Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ana Sayfa » Bilgi » Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
05 Ekim 2011 - 21:22
6 Ekim 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28076

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME,

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş; aynı fıkranın (h) ve (m) bentlerinde yer alan “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarına” ibaresi “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarına” olarak ve (j) bendinde yer alan “Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları” ibaresi “Vergi Müfettişleri” olarak değiştirilmiştir.

“n) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Sivil Savunma Uzmanı.”

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi, ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve (b) bendinin (3) numaralı alt bendi “Son beş yıl içinde aylıktan kesme cezası veya son on yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,” şeklinde; aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentlerinde belirtilen şartları taşımak,”

“3) Yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak,”

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “20 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde” ibaresi “20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Sınav sonucunda, ilan edilen boş kadro sayısı kadar adayın ataması yapılır. Puanların eşit olması halinde, aynı puanı alan adaylardan sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik tanınır.”

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Atamaları yapılanlardan, süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onayının iptalini isteyenlerin atamaları iptal edilir. Bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin atanma hakları sona erer.”

MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin madde başlığı “Görevde yükselme eğitimi duyurusu” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.”

MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanlar, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılabilirler.”

“(5) Duyuruda belirtilen görevde yükselme eğitimlerinden yalnızca birine başvurulabilir.”

“(6) Eğitime katılma başvuruları, başvurunun süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde personelin görev yaptığı birime verilir. Birimler yapılan başvuruları son başvuru tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde elden veya postayla eğitimi düzenleyen birime ulaştırırlar. Başvurular, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.”

“(7) Merkez ve taşra teşkilatı personeli, görevli bulunduğu birim ile diğer birimlerce düzenlenecek görevde yükselme eğitimine başvuruda bulunabilirler. Bunlar için eğitimin düzenlendiği birimde çalışma şartı aranmaz.”

MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde; aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formuna” ibaresi “Personel Değerlendirme Formuna” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Görevde yükselme eğitimine başvuranlardan gerekli şartları taşıyanların sayısı, ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını aşması halinde, bunlardan eğitime alınacak personel, 18/4/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formuna göre toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere tespit edilir. Puanların eşit olması halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik tanınır.”

MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve (e)” ibaresi “, (e) ve (f)” olarak; dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Görevde yükselme eğitimi; bu Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki ortak ders konularından en az otuz saat, görev alanına giren mevzuat ve/veya atanılacak görev ile ilgili diğer konulardan en az doksan saat olmak üzere toplam en az yüzyirmi saat olarak düzenlenir. Günlük ders süresi yedi saati aşamaz. Eğitime katılmaya hak kazananların eğitim programına devam etmeleri şarttır. Ancak, verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programının toplam süresinin en az yarısına katılmaları halinde, görevde yükselme sınavına girebilirler.”

“(5) Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde eğitimi yürüten birim tarafından on saate kadar izin verilebilir.”

MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma kuralları,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Atanılacak unvanın alanı ve niteliğiyle ile ilgili konular.

(2) Düzenlenecek eğitim programlarında konuların ve görevde yükselme sınavında sorulacak soruların ağırlığı (g) bendinde belirtilen konular için yüzde seksendir.

(3) Birinci fıkranın (g) bendine ilişkin hazırlanan notların dağıtımı, eğitim başlamadan önce yapılır.”

MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Sınav kurulu başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, sınav kurulu üyeliği sona erdirilir ve yerine yeni başkan, üye veya üyeler görevlendirilir.”

“(8) Sınav kurulu, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi amacıyla görevde yükselme eğitiminin başlamasından en az iki ay önce bilgilendirilir.”

MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sınav kurulları;” ibaresinden sonra gelmek üzere “20 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin notların hazırlanması veya hazırlattırılması ile ilgili personele verilmesinin sağlanması,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarına” ibaresi “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarına” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “aynı düzey unvan için” ibaresinden sonra gelmek üzere “iki yıllık süreyi aşmamak üzere” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “otuz” ibaresi “kırkbeş” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “veya başarılı olup da” ibaresinden sonra gelmek üzere “iki yıllık süreyi aşmamak üzere” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 (1) Sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sınav sonucunda, başarı sırasına göre ilan edilen boş kadro sayısı kadar adayın ataması yapılır. Puanların eşit olması halinde sıralama, Personel Değerlendirme Formuna göre toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere tespit edilir. Bunların da eşit olması halinde sırasıyla;

a) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

göre sıralama yapılır.”

MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş gün” ibaresi “iki iş günü” olarak, ikinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sınav kurulu, puan sıralamasına göre başarılı olan adaylar listesini, aynı puanı alan son sıradaki adaylar da dahil olmak kaydıyla, sınav sonuçlarının ulaştığı tarihi takip eden günden itibaren en geç üç iş günü içinde web sayfasında yayımlar veya ilan panosunda duyurur.”

MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yedi gün” ibaresi “beş iş günü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sınav sonuçları geçersiz sayılır” ibaresi “atanma hakları sona erer” olarak, birinci fıkrası ile dördüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre atanmaya hak kazananların atamaları üç ay içerisinde yapılır.”

“(4) İkinci fıkranın birinci cümlesi ile üçüncü fıkrada sayılanlar ve ataması yapılıp göreve başlayanlardan emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle ayrılanların yerine, en fazla iki yıl içinde ve müteakip sınavdan önce olmak kaydıyla yetmiş ve daha yukarı puan alan adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.”

MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 30 (1) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak ve yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak şartları aranır.”

MADDE 21 Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “iki yıllık yüksekokul” ibaresi “lise veya dengi okul” olarak, (d) bendinin (2) numaralı alt bendi, (g) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Muhasebe veya Milli Emlak Uzmanı, Uzman (Özelleştirme), Araştırmacı (Özelleştirme), Raportör, Şef veya Çözümleyici unvanında en az iki yıl çalışmış olmak (Mesleki Eğitim Kursu mezunlarında Şef unvanında çalışma şartı aranmaz),”

“2) Raportör, Şef ya da Çözümleyici unvanında en az iki yıl çalışmış olmak (Mesleki Eğitim Kursu mezunlarında Şef unvanında çalışma şartı aranmaz),”

“ğ) Sivil Savunma Uzmanı unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef unvanında en az iki yıl çalışmış olmak (Mesleki Eğitim Kursu mezunlarında Şef unvanında çalışma şartı aranmaz),”

MADDE 22 Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, sınav şartı aranmaksızın 32 nci maddede belirtilen öğrenimle ihraz edilen unvanlara atanabilirler.”

MADDE 23 Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurul üyeleri, sınava alınacak personelden öğrenim durumu itibarıyla daha düşük seviyede olmamak üzere en az Müdür unvanına haiz olanlar ile sınav yapılan unvanı ihraz etmiş olanlar arasından seçilir.”

MADDE 24 Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Kısmının başlığı “Bakanlıkça Yapılacak Atamalara İlişkin Usul ve Esaslar” olarak ve Dördüncü Kısmının Birinci Bölümünün başlığı “Unvanlar Arası Geçişler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25 Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin başlığı “Unvanlar arası geçişler” olarak, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı” ibaresi “Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı” olarak ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Özel Yönetmeliği bulunan merkez uzmanlarından yardımcılık dönemi dahil uzmanlıkta sekiz yıl hizmeti bulunanlar sınav ve hizmet gruplarındaki çalışma şartı dışındaki diğer şartları taşımaları kaydıyla, aynı birimdeki Şube Müdürü unvanına atanabilirler.”

MADDE 26 Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Müfettişleri” ibaresi “Vergi Müfettişleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 27 Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “unvanına” ibaresi “ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanlarına” olarak, (d) bendinde yer alan “ve Tercüman unvanlarına” ibaresi “unvanına” olarak ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan personelden, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici ile bu Yönetmeliğin İdari Hizmetler, Yardımcı Hizmetler Grubunda ve unvan değişikliğine tabi unvanlarında bulunanlar, adli veya idari bir ceza almamış olmaları halinde aynı unvanla Bakanlığa naklen atanabilirler. Devlet Gelir Uzmanlarından, tabi oldukları yönetmelik hükümlerine göre yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra bu unvanda beş yıl hizmeti bulunanlar, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü unvanına atanabilirler.”

MADDE 28 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi, (g) bendinde yer alan “unvanlar ile unvan değişikliği suretiyle atanılacak” ibaresi ile (ğ) bendinde yer alan “Unvan değişikliğine tabi olanlar hariç,” ibaresi; 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “, Koruma ve Güvenlik Şefi” ibaresi ile 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kimyager,”, “Tercüman,” ibareleri; 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Devlet memuriyeti” ibaresi; 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi; 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yılda en az bir, en fazla iki defa olmak üzere” ibaresi ve 16 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları; 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Aylıksız izinli olanlar ile” ibaresi; 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “son sıradaki” ibaresi; 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sınavları geçersiz sayılarak” ibaresi; 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Devlet memuriyeti” ibareleri, aynı fıkranın (e) bendinin (1) numaralı alt bendindeki “en az beş yıl,” ibaresinden sonra gelen “meslekle ilgili” ibaresi ile (f) bendi; 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kimyager,”, “Tercüman,” ibareleri ile birinci fıkrasının (b) bendi; 35 ve 36 ncı maddeleri; 37 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “geçiş sınavı yapılmaksızın” ibaresi ile dokuzuncu fıkrası; 38 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi; 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tercüman,”, “Bilgisayar İşletmeni,” ibareleri, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Devlet memuriyetinde” ibaresi ile (c) bendi, üçüncü fıkrasının (b) bendi, dördüncü fıkrasında yer alan “sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notları olumlu ve ortalaması en az iyi derecede olmak,” ibaresi ve altıncı fıkrasında yer alan “istifa etmeden önceki son üç yıllık sicil raporlarının olumlu olması ve” ibaresi; 41 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile dokuzuncu fıkrasında yer alan “ve son sicil notu yüksek olanlara” ibaresi; ekinde yer alan “EK 1 Değerlendirme Formu” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 30 Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

İznik Belediyesi Personel Alım İlanı

İZNİK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bursa İli İznik Belediye Başkanlığı...

Akdeniz İhracatçı Birlikleri 9 Personel Alacak

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda belirtildiği...

Atatürk Üni. logoAtatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel Alacak

Atatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk Üniversitesi...

İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri Bakanlığı...

İçişleri Bakanlığına 10 Bin Yeni Bekçi Kadrosu

İçişleri Bakanlığına 10 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrosu ihdas edildi. 13 Kasım 2018...

Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanı

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
2018 Ekim Valiler Kararnamesi Yayımlandı21 Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 38 İl Valisi ise değişti. 2018 Ekim...
Naklen Atamalarda Güvenlik Soruşturması YapılmayacakKurumlar arası naklen atamalarda artık güvenlik soruşturması yapılmayacak. Güvenlik...
Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa