Diyarbakır Valiliği Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Diyarbakır Valiliği Sözleşmeli Personel Alım İlanı
05 Temmuz 2011 - 8:38

T.C.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

DİYARBAKIR VALİLİĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Diyarbakır Valiliğine ihdas edilen Büro Personeli pozisyonuna, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca 7 adet  Sözleşmeli Personel alınacaktır.

1)BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48’inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

b)    Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

c)     Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya en az bir (1)  yıl süre ile erteletmiş olmak,

d)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

e)     Yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, Büro Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

f)     2010 KPSS B grubu sınavına girmiş olmak.

 

2) BÜRO PERSONELİ POZİSYONUNA BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR:

I. Grup (4 kişi alınacaktır)

a) Üniversitelerin en az 4 yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışında en az 4 yıl süre ile eğitim veren Fakültelerden birini bitirmiş olmak,

b)  2010 KPSS (B) grubu sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

 

II. Grup (3 kişi alınacaktır)

a) Bilgi İşlem, Bilgisayar, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Operatörlüğü, Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler, Büro Yönetimi Sekreterlik, İşletme, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Mahalli İdareler  ön lisans programlarından her hangi birini bitirmiş olmak,

b) 2010 KPSS (B) grubu sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSSP93  puan türünden en az 70 puan almış olmak.

 

3-BÜRO PERSONELİNE ÖDENECEK ÜCRET :

UNVANLAR POZİSYONLAR İLİ/KURUM BRÜT ÜCRETİ
EN AZ EN ÇOK
Büro Personeli 7 DİYARBAKIR/VALİLİK 1.251,39TL 1.721,54 TL

 

a) Sözleşmeli personelin çalıştığı kurumda ek ödeme, ek ücret gibi kurumsal ödemelerin bulunması ve ilgili mevzuatının da izin vermesi halinde, sözleşmeli personel de bu ödemelerden, sözleşme ücretine ilave olarak faydalandırılacaktır.

b) Sözleşmeli personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ödenmekte olan ek ödemeden aynı esaslar çerçevesinde yararlandırılacaktır.

                İdareler, yukarıda belirtilen tavan ücretlerin altında sözleşme ücreti belirlemeye yetkilidir.

NOT:

Söz konusu ücretler, 01.01.2007 tarihi itibari ile belirlenen tavan ücrete Temmuz 2007, Ocak 2008, Temmuz 2008, Ocak 2009, Temmuz 2009, Ocak 2010, Temmuz 2010, Ocak 2011 ve Temmuz 2011 tarihlerinde çıkartılan Bakanlar Kurulu Kararlarında belirlenen ücret artışları dikkate alınarak güncellenen ücretlerdir.

 

4) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

1- Başvuruda bulunacak adayların, Diyarbakır Valiliği ( www.diyarbakir.gov.tr ) internet adresinde adaylar için yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde  doldurduktan sonra  imzalı olarak aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikte 18 Temmuz 2011-22 Temmuz 2011 tarihleri arasında İl Yazı İşleri Müdürlüğüne (Hükümet Konağı Kat:2,  Yenişehir/DİYARBAKIR) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

    Posta, e-mail, fax vs. ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,

2- Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı puanları ÖSYM Başkanlığından Valiliğimizce teyit edilecektir,

3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır,

4- Başvuru esnasında Kurumumuz tarafından istenilen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

5) BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

a) Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin onaylı (Mezun olduğu okuldan veya noterden) sureti (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi kabul edilecektir),

b) Nüfus cüzdan fotokopisi,

c) 2010 KPSS (B) grubundan sınav sonuç belgesinin onaylı (ÖSYM bürosundan veya noterden) sureti  (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi kabul edilecektir),

d) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Durum Belgesi İçin Tıklayınız),

e) Adli sicil durum beyanı (Beyan İçin Tıklayınız).

f) Başvuru formu 2 adet (Form İçin Tıklayınız).  

6) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA:

1)Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra KPSS (B) grubu puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaylardan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın asil olarak ve ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar adayın yedek olarak kazandığı ilan edilip,  sözleşmeli personel olarak alımı yapılacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; yaşı küçük olan adaya öncelik tanınacaktır,

2)Diyarbakır Valiliğince oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, 4/B Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir,

3)2010 KPSS (B) başarı puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi ve diğer hususlar Diyarbakır Valiliği ( www.diyarbakir.gov.tr ) internet adresinde ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır,

4)Ataması yapılan adayların en geç 15 gün içerisinde aşağıda istenen belgeleri tamamlayarak İl Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir,

5)Belgeleri tam olarak teslim edenlerin atamaları personel ihtiyacı bulunan Valilik ve bağlı İlçe Kaymakamlıkları birimlerinde çalıştırılmak üzere Diyarbakır Valiliğince yapılacaktır.

 

7) ATAMASI YAPILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

1) Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin onaylı (Mezun olduğu okuldan veya noterden) sureti (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi kabul edilecektir),

2 Sağlık durum beyanı (Diyarbakır Valiliği internet adresinden temin edilebilir ayrıca, Ülkenin her yerinde görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı bulunan adaylar, bu beyanın doğruluğu istenildiği takdirde Diyarbakır Valiliğince oluşturulan Değerlendirme Komisyonuna sağlık kurulu raporunu vermek zorundadır. ),

3) Nüfus cüzdanın bir fotokopisi (T.C. kimlik numaralı),

4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Suret- Form İçin Tıklayınız),

5) KPSS (B) grubundan sınav sonuç belgesinin onaylı (ÖSYM bürosundan veya noterden) sureti  (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi kabul edilecektir),

6) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi kabul edilecektir),

7) Adli sicil belgesi,

8) Mal bildirim formu (Form İçin Tıklayınız).

9) Fotoğraf (3 adet),

 

8) YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI :

1- Başvurusu kabul edilen Büro Personeli adayları, başvuru süresi bittikten sonra 2010  KPSS (B) grubu sınavında I. Grup için KPSSP3, II. Grup için ise KPSSP93  puan türü esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın asil olarak ve ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar adayın yedek olarak kazandığı ilan edilip,  sözleşmeli personel olarak alımı yapılacaktır,

2- Diyarbakır Valiliğince oluşturulan Değerlendirme Komisyonu, 4/B Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğunu inceleyecektir,

4- Ancak adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen kadro için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adayların başvuruları tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda KPSS(B) grubu başarı puan sıralamasına göre sıradaki aday yerleştirilmeye hak kazanacaktır,

5- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecek olup, sırasıyla yedekler adaylardan atama yapılacaktır,

6- KPSS(B) başarı puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi, istenecek belgeler ve diğer hususlar Diyarbakır Valiliği ( www.diyarbakir.gov.tr ) internet adresinde, ilan edilecek olup,  ayrıca yerleştirilmesi yapılan adayların adreslerine de tebligat yapılmayacaktır.

 

 

NOT:

1- Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan Diyarbakır Valiliğine bağlı hizmet birimleri ve Diyarbakır Valiliğine bağlı Kaymakamlık hizmet birimleri kadrolarında istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurum içi veya kurumlar arası naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu kadrolara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık, vb.) nakil talebinde bulunamazlar,

2- Adayların ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşıldığı takdirde ilgili hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir,

3-Adaylar durumlarına uygun boş kadroların yalnız birine başvuruda bulunacaktır,

4- İlanda yer almayan hükümler için genel mevzuat geçerlidir.

 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım