Millî Eğitim Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları Resmi Gazetede

Ana Sayfa » Bilgi » Millî Eğitim Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları Resmi Gazetede
21 Ekim 2011 - 21:35

2011/2296 Millî Eğitim Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları Hakkında Karar

22 Ekim 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28092

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/2296             Ekli “Millî Eğitim Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları”nın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 23/9/2011 tarihli ve 64743 sayılı yazısı üzerine, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDA ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA HİZMET SÖZLEŞMESİ ESASLARI

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Millî Eğitim Bakanlığında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin hizmet şartları, vasıflan, görevleri, sorumlulukları, ücretleri ve diğer ödemeleri ile özlük işlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Esaslar, Millî Eğitim Bakanlığında 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin birinci fıkrasına göre, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyesi, Genel Müdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Bakanlık Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Millî Eğitim Uzmanı, Hukuk Müşaviri ve Millî Eğitim Uzman Yardımcısı unvanlı kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın istihdam edilen sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Esaslar, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sözleşmeli personelde aranacak şartlar

MADDE 4- (1) Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerden;

a)   Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Bakanlık Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü ve Hukuk Müşaviri ünvanlı kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, 657 sayılı Kanunun 48 inci ve 68 inci maddelerinde yer alan şartları taşımaları (anılan Kanunun 59 uncu maddesine göre atananlar hakkında 68 inci maddedeki şartlar aranmaz),

b)  Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyesi unvanlı kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesindeki şartlan taşımaları,

c)   Millî Eğitim Uzmanı ve Uzman Yardımcısı unvanlı kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak istihdam edileceklerin, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 inci maddesindeki şartları taşımaları,

gerekir.

Sözleşmenin şekli ve süresi

MADDE 5- (1) Bu Esaslarda yer alan hükümlere göre yapılacak sözleşmeler yazılı olup, bütçe yılı itibarıyla bir yıllık düzenlenir.

Sözleşmenin sona ermesi

MADDE 6- (1) Sözleşmeler; sözleşmeli olarak çalıştınlanlann, çekilme taleplerinin Bakanlık tarafından kabulü; istek, yaş haddi, malûllük ve disiplin sebeplerinden birine dayanılarak emekliye ayrılma; sözleşmeli personel alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya sonradan sözleşmeli personel olabilme şartlarından birini kaybetmesi ve 657 sayılı Kanunun disiplin hükümlerine göre hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesi veya ölüm hâllerinde sona erer.

(2) Bakanlık, gerekçe göstermek suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir.

 

Çalışma saatleri

MADDE 7- (1) Sözleşmeli personel hakkında memurlar için tespit edilen çalışma-saatleri ve süreleri aynen uygulanır.

(2) Belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda sözleşmeli personel, normal çalışma saatleri dışında veya hafta tatili ve resmî tatillerde de çalıştırılabilir. Bu çalışma için ayrıca ücret ödenmez.

Ücret ve diğer malî haklar

MADDE 8- (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personelin aylık ücretleri, ilgililerin sözleşmelerinde öngörülen görev unvanları dikkate alınarak, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere Bakan onayı ile tespit edilir.

(2)  Birinci fıkrada belirtilen sözleşmeli personele, memurlara ödenen aile, doğum ve ölüm yardımları ödenekleri verilir.

(3)  Birinci fıkrada belirtilen sözleşmeli personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak, hastalık ve senelik izin süreleri dâhil Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Bakanın onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir.

(4)  Aylık ücretler peşin olarak ve her aybaşında ödenir. Emeklilik ve ölüm hâlleri hariç, ay sonundan önce ayrılmalarda, kalan günlere ait ikramiye ve ücret tutarı resen geri alınır.

Yurt içi ve yurt dışı yollukları

MADDE 9- (1) Yurt içi ve yurt dışında geçici görevle görevlendirilecek sözleşmeli personele ödenecek yol giderleri ve gündelikler hakkında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

izinler

MADDE 10- (1) Sözleşmeli personele, 657 sayılı Kanun hükümlerine göre izin verilir.

Diğer hükümler

MADDE 11- (1) Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hususlarda 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Değiştirilen hükümler

MADDE 12- (1) 6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (2) sayılı listenin sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“Milli Eğitim Bakanlığı   652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesi”

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Esaslar, 14/9/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Esasları Millî Eğitim Bakanı yürütür.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
2018 Ekim Valiler Kararnamesi Yayımlandı21 Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 38 İl Valisi ise değişti. 2018 Ekim...
Naklen Atamalarda Güvenlik Soruşturması YapılmayacakKurumlar arası naklen atamalarda artık güvenlik soruşturması yapılmayacak. Güvenlik...
Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym