KKK Uzman Erbaş Alım İlanı 2011-2

Ana Sayfa » Genel » KKK Uzman Erbaş Alım İlanı 2011-2
27 Temmuz 2011 - 7:36

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE UZMAN ERBAŞ TEMİN EDİLECEKTİR

2011 YILI 2’NCİ DÖNEM UZMAN ERBAŞ TEMİN FAALİYETİ BAŞVURU KILAVUZU

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

1.  Kara Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli sınıflarındaki uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin en az lise ve dengi okul mezunu, hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan veya başvuru tarihi itibarıyla terhisinden 3 yıl süre geçmemiş olan adaylar arasından  TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda yapılacaktır.

2.  Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, sınav notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar başarı puanı en yüksekten başlamak üzere başvuruda bulundukları branşa yerleştirilecektir. Yapılacak yerleştirme neticesinde boş kalan kontenjanlar, başvuru yaptığı branşta kontenjana giremeyen adaylardan isteğe bağlı olarak (online başvuru formunda ilgili bölümü evet olarak işaretleyenler veya mülakat sınavını müteakip başka branşa yerleştirilmeyi istediklerine dair dilekçeleri dolduranlar) başarı puanları esas alınarak idarenin uygun gördüğü kontenjanı boş kalan sınıf ve branşa yerleştirileceklerdir. Belirtilen esaslar dâhilinde yapılacak yerleştirmeyi müteakip kontenjanlar tamamlandığında bir yere yerleştirilemeyen adaylar olduğu takdirde, başarı notu en yüksekten başlayarak sıralanacak ve genel yedek olarak belirlenecektir. Genel yedek olarak belirlenen adaylar, sağlık nedeniyle elenen veya isteğinden vazgeçen asil adayların yerlerine öncelikle askerlik yaptığı ve başarılı olduğu sınıfa yerleştirilecek, yoksa başarı puanı en yüksekten başlayarak sınıf farkı gözetmeksizin boşalan kontenjanlar tamamlanacaktır.

 

3.  Temin faaliyeti TABLO-2’deki faaliyet takvimine göre icra edilecek, başvurular 22 Temmuz 2011 tarihinden, 29 Ağustos 2011 saat 10.00’a kadar www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden yapılacaktır.

4.  Yazılı sınav; 02 Ekim 2011 saat 11.00’da Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kayseri, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’de yapılacaktır. Sınav merkezlerinin kapasitesine bağlı olarak adaylar idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezine planlanabilecektir.

5.  Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri (FKYT) yazılı sınav sonuçları ile birlikte yayımlanacak tarihlerde Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı Etimesgut-Ankara’da, mülakatları ise Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi K.lığı/Cebeci-Ankara’da icra edilecektir. Ayrıca şoför adayları Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında-İzmir’de veya Alaşehir/Manisa’da Psikoteknik Teste tabi tutulacaktır.

6.  Kılavuzun tamamını okumadan online başvuru formunu doldurmayınız. Yapılan yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

BAŞVURU ESASLARI

 

1.  BAŞVURU KOŞULLARI:

     a.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

     b.  En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

     c.  Askerlik hizmetini çavuş, onbaşı veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve alımı yapılacak sınıf ve branşlarda aranan niteliklere sahip olmak,

     ç.  Muvazzaflık hizmeti sırasında başvuruda bulunmak veya terhisinden itibaren üç (3) yıl içinde (22 Temmuz 2008 tarihinden itibaren terhis olanlar) başvuruda bulunmak,

d.  Müracaat tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak (22 Temmuz 1986 ve sonraki tarihlerde doğanlar),

e. Tablo-1’de yer alan branşlar için aranan nitelikleri taşımak. (Halen askerlik görevini yapan adaylar hangi kuvvet, sınıf ve branşta olduklarını öğrenmek için birlik komutanına soracaklar ve buna göre internette başvuru ve tercihlerini yapacaklardır. Terhis olan adaylar ise terhis belgelerinde yazılı kuvvet, sınıf ve branş bölümlerine bakarak internette başvuru ve tercihlerini yapacaklardır.)

f.   Askerî öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak,

g.  Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,  

ğ.  Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman  aşımına  uğramış yahut para  cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi bir cürümden hükümlü bulunmamak,  

h. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,  

ı.   Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu 148’inci maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

i.   Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak (Örneği KKY 51-3 (B) K.K.Uzman Erbaş Yönergesinde bulunmaktadır),

j.   Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden komando uzman erbaş adayı seçilenler için “Komando Uzman Erbaş Olur, Paraşütle Atlar”, diğer sınıflar için “Sağlam, Uzman Erbaş Olur” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

k.  Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Adayların en az 164 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmaları  ve TABLO-3’deki boy-kilo sınırları içinde bulunmaları gerekmektedir. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak çıplak ayakla ölçülmektedir.),

l.   Tüm sınavları geçen adaylar için güvenlik soruşturması uygun olmak.

 

NOT: 1. TABLO-1’den aranan nitelikleri tam olarak okuyunuz ve şartlarınız hangisine uyuyorsa o sınıf ve branşa başvurunuz.

          2. Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde sınavın hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

 

2.  BAŞVURULARIN YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

     a.  Adaylar başvurularını 22 Temmuz 2011 tarihinden, 29 Ağustos 2011 saat 10.00’a kadar, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden ONLINE olarak yapacaktır.

     b.  Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için Aday Numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Online Başvuru Formu T.C.Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve Aday Numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

     c.  İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

 

3.  BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

     a.  Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, örneği KKY 51-3(B) K.K.K.Uzman Erbaş Yönergesinde bulunan nitelik belgesi, ilgi yönergenin EK-Ç’sinde belirtilen esaslara ve KaraNET’te bulunan nitelik belgesi kontrol formuna göre doldurulacak, müteakiben nitelik belgesi ve kontrol formu onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Nitelik belgesi yazılı sınavı kazanan adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde ön sağlık ve fiziki kabiliyet yeterlilik testine gelirken getirilecektir.

     b.  2’nci aşama sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.

     c. Askerlik hizmetini yerine getiren adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile 2’nci aşama sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

 

4.  BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURULMASI:

a.  Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav tarihi ve adayın sınava gireceği sınav merkezi 15 Eylül 2011 tarihinde  www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

     b.  Sınav tarihinde, sınav yerinde zamanında hazır bulunmayanlara ek sınav hakkı tanınmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YAZILI SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI

1.  UYGULANACAK SINAVLAR:

     Başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen sınav aşamalarından geçecektir.

     a.  Yazılı sınav,

b.      İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri,

(1) Kayıt Kabul Faaliyeti,

(2) Kişilik Değerlendirme Testi,

(3)     Ön Sağlık Kontrolü,

(4)     Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi,

                   (5) Psikoteknik Test  Uygulaması (Sadece şoför branşlarına başvuran adaylara Ulş. Per. Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı-İzmir’de veya Alaşehir /Manisa’da uygulanacaktır.),

(6) Mülakat.

 

2. YAZILI SINAV TARİHİ VE UYGULAMA ESASLARI:

a.  Uzman Erbaşlık için müracaat eden adaylardan başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavı 02 Ekim 2011 saat 11.00’da Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kayseri, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’de yapılacaktır. Sınavlar bütün sınav merkezlerinde saat 11.00’da başlayacak ve 60 dakika süre verilecektir. Adaylar, kimlik kontrollerinin yapılıp sınav yerlerine alınabilmeleri için, bildirilen sınav merkezinde en geç saat 09.30’da hazır bulunacaktır. Aday başvuru miktarı dikkate alınarak sınav merkezlerinin belirlenmesi ve aday planlaması yapılarak  15 Eylül 2011 tarihinde  www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Tercih edilen sınav merkezlerinin kapasitelerinin dolması hâlinde idare tarafından, boş kapasitesi bulunan diğer sınav merkezlerine veya ihtiyaca göre açılabilecek diğer sınav merkezlerine planlama yapılabilecektir. İdare tarafından gerekli görülürse, başvuru durumuna göre bazı sınav merkezleri kapatılabilecektir.

     b.  Yazılı sınavda, Genel Kültür konularından 50 soru sorulacaktır. Değerlendirme, seçenek sayısının bir eksiği kadar yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi neticesinde elde edilecek ham puanın standart puana dönüştürülmesi esasına göre yapılacaktır. 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve daha yukarı standart puan alan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına (Ön Sağlık-FKYT-Şoförler için Psikoteknik Test -Mülakat) katılmaya hak kazanacaktır.

 

c.  Genel Kültür soruları (50 soru); Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Millî Tarih, Millî Coğrafya, Matematik, Türkçe-Dil Bilgisi, Temel Vatandaşlık Bilgisi konularından oluşmaktadır.

ç.  Adaylar yazılı sınava gelirken yanlarında kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) kurşun kalem, siyah tükenmez veya dolmakalem, silgi ve kalemtıraş getireceklerdir. Halen silah altında olan adaylar nüfus cüzdanlarını Birlik Komutanlarından isteyecekler, nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgelerinin ikisini de yanlarında bulunduracaklardır.

     d.  Yazılı sınav neticesinde başarılı olan ve Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi  ve Mülakat sınavlarına girecek adaylara yazılı sınav sonuçları ile birlikte İnternet üzerinden (tebliğ niteliğinde) www.kkk.tsk.tr adresinden yapılacak duyuru ile ikinci seçim aşaması sınav günleri açıklanacaktır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

3. İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI SINAV TARİHLERİ VE UYGULAMA ESASLARI:

     Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri (FKYT) yazılı sınav sonuçları ile birlikte yayımlanacak tarihlerde Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı Etimesgut-Ankara’da, mülakatları ise Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi K.lığı/Cebeci-Ankara’da icra edilecektir. Ayrıca şoför adayları Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında-İzmir’de veya Alaşehir/Manisa’da Psikoteknik Teste tabi tutulacaktır.

     a. Kayıt Kabul Faaliyetinin Uygulama Esasları:

 

         (1)   Adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır.

         (2)  İkinci seçim aşaması sınavlarına çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (aşağıda belirtilen sıraya uygun [a bendi üstte] olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere konulmayacaktır. Dosyanın kapağına kurşun kalem ile aday numarası, adı, soyadı ve tercih ettiği sınıf/branşı (Piyade Komando, İstihkam, Muhabere, Topçu vb.) yazılacaktır.

               (a) Uzman Erbaş Aday Bilgi Formu (TABLO–6): Adaylar tarafından internetten ilgili sayfa indirilerek doldurulacak ve ilgili yerleri onaylatılacaktır. Aday Bilgi Formuna adaya ait nitelik notu kesinlikle yazılmayacaktır. Adayın kendisine ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adları geçen ve hayatta olan baba, anne, evli ise eşinin, 12 yaş ve daha büyük olan kardeşlerinin (evli kardeşler dahil) fotoğrafları yapıştırılacak ve ad soyadları yazılacaktır.

               (b) Nitelik Belgesi (Kapalı ve Mühürlü Zarf içinde): Halen silah altında bulunan adaylar için KKY 51-3(B) K.K.K. Uzman Erbaş Yönergesi EK-Ç’sinde belirtilen esaslara ve KaraNET’te bulunan nitelik belgesi kontrol formuna (TABLO-7) göre tanzim edilen nitelik belgesi, nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı da yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. 2’nci aşama sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Acemi birliğinde eğitim gören adaylar ise nitelik belgelerini bulundukları eğitim birliğinden alacaklardır.

               (c) Askeri Kimlik Fotokopisi: Askerliğini yapan adaylar için askeri kimliğinin fotokopisi.

               (ç) Acemi birliğinde askerliğini yapan adaylar için sınıf ve branşlarını belirten birlik komutanından onaylı bir yazı.

               (d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (Askerlik yapanlar dahil) ve bir adet fotokopisi, anne, baba (vefat edenler hariç) evli ise eşine ait fotoğraflı nüfus cüzdanının fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez).

          (e) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Adayın kendisine ait 22 Temmuz 2011 ve daha sonra alınmış baba, anne ve kardeşleri ile evli ise eşi ve varsa çocuklarını da gösteren, düşünceler ve açıklamalar bölümünü de içeren “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”.

               (f) Lise Diplomasının;

               (ı) Aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecek veya,

               (ıı) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar, lise diplomasının fotokopisini mezun olduğu fakülte/yüksekokul öğrenci işlerine onaylatarak getirecek (Mezun olduğu lise müdürlüğüne de onaylatılabilir) veya,

               (ııı)   Lise diplomasını kaybeden/elde edemeyen adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesinin aslını getireceklerdir.

               (g) Yüksek okul mezunları için lise diploması ile birlikte;

                    ) Mezun olduğu yüksek okul diplomasının aslı (adayın yanında olacaktır)  ve bir adet fotokopisi veya

                   (ıı) Yüksek okul diplomasının noter onaylı sureti (adayın yanında olacaktır)   ve bir adet fotokopisi veya 

                    (ııı) Yüksek okul diplomasının yüksekokul onaylı sureti getirilecektir.

               (ğ) Terhis Belgesi:  Askerlik hizmetini bitirenler;

                    (ı) Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisini veya

                    (ıı) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik Şubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysız fotokopi kabul edilmez).

               (h) Ehliyet: Şoför branşlarını tercih eden adaylar Tablo-1’de istenilen sınıf ehliyeti veya Kurs Bitirme Sertifikasının asılları (adayın yanında olacaktır) ile birer adet fotokopisini getireceklerdir. Bu adaylar Psikoteknik Testi Uygulamasına gönderilecekleri için yanlarında ehliyetlerini bulundurmaları zorunludur. Aksi takdirde bu teste alınmayacaklardır.

               (ı) Askeri Ehliyeti: Şoför branşlarını tercih edip askerlik görevine devam eden adaylar askeri ehliyetinin birlik komutanı onaylı 2 adet fotokopisini (1 adet onaylı fotokopisi adayda kalacaktır) getireceklerdir. Şoför branşlarını tercih edip terhis olan adaylar, askeri ehliyetinin (varsa)  fotokopisini de getirebilirler.

         (i) Varsa bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri.

              (j) Adayın kendisine ait 4 adet vesikalık fotoğraf getirilecektir (1 tanesi sınav esnasında kullanılmak üzere alınacaktır).

    

    

     b. Kişilik Değerlendirme Testinin Uygulama Esasları:

       Yazılı sınavda başarılı olan tüm adaylara, kayıt kabul, ön sağlık, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik testini müteakip kişilik değerlendirme testi uygulanacaktır. Kişilik değerlendirme testi not olarak tahvil edilmeyecek, mülakat esnasında kanaat oluşturmaya yardımcı olacaktır.

c. Ön Sağlık Kontrolünün Uygulama Esasları:

     (1)     Ön sağlık kontrolü; sağlık personeli (tabip ve diş tabibi) ve sınıf subayları tarafından yapılır.

     (2)     Muayene sırasında adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2(B) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilir ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet yeterlilik testine alınırlar. Ön sağlık seçmelerinde;

(a) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak),

(b) Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet ve cilt hastalıklarından izler bulunmamak,

(c) Düz taban olmamak,

(ç) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,

(d) Ağız ve diş yapısı ile sağlıkla ilgili diğer hususların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmak,

(e) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak,  Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür (TABLO-3).

(f) Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak) koşulları aranacaktır.

          (3)        Sonuçlara itiraz eden adaylar için, Sınav Kurul Başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir doktordan oluşan “Nihai Karar Kurulu” teşkil edilir. Nihai Karar Kurulu tarafından yapılan muayenede elenen adaylar bir daha itiraz hakkı bulunmadığından elenir.

çFiziki Kabiliyet Yeterlilik Testinin Uygulama Esasları:

     (1)     Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi (FKYT) Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı (Etimesgut/ANKARA)’nda ön sağlık muayenesini müteakip, aynı gün içerisinde yapılacaktır.

     (2)     Adaylar Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testine gelirken yanlarında eşofman, şort, spor ayakkabısı, nüfus cüzdanı, kurşun/ tükenmez siyah kalem ile silgi ve kalemtıraş getireceklerdir.

          (3)     Komando branşı haricindeki adaylar; Mekik, Şınav  ve 1500 m Koşu branşlarından değerlendirilir. Söz konusu standartlar TABLO-4’de, açıklamaları TABLO-8’dedir.

           (4)    Komando branşına müracaat eden adaylar ise; Barfiks, Mekik, Şınav, Bomba Koşusu ve 1500 m Koşu branşlarında değerlendirilir. Söz konusu standartlar TABLO-5’de, açıklamaları TABLO-8’dedir.

          (5)   Adayların her bir branştan aldıkları notların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecek ortalama not, FKYT notu olarak alınır. FKYT notu olarak 50 baraj puanı geçer puan olarak kabul edilir ve adaylar seçimlerin müteakip aşamalarına katılır.

          (6)          FKYT notu olarak belirlenen 50 baraj puanını geçemeyen adaylar tercih edecekleri azami iki branştan itiraz hakkına sahiptir. Sonuçlara itiraz eden adaylar için, Sınav Kurul Başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir beden eğitimi öğretmeninden oluşan “Nihai Karar Kurulu” teşkil edilir. İtiraz eden adaylar Nihai Karar Kurulu tarafından iki branştan not yükseltme sınavına tabi tutulurlar. Not yükseltme sınavı sonucunda itiraz edilen branşlarda alınan notlar tüm branşlarda alınan diğer notlarla yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak tekrar hesaplanır, toplamda 50 baraj puanını aşan aday başarılı kabul edilir ve sınavların müteakip aşamalarına katılırlar. 50 baraj puanı geçemeyen adaylar bir daha itiraz hakkı bulunmadığından elenir ve müteakip sınav aşamalarına katılamazlar.

          (7)          Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testlerine katılacak adaylar herhangi bir sağlık sorununun olmadığını beyan ve kabul etmiş sayılacaklar ve sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk tamamen adayların kendilerine ait olacaktır.

      d.  Psikoteknik Test Uygulamasının Esasları:

Şoför branşlarını tercih edip, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylara Psikoteknik Test Davetiyesi verilecek ve adaylara tebliğ edilen günde Ulş. Per. Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı-İzmir’de veya  Alaşehir/Manisa’da Psikoteknik Test uygulanacaktır. Adayların ehliyetlerini yanlarında bulundurma zorunluluğu vardır ve kendilerine kapalı zarf içinde verilen test sonuç evraklarını mülakat heyetine verilmek üzere Personel Temin Merkezi Komutanlığı Cebeci/Ankara’ya getirmekle yükümlüdürler.

 

eMülakat Sınavı Uygulama Esasları:

      (1)    Mülakat sınavı; Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)’nda yapılacaktır. Mülakat sınavı; ön sağlık kontrolü ile Fiziki Kabiliyet Yeterlilik testinde başarılı olan adaylara uygulanacaktır.

      (2)    Mülakatta asgari geçer not 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

      (3)    Adaylar Mülakata gelirken ilave olarak aşağıdaki bilgi ve belgeleri de getireceklerdir;

    (a) Adaya ait üç adet fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi veya yetkili makamlarca (Noter, Nüfus Müdürlüğü, Muhtar veya Birlik Komutanlığınca) onaylanmış 3 adet nüfus cüzdan sureti,

    (b)  Adaya ait son halini gösteren 13 (onüç) adet vesikalık fotoğraf.

                   (c)  Aday hakkında bilgi verecek akrabası ve eski işvereni olmayan üç kişinin adı, soyadı, mesleği, iş veya ev adresi ve telefon bilgileri.

          (4)     Mülakat sınavı sonucunda adaylara, sağlık raporu işlemleri için hastane sevk belgesi verilecektir. Yapılan sınavlar sonucunda asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar          müteakiben www.kkk.tsk.tr İnternet adresinde yayımlanacaktır.

4.  DEĞERLENDİRME:

a.  Sınavların değerlendirilmesinde; yazılı sınav 100 puan üzerinden değerlendirilerek yazılı sınavın %70’i, fiziki kabiliyet yeterlilik testi 100 puan üzerinden değerlendirilerek fiziki kabiliyet yeterlilik testinden aldığı notun %15’i ve mülakat 100 puan üzerinden değerlendirilerek mülakat notunun %15’i alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

 b. Sıralama işleminde adaylar arasında notların eşit olması durumunda sırasıyla yazılı sınavı notu, fiziki kabiliyet yeterlilik testi notu ve mülakat notu yüksek olanlara öncelik verilecektir. 

 

5.  SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

     a.  Askerlik hizmetine devam eden adaylara, sınavlar süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilecektir.

     b.  Sağlık raporu işlemleri için, mülakat aşamasına katılan adaylara, Personel Temin Merkezi Komutanlığınca, Asker Hastanelerine sevk evrakı verilecektir.

c.  Başarılı olan adaylar, kendisine verilen sevk evrakı ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaktır.

     ç.  Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar sağlık raporu sonuçlarını elden veya posta ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı 06620 Cebeci/Ankara’ya teslim edecektir.

d.  Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile K.K.Per.Tem.Mr.K.lığına şahsen başvuruda bulunabilirler. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise aday, Per.Tem.Mrk.K.lığınca hakem hastanesine sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara hakem hastanesinden almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır (Aday hakem hastanesinden olumlu sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumlu, olumsuz sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumsuz olarak sonuçlanacaktır).

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

 

1.  BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR:

 

     a.  Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

     b.  Online Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

     c.  Adayların yazışma adresleri ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, mutlaka ikamet yerlerinin posta kodunu doğru olarak doldurmalıdır.

     ç.  Online Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

     d.  Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

     e.  Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

 

2.  UZMAN ERBAŞ ONLINE BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

 

     Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ONLINE BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

 

1.  T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

 

2.  ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

 

3.  SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

 

4.  BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

 

5.  ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

 

6.  DOĞUM TARİHİ:

Nüfus cüzdanınızda yazan veya düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

7.  DOĞUM YERİ İL:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

8.  DOĞUM YERİ İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

9.  NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL :

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

10. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE :

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

11. NÜFUSA KAYITLI MAHALLE/KÖY :

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız.

 

12. CİLT NU.:

     Nüfus cüzdanınızın “cilt nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak  yazınız.

 

13. SAYFA NU.:

     Nüfus cüzdanınızın “sayfa nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

 

14. AİLE SIRA NU. :

     Nüfus cüzdanınızın “aile sıra nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

 

15. MEDENİ HALİ:

     Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.

 

16. CİNSİYETİ:

      Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

 

17. BABA MESLEĞİ:

Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

 

18. ANNE MESLEĞİ:

     Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

 

19. BABA ÖĞRENİM DURUMU:

     Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

20. ANNE ÖĞRENİM DURUMU:

     Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

 

21. GAZİ VEYA ŞEHİT ÇOCUĞU:

 Bu alana gazi veya şehit çocuğu iseniz “Evet“, değilseniz  “Hayır“ seçeneğini işaretleyiniz.

 

22.  SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

       Hâlen ikamet edilen ve nüfus müdürlüğünde kayıtlı adresinizi tam ve doğru olarak yazınız. (Birlik adresi yazmayınız)

 

23. POSTA KODU:

Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

 

24. İL:

      İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.

 

25. İLÇE:

      İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.

 

26. E-POSTA:

Varsa size ait e-posta adresinizi tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız.

 

27. TELEFON NUMARASI (CEP):

En kısa zamanda ulaşabileceğimiz size veya bir yakınınıza ait cep telefonunun numarasını tam ve doğru olarak yazınız.

 

28. TELEFON NUMARASI (EV):

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (alan kodunu belirterek) yazınız (PTT kayıtlı olması önemlidir).

 

29. EĞİTİM DURUMU (LİSE VE DENGİ OKUL):

      Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. Lise ve dengi okul ise lise türünü ve lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.

 

30. EĞİTİM DURUMU (ÖN LİSANS VE MYO):

      Eğitim durumunuz ön lisans ve MYO ise, size uygun alanı seçiniz. Lise türünü, lise bölümünü, ön lisans/MYO adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz. Hâlen Meslek Yüksekokulunda öğreniminize devam ediyorsanız işaretlemeyiniz.

 

31. EĞİTİM DURUMU (ÜNİVERSİTE):

      4 yıllık veya daha uzun süreli üniversite/fakülte mezunu iseniz, size uygun alanı seçiniz. Lise türünü, lise bölümünü, üniversite adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz. Lisans mezuniyet notunuzu ve lisans mezuniyet tarihini ilgili alana yazınız. Hâlen 4 yıl ve daha fazla süreli üniversite/fakültede öğreniminize devam ediyorsanız işaretlemeyiniz.

32. EHLİYET :

      Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

 

33. YABANCI DİL SEVİYESİ:

      Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.

 

34. ASKERLİK STATÜSÜ:

      Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.

 

35. ASKERE SEVK (BAŞLAMA) TARİHİ:

     Müracaat tarihinde, askerlik hizmetine devam eden adaylar, askerlik şubelerinden askere sevk belgesini aldıkları tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçeceklerdir. Sadece askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar tarafından işaretlenecektir. Bilmiyorsanız Birlik Komutanından öğrendikten sonra başvurunuzu yapınız.

 

36. TERHİS TARİHİ:

     Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Hâlen silâhaltındaysanız bu bölümü işeretlemeyiniz. Terhis tarihinizin üzerinden, müracaat tarihine kadar (22 Temmuz 2011) 3 yıl (36 ay)’dan daha fazla süre geçtiyse müracaatınız geçersiz sayılacaktır.  (22 Temmuz 2008 tarihinde ve daha sonraki tarihlerde terhis olanlar müracaat edebilirler). Bilmiyorsanız Askerlik Şubesinden terhis belgenizi aldıktan sonra başvurunuzu yapınız.

 

37. TERTİBİ:

     Askerlik hizmetine tabî olduğunuz tertip yılı ve numaranızı yazınız (Örnek:1986/4).

 

38. GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET:

     Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yapıyor veya yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.

 

39. ASKERLİK YAPTIĞI SINIF:

     Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

 

40. ASKERLİK YAPTIĞI BRANŞ:

     Askerlik hizmetinizi hangi branşta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

 

41. RÜTBENİZ:

     Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanların terhis belgesinin “Rütbesi” hanesinde belirtilen rütbedir. Hâlen silah altında iseniz bulunduğunuz rütbeyi seçiniz (Askerlik hizmetini Yedek Subay olarak tamamlayanların müracaatları kabul edilmeyecektir).

 

42. BİRLİK ADRESİ:

      Hâlen askerlik hizmetine devam eden adaylar, birlik adresini tam ve doğru olarak yazarak, birlik il ve ilçe kutucuğu tıklanarak önce birliğin bulunduğu il, sonra ilçe bölümü seçilecektir.

 

 

43. BİRLİK İLİ:

      İlgili bölümden birlik ilinizi seçiniz.

 

44. BİRLİK İLÇESİ:

      İlgili bölümden birlik  ilçenizi seçiniz.

 

45. TERCİH ETTİĞİ SINIF/BRANŞ/ ADLİ SİCİL KAYDI:

 a. Tercih ettiğiniz sınıf/branşı ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Adaylar yanlızca bir tercih yapabilecektir. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan branşı işaretleyiniz (TABLO-1’E BAKINIZ).

b. Adli sicil kaydı olanlar “EVET”, olmayanlar “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir.

 

46.  BAŞKA BİR BRANŞA YERLEŞTİRİLMEYİ KABUL EDİYORUM:

      Temini yapılacak branşta kontenjana giremeyen adaylar, evet bölümünü işaretlerse idarece uygun görüldüğü takdirde diğer sınıf/branşlarda istihdam edilebileceklerdir. Bu nedenle başka sınıf ve branşlara yerleştirilmek isteyen adaylar “evetistemeyen adaylar ise “hayırseçeneğini işaretleyecektir.

 

47. SINAV MERKEZİ TERCİHİ:

     Tercih ettiğiniz sınav merkezini işaretleyiniz. Yazılı sınav, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kayseri, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’de yapılacaktır.

Tercih edilen sınav merkezlerlerinin kapasitelerinin dolması hâlinde İDARE tarafından, boş kapasitesi bulunan diğer sınav merkezlerine veya ihtiyaca göre açılabilecek diğer sınav merkezlerine planlama yapabilecektir. İdare tarafından gerekli görülürse, başvuru durumuna göre bazı sınav merkezleri kapatılabilecektir.

 

ÖNEMLİ NOT:

1. Online Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra onay sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız. 

2. Başvuru bilgileri sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklayınız. 

3.  Mevcut başvuru bilgilerinizi “Başvuru Sorgulama” seçeneğini kullanarak kontrol edebilirsiniz. 

4. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelleme” seçeneğinden, kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Aday numarasını unutmanız durumunda “Başvuru Güncelleme” bölümünde “Aday Numaramı Unuttum” linkini tıklayıp aday numaranızı öğrenebilirsiniz.

 

5.  Aday numaranızı kaybetmeyiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir. 

Başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numarası:

(0 312) 562 11 11 

TABLO–1  TEMİNİ YAPILACAK SINIFI BRANŞLAR Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–2  FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO–3  BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO–4  KOMANDO HARİCİNDEKİ UZMAN ERBAŞ FİZİKİ KABİLİYET YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO–5  KOMANDO UZMAN ERBAŞ FİZİKİ KABİLİYET YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO–6  ADAY BİLGİ FORMU Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO–7  NİTELİK BELGESİ VE NİTELİK BELGESİ KONTROL FORMU  Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO–8  FİZİKİ KABİLİYET YETERLİLİK TESTİ AÇIKLAMALARI Ulaşmak için tıklayınız… 

ONLİNE BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ..

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

 1. kaddur çin
  30 Mart 2013 - 02:44

  Ben kaddur çin ben uzman olmak istiyorum lütfen yardım edin
  Hakkaride şimdi askerim üc bucuk ayım kaldı teskereye ama
  Ben uzman olmak istiyom benim cep 05398384535

 2. yusuf
  04 Aralık 2012 - 15:13

  arkadaslar bugun kkk bu tebliğ yayınlamıs erbaşlığı kazanlar komonda temel kursuna dilekçe göndersin die bu mecburimi ben komondo harici branşları seçtim yınede dilekce göndermem şartmı anlamadım göndersem direk komando yapcaklar ama ben internet üzerindede mülakattaykende böle bişeye evet demedim

 3. halil özer
  19 Kasım 2012 - 12:46

  lise oçık öretim okuyorum askede uzman olabilme şansım varmı bana yardım edermisiniz no 05423355250

 4. MESUT ARSLAN
  23 Mayıs 2012 - 11:41

  arkadaşlar yine ben hala kimseden haber alamadım teskeryi alalı 3 gün oldu hala bir haber yok sınava ısparta merkezde girdim 24,04,2011 de girdim ama bir haber yok lütfen haber verin tlf.0541 511 23 63 çaldırın ben arayayım iyigünler

 5. ERCAN CEYHAN
  11 Mayıs 2012 - 17:35

  slm ben askerliyimi özel hareket c timi olarak yaptım ben askerdeyken uzmanlığa başvurdim ve bütün sınavlardan başariyla geçtim ama ben üst bölgesinde görev yaptığım için dosyalar ankaraya geçikti bu sebebten dolayı uzmanlığa giremedim uzmanlığa girmeyi gerçekten çok istiyorum orta okul mezunuyum bunun bir zararı olurmu acaba ama üstün başarı belgem var yardımcı olurmusunuz arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum

 6. emre kaya
  05 Mart 2012 - 16:11

  kardeş yok daha askr hastndn asıl saglık raporunuz bekleniyor yazıyo

 7. BeyazGazoz
  13 Şubat 2012 - 14:46

  Arkadaşlarım Kara Kuvvetlerinin Sayfasını Kontrol edın Acıklanmış
  Herkezin Gözü Aydın Hayırlı Uğurlu Olsun.
  Allah İyi İnsanlarla Karsılartırsın Hepimizi

 8. ramazan
  03 Şubat 2012 - 10:22

  2011 yılı uzman erbaşların eğitim tarihleri ne zaman belli olur bilen varsa yazsın bi zahmet arkadaşlar bir yıl oldu artık daha ne kadar bekleyecez

 9. osman
  25 Ocak 2012 - 11:31

  herseyn hayırlısı arkadaşlarım

 10. emre kaya
  23 Ocak 2012 - 07:07

  ercan nisan yada mayısta kesin gidiyoruz evet kursa ısparta egirdire gideriz heralde

 11. ERCAN
  22 Ocak 2012 - 21:02

  emre bende 2011/2 uzman adayıyım soruşturma başlamış evet de bizden öncekiler şu an eğitimde :)) yani nisan 1 şakası yapıp gidecez ailelerimize arkadaşlar martı da evinizde geçiririz benden demesi :) saygılar

 12. emre kaya
  19 Ocak 2012 - 13:52

  belli olmamış halen devam ediyomuş soruşturma ben baktım bende 2011/2 uzman cavuş adayıyım raporu falan teslim ettim

 13. BeyazGazoz
  19 Ocak 2012 - 08:01

  Arkadaşlar 2011-2 Uzman Erbaşlık Sonuçları Belli Olmuştur.
  TSK + KKK Web Sitesinden Ögrenebilirsiniz.
  Herkeze Hayırlı Olsun.

 14. hakan
  18 Ocak 2012 - 11:18

  Beyler Bu Az Lise Dengi Okul Derken Neyi KastediYO :D

 15. hakan
  18 Ocak 2012 - 11:17

  şans yokkı bende :d 2 CM Le kaybedımyom

 16. ersin
  17 Ocak 2012 - 17:05

  imam hatip mezunları uzman erbaş olabilir mi bilgisi olan varmı ?

 17. admin
  17 Ocak 2012 - 06:47

  detaylar ve yeni ilan aşağıdaki linkte yer alıyor.

  http://www.memurum.biz/2012/01/uzman-erbas-alim-ilani-2012.html

 18. recep kandiş
  17 Ocak 2012 - 06:44

  msjıma cvb glmedi sayın admin başvurular ne zaman:(

 19. SELCUK
  15 Ocak 2012 - 10:22

  uzman erbas olmak ıstıyorum 210 da gldım sırnakta yapmıstım katılmak ıstıyorum yardımcı olurmusunuz 05373574494 yada arıyabılırsenızz

 20. muharem
  12 Ocak 2012 - 18:21

  ben de uzman erbaş olmak istiyorum 89/3 yaptim askerligimi

 21. lokman
  12 Ocak 2012 - 16:09

  arkadaşlar ben 2011/2 uzman basvurusu yaptım ve salık raporunu teslım etım almıllar nezaman bu konuda bılgısı olan kımse varmı… teskurler…

 22. erkan
  11 Ocak 2012 - 09:32

  türk vatandaşı için mükembel bir olay türk silahlı kuvvetlerine teşekkür ederim

 23. ali güner
  09 Ocak 2012 - 18:17

  arkadaslar uzman erbaş 2012 başvuru 10/01/2012 d3e baslıyacakmıs

  • ali güner
   09 Ocak 2012 - 18:18

   numaram 5396389646
   arayın bılgı verebılırım

  • yüksel
   28 Ocak 2012 - 09:13

   uzman er sınavı ne zaman bilen varsa yazsın lütfen

 24. deniz
  08 Ocak 2012 - 08:18

  ben de uzman erbaş olmak istiyorum 2012 uzman erbaş başvuru tarihini öğrenmek istiyorum bilenler mesaj atsın tesekkürler simdiden

 25. mustafa kulluk
  07 Ocak 2012 - 10:21

  bir bilgi alabilirsem

 26. BeyazGazaoz
  07 Ocak 2012 - 08:12

  Arkadaşlar Ben Bu Bahsi Gecen Sınavlara Mulakatlara Gırdım Guvenlık Asaması Bıtmıs Olması Gerek Su Tarıhte
  Sayın Admin Bu konuda Yardımcı Olurmusun
  Egıtım Yerımı Ogrenmek İstiyorum…
  Buna Gercekten Cok Ihtıyacım Var Buyuk Hayıra Gırersın Valla Dualarımı Eksık Etmem Buna Cevap Yazana)
  Beklıyorumm…

 27. 05313292285
  06 Ocak 2012 - 20:42

  ismim fatih karakaya askerliğimi yapmamışım ben çok seviyorum ve şerefli bir meslek olduğu için seviyorum başarılar elde edeceğime inanıyorum bundan dolayı seçiyorum uzmanlığı

 28. kaan
  06 Ocak 2012 - 20:05

  sınava girecek arkadaslar ii düsünsün araştırsın calışma şartlarını öğrensin dışardan göründüğü gibi deeil doğudan gelmezsiniz batıya gelseniz bile tekrar gecici görevle gidersiniz hayat sartları zor

 29. AHMET
  03 Ocak 2012 - 18:22

  selam arkdaşlar ben uzman çavuşluk sınavlarını kazandım kursa tarihini bekliyorum.2001 2, dönem ama ne zaman çağıracaklar bilgisi olan var mı 0533 683 77 30

  • mesut arslan
   24 Mart 2012 - 06:49

   kardeş benide bilgilendirin lütfen bende 2011 de acemi birliginde girdim ama asker oldugum için bi bili alamadım 05415112360

 30. fikret
  02 Ocak 2012 - 08:26

  ben askerliğimi komando çavuş olarak yaptım ve bu yüzden komando uzman çavuş yapmak istıyorum

 31. mehmet
  02 Ocak 2012 - 07:18

  slm arkadaslar ben de uzman cvş olmak istiyorum nerden nasıl basvuru yapa bılırım yardım larınız ıcın şimdiden teekkürler

 32. sahin_vargun@hotmail.com
  01 Ocak 2012 - 11:54

  slm arkadaşlar bendeadayım enbuyük hayellerimdenbitanesiydi uzman çavuşluk

 33. kadir
  31 Aralık 2011 - 07:19

  öncelikle su an askerim 1991 1 s 139 uzm cvs olmak istiyorm askerlimi kayseri 1.kmndo tugayında yapıyorum uzm.cvs olmak istiyorum 05350706627

 34. oğuz uyanık
  28 Aralık 2011 - 16:47

  öncelıkle hersey kısmet ben 1980 dogumluyum vatanını seven bırıyım askerde siporum cok iyiidi halen askerligimi hudutta yaptım 14 ay pusu görevi yaptım ve en ıyıbildigim iş olmasada vatan sagolsun 05428012381

 35. halil köse
  24 Aralık 2011 - 16:19

  uzman cavuş için hangi tarihte ve nerede başvuracagımı bilmiyorum lütfen yardımcı olurmusunuz

 36. adem
  14 Aralık 2011 - 13:20

  nerden baş vurucaz bilen yönlendirsin

 37. MEHMET YILDIRIM
  12 Aralık 2011 - 10:45

  merhabalar ben mehmet uzman çavuş olmak istiyorum tüm şarlar tutuyor fakat yuzumde küçük bir şark çıbanı izi var bu bana engel olurmu yardımcı olursanız sevinirim 05338712652

 38. ugur uygur
  12 Aralık 2011 - 08:00

  arkadaslar ben 2009 1 dönem olarak kazandım herseyi basarıyla tamamladım genelkurmayda askerlik yaptım düşünün su güvenlik sorusturması nedense olmadı tüm arkadaslarım gitti ama ben gidemedim bi şeyi cok isteyince olmuyoo ….0555 383 01 78

 39. mustafa önal
  07 Aralık 2011 - 10:09

  askerlik görevimi tunceli pülümürde asayiş komando bölüğün de komando timinde mayın dedektörcüsü olarak yaptım kimse bize demedi sormadı askerde kalırmısınız diye ben cok kalmak istedim ama nafile ayrıca başarılı bir lise mezunuyum lütfen bu çağrımı birileri dikkate alsın ve uzman çavuş olamk istiyorum 0542 401 75 46

 40. yusuf
  06 Aralık 2011 - 13:05

  slm arkadaslar uzman olmak ısteyenler sadece kkk sıtesını takıp etsın yeter sızı yonlendırır 2012 de sınav olursa ınternetten basvuru yaparsınız ve akabınde mulakat saglık raporu var baska bır set yok

 41. yahya
  06 Aralık 2011 - 12:33

  ben 2011 ın ilk uzmanerbaslık sınavına gırdım ve 41.yedeklerdeyım suan askerlıgım bıttı ne zaman kurslar baslıyacak ve ben asıllara gırmısmıdırım nasıl ogrenebılırım yardımcı olursanız sevinirim

 42. musa güleryüz
  05 Aralık 2011 - 10:45

  ismim musa 29 04 1986 dogumluyum ve uzman vavuş olmak istyorum bana yardım edın 0541 524 66 61

 43. ibrahim
  05 Aralık 2011 - 08:51

  ben de uzmanlığa gitmek istiyorum ama boy sınırını bilmiyorum lütfen en düşük boy sınırını söyler misiniz?

 44. NAİM EKŞİ
  04 Aralık 2011 - 00:42

  arkadaşlar herkese kolay gelsin ben uzm olmak istiyorum bununla ilgili ban ayardımcı olacak warmı 0506 779 40 17

 45. fikri gürel
  28 Kasım 2011 - 15:55

  bu gün açıklanacaktı ama böyle bir açıklama bulamdım

 46. ibrahim yılmaz
  27 Kasım 2011 - 20:51

  ben uzman cavuş olmak istiyaorum yardımcı olursanız sevinirim 05444366027

 47. mustafa özçelik
  25 Kasım 2011 - 15:46

  bende askerligimi HAKKARİ/ŞEMDİNLİDE yaptım uzman erbaş olmak istiyorum 1.80 boyunda 80 kilodayım 2009 terhisliyim 1988 dogumluyum
  iletişim: 05073717976

 48. EROL ARSLAN
  23 Kasım 2011 - 22:59

  bende askerliyimi diyarbakırda yaptım eger kabul buyurursanız uzman erbaş olmak istiyorum 1.80 boyundayım 80 kiloyum 2009 tehris oldum 1987 dogumluyum 05347309345

 49. HALİL BİRÇEK
  22 Kasım 2011 - 20:25

  parl asker yapak istyorm yada uzman çavu iloku mezn akerm yaptm ankarada ilçe akçakel il falurfa 1983 doğum ev atresm mersn tarsus yince atlarmahles no 47 0538 790 88 51

 50. hakan ALTUNKAYNAK
  21 Kasım 2011 - 13:03

  bende uzman cavus olmak ıstıyorum lıse mezunuyum
  hakkarı semdıllıde askerlıgımı yaptım NO 0543 528 32 67 yardımcı olursanız sevınırım

 51. burhan demir
  19 Kasım 2011 - 16:23

  arkadaslar cok ısyan edıyosunuz bende 2010 da askerden geldım bolu 2.komando tugayında askerlıgımı yaptım.ve gezıcı bırlık olarak sırnak gabar da cudı dagında operasyonlara cıktım.cok sukur eweıme geldım yerı geldı cok tehlıkelere gırdım ıyıkı doguda yapmısım erken terhıs aldım ustun hızmet belgesı aldım gururla yaptım sımdı olsa gene yaparım zor denen hıc bısıy yok zorlugu kendın cıkarırsın kolaylıgıda onemlı olan ıstıyerek yapmak ben hepsının en zorunuda yaparım ovunmek gıbı olmasın umarım benı yargılamazsınız

 52. ben bestami elmacı oglu
  18 Kasım 2011 - 22:32

  ben bestami elmacı oglu uzman cvs olmak ıstıyorum yardımınız lazım numaram 0536 664 80 02 kım ilgilenıyorsa lütfen bana yardimcı ollurmusunuz beklıyorum sesimi duyan varsa yardimci olsun

 53. yusuf
  10 Kasım 2011 - 16:02

  slm arkadaslar ben 2011 1. donem uzm.erbas lardanım ne oldu ne zaman eğıtıme baslayacağız merak konusu oldu cebecı nın tlf nu var ama acmıyorlar bılen varsa cvp ltf

 54. uğur
  07 Kasım 2011 - 13:12

  merhaba ben iki kere bu sınava girdim yapılması gereken neyse yaptım sınavdan 90 üstü puan aldım fkyt ortalama ikisindende 80 ve 85 puan aldım ikisindede sözlü mülakatta elendim nedeni ne mülakatta sorulan sorulara cevap verdim içeri girdikten sonra düzeyli saygılı bir tutum sergiledim amaçları ne bunların neden almıyorlar cevap bekliyorum

 55. KORAY
  28 Ekim 2011 - 16:32

  askerliğimi 2005de van çaldıranda yaptım ve yenide askere gitmek istiyorum uzman erbaş başvuru formuna tıkladığımda er baş alım süresi dolmuştur diyor saygı değer admn ne yapmam gerekli

 56. recep kandiş
  25 Ekim 2011 - 14:00

  az önce msj atmıştım yorumları okudum eksik bilgilerim var 27 07 1988 tarihinde doğdum , bekarım , adım recep kandiş tokat, turhal doğumluyum tokat, turhalda yaşıyorum üniversite terkim askerliğimi yaptım 1 sene oldu komando eğitimi aldım usta birliğimde eğitim çavuşuydum acemi askerlere eğitim veriyordum askerde kalmadığıma çok pişmanım ve şimdi uzman erbaş veya uzman çavş olmak istiyorum ilgilenen arkadaşlarıma tşklerimi ediyorum SAYGILAR

 57. recep kandiş
  25 Ekim 2011 - 13:47

  selam arkadaşlar ben askerliğimi 1989 / 3 tertip gittim acemi birliğim manisa / kırkağaç jandarma komando ustabirliğimde kütahya / merkez jandarma eğitim taburunda 3. bölükte eğitim çavuşluğu yaptım askerden geleli 1 sene ye aşkın oldu şimdide uzman jqandarma veya uzman erbaş olmak istiyorum galiba biraz geçiktik bir daha dönem 2012 nin hangi tarihinde olacak bilgim yok bilgisi olanlar rica etsem tarihi yazarsanız sevinirim tşkler ederim hayırlı günler

 58. mustafa civelek
  24 Ekim 2011 - 06:41

  selamun aleykum ben zonguldaktan mustafa soyadım cıvelek dogum tarihim 10.08.1989 dogumluyum dogum yerim devrek lise mezunuyuM MADDI DURUMUM İYİ DEĞİL AMA BEN SEHİTLERİN VE SEHİT ANNALARIMIN GOZ YASLARI DİNSİN BU VATAN BOLÜNMESİN ASKERLİĞİMİ KUTAHYA İSTANBUL KAYSERİDE YAPTIM HAVACI OLARAK 10.05.2010 TARIHINDEDE VATANI GOREVİMİ BİTİRDİM GEREGİNİ ALLAH RIZASI İCİN YAPIN ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN DEGERLİ KARDESLERİM NUMARAM
  EV NUMARAM:0372 534 13 56
  CEP NUMARAM :0541 557 82 39

 59. mesut göresi
  22 Ekim 2011 - 20:14

  slm ben 1988.3 olarak asker limi yaptım açık öğretim lisesi okuyorum. aynızamanda uzman jandarma olmak istiyorum.askerlimi hatay serinyol eğitim alay komutanlığında yaptım.bu konuda kararlıyım.yardımcı olursanız sevinirim… arzederim.tel..0322 327 00 24

 60. ilyas
  21 Ekim 2011 - 20:34

  ben subat 16 da geldım ve uzman cvs olmak ıstıyorum ınternet uzerınde yapamıyorum lutfen yardımcı olun tel,05426894769

 61. hakan tuna
  20 Ekim 2011 - 12:59

  1985 doğumluyum askerliğimi muhümatçı bide mahafız olarak yaptım silahlarla aram vazlasıyla iyi yararlı olacağimdan bn kendimce eminim ben severk yapmıştım askerligimi sever gelmek istiyorum vatan için şehitlerimizin için orda almak istiyorum…05065710479

 62. erkan kulaksız
  18 Ekim 2011 - 13:11

  1978 dogumluyum,uzman erbaş başvurusunda bulunmak istiyorum.cevabınızı bekliyorum…0534 885 85 51

 63. taner erdem
  13 Ekim 2011 - 21:45

  uzman çvş olmak istiyorum yardımcı olursanız sewinirim tel no ve meyil adresim 05306614727 taner_erdem_04@hotmail.com

 64. okan
  11 Ekim 2011 - 18:48

  ben 2011 1. dönem uzman erbaşlık sınavına grdm mülakatı sağlık raporunuda sağlam aldım ve personel şubeye verdm acaba nezamn bizleri eğitime alırlar bilgisi olan varmı

 65. ömer oğuz
  10 Ekim 2011 - 18:35

  ben açık öğretimde okuyorum uzman çavuç veya baş çavuş olmak istiyorum bu mümkünmü

 66. ali
  07 Ekim 2011 - 07:39

  ben açık öğretimde okuyorum uzman çavuç veya baş çavuş olmak istiyorum bu mümkünmü

 67. ismail
  05 Ekim 2011 - 11:34

  ben uzman erbaş sınavına girdim piyade ko0mando ama lise terkim şu an dışardan okuyorum mülakatlara hak kazanmışım ama lise diplomam yok ne yapmalıyım

 68. Mehmet
  02 Ekim 2011 - 23:22

  Slm ben askerlımı bıtırdım geldım askerdeyken komando oldugum ıcın evrakları fln hepsını hazırlayıp gonderdım ve guvenlık sorusturmam geldı bı sorun olmazsa ben ne zaman gıderım bunu nasıl ogrenebılırım yardımcı olursanız cok sevınırım

 69. GÖKHAN
  28 Eylül 2011 - 15:46

  ben 1. dönemde girdim kazandım saglık raporunuda cebeciye gönderdim askerlik aralık 10 da bitiyor nerden ögrenecez gecip gecmediğimizi

 70. sercan
  25 Eylül 2011 - 14:15

  ben askerligimi hakaride yaptım uzman olmak istiyorum ama ilanları bulamıyorum lise mezunuyum

 71. ceren
  24 Eylül 2011 - 17:06

  acil cvp lütfen!!! benim abim başvurdu 24 ağustosta ve sınav tarihi 02 ekim olarak bildirildi daha sonra netten baktık ve sınavın yarın oldugunu öğrendik kendisi doğuda asker ve hiçbir uyarı gelmemiş sınavının 1 hafta önce olacağına dair üstüne doğuda izin günüde yok bu yüzden nettende öğrenemedi ve şuanda birliğinden izin alamıyor, sınavada giremiycek bunun sorumlusu kim kime şikayet etmek lazm tekrar bir sınav hakkı olamazmi??

 72. ahmet eren
  15 Eylül 2011 - 16:40

  arkadaşlar ben 1984 dogumluyum uzman jandarma veya uzman erbaş olarak başvuru yapa bılırmıyım bılgısı olan arkadaş varsa lutfen yardım cı olsun cevap beklıyorum

 73. ahmet
  12 Eylül 2011 - 17:10

  seşam ben ahmet 2021 yılında sskerlıgımı bıtırsdn su an acık ogretımde lıse okuyorum bedellı askerlıge gıtsem okula dvam edebılırmıyım sımdıden tesekkurler

  • admin
   12 Eylül 2011 - 22:27

   askerlik görevinizi yaparken açıköğretim lisesinde öğreniminizi devam etmenize engel bir durum söz konusu değildir. gerek ders çalışmanız gerekse sınavlara girme aşamasında durumunuzu izah etmeniz halinde komutanlarınız gerekli izinleri verecektir.

 74. ersin
  05 Eylül 2011 - 17:50

  bende uzman çvş olmak istiyorum ilk alımi kaçirdım ikıncı alım ne zaman olacak ben askerlıgı şırnak hisar üst bölgesinde yaptım ve doga şartlarını iyi biliyorum şirnak hakkari fark etmez

 75. kubilay
  03 Eylül 2011 - 18:03

  mükerrem askerligini çavuş olarak yapman basarılı ama lıse mezunu olman lazım

 76. kubilay
  03 Eylül 2011 - 18:00

  bu arada soruları ben cewaplıyorum kimse kusura bakmasın kimse cvaplamıyo çünki

 77. kubilay
  03 Eylül 2011 - 17:58

  adem ben uzman çavuşum demişsin nasıl başvuru yapıldıgını nasıl bilmiyosun anlamadımki?

 78. kubilay
  03 Eylül 2011 - 17:56

  özgür liseyi bitirmediysen başvuru yapamazsın dışarıdan bitiriyorum demişin bitir ve gir

 79. kubilay
  03 Eylül 2011 - 17:54

  burak saglık muayenesınde elendıysen tek bır yerden olsa bıle gıremessın yapacak bısey yok

 80. eren
  03 Eylül 2011 - 10:14

  selam arkadaşlar bende adyım uzman çavuşluğa çok istiyorum kazanmayı herkese başarılar

 81. mükerrem
  30 Ağustos 2011 - 06:58

  ben askerliğimi çavuş olarak yatım ama lise terkim ben uzman erbaş olmak isdiyorum komtanım bana yardımcıolmanı isdiyorum komtanım

 82. şahin aslan
  28 Ağustos 2011 - 22:26

  lütfen yardımcı olur musunuz eğitim bilgilerinde mezuniyet tarihini geçersiz tarih formatı girdiniz diyo öyle birşey sormamış sadece belgelenebilir sınav adı diyo bide belgelenebilir sınav puanı dio.

 83. adem çiftçi
  20 Ağustos 2011 - 16:16

  ben suan uzman cavusum benim bir arkadasım var oda uzman erbas olmak istiyor nasıl basvuru yapacak

 84. Ahmet
  17 Ağustos 2011 - 15:59

  Onlina Basvuru yapamiyorum ilan verilmis Bilgiler verilmis ama nasil basvuru yapicaz ONLİNE BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.. tikliyorum ama girmiyor bu yaniti veriyor. 404 – Dosya veya dizin bulunamadı.
  Aradığınız kaynak kaldırılmış, adı değişmiş olabilir veya geçici olarak kullanılamıyor olabilir.
  nasil nerden girip basvuru yapicaz aydinlatin lütfen…

 85. özgür fidan
  13 Ağustos 2011 - 19:27

  askerden 2010 geldim ve tekrardan gitmek istiyorum ama liseyi bitiremedin ama devam ediyorum dışardan okuyorum gereginin yapılmasını saygılarımla arz edrim

 86. burak
  12 Ağustos 2011 - 20:58

  sağlık muanesinde 12 sağlam sadece birisinden elendinmi ne olacak peki boş yer olunca geri onlardan alacaklarmı.

  • suat
   01 Ocak 2012 - 13:14

   hayır

  • remzi
   05 Şubat 2012 - 04:10

   burak kkk sitesnde aday numarasını girdiğinde ne yazıyor senn sorusturma devammı ediyor yoksa olumsuzmu yazıyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Bağcılar Belediyesi 40 Memur AlacakBAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar...
İznik Belediyesi Personel Alım İlanıİZNİK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bursa İli İznik Belediye...
Akdeniz İhracatçı Birlikleri 9 Personel AlacakAKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda...
Çekmeköy Belediyesi 15 Memur Alım İlanıÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI Çekmeköy...
Bursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur AlacakBursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur alımı için duyuru yaptı. 25 Lisans mezunu...
Rize Ardeşen Belediyesi 3 Memur AlacakARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Ardeşen Belediye...
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözlü Sınavla 10 Memur AlacakSahil Güvenlik Komutanlığı 10 Memur alımı için duyuru yaptı. Başvuruların 12-22...
Eynesil Belediyesi 8 Memur AlacakEYNESİL BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Eynesil Belediye Başkanlığı...
Şırnak Belediyesi 10 Memur AlacakŞIRNAK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Şırnak Belediye Başkanlığı...
Yalova Altınova Belediyesi 6 Memur AlacakALTINOVA BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Yalova İli Altınova...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım