Bedelli Askerlik Kanun Tasarısı 2011 TAM METİN

Ana Sayfa » Bilgi » Bedelli Askerlik Kanun Tasarısı 2011 TAM METİN
23 Kasım 2011 - 0:45

Bedelli Askerlik Kanunu Resmi Gazetede TAM METİN İçin Tıklayınız.

ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1-21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “5.112 Euro” ibaresi “10.000 Avro”, üçüncü fıkrasında yer alan “7.668 Euro” ibaresi “10.000 Avro”, dördüncü fıkrasında yer alan “Euro” ibaresi “Avro” şeklinde ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tâbi tutulmaları” ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan “belirtilen yaş sınırı sonuna kadar temel askerlik eğitimini yapmayanlar,” ibaresi, üçüncü fıkrasında yer alan “veya yönetmelikte belirtilen süre içinde temel askerlik eğitimlerini” ibaresi ve aynı fıkrada yer alan “ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tâbi tutulmaları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Yükümlülerin ödedikleri dövizler, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmaları hâlinde tâbi oldukları statüde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra; ödemesini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen veya Türk vatandaşlığını kaybeden, askerliğe elverişsiz hale gelen ya da vefat edenlerin ödedikleri dövizler ise talepleri hâlinde kendilerine, vekillerine veya mirasçılarına iade tarihindeki kura göre Türk Lirası olarak yurtiçinde gösterecekleri banka hesabına iade edilir. Ödemesini tamamladıktan sonra, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmalarını talep edenlere, askerliğe elverişsiz hale gelenlere, vefat edenlere, Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere geri ödeme yapılmaz.”

MADDE 2-1111 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “celp, sevk, eğitim, izin, sağlık, özlük hakları, geçici ve kesin terhis işlemleri,” ile “hizmet hesabı,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3-1111 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve süresi içinde temel askerlik eğitimini yapmaları” ibaresi ile aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4-1111 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 46- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış, 30 yaşından gün almış ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlüler, istekleri halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları ve 30.000 Türk Lirası parayı ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Başvuruda bulunanlar, öngörülen miktarı başvuru sırasında defaten ödeyebilecekleri gibi, yarısını başvuru sırasında diğer yarısını ise başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde de ödeyebilirler.

Bu uygulama kapsamında ödenecek paralar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına T.C. Ziraat Bankasında açılacak özel hesaba yatırılır.

Özel hesapta toplanan paralar, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde şehit yakınları, gaziler, özürlüler, muhtaç erbaş ve er aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil)’ne mensup vazife malûlleri ile emniyet hizmetleri sınıfına mensup vazife malûllerine yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin finansmanında kullanılır.

Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir.

Bedelin ödenme usul ve esasları ile kaynağın kullanılmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlar

Kurulu kararı ile düzenlenir.

GEÇİCİ MADDE 47- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce temel askerlik eğitimini süresi içinde yapmadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan, halen bu Kanunun ek 1 inci ve geçici 43 üncü maddelerinde belirtilen diğer yararlanma şartlarını taşıdıklarını ve bu Kanunla değiştirilmeden önceki miktarlar üzerinden ödemelerini süresi içinde tamamladıklarını konsolosluklara müracaatla belgelendirenler, muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Bunlar hakkında askerlik hizmetini yerine getirmedikleri için idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir.

GEÇİCİ MADDE 48- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, temel askerlik eğitimlerini tamamlamalarını müteakip askerliğe elverişsiz hale gelen, vefat eden, Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen veya Türk vatandaşlığını kaybedenler ile ödeme ve temel askerlik eğitimi yükümlülüklerini süresi içinde tamamladıklarından kesin terhise hak kazananlara geri ödeme yapılmaz.

GEÇİCİ MADDE 49- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar hakkında, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak, bu yükümlüler temel askerlik eğitimine tabi tutulmazlar. “

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

GENEL GEREKÇE

Anayasanın 72 nci maddesinde, vatan hizmetinin her Türk’ün hakkı ve ödevi olduğu belirtildikten sonra; bu hizmetin Türk Silahlı Kuvvetlerinde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağının kanunla düzenleneceği belirtilmiştir.

Askerlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğine ilişkin hususlar 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununda düzenlenmiş olup; bu hizmet bedelli veya dövizle askerlik uygulaması şeklinde de yerine getirilebilmektedir.

Bedelli askerlik uygulaması daha önce üç kez yapılmıştır. 16/4/1987 tarihli ve 3358 sayılı ve 21/5/1992 tarihli ve 3802 sayılı Kanunlar ile büyük miktarlara ulaşan saklı, bakaya ve yoklama kaçağı birikiminin engellenmesi amaçlanmıştır. 2/11/1999 tarihli ve 4459 sayılı Kanun ile yapılan uygulama ise 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesinde meydana gelen deprem felaketinde uğranılan ağır kayıpların ve bu afet nedeniyle doğan zararların giderilmesine katkıda bulunmak amacını taşımaktadır.

1111 sayılı Askerlik Kanununun 86 ncı maddesine tabi yoklama kaçakları ile aynı Kanunun 89 uncu maddesine tabi bakaya sayılarının her geçen yıl arttığı gözlemlenmektedir. Bu birikimin engellenmesi amacıyla hazırlanan Tasarı ile 30 yaşından gün almış olan yükümlüler, bedel ödemek ve temel askerlik eğitimine tabi tutulmamak suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar, haklarında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak ve başlatılmış olanlar ise sona erdirilecektir. Bu uygulama ile elde edilecek gelir; şehit yakınları, gaziler, özürlüler, muhtaç erbaş ve er aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahiline mensup vazife malûlleri ile emniyet hizmetleri sınıfına mensup vazife malûllerine yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin finansmanında kullanılacaktır.

Tasarıda öngörülen yaş sınırı; terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesine devam edilmesi, herhangi bir zafiyete meydan verilmemesi ve askeri hizmetin gerektirdiği Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, askerlik hizmetinin gerektirdiği sonuçları doğurmadığından temel askerlik eğitimi uygulamasına son verilmiştir.

Yurtdışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek sahibi olarak çalışan vatandaşlarımızın askerlik hizmeti nedeniyle iş kaybına uğramamaları amacıyla getirilen dövizle askerlik hizmetinden her geçen yıl birçok vatandaşımız istifade etmektedir. Geçen zaman içerisinde birçok vatandaşımız, izin ve benzeri nedenlerle temel askerlik eğitimine katılmak için ülkemize gelemediğinden dolayı dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmıştır. Bedelli askerlikte olduğu gibi dövizle askerlikte de temel askerlik eğitiminin kaldırılmasının, yukarıda belirtilen gerekçelere ek olarak özellikle kendi nam ve hesabına serbest meslek faaliyeti icra eden yükümlülerin işyerlerini kapatmak zorunda kalmadan askerlik hizmetlerini yerine getirmelerini sağlayacağı ve böylece yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın iş hayatını olumlu yönde etkileyeceği değerlendirilmektedir.

Tasarı ile 30 yaşından gün almış olan yükümlülerin, bedel ödemek ve temel askerlik eğitimine tabi tutulmamak suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları ve dövizle askerlik hizmeti kapsamından temel askerlik eğitiminin çıkarılması amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile, dövizle askerlik hizmeti şartlarından olan temel askerlik eğitimi şartı kaldırılmakta ve bu çerçevede dövizle askerlik hizmet bedeli yeniden belirlenmektedir.

MADDE 2- Madde ile, temel askerlik eğitimi şartının kaldırılması nedeniyle dövizle askerlik hizmetinin uygulanmasına yönelik olarak yayımlanan yönetmelik kapsamından celp, sevk, eğitim, izin, sağlık, özlük hakları, geçici ve kesin terhis işlemlerine ilişkin hususlar çıkartılmaktadır.

MADDE 3- Madde ile, 1111 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde yapılan değişikliklere paralel olarak, daha önce dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılan yükümlüler hakkında geçici 43 üncü gereğince başlatılan uygulamanın kapsamından temel askerlik eğitimi şartı kaldırılmakta, bu çerçevede dövizle askerlik hizmet bedeli yeniden belirlenmekte ve 45 yaş üstündekilerin daha fazla döviz ödeyerek temel askerlik eğitimine tabi tutulmamalarına ilişkin düzenleme kaldırılmaktadır.

MADDE 4- Madde ile 1111 sayılı Kanuna dört geçici madde eklenmektedir.

Geçici 46 ncı madde ile; 30 yaşından gün almış olan yükümlülerin, bedel ödemek ve temel askerlik eğitimine tabi tutulmamak suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları öngörülmektedir.

Geçici 47 nci madde ile; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce temel askerlik eğitimini süresi içinde yapmadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan, halen ek 1 inci ve geçici 43 üncü maddelerde belirtilen diğer yararlanma şartlarını taşıyanların eski miktarlar üzerinden ödemelerini süresi içinde tamamladıklarını konsolosluklara müracaatla belgelendirmeleri kaydıyla, muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacakları hükme bağlanmaktadır.

Geçici 48 inci madde ile; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, temel askerlik eğitimlerini tamamlamalarını müteakip askerliğe elverişsiz hale gelen, vefat eden, Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen veya Türk vatandaşlığını kaybedenler ile ödeme ve temel askerlik eğitimi yükümlülüklerini süresi içinde tamamladıklarından kesin terhise hak kazananlara geri ödeme yapılmayacağı konusuna açıklık getirilmektedir.

Geçici 49 uncu madde ile; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar hakkında, temel askerlik eğitimi hariç başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerinin uygulanacağı öngörülmektedir.

MADDE 5- Yürürlük maddesidir.

MADDE 6- Yürütme maddesidir.

MADDE 6-  Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

 1. senol
  29 Ağustos 2012 - 10:59

  anlasildi bu devlet aciklari bizden cikartmaya kararli bu nasil bir düsünce anlamis deyilim biz almanyada para basiyoz ya yaziklar olsun bu hükümete

 2. hakan balta
  16 Aralık 2011 - 20:05

  21 gunde biz bes bin erou mu kazaniyoz bu ne lahana tursusu cok kizdim simdi

 3. erdogan
  16 Aralık 2011 - 17:50

  merhaba be fransadan 5 arlik konsulosluktan dosyama aldim buntun evrak larimi tamamladim parayi yatirdim ama dosyami teslim edemedim
  bukanundan ne sekilde yararlani yorum bilgisi olan bana bilgilen dirsin lutfen

 4. kemal
  16 Aralık 2011 - 16:34

  Kanunu okudum ama bence noksanlıklar var. örneğin yoklama kacagı saklı bakaya olanlar tamamda ya askerliğe başladıktan sonra firar edenler de bu kanundan yararlanacaklarmı bence belli değil. çünkü her ne sebeble olursa olsun askerliğe başlamamışlar dıye bır ibare var

 5. admin
  16 Aralık 2011 - 16:32

  Sevgili arkadaşlar bu içerik Kanun Tasarısı’dır. Resmi Gazetede yayımlanan asıl kanun http://www.memurum.biz/2011/12/bedelli-askerlik-kanunu-resmi-gazetede-tam-metin.html linkinde yer almaktadır.

 6. kemal
  16 Aralık 2011 - 16:27

  Kanunu okudum ama bence noksanlıklar var. rneğin yoklama kacagu saklı bakaya olanlar tamamda ya askerliğe başladıktan sonra firar edenler de bu kanundan yararlanacaklarmı bence belli değil. çünkü her ne sebeble olursa olsun askerliğe başlamamışlar dıye bır ibare var

 7. Sadettin Torun
  15 Aralık 2011 - 09:10

  Biz Almanya da yasayanlar icin cok büyük bir haksizlila karsi karsiyayiz.Normalinde bizi kapsamamasi lazimdi.Biz simdi 10 bin Euroyu nerden bulalim.Önceden en azindan taksitle ödeme sansimiz vardi peki ya simdi.Biz zaten bedelli hakkimiz vardi.

 8. zeki
  02 Aralık 2011 - 15:57

  Yaş temel eğitimde gerekli kanuna göre 05322301574

 9. ahmet
  01 Aralık 2011 - 11:45

  acaba çürük raporu olanlarda yararlanacakmı

 10. emrah bilgic
  30 Kasım 2011 - 23:47

  merhaba.. avusturya°dan , yorumdan ziyade bir soru sormak isterim. 3 yil calisma sarti icinde, Türkiyede bulundugu günler haric gibi bir ibare varmidir? ayrica 25 yasindayim tam 3 yil 1 aydir araliksiz calisiyorum. bu süre icerisinde izin nedeniyle tam 3 ay Türkiyede bulundum. bu durumda yeni kanun cercevesinde, yararlanabiliyormuyum? tesekkurler

 11. afşin gök
  29 Kasım 2011 - 17:23

  yasa çııktığında…….adalet,hukuk,eşitlik ve demokrasi yolunda henüz yeşeren umutlara sahip, 29364gün yaşamış olan vatandaşlarımızla aynı fikirde olacağımın bilinmesini isterim.

 12. Birkan Baykara
  27 Kasım 2011 - 02:23

  Gecici 49. maddeyi oku…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
2018 Ekim Valiler Kararnamesi Yayımlandı21 Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 38 İl Valisi ise değişti. 2018 Ekim...
Naklen Atamalarda Güvenlik Soruşturması YapılmayacakKurumlar arası naklen atamalarda artık güvenlik soruşturması yapılmayacak. Güvenlik...
Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım