Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2011

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2011
25 Ekim 2011 - 11:48

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 İç Denetçi ve 1 Destek Personel alımı yapılacaktır.


Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Zonguldak İli olup Ajansın faaliyet alanını Bartın, Karabük ve Zonguldak illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.


Başvuru Tarihi: 26 Ekim 2011-15 Kasım 2011 tarihleri, 09:00 ile 17:30 saatleri arası (hafta sonu ve resmi tatil günleri hariç)


Uyarı: Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 15 Kasım 2011 tarihi saat 17:30 itibarıyla Ajansa ulaştırılmış olması gerekmektedir.


Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlan Tarihi: 16 Kasım 2011 Sınav Tarihi: 18 Kasım 2011


Başvuru Yeri: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Hizmet Binası, İncivez Mah. Milli Egemenlik Cad. No:130 Demirpark AVM Kat:4 67100 ZONGULDAK


Tel : (372) 257 74 70 Faks: (372) 257 74 72 E-posta: bilgi@bakka.org.tr1. Adaylar İçin Aranan Genel Şartlar


a) Türk vatandaşı olmak,


b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,


d)Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu belgelemek,


e) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,


f) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. İç Denetçi İçin Sınava Giriş Şartları


Ajansımızda iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde yapmak, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, bağımsız, nesnel güvence sağlamak, danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere bir iç denetçi istihdam edilecektir. İç denetçi olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları şöyledir:


a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,


b) Başvuru tarihi itibari ile son beş yılda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden, en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL veya IELTS veya TOEİC) sahip olmak,


c) Kamuda en az 10 yıl denetim elemanı olarak çalışmış olmak.


2.1.İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri


a) Ajansın faaliyet alanını ilgilendiren konularda tecrübe sahibi olmak,


b) Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,
c) “Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası”, “Uluslararası İç Denetçi Sertifikası” veya “Kamu İç Denetçi Sertifikası”na sahip olmak,


d) İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek.


2.2.İç Denetçi İçin İstenen Belgeler


a) İş Talep Formu (EK-1),


b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,


c) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, (son 3 ay içerisinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),


d) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,
 


f) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,


g) Detaylı özgeçmiş,


h)Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı
veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla
fotokopisi,


ı) Kamuda denetim elemanı olarak çalıştığını gösterir belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti,


i) Yukarıda belirtilen tercih nedenlerini taşındığını gösterir belgelerin asılları veya Noter
tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri.


 


3. Destek Personel İçin Başvuru Şartları


İlk defa atanacaklar için; Üniversitelerin iktisat, işletme, kamu yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.


KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; Üniversitelerin iktisat, işletme, kamu yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak ve bir kamu veya özel sektör kuruluşunda en az 3 (üç) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.


3.1. Destek Personel İçin Tercih Nedenleri


a) MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek ve söz konusu niteliğini
belgeleyebilmek,


b) Resmi yazışma, arşiv yönetimi ile veri hazırlama ve işleme konularından herhangi birinde kamu veya özel kesimde tecrübe sahibi olmak,


c) Yabancı dil yeterliliklerine (KPDS´den 60 ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi) sahip olmak,


d) Sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanmak,


e) Evrak programları hakkında bilgi sahibi olmak ve/veya kullanmış olmak.


3.2. Destek Personel İçin İstenen Belgeler


a) İş Talep Formu (EK-1),


b)Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,


c) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, (son 3 ay içerisinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),


d)T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,


e) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında başvuruda bulundukları alan için ilgili puan türlerinden talep edilen puanı aldıklarını gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,


f) İş tecrübesi ile başvuranların kamu kurumlarından veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları ispatlayıcı belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri,


g) Detaylı özgeçmiş,


h)Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı
veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla
fotokopisi,


ı) Yukarıda belirtilen tercih nedenlerini taşındığını gösterir belgelerin asılları veya Noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri.


 


4.Başvuru Tarihi, Şekli ve Yeri


Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 15 Kasım 2011 tarihi saat 17:30´a kadar Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)´nın, İncivez Mah. Milli Egemenlik Cad. No:130 Demirpark AVM. Kat:4 67100 Zonguldak (Tel: 0372 257 74 70) adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarih ve saatine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


 


5.Sınava Giriş


Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih 16 Kasım 2011 tarihinden itibaren Ajansın web sitesi olan www.bakka.org.trsayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir.


Tablo 1: Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları


 


Personelin Unvanı Alınacak Personel Sayısı Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı


İç Denetçi                   1 kişi             4 kişi


Destek Personel        1 kişi             4 kişi


 


 


6.Sınav Yeri ve Tarihi


Yarışma Sınavı, 18 Kasım 2011 tarihinde, 13:30-17:30 saatleri arasında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)´nın, İncivez Mah. Milli Egemenlik Cad. No:130 Demirpark AVM. Kat:4 67100 Zonguldak adresinde yapılacaktır.


Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.


 


7.Sınavın Yapılış Şekli


Sınav “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın sorumluluk alabilme, iş bitirme, pratik zeka, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.


 


8.Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı


Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)´tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)´in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.


Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.


Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan www.bakka.org.trinternet adresinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.


Aday yaptığı başvuru ile iş talep formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin asıllarının ve fotokopilerinin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu kabul ve beyan etmektedir.


Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.


 


9. Bilgi


 


a) KPDS Denklik Tablosu


Başvuruda bulunacak adayların KPDS sınav sonuç belgesine sahip olmaması durumunda, TOEFL, IELTS ve TOEIC sınavlarının sonuçları da Tablo 2´de verildiği şekilde KPDS puanına dönüştürülerek başvuru için kabul edilecektir.


Not: KPDS sınav sonuç belgesinin geçerlilik süresi 5 yıl, TOEFL, IELTS ve TOEIC sınavlarının sonuç belgelerinin geçerlilik süresi 2 yıldır.


 


Tablo 2: KPDS Denklik Tablosu

b) İş Talep Formu


Ajansın web sitesi olan www.bakka.org.tr            internet adresi veya Ajansın merkez hizmet


binasından (İncivez Mah. Milli Egemenlik            Cad. No:130 Demirpark AVM. Kat:4 67100
Zonguldak adresinden) temin edilebilir.


 


Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

  • kalkınma ajansı başvuru şartları
  • kalkınma ajansı personel alım ilanı
  • karadeniz kalkınma ajansı personel alımı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

  1. çağrı bekmezci
    27 Ekim 2011 - 23:53

    allahım neden hiç maden teknikeri alımı olmuyor yaaaa:(((

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...
2017 Yılında 2 bin 750 Hakim ve Savcı AlınacakAdalet Bakanlığı 2017 yılında 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı yapmayı planlıyor....
Milli Savunma Bakanlığı 7 adet Millî Savunma Uzman Yardımcısı AlacakMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1....
MSB 8 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL: Millî...
Başbakanlık 12 Uzman Yardımcısı AlacakBaşbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: UZMAN YARDIMCISI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker