Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
10 Ekim 2011 - 11:27

T.C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN           

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Açıköğretim Fakültesinde  istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca I.Grupta belirtilen ünvanlara KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, II. Grupta belirtilen ünvanlara Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek ikinci maddesinin c bendi doğrultusunda, her bir unvan için boş bulunan pozisyonun 3 katı aday arasından 2010-KPSS puan sırasına konularak gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına konulmak suretiyle, III.Grupta belirtilen ünvanlara ise sadece mesleki uygulamalı sınav yapılmak suretiyle 45 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Özel Şartlar :

 

I.GRUP : KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Ortaöğretim mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü, Önlisans mezunları için 2010 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü ve Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır) yerleştirme yapılacak ünvanlar

 

ÜNVANI                  :            ADET             ARANILAN NİTELİKLER                            :

Mühendis                                  7                  Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik

                                                                       Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

 

Dekoratör                                 2                   Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların İç

Mimarlık veya Endüstriyel Tasarım Bölümü

mezunu olmak

 

Resim Seçici                             5                    Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların Sinema ve

Televizyon Bölümü veya Basın ve Yayın Bölümü

mezunu olmak, filmlerin dahili ve harici

çekimlerini resim kayıtları ile seçiciliğini yapıp,

resim seçme makinalarını kullanma işlerinde en

az (4) yıl tecrübeli olmak.

 

Sesçi                                        4                    Meslek Yüksekokullarının Radyo ve Televizyon

                                                                       Teknolojisi Programı, Radyo ve Televizyon

Programcılığı mezunu olmak, film ve video çekimleri sırasında efekt, röportaj gibi sesleri alarak montaj esnasında seslendirme işinde en az (4) yıl tecrübeli olmak.

 

Sesçi                                        2                     Teknik Liselerin Elektrik, Elektrik-Elektronik,

                                                                       Radyo Televizyon, Radyo-Televizyon,

                                                                       Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümünden

                                                                       Mezun olmak, film ve video çekimleri sırasında

                                                                       efekt,röportaj gibi sesleri alarak montaj esnasında

seslendirme işinde en az (4) yıl tecrübeli olmak.

 

II.GRUP: (2010-KPSS puan sırasına konularak gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına konulmak suretiyle yerleştirme yapılacak ünvanlar)

 

ÜNVANI                  :            ADET             ARANILAN NİTELİKLER                            :

Çözümleyici,Sistem

Programcısı                              3                    Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri

                                                                       Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Bölümü

mezun olmak ve istihdam edileceği bilgi işlem birimlerindeki programlama dili ( c sharp ) ile diğer programlama dillerinden (c ++, java, php vb.) en az iki tanesini bildiğini belgelemek ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

 

Programcı                                 3                   Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri

                                                                       Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Bölümü

mezun olmak ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

 

Programcı                               2                     Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar

Programcılığı veya Bilgisayar Teknolojisi Bölümü mezunu olmak ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

 

                                  

III.GRUP (Mesleki Uygulamalı Sınav Yapılmak suretiyle yerleştirme yapılacak ünvanlar)

 

ÜNVANI                  :            ADET             ARANILAN NİTELİKLER                            :

Kameraman                               5                   İletişim Bilimleri Fakültesi/İletişim Fakültelerinin

Sinema ve Televizyon Bölümü, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Radyo ve Televizyon Bölümü mezunu olmak.

 

Kostümcü                                 2                    Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların Moda

                                                                       Tasarım Bölümü mezunu, kostüm ve

aksesuarların hazırlanması, onarılması ve bakımı

gibi konularda en az (4) yıl tecrübeye sahip olmak.

 

Fotoğrafcı                                 2                    En az önlisans mezunu ve konusunda en az (5)

yıl tecrübeye sahip olmak.

 

 

Işıkçı                                        8                   Meslek Yüksekokullarının Radyo ve Televizyon

Teknolojisi Programı, Radyo ve Televizyon

Programcılığı mezunu olmak, ışıklandırma yapabilecek, özel ışıklandırma bilgisine ve mesleğinde en az (3) yıl tecrübeye sahip olmak.

 

                                              

 

Genel Şartlar:

 

a)  Türk vatandaşı olmak,

b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

c)   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 

d)     Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 

e)      657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

 

f)        Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

g)      Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesindeki “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

 

h)      Mesleki tecrübenin belirlenmesinde alanındaki tecrübe belgesi dikkate alınacaktır.

 

 

i)        İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde(mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

 

 

 

I.GRUP ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ:

 

1-   Ortaöğretim mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü, Önlisans mezunları için 2010 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü ve Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır.

2-   2010 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre belirlenecek kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında(http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

II.GRUP ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ

 

1-      Başvuru şartlarını taşıyıp, Sözlu Sınava girme hakkı kazanan adayların listesi ve sınav tarihi müracaatların bitimi tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında(http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2-   Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan almak gerekmektedir. Pozisyonlar itibariyle aday adaylarının başarı sırası en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralanacaktır.

3-      Sınav sonuçları, Sözlü Sınavı takip eden 10 iş günü içinde, her ünvan için kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri Üniversitemiz internet sayfasında(http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

III.GRUP ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ

 

2-      Başvuru şartlarını taşıyıp, Mesleki Uygulamalı Sınava girme hakkı kazanan adayların listesi ve sınav tarihi müracaatların bitimi tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında(http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2-   Mesleki uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan almak gerekmektedir. Pozisyonlar itibariyle aday adaylarının başarı sırası en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralanacaktır.

4-      Sınav sonuçları, Mesleki Uygulamalı Sınavı takip eden 10 iş günü içinde, her ünvan için kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri Üniversitemiz internet sayfasında(http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

İstenilen Belgeler:

1- Başvuru formu.(Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır)

2- Özgeçmiş.

3- Öğrenim belgesi.

4- 2 adet resim.

5-      2010 yılı KPSS(B) grubu  sınav sonuç belgesi.(I. Grup adaylar için)

6-      Mesleki tecrübe belgesi.

7-      Yabancı Dil Belgesi.(Yabancı dil düzeyi istenilen ünvanlar için)

8-      Çözümleyici, Sistem Programcısı ünvanına başvuranlar için Programlama Dil Belgeleri.

9-      Nüfus cüzdanı fotokopisi.

10-  Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge.

 

 

İlan Tarihi                 : 08.10.2011

Son Başvuru Tarihi  : 24.10.2011

 BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

  • anadolu üniversitesi personel alımı başvuru formu

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba