Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Ana Sayfa » Bilgi » Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
11 Ekim 2011 - 7:47
11 Ekim 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28081

YÖNETMELİK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan ve görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun  3 üncü maddesi, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu  ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

c) Aynı düzey görev: Kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,

ç) Başkan: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanını,

d) Başkanlık: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

e) Elektronik sınav: Elektronik ortamda yapılan sözlü, klasik veya test şeklindeki sınavı,

f) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

g) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

ğ) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerinin gerektirdiği hizmet içi eğitimi,

h) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için yapılacak olan yazılı sınavı,

ı) Hizmet grubu: Benzer veya aynı düzeydeki görevlere ilişkin grubu,

i) İş günü: Ulusal ve resmi bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

j) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara bağlı olarak kadrolara yapılacak atamalar için eğitime tabi tutulmaksızın gerçekleştirilen sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Genel Esaslar

Hizmet grupları ve kadrolar

MADDE 5 – (1) Görevde yükselmeye tabi hizmet grupları ve kadrolar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü.

2) Şef.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Basın ve halkla ilişkiler müşaviri.

2) Uzman.

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Bilgisayar işletmeni, memur, sekreter.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, avukat, tekniker, teknisyen, hemşire.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranan şartlar

MADDE 6 – (1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında bulunan daire başkanı, I. Hukuk müşaviri ve özel kalem müdürü kadrolarına sınavsız atama yapılır. Ancak;

a) Daire Başkanı kadrolarına atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

2) ÖSYM Uzmanlığına atanmak için gerekli olan eğitim ve yabancı dil şartlarını taşımak,

b) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

2) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

c) Özel Kalem Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

şartları aranır.

Görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere görevde yükselme suretiyle atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak.

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklarda, Başkanlık kadrolarında çalışma süresi belirtilmeyen görevler için, Başkanlık kadrolarında en az iki yıl görev yapılmış olması ve aşağıdaki diğer özel şartları sağlaması gerekir:

a) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

2) En az iki yıl avukat olarak çalışmış olmak.

b) Basın ve halkla ilişkiler müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren basın ve halkla ilişkilerle ilgili bölümlerinden mezun olmak.

c) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak.

2) En az 2 yılı Başkanlıkta olmak üzere 8 yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak.

3) Başkanlıkta mühendis, uzman veya şef kadrosunda çalışıyor olmak.

ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,

2) En az 6 yıl kamu hizmeti bulunmak ve en az 3 yıl Başkanlıkta bilgisayar işletmeni, memur, sekreter, tekniker veya teknisyen kadrosunda çalışmış olmak.

d) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak.

e) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okullardan mezun olmak.

2) Liselerin bilgisayar ile ilgili programlarından mezun olmak veya bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak.

f) Memur, sekreter kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Unvan değişikliği sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar şunlardır:

a) Atanılacak kadro unvanını öğrenim durumu itibariyle kazanmış bulunmak.

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

(2) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğrenim mezunu olmak.

ç) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak.

d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Mesleki veya teknik eğitim veren liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

Görevde yükselme eğitiminin duyurulması

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar sınav tarihinden en az kırk beş gün önce İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca birimlere duyurulur.

Başvuru

MADDE 11 – (1) Yapılacak duyuru üzerine; bu Yönetmelikte belirtilen görevlere görevde yükselme yoluyla atanmak isteyenlerden 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar, yalnız bir görev için görevde yükselme eğitimine katılmak üzere başvuruda bulunabilirler. Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitim başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvuru dilekçeleri başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti amacıyla incelenir. Görevde yükselme eğitimine katılması uygun görülen adaylara Başkanlıkça duyurulur.

(3) Başvuruları kabul edilmeyenler, itirazda bulunabilirler. İtiraz, değerlendirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına yapılır. İtirazlar, itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç 10 iş günü içinde değerlendirilerek ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların belirlenmesi, eğitimin süresi ve takviminin tespit edilmesi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az sayıda istekli bulunması halinde, şartları taşıyanların tümü eğitime alınır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(2) Eğitime katılmaya hak kazananların listesi ile eğitimin yeri ve zamanı, itiraz süresinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca ilgililere duyurulur.

Görevde yükselme eğitiminin süresi

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme eğitimine katılacaklar, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından 30 saat, (g) bendinde yer alan ders konularından ise 45 saat olmak üzere toplam 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmak zorundadır. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

(2) Birinci fıkradaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

Görevde yükselme eğitimi konuları ve puan değerleri

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları.

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik.

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar.

e) Halkla ilişkiler.

f) Etik davranış ilkeleri.

g) Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

(2) Birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz. Görevde yükselme eğitiminin konuları, puan değerleri, sınavda toplam kaç soru sorulacağı ve her konu için soru sayısının ne olacağı sınav kurulunca eğitim başlamadan önce belirlenerek görevde yükselme eğitimine ilişkin yapılacak duyuruda belirtilir.

(3) Devlet Personel Başkanlığınca görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin olarak belirlenen ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir. Başkanlıkça belirlenecek Başkanlığın görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden ders notlarının hazırlanması veya hazırlattırılması ile ilgili personele verilmesi sınav kurulu tarafından sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav kurulu

MADDE 15 – (1) Sınav kurulu Başkanlık onayı ile tespit edilir. Sınav kurulu; Başkanın veya Başkanın görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri ile 3 daire başkanı olmak üzere 5 üyeden oluşur. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı kurulun doğal üyesidir. Ayrıca 3 yedek üye belirlenir.

(2) Sınav kurulu üyeleri görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim veya ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(4) Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz.

(5) Kurulun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 16 – (1) Sınav kurulu; görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için Başkanlıkça belirlenecek Başkanlığın görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınavın düzenli bir şekilde yapılmasının sağlanması, sınav sonuçlarının değerlendirilerek başarı listesinin oluşturulması, sınav sonuçlarının ilân edilmesi, itirazların incelenip karara bağlanması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(2) Sınav kurulu, birinci fıkraya göre temin edeceği ders notlarının, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az 30 gün önce ilgili personele verilmesini sağlar.

Görevde yükselme sınavı

MADDE 17 – (1) Görevde yükselme sınavı Başkanlıkça yapılır. Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

(2) Görevde yükselme sınavı görevde yükselme eğitimini takiben en geç 30 gün içerisinde yapılır. Görevde yükselme sınavına ilişkin iş ve işlemler sınav kurulunca alınacak karar çerçevesinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

(3) Görevde yükselme kapsamında aynı düzeyde eğitim aranan unvanların sınavları birlikte yapılabilir. Bu durumda görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin sorular unvanlara göre ayrı, diğer sorular ortak hazırlanır.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılamayanlar ile başarısız olanlar veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanamamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin usul ve esaslara tabidir.

(5) Görevde yükselme sınavı test, klasik veya elektronik sınav yöntemlerinden biriyle yapılır.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolar için yapılacak duyurular üzerine; bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanmış olanların atamaları, eğitime tabi tutulmaksızın bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavı ihtiyaç olması halinde, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda, Başkanlıkça test, klasik veya elektronik sınav yöntemlerinden biriyle yapılır. Sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Sınava katılacaklarda Başkanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere sadece Başkanlık personeli başvurabilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Puanların eşitliği durumu ve sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 19 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında alınan puanların eşitliği durumunda sırasıyla;

a) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen konulardaki puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(2) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder. Sınav sonuçları adaylara yazılı olarak bildirilir.

İtiraz

MADDE 20 – (1) İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren en geç 5 iş günü içinde sınav kuruluna İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı aracılığıyla itiraz edebilir. Bu itirazlar en geç 10 iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. Sonuç, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca itiraz sahiplerine bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 21 – (1) Sınavlarla ilgili belgeler, aynı görevler için yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır. Ataması yapılanların belgeleri özlük dosyalarına konulur.

Atama

MADDE 22 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanların duyurulan boş kadrolara atamaları üç ay içinde yapılır.

(2) Sınavlarda başarılı olanlardan; eğitim programından sonra görevden uzaklaştırılmış olanların göreve iade edilinceye kadar, haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî veya idarî bir kovuşturma veya soruşturma bulunanların ise kovuşturma veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar atamaları yapılmaz.

(3) Aylıksız izinde olanlar dâhil, ataması yapılanlardan geçerli mazeretleri olmaksızın ilgili mevzuatla öngörülen süre içinde göreve başlamayanlar atanma haklarını kaybederler. Atama onaylarının iptalini talep edenlerin atamaları iptal edilir.

(4) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavda başarılı oldukları hâlde ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arası geçişler

MADDE 23 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

(2) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir. Bu kapsamda 5 inci maddede belirtilen kadrolara sınavsız yapılacak atamalar için İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca duyuru yapılır. Atanmak istenilen kadroya birden fazla talep olması halinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre atamalar yapılır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara ve üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir. Duyuruda birden fazla unvana yer verilmesi halinde adaylar gerekli şartları taşımaları kaydıyla birden fazla unvan için de başvuruda bulunabilirler. Tercihlerinden birine atanamayanların atamaları, başvurularında belirtmeleri halinde ihtiyaç çerçevesinde duyuruda yer verilen boş kadrolardan birine yapılır.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler atanacak kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(4) Doktora öğrenimini bitiren personelin, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Naklen atamalar

MADDE 24 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

Özürlülerin eğitim ve sınavı

MADDE 25 – (1) Başkanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Kazanılmış haklar

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE (1) – Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç yıl süre ile Başkanlıkta iki yıl veya daha fazla çalışmış olma şartı aranmaz.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

İznik Belediyesi Personel Alım İlanı

İZNİK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bursa İli İznik Belediye Başkanlığı...

Akdeniz İhracatçı Birlikleri 9 Personel Alacak

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda belirtildiği...

Atatürk Üni. logoAtatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel Alacak

Atatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk Üniversitesi...

İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri Bakanlığı...

İçişleri Bakanlığına 10 Bin Yeni Bekçi Kadrosu

İçişleri Bakanlığına 10 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrosu ihdas edildi. 13 Kasım 2018...

Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanı

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
2018 Ekim Valiler Kararnamesi Yayımlandı21 Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 38 İl Valisi ise değişti. 2018 Ekim...
Naklen Atamalarda Güvenlik Soruşturması YapılmayacakKurumlar arası naklen atamalarda artık güvenlik soruşturması yapılmayacak. Güvenlik...
Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa