Türk Patent Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Türk Patent Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alım İlanı
05 Ekim 2011 - 12:36

 

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

 

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

 

 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda pozisyon, öğrenim ve bölümler itibarıyla sayısı belirtilen 11 adet Büro Personeli ile 2 adet Çözümleyici pozisyonu için  “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde Enstitümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

 

A) YERLEŞTİRME YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARININ ÖĞRENİM, BÖLÜM VE ALINACAK PERSONEL SAYISI

 

 

POZİSYON

 

ÖĞRENİM

 

BÖLÜM

ALINACAK PERSONEL ADEDİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜRO PERSONELİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 YILLIK YÜKSEK OKUL 

 

MUHASEBE, BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE, BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

 

 

 

1

 

BÜRO YÖNETİMİ, BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK, BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, SEKRETERLİK, OFİS TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ, BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

 

 

 

 

1

 

ENDÜSTRİYEL TASARIM, ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

 

 

1

 

BÜRO PERSONELİ

 

ORTA ÖĞRETİM

 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HERHANGİ BİR ALANINDAN MEZUN OLMAK

 

8

 

ÇÖZÜMLEYİCİ

 

 

(İLANDA BELİRTİLEN ŞARTLARI TAŞIYANLAR)

 

 

2

  TOPLAM  

13

 

 

 

NOT: Büro personeli pozisyonu için müracaat edecek ortaöğretim mezunu adaylar, Enstitümüzün arşiv, gelen-giden evrak ve tarama birimlerinde istihdam edilecektir.

 

 

 

B) ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR

 

 

 

(GENEL ŞARTLAR)

 

 

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşıması,

 

 

 

b) Büro personeli pozisyonuna müracaat edecek adayların 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) ön lisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 ve daha yukarı puan almış olması,

 

 

 

Çözümleyici pozisyonuna müracaat edecek adayların 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) KPSSP3 puan türünden en az 70 ve daha yukarı puan almış olması,

 

 

 

c) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muaf olması,

 

 

 

ç) Sağlık açısından görevine devamını engelleyecek bir hali bulunmaması,

 

 

 

d) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması,

 

 

 

zorunludur.

 

 

 

(ÖZEL ŞARTLAR)

 

 

 

BÜRO PERSONELİ

 

 

 

a) Önlisans ve ortaöğretim mezunu adayların yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olması,

 

 

 

b) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan alınmış bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak (Örgün eğitim yoluyla zorunlu, ortak, seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar MEB’dan onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olarak değerlendirilecektir).

 

 

 

ÇÖZÜMLEYİCİ PERSONEL

 

 

 

a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Elektrik-Elektronik bölümlerinin birinden veya Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,  Elektronik Mühendisliği bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

 

 

 

b) Visual Basic, C, C++, Fortran, Net, Php, Html, Java, Asp programlama dillerinden en az iki tanesini bilmek.

 

 

 

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce dil bilgisine sahip olmak. (Ancak, yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (yüz yetmiş üç) veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 (altı) puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) olarak kabul edilir. Yabancı dil sınavı sonuçları 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir).

 

 

 

C) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR

 

1) Başvuru yukarıda belirtilen özel ve genel şartları taşıyan adaylar tarafından, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde elektronik ortamda Enstitümüz resmi internet sitesinde (www.tpe.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan başvuru formu, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak yapılacaktır.

 

2) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, Enstitümüze elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

3) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

 

4) Enstitümüzde göreve başlayacak olan sözleşmeli personelin aylık ücreti yaklaşık, Büro Personeli ortaöğretim mezunu için 1.254,68 TL, önlisans mezunu için 1.274,03 TL, Çözümleyici için ise 1.663,50 TL’dir. (Aile yardımı hariç)     

 

 

 

D) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMİ

 

1) Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi bittikten sonra öğrenim, bölüm ve alınacak personel sayıları dikkate alınarak kendi içinde 2010 yılı KPSS puanı esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.

 

2) Puan eşitliği halinde sırasıyla yaşı büyük olana, bunun da aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olanlara öncelik tanınacaktır.

 

3) İlan edilen pozisyon sayısı kadar belirlenen asil ve yedek adayların listesi Enstitümüzün resmi internet sitesinde (www.tpe.gov.tr) ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

4) Yedek adayların atanma hakları yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren yılsonuna kadar geçerlidir. Yerleştirilmeye hak kazanan asil ve yedek adaylardan belgelerini Enstitümüze ibraz etmeyen veya görevine hiç başlamayan ya da başladıktan sonra görevinden istifaen ayrılan adayların yerine sırasıyla yedekleri çağırılacaktır.

 

E) ATAMA İŞLEMİNDEN ÖNCE ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

 

1) Yerleştirilmeye hak kazanan asil ve yedek adaylar için Enstitümüz resmi internet sitesinde (www.tpe.gov.tr) oluşturulan imzalı başvuru formu,

 

2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da okul onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla Enstitümüzce onaylanacaktır),

 

3) 2010 yılı KPSS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla Enstitümüzce onaylanacaktır),

 

4) T.C. Kimlik Numarası (Nüfus Cüzdanı fotokopisi),

 

5) Askerlik Durum Belgesi fotokopisi,

 

6) Büro personeli pozisyonuna müracaat eden adaylar için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan alınmış bilgisayar işletmeni sertifikası veya örgün eğitim yoluyla zorunlu, ortak, seçmeli bilgisayar dersi alan adaylar için onaylı transkript belgesi,

 

7) Çözümleyici pozisyonuna müracaat eden adaylar için programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğine dair belge,

 

8) Çözümleyici pozisyonuna müracaat eden adaylar için KPDS Belgesinin aslı veya internet çıktısı,

 

9) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,

 

10) Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

 

11) Son altı ay içerisinde cepheden çekilmiş (4) adet vesikalık renkli fotoğraf.

 

Adres ve iletişim bilgileri

 

Türk Patent Enstitüsü

 

Personel Dairesi Başkanlığı

 

Hipodrom Caddesi No:115

 

06330 Yenimahalle/ANKARA

 

Tel : 0 (312) 303 13 60

 

Başvuru için tıklayınız!

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym