Sağlık Bakanlığı Yeniden Atama İle 565 Memur Alacak

Ana Sayfa » Bilgi » Sağlık Bakanlığı Yeniden Atama İle 565 Memur Alacak
13 Ekim 2011 - 7:39

2011 Yılı 2. Dönem İstifa Sonrası Yeniden Atama Kurası

Kura Başvuruları; Personel Bilgi Sistemi (PBS) Üzerinden Yapılacak olup 12.10.2011 Çarşamba Günü Başlayıp, 20.10.2011 Perşembe günü saat 18:00’de sona erecektir.

 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesinin birinci fıkrasında; ‘iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler’’ hükmü ve Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 2 inci ve 15 inci maddesi gereğince, Bakanlık ve diğer kamu kurumlarında aşağıda belirtilen unvanlarda çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlardan; 100 Ebe, 180 Hemşire, 75 Sağlık Memuru ( 10 İlk ve Acil Yardım, 8 Anestezi, 10 Röntgen, 10 Laboratuvar, 10 Toplum Sağlığı, 6 Çevre Sağlığı, 3 Odyometri, 3 Ortopedi, 5 Diş Teknisyeni ve 10 Tıbbi Sekreter ), 3 Diş Protez Teknisyeni, 47 Sağlık Teknikeri (5 Branşsız, 7 İlk ve Acil Yardım, 6 Anestezi, 3 Diş, 3 Diyaliz, 5 Röntgen, 5 Laboratuvar, 5 Odyometri, 3 Fizik Tedavi ve 5 Tıbbi Sekreter), 10 Fizyoterapist, 8 Diyetisyen, 8 Psikolog, 4 Sosyal Çalışmacı, 4 Biyolog, 4 Çocuk Gelişimcisi, 50 Şoför, 20 Memur, 40 V.H.K.İ, 10 Hizmetli, 2 Aşçı olmak üzere toplam 565 münhal kadroya yeniden (açıktan) atama yapılması uygun görülmüştür.
Atanılacak kadrolar ve kura ile ilgili diğer hususlar Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü (http://personel.saglik.gov.tr) internet adresinde yer almaktadır.
Kura Başvuruları; Bakanlığımız (http://personel.saglik.gov.tr) internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup 12/10/2011 Çarşamba günü başlayıp, 20/10/2011 Perşembe günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvuruda bulunan adaylar başvuru formunu kendileri imzaladıktan sonra notere onaylatıp en son görev yaptığı kurumdan alacağı (İlk göreve başlama tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, istifa ettiği veya müstafi sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmetleri v.b. bilgileri içeren) onaylı hizmet cetvelini ve noter tasdikli diploma suretini veya noter tasdikli geçici mezuniyet belgesini APS veya özel bir kargo şirketi ile en geç 24/10/2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. Belgeleri, 24/10/2011 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesine ulaşmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
 Başvuru belgeleri elden teslim edilemeyecektir. Ayrıca APS ve özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Bakanlığımıza zamanında ulaşmaması halinde sorumluluk Bakanlığımıza ait değildir.
Noter onaylı belgeler ile onaylı hizmet belgesinin asılları gönderilecek, onaylı belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir.            
 Atanmak üzere müracaat edenlerin; atanmak istediği kadro unvanı ve branşta daha önce çalışmış olması, daha önce çalışmış oldukları bu unvan ve branşla ilgili gerekli diplomaya sahip olmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. (Ancak ebe ve hemşirelik kadrolarına; ebelik bölümü mezunu olup hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ebe unvanına, hemşirelik bölümü mezunu olup ebe unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ise hemşire unvanına müracaat edebileceklerdir.)
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olanların, belgeleri eksik olanların, belirtilen süre içinde başvurmayanların, yanlış müracaatta bulunanların, başvuru sahibi tarafından imzalanmayan ve notere onaylattırılmayan başvuru formu ile müracaat edenler ile kura tarihi itibariyle 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesindeki şartları taşımayanların müracaat evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Memur veya Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarına;
-En az lise veya dengi okul mezunu olup 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde, bu kadro unvanlarında daha önceden çalışmış olanlar müracaat edebileceklerdir.
-Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına müracaat edeceklerin yukarıda belirtilen koşulların yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip veya lise veya dengi okullar ile yüksekokul veya fakültelerin bilgisayar bölümünden mezun ya da iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelendirmeleri gerekmektedir.
Şoför kadrolarına müracaat edeceklerin; en az lise mezunu olması ve Şoför kadro unvanında daha önce çalışmış olmaları gerekmektedir.
 Aşçı kadrolarına müracaat edecek olanların; Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan Aşçı unvanlı kadroda daha önce çalışmış olmaları gerekmektedir.
Hizmetli kadrolarına müracaat edecek olanların ise; Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan unvanlarda daha önce çalışmış olmaları gerekmektedir.
Daha önce Devlet memuru olarak çalışmakta iken Devlet memuriyetinden çıkarılanlardan 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanunun 1. maddesinde sayılan suçlar hariç olmak üzere af kapsamına girenler de kuraya başvurabileceklerdir.
Müracaatları Kabul Edilmeyecekler:
           -Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarından asli memurluğa geçmeden ayrılanlar, daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin A bendine göre hizmeti olmayanlardan anılan Kanunun 4. maddesinin B ve C bentlerine göre ve diğer Kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II Sayılı cetveline göre sözleşmeli olarak çalışanlar istifa sonrası açıktan atama kurası için müracaatta bulunamayacak, başvuru formu çıktısını göndermiş olsalar bile kuraya alınmayacaklardır.             
-3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanunu kapsamında çalışmış olup görevden ayrılanlar bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.  
-Kura sonucu yerleşenlerden ilanda belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir
-Bakanlığımıza gelen noter tasdikli başvuru formu ile internet (PBS) kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın başvurusu iptal edilecek ve aday kuraya alınmayacaktır.
Kura sonucu yerleştirilenler, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanırlar. Ancak, müktesebine uygun münhal kadro bulunmaması halinde; kadroları daha üstte olanlar kazanılmış hak aylık derecelerine uygun bir kadroya atanıncaya kadar daha alt kadrolara ilgili mevzuat çerçevesinde atanabileceklerdir.    
Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri 01/11/2011 Salı günü tercihleri doğrultusunda, daha sonra duyurulacak yerde bilgisayar ortamında noter tarafından kura ile yapılacaktır.
Atamalar, söz konusu kadrolarla ilgili açıktan atama izin prosedürlerinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecektir.
Bakanlığımızın 13.01.2011 tarih ve 6853 sayılı Genelgesinde belirtilen usul ve esaslar gereği vilayet memuru statüsünde bulunanlardan; şoför unvanına atananlar 2 (iki) yıl, şoför dışındaki unvanlara atananlar ise 1 (bir) yıl boyunca mazeret tayinleri (eş ve sağlık durumu) hariç olmak üzere atandıkları ilden başka bir ile tayin ve kadro derece/unvan değişikliği taleplerinde bulunamayacaklardır.
 Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına atananlar 1 (bir) yıl boyunca atandıkları ilden başka bir ile tayin taleplerinde bulunamayacaklardır. Ancak Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19, 20, 21 ve 26 ıncı maddeleri kapsamındaki nakil talepleri bu kısıtlamanın dışındadır.
Bakanlığımız kadrolarına kura sonucu yerleşenlerin atamalarının yapılabilmesi için, Bakanlığımız internet adresinde duyurulan atamaya esas teşkil edecek belgelerini en geç 24/11/2011 Perşembe günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne bizzat elden getirmeleri gerekmekte olup, atanmaya esas evraklarını 24/11/2011 Perşembe günü mesai bitimine kadar teslim etmeyenlerin atanmaları yapılmayacaktır.
 
Kura sonucu yerleşen adayların en geç 24/11/2011 tarihine kadar Bakanlığa elden teslim etmeleri gereken evraklar;
 
1. Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (Resmi Onaylı tek hekim raporu da geçerlidir.)
2. Son 6 (Altı) ay içerisinde alınmış Savcılık Belgesi (Sabıka kaydı)
3. Nüfus Cüzdanı Sureti (Noter Tasdikli) veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
4. İkametgah İlmuhaberi
5. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi ( Askerlikle İlişiği Bulunmadığına Dair)
6. 6 Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm Ebadında)
7. Mal Bildirim Beyannamesi
8. Ehliyet Belgesinin Noter Onaylı Sureti (Şoför kadrosuna yerleşenler için)
9. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına yerleşenlerin; Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesi, lise veya dengi okullar ile yüksekokul veya fakültelerin bilgisayar bölümünden mezun olduğuna dair diploma veya iki dönem bilgisayar eğitimi aldığının belirtildiği belgenin aslı veya
 
 
  • sağlık bakanlığı aralık atamaları
  • sağlık atamaları
  • saglık bakanlıgı 2011 aralık atamaları
  • açıktan atama ile memur alımı 2012
  • 2011 aralık sağlık bakanlığı atamaları
  • sağlık bakanlığı ebe atamaları
  • 2012 ebe atamaları ne zaman
  • diş protez atamaları
  • Sağlık bakanlığı aralık ataması
  • sağlık bakanlığı atamalar

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

KHK 694 İle Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı Değişti663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Sağlık Bakanlığı 3.890 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanıSağlık Bakanlığı 3 bin 890 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını...
Sağlık Bakanlığı 46.500 Personel AlacakSağlık Bakanı Recep Akdağ, 2017 yılında alınacak sağlık personeli sayısıyla...
Sağlık Bakanlığı 2017’de 20 Bin Personel AlabilirSağlık Bakanı Recep Akdağ 2017 yılında, Maliye Bakanlığı’nın Sağlık...
KHK 681 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...
KHK 680 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba