Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Alım İlanı Kasım 2011

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Alım İlanı Kasım 2011
21 Ekim 2011 - 7:54

Diyanet İşleri Başkanlığı 498 İmam-Hatip, 1 Biyolog ve 1 Sağlık Teknikeri olmak üzere 500 personel alımı yapacak. Başvurular 4 Kasım 2011 tarihine kadar yapılabilecek.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca ve Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği çerçevesinde, Diyanet İşleri Başkanlığına ait aşağıda sınıfı, unvanı, tahsil durumları, kadro derecesi ve sayısı belirtilen toplam 498 adet boş kadroya; 2010 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen her bir grup için boş kadro sayısının üç katına kadar aday sözlü-uygulamalı sınava çağrılacak, adaylar arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucu alınacak tercihlerin ardından atama ve yerleştirme kapsamına girenlerin sözlü ve uygulamalı sınavdaki başarı sırasına göre açıktan  ataması yapılacaktır.

A-    Açıktan    Atama    Yapılacak    Kadroların    Sınıf,    Unvan    ve    Tahsil Durumlarına Göre Dağılımı

 

SINIFI

UNVANI

GRUP

KPSS MEZUNİYET DURUMU

KADRO DERECESİ

KONTENJAN

SAYISI

D.H.

İmam-Hatip

2

İlahiyat  Ön Lisans Mezunu veya İlahiyat Ön Lisans +Diğer Lisans Mezunu

5-9

208

 

 

 

 

5

İ.H.L. Mezunu+Hafız

5-9

90

 

 

 

 

6

İ.H.L. Mezunu

8-10

200

Toplam

498

B- Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan İartlar

1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde
belirtilen şartları taşımak.

2.    Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak.

3.    Müracaat ettiği unvanla ilgili ve geçerlilik süresi dolmamış yeterliğe/puana sahip olmak (2009 veya 2011    yıllarında Başkanlıkça yapılan yeterlik sınavlarından birinde  başarılı olmak).

4.   En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.

5.   Erkek olmak ve  İmam Hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak.

6.   Ön Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP93
puan
ından 60 veya üzeri puan almış olmak.

7.    Lisans   mezunları   için   2010   yılı   KPSS   (B)   grubu   sınavından   KPSSP3 puanından 60 veya üzeri puan almış olmak.

8.   Ortaöğretim mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP94 puanından 60 veya üzeri puan almış olmak.

9.    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendi
statüsünde kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmamak.

– İlanda belirtilen şartları taşıyan ve halen Başkanlık bünyesinde sözleşmeli İmam-Hatip olarak görev yapan personel, yeterlik belgesi şartı aranmaksızın müracaat edebilecektir. Başkanlık bünyesinde halen sözleşmeli Müezzin Kayyım olarak görev yapan personelde ise İmam Hatip yeterliğine/puanına sahip olmak şartı aranır.

C- Başvuru Şekli ve Diğer Hususlar

a) Başvuru İşlemleri

1.  Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 04.11.2011 tarihi mesai saati bitimine kadar www.diyanet.gov.tr adresindeki “Personel Hizmetleri” sayfasında bulunan program aracılığı ile KADROLU-2011-III Açıktan Personel Alımı E-Başvuru Formu‟nu doldurarak, istenen belgelerle birlikte herhangi bir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

2.  İl Müftülüklerinde konuyla ilgili yetkilendirilmiş memurlar, Başkanlığımız web sayfasında yazılı olan programa girerek adayın „E-başvuru Formu‟na girdiği bilgiler ile verdiği belgelerdeki bilgileri kontrol edeceklerdir.

3.     Yetkili memurlar „E-başvuru Formu‟ ile verilen belgelerdeki bilgilerin
doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir.

4.   Onay (aktivasyon) işleminden sonra, anılan işlemi yapan yetkili memurlar,
onaylı e-başvuru formundan iki nüsha yazdıracaklar, müftülük gelen evrak
defterine kaydı yapıldıktan sonra formun her iki nüshası, yetkili memur ve
müracaat eden aday tarafından (adı, soyadı ve unvanı yazılarak) imzalanacak,
formun bir nüshası müftülükteki dosyada muhafaza edilecek, diğer nüshası ise
aday tarafından ibraz edilen belgeler ile birlikte adayın kendisine teslim
edilecektir.

5.     E-başvuru müracaat bitiminden sonra aday bilgileri ile adayın tercih bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

6.     İl Müftülükleri tarafından onaylanmamış (aktivasyon) müracaatlar işleme konulmayacaktır.

7.    İl Müftülüklerinde yapılan aktivasyon esnasında, „E-başvuru Formu‟nda beyan ettikleri KPSS mezuniyet durumlarını gösterir mezuniyet belgesi veya belgelerini ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

8.    Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 04.11.2011 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

9.    Başkanlık personel hizmetleri web sayfasında yayınlanacak olan e-başvuru formunu doldurmayan/dolduramayan veya il müftülüklerine aktivasyon işlemini yaptırmayan/yaptıramayan adayların her ne sebeple olursa olsun müracaat talepleri kabul edilmeyecektir.

b) Sınav İşlemleri

1.    2010 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak, her bir grup için boş kadro sayısının üç katına kadar aday sözlü-uygulamalı sınava çağrılacaktır

2.    Sınava çağrılacak adayların sınav tarihi ve yerleri, Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında, sınava müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ve yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, sonraki bir tarihte ilan edilecektir. Sınava girmeye hak kazananlar “Sınav Giriş Belgesi”ni aynı web sayfasından alabileceklerdir. Adaylar, Başkanlıkça belirlenecek sınav merkezlerinde sözlü ve uygulamalı sınava gireceklerdir.

3.    Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

4.    KPSS puanına göre, sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak en son puanlı adayın birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sınava çağrılacaktır.

 5.   Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

6.   Sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır. Atamalar ise, sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.

7.   Sınav sonuçları Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve
aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında duyurulacaktır.

c) Sınav Sonrasıİşlemler

1. Sınav sonrası başarılı olan adaylardan, ait oldukları kontenjan grubuna tanınan sayı kadarı sözlü sınav puanına göre belirlenecek ve bu kapsama giren adaylardan atama ve yerleştirme için en fazla 15 il tercihi alınacaktır.

 

2.    Atamalar; sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre, başarılı olan adaylar arasından, belirlenen kontenjan sayısı kadar, en yüksek puandan başlanmak suretiyle, adayların il tercihleri dikkate alınarak yapılacaktır.

3.    Sözlü ve uygulamalı sınavdan alınan puanların eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan, onun da eşit olması halinde KPSS‟ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olan, bu tarihin de aynı olması halinde, doğum tarihi önce olan adayın ataması yapılacaktır.

4.      Sınavı kazanan adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasını müteakip,
Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde www.diyanet.gov.tr internet adresinde
ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında ilan edilecek atamaların
yapılacağı illerden en fazla 15 il tercihinde bulunabileceklerdir.

Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğu kontenjan grubunda münhal kalan yerlere başkanlıkça resen (Kura ile) yerleştirilecektir.

5. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde www.diyanet.gov.tr internet adresinde ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında ilan edilecek tercih formunu doldurmayan /dolduramayan adaylara her ne sebeple olursa olsun ek tercih hakkı verilmeyecektir.

6.    İllere atamaları yapılan adayların il içerisindeki yer tespitleri, İl Müftülükleri tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” çerçevesinde camilerin özelliklerine göre yapılacaktır. İl içerisinde yapılacak yer tespitlerinde, adayın sözlü ve uygulamalı sınavdan aldığı puan dikkate alınacaktır.

7.    Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

8.   Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.)

9.Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında duyurulacaktır.

10. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara  ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

D- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1.  T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi,

2.   KPSS‟ye başvururken beyan ettiği öğrenim durumlarını gösterir Mezuniyet
Belgesi (Adayların beyan ettiği öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmalıdır.
Son sınıf öğrencileri ve henüz mezun olmayan adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir. Birden fazla mezuniyet içeren unvan gruplarından birisine başvuracak adayların  beyan ettikleri  mezuniyet durumlarını gösterir belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir).

3.   KPSS Sonuç Belgesi,

4.   Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına dâhil olan adaylar için)

5.   Sabıka Kayıt Belgesi,

6.   Sağlık Raporu,

7.   Askerlikten muaf veya tecilli ise muaf olduğunu veya tecilli olduğunu gösterir belge, askerliğini yapmış ise terhis belgesi.

NOT: İbraz edilen belgeler, yetkili memurlar tarafından kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

E- Sınav Konuları

Diyanet   İşleri  Başkanlığı  internet  sayfasının  “Eğitim Hizmetleri/Hizmetlerimiz/Personel      Yeterlikleri/İmam  Hatiplik      Yeterlikleri” bölümünde yer alan yeterlik konuları ile Diyanet  İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde yer alan konular.

İlgililere duyurulur.

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Duyuruyu okudum E-Başvuru yapmak istiyorum..

 

 
2011 Yılı Biolog ve Sağlık Teknikeri Alım Duyurusu


D  U  Y  U  R  U 

 

Diyanet İşleri Başkanlığından;

 

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez teşkilatı Kurum Tabipliğinde münhal bulunan ve aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi ve adedi belirtilen kadrolara, Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde yapılacak sözlü-uygulamalı sınavla “Biolog ve Sağlık Teknikeri” alınacaktır.

 

 

 

A- Atama Yapılacak Kadroların Sınıf, Unvan ve Adede Göre Dağılımı

 

 

 

AÇIK KADROLARIN
BULUNDUĞU YER UNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ
Merkez Teşkilatı Kurum Tabipliği Biolog S.H. 3 1
Sağlık Teknikeri S.H. 3 1
  2

 

 

 

B- Sınava katılacak adaylarda aranan şartlar

 

 

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

 

 

 

b) Başkanlık Teşkilatında halen çalışıyor olmak,

 

 

 

c) Biolog kadrosu için, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Fen Fakültesi Biyoloji veya Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak,

 

 

 

d)Sağlık Teknikeri kadrosu için, Sağlık Yüksek Okulu lisans programlarının veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

C. Müracaat Şekli

 

 

 

Sınava katılma şartlarını taşıyan adayların,

 

 

 

a) Sınava katılmak istediğine dair dilekçelerini,

 

 

 

b) Doldurulmuş ve imzalanmış iş talep formu,

 

 

 

c) Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir tasdikli hizmet belgeleri,

 

 

 

d) Öğrenim durumlarını gösterir kurumlarınca tasdikli diploma suretleri veya mezuniyet belgeleri (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesinin tasdikli sureti)

 

 

 

e) Erkek adayların askerliğini yaptığını, muaf olduğunu veya tecilli olduğunu gösterir belge,

 

 

 

f) Sabıka kayıt belgesi,

 

 

 

g) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair sağlık raporu,

 

 

 

h) 2 adet vesikalık fotoğrafları ile birlikte

 

 

 

En geç 04.11.2011 tarihi mesai bitimine kadar doğrudan İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

 

 

 

D. Diğer Hususlar

 

 

 

1. Eksik belgeler ile yapılan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

 

 

2. Sözlü Sınav Başkanlık merkezinde yapılacaktır. (Sınav tarihi ilgililere daha sonra Başkanlığımızın internet sitesinden ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasından bildirilecektir.)

 

 

 

3. Sınava alınacak adaylara “Sınav Giriş Belgesi” sınav tarihinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı tarafından verilecektir.

 

 

 

4. Sınava girecekler, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini de (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyet) yanında bulunduracaktır.

 

 

 

5. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak, görev alsalar bile görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

 

 

 

6. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınavlar için müktesep teşkil etmez.)

 

 

 

7. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

 

8. Başvuru için ilan edilen tarihler içerisinde sınava müracaat edemeyen ve müracaat ettiği halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara yeniden müracaat ve sınav hakkı verilmeyecektir.

 

 

 

9. Sözlü-uygulamalı Sınavda adayların başarılı sayılabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır.

 

 

 

10. Yapılan Sınav neticesinde, adaylar sözlü ve uygulamalı sınavdan aldıkları puanlara göre en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre atanacaklardır.

 

 

 

D. Sınav Konuları;

 

a) Kadronun gerektirdiği mesleki alan bilgisi,

 

b) Başkanlık ve Devlet Memurları ile ilgili mevzuat,

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TSE Sözlü Sınavla 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında...

Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ...

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları...

Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe...

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....
Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa