunda öğrenim dalları itibarıyla belirlenmiş konular ve/veya yabancı dillerden oluşur.

(2) Sınav soruları, gizlilik ilkeleri göz önünde bulundurularak klasik veya test usulüne göre basılı ya da elektronik ortamda yapılmak üzere komisyon tarafından hazırlanır. Sınav sorularının hazırlanması için gerektiğinde öğretim üyelerinden de yararlanılabilir. Komisyonca, seçilen sınav soruları, sınav süresi ve puanları tutanakla tespit edilir.

(3) Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar, adayların huzurunda açılarak durum bir tutanakla tespit edildikten sonra sorular dağıtılır ve sınava başlanır. Sınav sonunda adayların sınav kâğıtları, isimleri kapatıldıktan sonra soru kâğıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra bir tutanakla Komisyona teslim edilir.

(4) Başkanlık, giriş sınavı duyurusunda belirtmek şartıyla giriş sınavının yazılı bölümünü, yabancı dil ile ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre ayrı ayrı da yapabilir.

(5) Yazılı sınav, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Komisyonun gözetim ve denetimi altında yapılır.

(6) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılır.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, meslek ve/veya yabancı dil bölümlerinin her biri için 50 puandan az olmamak üzere ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden bu iki sınavın aritmetik ortalamasına göre değerlendirilir, en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak tutanağa bağlanır ve imzalanır.

(2) Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(3) Fakülte, yüksekokul veya bölümler itibarıyla ayrı kontenjan belirlenmiş ise değerlendirme ve sözlü sınava çağrıda kontenjan sayısı esas alınır.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav sonuçları, Başkanlık internet sayfasında sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde duyurulur.

(2) Sözlü sınava girmeye hak kazananlar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı veya elektronik olarak bildirilmek suretiyle sınava çağrılırlar.

(3) Sözlü sınav öncesi adaylar, diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslını veya Başkanlıkça onaylı suretini İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim ederler.

Sözlü sınavın yapılması ve değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Sözlü sınav 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre yapılır.

(2) Komisyon sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

Giriş sınavı puanının ve başarı sıralamasının tespit edilmesi

MADDE 14 – (1) Giriş sınavı puanı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen başarı puanına göre belirlenir.

(2) Giriş sınavı sonuçları, komisyonca, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilerek bir liste halinde tutanağa bağlanır.

(3) İhtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre ayrı ayrı kontenjan belirlenmiş ise bu belirleme göz önünde bulundurulmak suretiyle asıl ve yedek listeler oluşturulur.

(4) Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanların da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(5) Başarı sırasına göre alınacak yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden üç ay süreyle geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

(6) Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(7) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

Sınav sonucunun duyurulması ve itiraz

MADDE 15 – (1) Giriş sınavı sonuçları Başkanlığın internet sayfasında duyurulur. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu bildirilir.

(2) Sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

(3) Giriş sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında saklanır. Atanamayanların başvuru belgeleri giriş sınavını sonuçlarının ilanını izleyen altı ay içinde talepleri halinde ilgililere iade edilir.

Uzman yardımcılarının atanması

MADDE 16 – (1) Giriş sınavını kazananlar bildirim tarihinden itibaren;

a) Sabıka kaydına dair yazılı beyanı,

b) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

ç) Mal bildirimi,

d) 4 adet vesikalık renkli fotoğraf

ile birlikte yazılı olarak yapacakları başvuru üzerine durumlarına uygun uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.

(2) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(3) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi,

Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atama

Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi

MADDE 17 – (1) Uzman yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim ve staja tabi tutulurlar.

(2) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca diğer birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle uzman yardımcıları için üç yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve Başkan tarafından onaylanır.

(3) Çalışma ve yetiştirme planı;

a) Kurumun görev alanı ile ilgili inceleme ve araştırma yapılmasını,

b) Yazışma, rapor yazma, inceleme, araştırma ve denetim teknikleri, stratejik yönetim anlayışı konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

c) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

ç) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

d) Başkanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım yoluyla eğitim tecrübesi kazandırılmasını,

e) Meslekî bilgi ve becerilerin edinilmesini, bunun için gerektiğinde Başkanlığın hizmet birimlerinde staj amaçlı rotasyona tabi tutulabilmelerini,

f) Uzman yardımcılarına, görevlerinde uzmanlaşabilmeleri için gerekli tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün kazandırılmasını

sağlamaya yönelik çalışmaları içerir.

(4) Uzman yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinde altı ayı geçmemek üzere eğitim ve staja tabi tutulabilirler.

(5) Görev yapılan hizmet birimlerinin daire başkanları, uzman yardımcılarının çalışmaları ve genel davranışları hakkındaki görüşlerine de yer verdikleri Başkanlıkça hazırlanan Uzman Yardımcısı Değerlendirme Formunu, staj sürecinin bitimini takip eden otuz gün içinde düzenleyerek, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderirler.

Çalışma düzeni

MADDE 18 – (1) Uzman yardımcıları, bağlı oldukları daire başkanınca belirlenen uzmanlarla birlikte ve onların gözetiminde çalıştırılırlar.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 19 – (1) Uzman yardımcıları, adaylıkta geçen süre dahil iki yıllık hizmet süresinin bitiminden önceki bir ay içerisinde Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda üç tez konusu seçerek birim amirleri aracılığıyla İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderirler. Tez konuları İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından incelenerek Başkanlıktan alınacak onay ile kesinleşir. Kesinleşen tez konusu ilgili uzman yardımcısına ve çalıştığı birime tebliğ edilir.

(2) Tez konusunun Başkanlık tarafından uygun bulunmaması halinde uzman yardımcısı, tebliğ tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde birim amirinin önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirler. Belirlenen tez konusu aynı usulle onaya sunulur. Tez konusunun ikinci kez uygun görülmemesi halinde onay mercii tarafından yeni bir tez konusu re’sen belirlenir.

(3) Tez konusu uygun bulunan adayın, tezinde yeterli ilerlemeyi sağlayamaması ve konusunu değiştirmeyi istemesi durumunda tez danışmanının onayı, değiştirme isteğinin gerekçesi ile yeni tez konusunu belirten dilekçesi üzerine tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde tez konusu Başkanlıkça değiştirilebilir.

Uzmanlık tezinin hazırlanması

MADDE 20 – (1) Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde hazırlanır.

(2) Uzmanlık tezleri, bir öğretim üyesinin veya uzmanın danışmanlığında bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanır.

(3) Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir. Tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla benzer tarzda hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esastır. Aksi durumun tespiti halinde tez geçersiz sayılır ve ilgililer hakkında disiplin işlemleri uygulanır.

Uzmanlık tezinin teslimi

MADDE 21 – (1) Uzman yardımcısı, süresi içerisinde hazırladığı tezini istenilen sayıda İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim eder.

Tez savunması

MADDE 22 – (1) Uzman yardımcısı tezini, Başkanın onayı ile oluşturulacak jüri huzurunda savunur. Jüri; Başkan veya öğretim üyesi Başkan Yardımcısının başkanlığında; Başkan Yardımcısı, tez danışmanı, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı, en az beş yıl hizmeti olan uzmanlardan olmak üzere en az 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Gerek görüldüğünde yükseköğrenim kurumları öğretim üyeleri arasından da jüriye üye görevlendirilir. Tezler jüriye teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde incelenir.

(2) Uzman yardımcısı tezini jüri huzurunda savunur.

(3) Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır. Eşitlik halinde komisyon başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Başarısız kabul edilen tezler için gerekçe gösterilir. Tezin oy çokluğu ile başarılı bulunması durumunda, çoğunluğa katılmayan üye gerekçesini yazılı olarak belirtir.

(4) Tezin başarısız bulunması veya süresi içinde tezin sunulmaması halinde, jüri tarafından tezde tespit edilen eksiklikler yazılı olarak bildirilir ve uzman yardımcısına tezini düzeltmesi veya yeni bir tez hazırlaması ya da tezini sunması için altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

(5) Tezi başarılı bulunan uzman yardımcısı sonucun ilanından itibaren iki ay içerisinde yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınav tarihi en az bir ay önceden yazılı olarak bildirilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 23 – (1) Yeterlik sınavıyla, uzman yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamaları ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıkları ölçülür ve yeterlik sınav kurulu tarafından yapılır.

(2) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.

(3) Kurul, yazılı sınavı tek veya çok oturumlu, ortak ve özel konuları birlikte veya ayrı, test veya klasik yöntemlerle, basılı veya elektronik ortamda yapabilir. Bu husus uzman yardımcılarına yeterlik sınavı için yapılacak çağrıda ayrıca bildirilir.

(4) Sınav soruları kurulca her bir oturumdan önce sınav konularının ağırlıklarına uygun olarak hazırlanır ve üyelerce imzalanarak kapalı zarflar içinde kurul başkanına teslim edilir.

(5) Sınav sonucu bir tutanağa bağlanır. Yazılı sınav sonuçları, en geç sınav gününü takip eden yedi gün içinde açıklanır.

Yeterlik sınavına girme koşulları

MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavına girebilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Uzman yardımcısı kadrosunda, adaylıkta geçen süreler dâhil en az üç yıl fiilen çalışmış olmak.

b) Hazırladıkları uzmanlık tezinin tez jürisi tarafından başarılı bulunması.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan süreye aylıksız izinli ayrılmalar ile altı ayı geçen hastalık izinleri dâhil değildir.

(3) Uzman yardımcıları en az iki ay önce bildirilmek suretiyle yeterlik sınavına çağrılırlar.

Yeterlik sınav kurulu

MADDE 25 – (1) Kurul, Başkan veya görevlendireceği bir başkan yardımcısının başkanlığında başkan yardımcısı, daire başkanı, beş yıl ve üzeri kıdemi bulunan uzmanlar arasından olmak üzere, başkan dahil beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Gerek görüldüğünde en çok bir asıl üye, yükseköğrenim kurumları öğretim üyeleri arasından seçilebilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Kurula katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Kurula katılırlar.

(2) Kurul başkan ve üyeleri; kendilerinin, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

(3) Kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz ve olumsuz oylar gerekçelendirilir.

(4) Kurulun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Yazılı sınav konuları

MADDE 26 – (1) Yazılı sınav aşağıda belirtilen konulardan oluşur:

a) Ortak konular;

1) Anayasa; genel esaslar, temel hak ve ödevler, Devletin temel organları.

2) 6114 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik, yönerge, usul ve esaslar ile kılavuz gibi genel idari düzenlemeler.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

4) 6245 sayılı Harcırah Kanunu.

5) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

6) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu.

7) Resmi yazışma kuralları.

8) Bilgisayar temel uygulamaları.

b) Özel konular;

1) Yeterlik sınavından en az 3 ay önce duyurulan uzman yardımcılarının mezun olduğu yükseköğrenim programı ve/veya görev yaptığı birimlerin görev alanı ile ilgili mesleki ve teknik bilgiler ve uygulamalar.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi, sözlü sınav ve itiraz

MADDE 27 – (1) Yazılı sınav, özel konular 60 puandan az olmamak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur.

(3) Geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeye hak kazandığı hâlde sınav hakkını kullanmayanlarla mazereti İdarece geçerli görülenlere bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

(4) Yazılı sınavda başarılı olan uzman yardımcılarına, sözlü sınavın yeri ve tarihi yazılı olarak bildirilir.

(5) Sözlü sınav yazılı sınav sonucunun duyurulmasından en az 5 gün sonra yazılı sınav konularından yapılır. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

(6) Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan başarı puanı 70 ve üzeri olan uzman yardımcıları başarılı sayılırlar.

(7) Yeterlik sınav sonuçları uzman yardımcılarına yazılı olarak bildirilir.

(8) Yeterlik sınavının yazılı veya sözlü aşamasında başarısız olan uzman yardımcılarına bir yıl içinde başarısız olduğu sınava girmek üzere ikinci bir hak daha verilir.

(9) Sınav sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına yapılır. İtirazlar, kurula ulaştığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve neticesi ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Uzman kadrosuna atama

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.

Başarısızlık hali

MADDE 29 – (1) Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları

Uzman ve uzman yardımcılarının görevleri

MADDE 30 – (1) Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sınav sorularını oluşturmak, ölçmek ve değerlendirmek.

b) Yerleştirme yöntem ve süreçlerini seçmek, uygulamak ve değerlendirmek.

c) Sınav ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerine yönelik inceleme ve araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek.

ç) Sınav ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerine yönelik yeni sistemler geliştirmek.

d) Uygun ölçme, seçme, değerlendirme ve yerleştirme yöntemlerini belirlemek.

e) Sınav sonuçlarını istatiksel yöntemlerle analiz etmek.

f) Sınav hizmetlerinin yerine getirilmesinin tüm aşamalarında en uygun yöntemlerin uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

g) Başkanlığın hizmet kapasite ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak.

ğ) Başkanlığın stratejilerinin planlanmasına ve geliştirilmesine yönelik inceleme ve araştırma yapmak.

h) Başkanlığın kaynakları ile varlıklarının değerlendirilmesi hususunda istatistiki bilgileri düzenli olarak derlemek, değerlendirmek.

ı) Çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunlar ve görevle ilgili olarak idarece gerekli görülen konular hakkında etüt ve incelemeler yapmak, görüş ve önerilerde bulunmak.

i) Başkan ve birim amiri tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları

MADDE 31 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, kendilerine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim

MADDE 32 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları uygun görülecek zamanlarda eğitim programlarına alınır.

(2) Eğitimler Başkanlık çalışanları tarafından verilebileceği gibi ihtiyaç duyulması halinde diğer kamu görevlilerinden de faydalanılabilir. Eğitimler, Başkanlıkça gerek görülmesi halinde gerçek veya tüzel kişilerden hizmet satın alınması yoluyla da yaptırılabilir.

(3) Uzmanlar mesleki kıdemleri dikkate alınarak, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından tespit edilecek programlar çerçevesinde staj veya araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya yurtdışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartı ile lisansüstü çalışma yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurtdışına gönderilebilirler.

Kariyer dışı uzman atanamayacağı

MADDE 33 – (1) Uzman yardımcılığı safhası geçirilmeden uzman kadrosuna meslek dışından atama yapılamaz.

Mesleki kıdem

MADDE 34 – (1) Uzmanların çalışma, yetişme ve ilerlemelerinde kıdem esası uygulanır.

(2) Kıdem meslekte geçirilen süredir. Geçici ayrılmalar bu süreye dahildir. Aynı giriş veya aynı yeterlik sınavında başarı göstererek uzmanlığa atananlar arasında kıdem sıralaması başarı sırasına göre belirlenir.

Yeniden atama

MADDE 35 – (1) Uzmanlıktan ayrılanların yeniden uzman kadrosuna atanma talepleri, Başkanlıkça uygun görülmesi halinde yerine getirilir.

Yetki

MADDE 36 – (1) Başkanlık, uzman ve uzman yardımcılarının bu Yönetmelikte yer alan konularla ilgili olarak alt düzenleyici işlemleri yapmaya yetkilidir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6114 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin yedinci fıkrasına göre uzman yardımcılığına atananlar hakkında bu Yönetmeliğin ikinci bölümü uygulanmaz. Ayrıca anılan fıkraya dayanarak uzmanlığa atananlar, atanmalarından itibaren iki yıl içinde 20 nci maddenin birinci fıkrası hariç olmak üzere bu Yönetmelikte uzmanlık tezine dair belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tez savunmalarını yaparlar. Tezini zamanında vermeyenler ile tezi başarısız bulunanların atamaları iptal edilerek Başkanlıkta Devlet memuru olarak göreve devam ederler.

(2) 6114 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre uzmanlığa atananlar hakkında 33 ve 34 üncü madde hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Eki için tıklayınız.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
2018 Ekim Valiler Kararnamesi Yayımlandı21 Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 38 İl Valisi ise değişti. 2018 Ekim...
Naklen Atamalarda Güvenlik Soruşturması YapılmayacakKurumlar arası naklen atamalarda artık güvenlik soruşturması yapılmayacak. Güvenlik...
Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım