Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denetçi, Uzman ve Destek Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denetçi, Uzman ve Destek Personel Alım İlanı
28 Ekim 2011 - 23:39

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAV İLANI

1. DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR:

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre KAMUDAN ATAMA şeklinde, Kurumun Merkez teşkilatında (Ankara) görevlendirilmek üzere, ziraat, su ürünleri, gıda, kimya, orman, çevre, inşaat, jeoloji, bilgisayar, endüstri, elektrik, elektrik ve elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, makine, maden, metalürji, balıkçılık teknolojisi, metalürji ve malzeme, jeodezi ve fotogrametri mühendislikleri, mimarlık, peyzaj mimarlığı, biyoloji, kimya, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, şehir ve bölge planlama, istatistik, halkla ilişkiler ve tanıtım, sosyoloji programlarında ve hukuk, veterinerlik fakültelerinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyindeki mezunları arasından Kurumuz Merkez Teşkilatında görevli olmak üzere 1 (bir) denetçi pozisyonu için Yazılı Seçme Sınavı yapılacaktır.

2. UZMAN ALIMI İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR:

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre İl Koordinatörlüklerine AÇIKTAN ATAMA şeklinde;

Kurumun aşağıda belirtilen İl Koordinatörlerinde görevlendirilmek üzere, aşağıdaki tabloda yer alan lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının mezunları arasından; 

3. DESTEK PERSONELİ İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR:

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre AÇIKTAN ATAMA şeklinde;

Kurumun aşağıda belirtilen İl Koordinatörlerinde üzere, aşağıda isimleri yer alan önlisans ve lise mezunları arasından; 

4.   DENETÇİ,    UZMAN    ve    DESTEK    PERSONELİ    ALIMI    SEÇME    SINAVINA   KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK  ŞARTLAR:

A)    GENEL ŞARTLAR:

1.      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3.      5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4.      Askerlik durumu itibariyle; 

a)         Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b)        Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c)          Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6.   10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olmak, (Sadece Denetçi Pozisyonu için)

7. Kurumlarında adaylık süresini tamamlamış olmak , (Sadece Denetçi Pozisyonu için) şartlarını taşıması gerekir.

B) ÖZEL ŞARTLAR:

 1. 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olmak, (Sadece Denetçi Pozisyonu için)
 2. Kurumlarında adaylık süresini tamamlamış olmak , (Sadece Denetçi Pozisyonu için) şartlarını taşıması gerekir.
 3.  Denetçi Pozisyonuna başvuracak adaylar için İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM’ce yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) asgari C düzeyinde 70 (Yetmiş) puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.
 4. Denetçi Pozisyonuna başvuracak adaylar için Kamuda en az 3 (üç) yıl denetim elemanı olarak çalışmış olmaları gerekmektedir.
 5. Açıktan atama yoluyla uzman alımlarına ilişkin pozisyonlara başvuran adayların, 2010 yılında ÖSYM’ce yapılan 2010-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP3” puan türünden asgari 60 (altmış) puan almış olmaları ve İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) asgari 50 (elli ) puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.
 6. Açıktan DEI pozisyonlara başvuran adayların, 2010 yılında ÖSYM’ce yapılan 2010-KPSS (Önlisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP93” puan türünden asgari 60 (altmış) puan almış olmaları, Kamu veya özel sektörde en az 1 yıl hizmeti bulunması, Önlisans diploma notunun 4 (Dört) üzerinden en az 3,5 (Üçbuçuk) olması ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olması gerekmektedir.
 7.  Açıktan DEII pozisyonlarına başvuran adayların, 2010 yılında ÖSYM’ce yapılan 2010-KPSS (Lise Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP94” puan türünden asgari 60 (altmıĢ) puan almış olmaları ve İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) asgari 50 (elli ) puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.
 8.  5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 14. Maddesinin 4 Fıkrasında “il koordinatörlüklerinde uzman pozisyonunda istihdam edileceklerin asgari (D) düzeyinde puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmaları zorunludur. Kurum nitelikli personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla istihdam edilecek personel için 31/12/2012 tarihine kadar, yabancı dil yeterliliği şartı aramayabilir. Bu tarihe kadar bu fıkrada öngörülen dil yeterliliği belgesini ibraz etmeyenlerin sözleşmeleri yenilenmez” hükmü bulunmaktadır

Bu kapsamda başvuru sınavı kazanmış olan adaylar asgari şartları taşıyan KPDS, ÜDS veya YÖK’ün belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgelerini 31/12/2012 tarihine kadar Kurum’a teslim etmek zorundadır.

5. DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVINA KATILANLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden 18.11.2011 tarihinden itibaren temin ederek dolduracakları imzalı “Aday Bilgi Formu” ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını ibraz ederek tasdikli örneklerini başvuru esnasında teslim etmeleri gerekmektedir:

a)     Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesinin aslı veya tasdikli sureti ve fotokopisi (Tüm adaylar),

b)  Dört adet vesikalık fotoğraf. (Tüm adaylar),

c)      Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi. (Tüm adaylar),

 d)        Özgeçmiş, (18.11.2011 tarihinden itibaren Kurumun http://www.tkdk.gov.tr internet adresinde örneği verilmiş formata uygun şekilde doldurulacaktır.) (Tüm adaylar),

e)          Denetçi, uzman ve DEII destek personeli pozisyonlarına başvuran adaylardan Yabancı dil düzeyini gösterir belge. ( KPDS, ÜDS veya YÖK’ün belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgesi),

f)  Askerlik durumu ile ilgili belge (Tüm adaylar),

g)   18.11.2011 tarihinden itibaren Kurumun internet (http://www.tkdk.gov.tr) adresinden temin edecekleri “Aday Bilgi Formu”nun çıktısı (Tüm adaylar),

h) 2010 KPSSP3 Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi (Sadece açıktan atama yoluyla başvuran uzman adayları getirecektir)

j) 2010 KPSSP93 Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi (Sadece açıktan atama yoluyla DEI pozisyonuna baĢvuran destek personeli adayları getirecektir)

k) 2010 KPSSP94 Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi (Sadece açıktan atama yoluyla DEII pozisyonuna baĢvuran destek personeli adayları getirecektir)

l) Kamuda en az 3 (üç) yıl denetim elemanı olarak çalışmış olduğunu ispat eden hizmet dökümü belgesi (İlgili kurumun personel birimi tarafından onaylı olmalıdır.) (Sadece kamudan alım yoluyla Denetçi pozisyonuna başvuran adaylar getirecektir)

m) Kamu veya özel sektörde en az 1(bir) yıl hizmeti olduğuna dair belge (Sadece açıktan atama yoluyla başvuran DEI pozisyonuna baĢvuran destek personeli adayları getirecektir)

n) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olduğunu tevsik eden ve ilgili kurum tarafından onaylı yazı (Sadece kamudan alım yoluyla Denetçi pozisyonuna baĢvuran adaylar getirecektir)

 

6.    DENETÇİ,    UZMAN    ve    DESTEK   PERSONELİ    ALIMI    SEÇME    SINAVI    İÇİN    SORU AĞIRLIKLARI

A)  DENETÇİ ALIMI İÇİN SORU AĞIRLIKLARI

–     Katılım Öncesi Yardım Aracı ve Bileşenleri (IPA), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Personel Yönetmeliği, İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)- 5 (Beş) Soru

–     Hukuk – 5 (Beş) Soru

a)      Anayasa Hukuku,

b)      İdare Hukuku (Genel Esaslar, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, İdari Yargılama Usul Hukuku),

c)        Türk Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),

d)         Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

e)         İlgili diğer mevzuat (Kamu Personel Mevzuatı, Kamu Malları, İhale ve Harcama Mevzuatı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun),

–     Muhasebe (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi) – 5 (Beş)

Soru

–     Uluslararası iç denetim standartları ve risk yönetimi – 40 (Kırk) Soru (Uluslararası iç denetim standartları ve meslek ahlak kuralları, iç kontrol, denetim ve yönetime ilişkin risk modelleri, risk değerlendirme yöntemleri)

–          Denetim türleri ve uygulamaları (İç denetim görevinin yürütülmesi) – 25 (Yirmi Beş) Soru

–          Bilgi Teknolojisi – 20 (Yirmi) Soru

B)    UZMAN ALIMI İÇİN SORU AĞIRLIKLARI

–          IPARD Programı, 40 (Kırk) Soru

–          T.C Anayasası, 8 (Sekiz) Soru

–          Türkiye Coğrafyası, 6 (Altı) Soru

–          Türkçe Dil Bilgisi, 7 (Yedi) Soru

–          TKDK Kuruluş Kanunu ve Personel Yönetmeliği, 3 (Üç) Soru

–          Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 6 (Altı) Soru

–          Türk Medeniyet Tarihi, 5 (Beş) Soru

–          Türkiye’nin Yönetim Yapısı, 4 (Dört) Soru

–          AB Kurumsal yapısı, işleyişi, tarihçesi, 10 (On) Soru

–          AB Ortak Tarım Politikası, 3 (Üç) Soru

–          AB ve Türkiye İlişkileri ile Müzakere Süreci, 3 (Üç) Soru

–          Genel Kültür 5 (Beş) Soru

C)  DESTEK PERSONELİ ALIMI İÇİN SORU AĞIRLIKLARI

I.Genel Kültür (20 Soru)

–          Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

–          Türkiye Coğrafyası

–          Temel Vatandaşlık Bilgi si

–          Türk Kültür ve Medeniyetleri

–          Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular

II. Genel Yetenek (27 Soru)

–          Türkçe

–          Matematik

III. TKDK Kuruluş Kanunu ve Personel Yönetmeliği (3 Soru)

 

7.   DENETÇİ,   UZMAN   ve   DESTEK   PERSONELİ   ALIMI   SEÇME   SINAVININ   BAŞVURU MERCİİ, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Elektronik olarak başvurular, 18.11.2011 tarihinde başlayacak olup, 21.11.2011 tarihinde (bu tarih dâhil) sona erecektir. Uzman ve Destek Personeli Alımı Seçme Sınavına başvuruda bulunacak adaylar, 16.11.2011 tarihinden itibaren Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin edecekleri “Aday Bilgi Formunu” doldurup Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) adresindeki web sitesi üzerinden elektronik olarak kuruma göndereceklerdir DEI Pozisyonuna başvuracak adaylar en fazla 20 tercihte bulunabileceklerdir.

Adayların, imzaladıkları Aday Bilgi Formu ile birlikte “BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER ’i eksiksiz olarak tamamlayarak elden (şahsen veya bir yakını tarafından) Kurumun Turan Güneş Bulvarı No:68 Çankaya/Ankara adresine 21.11.2011 tarihinden 23.11.2011 tarihi saat 17:00’e kadar ulaştırmaları gerekmektedir) Posta ve e-posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

8.   DENETÇİ,        UZMAN        ve        DESTEK        PERSONELİ        ALIMI        BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca Denetçi pozisyonuna başvuran adayların Genel ve Özel Şatları taşıması halinde tüm adaylar yazılı seçme sınavına girmeye hak kazanacaktır.

Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca uzman alımı seçme sınavına açıktan atanacak adaylar için, 2010 KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyonların 5 (Beş) katına kadar kişi yarışma sınavına alınacaktır. Her başvuru kodu (KPSSP3 puanına göre) kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır. KPSSP3 puanları eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olanlar, yabancı dil puanlarının eşit olması halinde bu sıralamada son aday ile aynı puana sahip olan adaylar yarışma sınavına alınır.

Destek Personeli alımı için Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atama yoluyla DEI pozisyonu için istihdam edilecek olan adaylarda, KPSSP93 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyon sayısının beş katı kadar aday ve bu sıralamada son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar yazılı seçme sınavına girmeye hak kazanacaktır

Destek Personeli alımı için Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atama yoluyla DEII pozisyonu için istihdam edilecek olan adaylarda, KPSSP94 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyon sayısının beş katı kadar aday yarışma sınavına alınacaktır. KPSSP94 puanları eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olanlar, yabancı dil puanlarının eşit olması halinde bu sıralamada son aday ile aynı puana sahip olan adaylar yarışma sınavına alınır.

Denetçi, Uzman ve Destek Personeli alımı seçme sınavında Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, 28.11.2011 tarihinde Kurumun ilan panosunda ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurum ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir.

Söz konusu ilanda isimleri bulunan adaylar (yazılı seçme sınavına girmeye hak kazananlar), 28.11.2011-30.11.2011 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASININ herhangi bir şubesinden, Kurum/FaturaTahsilatları, Sınav Ödemeleri, Diğer Kurum Sınavları, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Personel Alım Sınavı menüsünden Başvuru Kodu, Ad, Soyad ve T.C Kimlik Numaralarını bildirmek suretiyle 40 (Kırk) TL sınav ücreti yatıracaklardır

Bu ücreti belirtilen tarihlerde yatırmayanlar kesinlikle yarışma sınavına alınmayacaktır. Ayrıca sınav ücretini yatırmakla beraber sınava girmeyen aday ya da sınavı kazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir.

Bununla beraber her ne sebeple olursa olsun sınav iptali ve benzeri durumda hiçbir adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir.

Söz konusu ilanda isimleri belirlenen adaylar, Sınav Giriş Belgelerini Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden 05.12.2011 tarihinden itibaren çıktı almak suretiyle temin edeceklerdir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava kesinlikle alınmayacaktır.

Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar. Adayların yanlarında getirecekleri kimlik belgesinde T.C kimlik numarasının yazması zorunludur. Kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarası bulunmayan adaylar yazılı sınava kesinlikle alınmayacaktır.

9.   DENETÇİ,   UZMAN   ve   DESTEK   PERSONELİ   ALIMI   SEÇME    SINAVINDA   YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ, YERİ VE ZAMANI

a) Denetçi ve Uzman Alımı Seçme Sınavı, çoktan seçmeli, test usulü ile tek aşamalı olarak yapılacaktır. Her sorunun puanı eşit olup, her doğru cevaba 1 (Bir) tam puan verilecektir. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Yanlış cevap sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir). Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için bir (1) tam puan verilecektir. Sınav başarı notu, yazılı
sınav sonucudur.

– Denetçi ve Uzman Personel Alımı Seçme Sınavı, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Merkez Binada 10.12.2011 tarihinde saat 10.00’da yapılacaktır.

Denetçi, Uzman Personel Alımı Seçme Sınavında 100 soru sorulacak olup, Sınav Süresi 120 dakikadır.

b)  Destek Personeli Alımı Yazılı Seçme Sınavında 50 soru sorulacak ve her bir sorunun doğru cevabı 2 puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır (Yanlış cevapların sayısı, doğru verilen
cevapları etkilemeyecektir). Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için 2 tam puan verilecektir.

– Destek Personeli Alımı Seçme Sınavı, Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye Yerleşkesi Merkez Binada 10.12.2011 tarihinde saat 10.00’da yapılacaktır

Destek Personel Alımı Seçme Sınavında 50 soru sorulacak olup, sınav süresi 60 dakikadır.

10.  DENETÇİ, UZMAN VE DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

– Denetçi, Uzman ve Destek Personel Alımı Yazılı Seçme Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, her bölüm için belirlenmiş olan kontenjan kadar aday yazılı seçme sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

İlanda yer alan meslek grupları itibariyle belirlenmiş olan kontenjanların en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından;

 1. Denetçi Alımı Seçme Sınavı sonucunda, 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca Kamudan Denetçi alım pozisyonlarına başvuran adaylarda noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.
 2. Uzman Alımı Seçme Sınavı sonucunda, 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği’nin 7/2  maddesi  uyarınca   açıktan  atanacak uzman personel adaylarında, 2010 KPSSP3 Puanı yüksek olan aday yarışma sınavını kazanmış olacaktır. 2010 KPSSP3 puanının da eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olan aday, yabancı dil notu eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.
 1. Destek personeli DEI pozisyonu Seçme Sınavı sonucunda, 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca atanacak olan destek personel adaylarından, 2010 KPSSP93 Puanı yüksek olan aday yazılı seçme sınavını kazanmış olacaktır. 2010 KPSSP93 puanının da eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.
 2. Destek personeli DEII pozisyonu Seçme Sınavı sonucunda, 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca atanacak olan destek personel adaylarından, 2010 KPSSP94 Puanı yüksek olan aday yazılı seçme sınavını kazanmış olacaktır. 2010 KPSSP94 puanının da eşit olması halinde ise yabancı dil notu yüksek olan aday, yabancı dil notu eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir. 

–         Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirler. Yedek adayların göreve başlatılması konusunda takdir yetkisi Kuruma aittir.

–         Uzman ve Destek Personeli Alımı Yazılı Seçme Sınavı sonucunda, Kurum isterse boş kalan kadrolar için, diğer meslek gruplarından 70 (Yetmiş) puan ve üzeri almış olmakla beraber kendi alanında sınavı asil olarak kazanamamış adaylar arasından seçim yapabilecektir. Boş kalan kadro için, hangi meslek grubundan ikame yapılacağına Kurum tarafından karar verilecektir. Bu hususta takdir yetkisi Kuruma aittir.

–         Uzman ve Destek Personeli Alımı Yazılı Seçme Sınavı sonucunda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak diğer meslek gruplarında doldurulamayan kadroların doldurulmasında herhangi bir hak teşkil etmez. Yazılı sınav sonunda oluşabilecek kadro boşlukları diğer meslek gruplarından doldurulurken, yerine ikamede kullanılan meslek grubunda asgari 70 (Yetmiş) puan üzerinden en yüksek puan esası gözetilecektir.

–         Denetçi, Uzman ve Destek Personeli Alımı Sınavına katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bu şekilde sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve sözleşmeleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

–         Sınavı kazananların, başvuru esnasında belirttikleri adreslerine posta yoluyla yazılı olarak göreve başlama çağrısı yapılır. Ayrıca, sınav sonucu Kurumun ve/veya Bakanlığın ilan panosu ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın (http://www.tarim.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.

–         Yapılan göreve başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmaz. Postadaki gecikmeden Kurum sorumlu değildir. Kazanan personelin Kurumun veya Bakanlığın internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

–         Bu ilanda yer almayan hususlarda, 16.04.2008 tarihli ve 26849 sayılı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği” esas alınacaktır.

İlanen duyurulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Kars Kafkas Üniversitesi 7 Engelli Temizlik Görevlisi Alım İlanı

İş İlan No (00004692985) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak

İl Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak. Ankara, Sakarya, Erzurum, Gaziantep,...

Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...

Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi Alacak

Tokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son Başvuru...

Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 1...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....
Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.