Diyanet İşleri Başkanlığı 1.710 Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Diyanet İşleri Başkanlığı 1.710 Personel Alım İlanı
21 Temmuz 2011 - 7:25

DUYURU

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca ve Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği çerçevesinde, Diyanet İşleri Başkanlığına ait aşağıda sınıfi, unvanı, tahsil durumları, kadro derecesi ve sayısı belirtilen toplam 1710 boş kadroya, 2010 KPSS (B) grubu puan şuası esas almarak her bîr unvanm aşağıdaki tabloda belirtilen kadro sayısının üç katma kadar çağrılacak adaylar arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucu basan suasma göre açıktan atama yapılacaktır.

A- Açıktan Atama Yapılacak Kadroların Sınıf, Ünvan ve Tahsil Durumlarına Göre Dağılımı

 

B- Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak. 

Müracaat ettiği ünvanla ilgili ve geçerlilik süresi dolmamış yeterliğe sahip olmak veya 2011 yıllarında yapılan yeterlik sınavlarından birinde başardı olmak). İlanda belirtilen şartları taşıyan ve halen Başkanlık bünyesinde sözleşmeli olarak görev yapan personel, yeterlik belgesi şartı aranmaksızın müracaat edebilecektir.

4.    02/06/2011 tarihli ve 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, sözleşmeli pozisyonlardan kadroya geçişleri uygun görülüp atama işlemleri devam eden personelin müracaatları kabul edilmeyecektir.

5.    Vaizlik ve Kur’an Kursu Öğreticiliği için bayan olmak.

6.      İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlık için erkek olmak.

7.     Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3 puanından 60 veya üzeri puan almış olmak.

8.            Ön Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP93 puanından 60 veya üzeri puan almış olmak.

9.            Ortaöğretim mezunları için 2010 ydı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP94 puanından 60 veya üzeri puan almış olmak.

10.          Kur’an Kursu Öğreticiliği ve İmam-Hatiplik için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.

11.          Müezzin-Kayyımlık için İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak veya Lise/Dengi okul mezunu olup, hafızlık belgesine sahip olmak.

C- Başvuru Şekli ve Diğer Hususlar

a) Başvuru İşlemleri

1.            Yukarıdaki şartlan taşıyan adaylar, 07/07/2011 ile 21/07/2011 tarihi mesai saati bitimine kadar www.divanet.gov.tr adresindeki “Personel Hizmetleri” sayfasında bulunan ‘2011-1 Yılı Açıktan Personel Alımı E-Başvuru Formu’nu doldurarak, istenen belgelerle birlikte herhangi bir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

2.            İl Müftülüklerinde konuyla ilgili yetkilendirilmiş memurlar, Başkanlığımız web sayfasında yazdı olan programa girerek adayın ‘E-başvuru Formu’na girdiği bilgiler ve verdiği belgelerdeki bilgileri kontrol edeceklerdir.

3.            Yetkili memurlar ‘E-başvuru Formu’ ile verilen belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemim gerçekleştireceklerdir.

4.            Onay (aktivasyon) işleminden sonra, andan işlemi yapan yetkili memurlar, onaylı e-başvuru formundan iki nüsha yazdıracaklar, müftülük gelen evrak defterine kaydı yapıldıktan sonra formun her iki nüshası, yetkili memur ve müracaat eden aday tarafından (adı, soyadı ve unvanı yazılarak) imzalanacak, formun bir nüshası müftülükteki dosyada muhafaza edilecek, diğer nüshası ise aday tarafından ibraz edilen belgeler ile birlikte adayın kendisine teslim edilecektir.

5.            İl Müftülükleri onayından (aktivasyon) sonra, adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kayıt değişikliği yapılmayacaktır. 

6.            İl Müftülükleri tararından onaylanmamış (aktivasyon) müracaatlar işleme konulmayacaktır.

7.            İl Müftülükleriııde yapılan aktivasyon esnasında, ‘E-başvuru Formu’nda beyan ettikleri KPSS mezuniyet durumlarını gösterir mezuniyet belgesi veya belgelerini ibraz edemeyen adayların başvurulan kabul edilmeyecektir.

8.            Her aday sadece bir unvan grubuna müracaat edebilecektir. Birden fazla unvan grubuna müracaat eden adayların başvurulan geçersiz sayılacaktır.

9.            Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 21/07/2011 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b)           Sınav İşlemleri

1.            Sınava çağrılacak adayların sınav tarihi ve yerleri, Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde www.divanet.gov.tr ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında, sınava müracaat işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, sonraki bir tarihte ilan edilecektir. Sınava girmeye hak Kazananlar”Sınav Giriş Belgesi”ni aynı siteden alabileceklerdir. Adaylar, Başkanlıkça belirlenecek sınav merkezlerinde sözlü ve uygulamalı sınava gireceklerdir.

2.            Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

3. KPSS puanına göre, sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak en son puanlı adayın birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sınava çağrılacaktır.

4.            Sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır. Atamalar ise, sınavdan başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.

5.            Sınav sonuçlan Başkanlığımızın internet sitesinde www.divanet.gov.tr) ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri’* sayfasında duyurulacaktır.

c)            Sınav Sonrası İşlemler

1.            Atamalar; sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre, başarılı olan adaylar arasından, belirlenen kontenjan sayısı kadar, en yüksek puandan başlanmak suretiyle, adayların il tercihleri dikkate alınarak yapılacaktır.

2.            Sözlü ve uygulamalı sınavdan alınan puanların eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan, onun da eşit olması halinde KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olan, bu tarihin de aynı olması halinde, doğum tarihi önce olan adayın ataması yapılacaktır.

3.            Sınavı kazanan adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasını müteakip, Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde www.divanet.gov.tr internet adresinde ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında ilan edilecek atamaların yapılacağı illerden en fazla 15 il tercihinde bulunabileceklerdir. (Adaylar, 15 il tercihinin dışında “Başkanlıkça Uygun Görülecek İllere” ibaresi olan seçeneği işaretledikleri takdirde tercih ettiği illerden birisine yerleşememeleri halinde re’sen atanabileceklerdir.) 

4.            İllere atamaları yapılan adayların il içerisindeki yer tespitleri, İl Müftülükleri tarafından -Diyanet İşlen Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” çerçevesinde camilerin özelliklerine göre yapılacaktır. İl içerisinde yapılacak yer tespitlerinde, adayın sözlü ve uygulamalı sınavdan aldığı puan dikkate alınacaktır.

5.            Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aylan beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

6.            Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.)

7. Yerleştirme sonuçlan Diyanet İşleri Başkanlığının www.divanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayasında duyurulacaktır.

8. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

D- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1.            T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi,

2.            KPSS’ye başvururken beyan ettiği öğrenim durumlarını gösterir Mezuniyet Belgesi

(Adayların beyan ettiği öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmalıdır. Son sınıf öğrencileri ve henüz mezun olmayan adayların başvurulan kabul edilmeyecektir. Birden fazla mezuniyet içeren unvan gruplarından birisine başvuracak adayların beyan ettikleri mezuniyet durumlarını gösterir belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir).

3.            KPSS Sonuç Belgesi,

4.            Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına dahil olan adaylar için)

E- Sınav Konuları

1.            Vaizlik Sınav Konuları

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sayfasının “Eğitim Hizmetleri/Hizmelerimiz/Personel Yeterlikleri/Vaizlik Yeterlikleri” bölümünde yer alan yeterlik konuları ile Diyanet işleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde yer alan konular.

2.            Kur’an Kursu öğreticiliği Sınav Konuları

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sayfasının “Eğitim Hizmetleri/Hizmetlerimiz/Personel Yeterlikleri/Kur’an Kursu öğreticiliği Yeterlikleri” bölümünde yer alan yeterlik konuları ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeninin 11 inci maddesinde yer alan konular.

3.            İmam-Hatiplik Sınav Konuları

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sayfasının “Eğitim Hizmetleri/Hizmetlerimiz/Personel Yeterlikleri/imam Hatiplik Yeterlikleri” bölümünde yer alan yeterlik konuları ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde yer alan konular.

4.            Müezzin-Kavyımlık Sınav Konuları

Diyanet işleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde yer alan konular.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

 1. nur
  29 Temmuz 2011 - 14:28

  Sonunda sonuçlar açıklandııı.

 2. selva
  27 Temmuz 2011 - 10:34

  ya sonuçlar ne zaman belli olcak ramazanda geliyor açıklasınlar artık

 3. mustafa horoz
  25 Temmuz 2011 - 09:44

  çok sayıda hafız ve kuranı çok iyi olan arkadaşlarımız var hatta benim kurra hocam var bana ders verdi. ben atandım ama o atnamadı kpssde ki en az 60 puan şartı yüzünden. bu puanın dahada indirilmesi lazım gereğini arz ederim.

  • yasemin
   25 Temmuz 2011 - 17:59

   canım sonuçlr ne zaman açıklanacak habein var mı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım