Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
10 Ekim 2011 - 11:27

T.C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN           

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Açıköğretim Fakültesinde  istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca I.Grupta belirtilen ünvanlara KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, II. Grupta belirtilen ünvanlara Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek ikinci maddesinin c bendi doğrultusunda, her bir unvan için boş bulunan pozisyonun 3 katı aday arasından 2010-KPSS puan sırasına konularak gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına konulmak suretiyle, III.Grupta belirtilen ünvanlara ise sadece mesleki uygulamalı sınav yapılmak suretiyle 45 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Özel Şartlar :

 

I.GRUP : KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Ortaöğretim mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü, Önlisans mezunları için 2010 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü ve Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır) yerleştirme yapılacak ünvanlar

 

ÜNVANI                  :            ADET             ARANILAN NİTELİKLER                            :

Mühendis                                  7                  Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik

                                                                       Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

 

Dekoratör                                 2                   Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların İç

Mimarlık veya Endüstriyel Tasarım Bölümü

mezunu olmak

 

Resim Seçici                             5                    Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların Sinema ve

Televizyon Bölümü veya Basın ve Yayın Bölümü

mezunu olmak, filmlerin dahili ve harici

çekimlerini resim kayıtları ile seçiciliğini yapıp,

resim seçme makinalarını kullanma işlerinde en

az (4) yıl tecrübeli olmak.

 

Sesçi                                        4                    Meslek Yüksekokullarının Radyo ve Televizyon

                                                                       Teknolojisi Programı, Radyo ve Televizyon

Programcılığı mezunu olmak, film ve video çekimleri sırasında efekt, röportaj gibi sesleri alarak montaj esnasında seslendirme işinde en az (4) yıl tecrübeli olmak.

 

Sesçi                                        2                     Teknik Liselerin Elektrik, Elektrik-Elektronik,

                                                                       Radyo Televizyon, Radyo-Televizyon,

                                                                       Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümünden

                                                                       Mezun olmak, film ve video çekimleri sırasında

                                                                       efekt,röportaj gibi sesleri alarak montaj esnasında

seslendirme işinde en az (4) yıl tecrübeli olmak.

 

II.GRUP: (2010-KPSS puan sırasına konularak gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına konulmak suretiyle yerleştirme yapılacak ünvanlar)

 

ÜNVANI                  :            ADET             ARANILAN NİTELİKLER                            :

Çözümleyici,Sistem

Programcısı                              3                    Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri

                                                                       Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Bölümü

mezun olmak ve istihdam edileceği bilgi işlem birimlerindeki programlama dili ( c sharp ) ile diğer programlama dillerinden (c ++, java, php vb.) en az iki tanesini bildiğini belgelemek ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

 

Programcı                                 3                   Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri

                                                                       Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Bölümü

mezun olmak ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

 

Programcı                               2                     Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar

Programcılığı veya Bilgisayar Teknolojisi Bölümü mezunu olmak ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

 

                                  

III.GRUP (Mesleki Uygulamalı Sınav Yapılmak suretiyle yerleştirme yapılacak ünvanlar)

 

ÜNVANI                  :            ADET             ARANILAN NİTELİKLER                            :

Kameraman                               5                   İletişim Bilimleri Fakültesi/İletişim Fakültelerinin

Sinema ve Televizyon Bölümü, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Radyo ve Televizyon Bölümü mezunu olmak.

 

Kostümcü                                 2                    Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların Moda

                                                                       Tasarım Bölümü mezunu, kostüm ve

aksesuarların hazırlanması, onarılması ve bakımı

gibi konularda en az (4) yıl tecrübeye sahip olmak.

 

Fotoğrafcı                                 2                    En az önlisans mezunu ve konusunda en az (5)

yıl tecrübeye sahip olmak.

 

 

Işıkçı                                        8                   Meslek Yüksekokullarının Radyo ve Televizyon

Teknolojisi Programı, Radyo ve Televizyon

Programcılığı mezunu olmak, ışıklandırma yapabilecek, özel ışıklandırma bilgisine ve mesleğinde en az (3) yıl tecrübeye sahip olmak.

 

                                              

 

Genel Şartlar:

 

a)  Türk vatandaşı olmak,

b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

c)   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 

d)     Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 

e)      657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

 

f)        Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

g)      Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesindeki “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

 

h)      Mesleki tecrübenin belirlenmesinde alanındaki tecrübe belgesi dikkate alınacaktır.

 

 

i)        İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde(mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

 

 

 

I.GRUP ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ:

 

1-   Ortaöğretim mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü, Önlisans mezunları için 2010 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü ve Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır.

2-   2010 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre belirlenecek kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında(http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

II.GRUP ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ

 

1-      Başvuru şartlarını taşıyıp, Sözlu Sınava girme hakkı kazanan adayların listesi ve sınav tarihi müracaatların bitimi tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında(http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2-   Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan almak gerekmektedir. Pozisyonlar itibariyle aday adaylarının başarı sırası en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralanacaktır.

3-      Sınav sonuçları, Sözlü Sınavı takip eden 10 iş günü içinde, her ünvan için kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri Üniversitemiz internet sayfasında(http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

III.GRUP ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ

 

2-      Başvuru şartlarını taşıyıp, Mesleki Uygulamalı Sınava girme hakkı kazanan adayların listesi ve sınav tarihi müracaatların bitimi tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında(http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2-   Mesleki uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan almak gerekmektedir. Pozisyonlar itibariyle aday adaylarının başarı sırası en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralanacaktır.

4-      Sınav sonuçları, Mesleki Uygulamalı Sınavı takip eden 10 iş günü içinde, her ünvan için kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri Üniversitemiz internet sayfasında(http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

İstenilen Belgeler:

1- Başvuru formu.(Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır)

2- Özgeçmiş.

3- Öğrenim belgesi.

4- 2 adet resim.

5-      2010 yılı KPSS(B) grubu  sınav sonuç belgesi.(I. Grup adaylar için)

6-      Mesleki tecrübe belgesi.

7-      Yabancı Dil Belgesi.(Yabancı dil düzeyi istenilen ünvanlar için)

8-      Çözümleyici, Sistem Programcısı ünvanına başvuranlar için Programlama Dil Belgeleri.

9-      Nüfus cüzdanı fotokopisi.

10-  Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge.

 

 

İlan Tarihi                 : 08.10.2011

Son Başvuru Tarihi  : 24.10.2011

 BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TSE Sözlü Sınavla 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında...

Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ...

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları...

Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe...

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanıDÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ...
Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alım İlanıTRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet...
Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanıYOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe...
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Programcı Alım İlanıKOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5 Sözleşmeli Personel Alım İlanıBilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü...
Antalya Devlet Opera ve Balesi 2 Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ...
Samsun Devlet Opera ve Balesi 5 Sözleşmeli Sanatçı AlacakSamsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, 2 Bale Sanatçısı (Kordöbale), 1 Koro...
Muskat Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı 2018T.C. Muskat Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. BM Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye DT Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu,...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 1 Atölye Elemanı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa