Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memuru Alım İlanı 2011

Ana Sayfa » Genel » Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memuru Alım İlanı 2011
13 Temmuz 2011 - 21:08

I. GENEL BİLGİLER

 

(1) Meslek Memurları, Dışişleri Bakanlığının 6004 sayılı Teşkilat Kanununda sayılan görevleri çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.

 

(2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Meslek Memuru unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 75’tir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir. 

 

(3) Sınavın çoktan seçmeli ilk aşaması, 10 Eylül 2011 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

 

UYARI: Sınavın tüm aşamaları Ankara’da yapılacak olup, İstanbul’da sınav düzenlenmeyecektir.

 

(4) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 21/8/2010 tarihli ve 27679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinin ikinci ve üçüncü bölümlerinde yer almaktadır. Yönetmeliğe Bakanlık internet sitesi üzerinden erişilmesi mümkündür.

 

II. BAŞVURU VE SINAVA KATILIM ŞARTLARI

 

(1) Sınava başvurabilmek için;

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

 

b) 10/09/2011 tarihi itibarıyla, 35 yaşını doldurmamış olmak (11/09/1976 ve daha sonra doğmuş olanlar)

 

c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;

-Lisans düzeyinde eğitim verilen uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım ve psikoloji bölümleri ile ağırlıklı olarak bu alanlara yönelik eğitim programlarına sahip bölümlerinden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya,

-Sosyal bilimler alanında (YÖK’ün belirlediği kapsam dikkate alınacaktır) lisans diplomasına sahip olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk veya iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak,

 

ç) 2010 veya 2011 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) “KPSS-36, KPSS-21 ve KPSS-108 puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak gerekir. (Aday adayları, başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır. Belirtilen taban puanı aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir).

 

(2) Giriş sınavına başvuranlar KPSS puanlarına göre tek bir liste halinde sıralanacak ve ilk 1500 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden 26 Ağustos 2011 tarihinde ilan edilecektir.

 

(3) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere de yer verilecektir.

 

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

 

(1) Giriş sınavı başvuruları, 8 Ağustos 2011 tarihinde başlayacak ve 19 Ağustos 2011 tarihinde saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlılığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

 

a) T.C. kimlik numarası,

b) KPSS sonuç belgesi,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

ç) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,

d) Varsa lisansüstü eğitim diploması. (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir)

 

NOT 1: Uluslararası ilişkiler, hukuk, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım ve psikoloji bölümü mezunu olmamakla birlikte, bu bölümlerde okutulan eğitim programlarına ağırlıklı olarak sahip bulunan diğer bölümlerden mezun olan aday adayları, eğitim programının uygunluğunun tespiti amacıyla, transkript örneklerini de başvuruları çerçevesinde Bakanlığa elektronik ortamda ileteceklerdir.

 

NOT 2: Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden 2009, 2010 veya 2011 yıllarında alınmış en az “C” düzeyinde KPDS puanı olanlar, sınavda ilave puan almaya hak kazanabilmeleri için, KPDS sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

 

 NOT 3: KPDS puanlarının değerlendirmeye alınabilmesi için KPDS sınavına 2009, 2010 veya 2011 yılı içinde girilmiş olması gerekmektedir. KPDS puanı yerine, eşdeğerliliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puanların KPDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

 

 

IV. SINAVIN AŞAMALARI

 

(1) Çoktan seçmeli bilgi sınavı: Çoktan seçmeli sınav 100 sorudan oluşacak, 100 dakika sürecek ve aşağıdaki alanları kapsayacaktır. Çoktan seçmeli sınavdaki başarı sırasına göre ilk 350 aday yazılı sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.

 

a) Uluslararası ilişkiler politikası ve teorisi (20 soru)

b) Uluslararası kamu hukuku  (20 soru)

c) Siyasi tarih (20 soru)

ç) Meslekî İngilizce (10 soru)

d) Anayasa hukuku ve siyasal sistemler, idare hukuku, medeni hukuk (15 soru)

e) Uluslararası iktisat, mikro iktisat, makro iktisat ve Türkiye ekonomisi (10 soru)

f) Genel kültür (5 soru)

 

(2) Yazılı sınav: Yazılı sınavın Türkçe kompozisyon dışındaki bölümleri (yabancı dilde kompozisyon, Türkçeden yabancı dile çeviri ve yabancı dilden Türkçeye çeviri), adayın tercihine göre İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde yapılacaktır.

 

UYARI   :  Bakanlığın çalışmalarında ana yabancı dil İngilizce olup, sadece Fransızca veya sadece Almanca bilen adayların meslek memuru olabilmeleri mümkün değildir. Bu itibarla, Almanca veya Fransızcadan sınava girecek adaylar İngilizceden de sınava tabi tutulacaklardır. Bu adayların İngilizce sınavda (kompozisyon ve İngilizceye çeviri) en az 60 puan almaları zorunludur.

 

NOT 1: Adaylar, aşağıdaki esaslara göre sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:

 

a) Çoktan seçmeli sınavda ilave puan hakkı:

– Yazılı sınava gireceği yabancı dil hariç olmak üzere, adayın herhangi bir dilde almış olduğu KPDS puanının 80’in üzerinde kalan kısmı, adayın çoktan seçmeli sınav notuna eklenecektir.

 

b) Yazılı sınavda ilave puan hakkı:

– Yazılı sınava İngilizceden girecek adayın, herhangi bir diğer dilde almış olduğu KPDS puanının 70’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

– Yazılı sınava Almanca veya Fransızcadan girecek adayın, Bakanlıkça düzenlenecek İngilizce yazılı sınavından aldığı puanın 70’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir. 

– Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde KPDS’den aldığı puanın 70’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

 

 

(3) Sözlü sınav: Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edileceklerdir. Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Sınavda, güncel uluslararası konular hakkında da adaylara sorular yöneltilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

 

(4) Yazılı ve sözlü sınavlarda geçer not 100 üzerinden 70’tir. Çoktan seçmeli sınavda, başarı sıralaması esas alınacak ve baraj puan uygulamasına gidilmeyecektir. 

 

(5) Çoktan seçmeli ilk aşamanın sonuçları 14 Eylül 2011 tarihinde Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Bu aşamayı geçerek yazılı sınava girmeye hak kazananlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

(6) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür.

 

Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

Tel: (312) 292 26 86 -22 74

E-posta: sinav@mfa.gov.tr

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

  1. sinan
    23 Ekim 2011 - 23:26

    değerli arkadaşlar, giriş sınav başvuruları bölümünü dikkatli inceleyecek olursanız. başvuruda KPDS belgesi istenmemektedir. memurlardan en basit bir yurt dışı görevi için bile kurumlarından KPDS (70 puan) istenmektedir. Hal böyleyken Dış işleri bakanlığı gibi bir kuruluşa başvuruda KPDS puanına ihtiyaç duyulmamaktadır. (öyleyse nasıl oluyor da bu kimselerden yabancı dilde kompozisyon yazmaları istenmektedir ya da beklenmektedir.)Bu aşamada kafalar karışmakta ve bu sınavın adaletli olduğu hususuna gölge düşmektedir. Uygulamaya göre diğer yabancı diller hüküm arz etmemektedir. İlave puan tamamen kafa karıştırıcıdır. Esas dil olarak kabul edilen İngilizceden başarı şartı aranmaması (KPDS puanı) haksız rekabeti körükleyici olmaktadır.

    bilgilerinize sunulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Bağcılar Belediyesi 40 Memur AlacakBAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar...
İznik Belediyesi Personel Alım İlanıİZNİK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bursa İli İznik Belediye...
Akdeniz İhracatçı Birlikleri 9 Personel AlacakAKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda...
Çekmeköy Belediyesi 15 Memur Alım İlanıÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI Çekmeköy...
Bursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur AlacakBursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur alımı için duyuru yaptı. 25 Lisans mezunu...
Rize Ardeşen Belediyesi 3 Memur AlacakARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Ardeşen Belediye...
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözlü Sınavla 10 Memur AlacakSahil Güvenlik Komutanlığı 10 Memur alımı için duyuru yaptı. Başvuruların 12-22...
Eynesil Belediyesi 8 Memur AlacakEYNESİL BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Eynesil Belediye Başkanlığı...
Şırnak Belediyesi 10 Memur AlacakŞIRNAK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Şırnak Belediye Başkanlığı...
Yalova Altınova Belediyesi 6 Memur AlacakALTINOVA BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Yalova İli Altınova...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım