Denizli Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 2011

Ana Sayfa » İtfaiye Eri Alımları » Denizli Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 2011
12 Temmuz 2011 - 13:01

Denizli Belediyesi 59 adet İtfaiye Eri Alımı yapacak.

DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17 nci maddelerine dayanılarak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasındaki şartları taşımak koşulu ile Belediyemizde boş bulunan aşağıda unvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, öğrenim durumu, cinsiyeti, KPSS türü ve KPSS taban puanı belirtilen 59 adet İtfaiye Eri kadrosuna, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

Sıra No  Alınacak Kadro Ünvanı Sınıfı Kadro Dere­cesi Ade­di Öğrenim Durumu Cinsi­yeti KPSS Türü KPSS Puanı
 1 İtfaiye Eri GİH 8 24 Herhangi bir lisans programından mezun olmak Erkek/ Bayan KPSSP3 (2010) En az 60
 2 İtfaiye Eri GİH 8 10 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak Erkek/ Bayan KPSSP93 (2010) En az 65
 3 İtfaiye Eri GİH 10 25 Lise veya dengi okul mezunu olmak Erkek/ Bayan KPSSP94 (2010) En az 65
  TOPLAM     59        

ADAYLARDA ARANAN BAŞVURU ŞARTLARI:

a)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak,

b)     Sınavın yapılacağı 13/09/2011 Salı günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, (14/09/1981 ve sonrası doğumlu olmak)

c)     Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak, 

d)          Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespiti, Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünce İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde yapılacaktır.) 

e)     Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı (KPSS) Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen puan türleri itibari ile 100 tam puan üzerinden lise veya dengi okul mezunu adaylarda KPSSP94 türünde en az 65, ön lisans mezunu adaylarda KPSSP93 türünde en az 65, lisans mezunu adaylarda ise KPSSP3 türünde en az 60 puan ve üzeri almış olmak, 

f)  Emekli sandığı iştirakçisi olarak herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,

Şartları aranır.

SINAVA BAŞVURU:

İtfaiye Eri giriş sınavı başvuruları, 01 Ağustos 2011 Pazartesi günü saat 08:30’da başlayıp (06 Ağustos 2011 Cumartesi günü dahil) 10 Ağustos 2011 Çarşamba günü saat 17:30’da sona erecektir. Başvurular, Denizli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta veya internet ortamında, ya da mesai saatleri dışında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Giriş sınavına başvuracak adaylar; başvuru yapmadan önce İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde Belediyemiz tabibine boy ve kilo tespitlerini yaptıracaklardır. Boy ve Kilo Tespit Formu olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen adayların başvuruları idaremizce değerlendirmeye alınmayacak, iş talep formunda yanlış veya yanıltıcı bilgi bulunması halinde ilgililer hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

Başvuru için, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacak iş talep formu [Belediyemizin www.denizli.bel.tr internet adresinden (ön ve arka sayfalı tek kağıt) alınabilir.] aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde mavi tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1-     2010 KPSS Sonuç Belgesi sureti, (Aslı başvuru sırasında ibraz edilecektir.) 

2-  T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Aslı başvuru sırasında ibraz edilecektir.) 

3-  Öğrenim durumunu gösterir belge fotokopisi, (Geçici Mezuniyet belgesi olması halinde geçerlilik süresi içinde olmalıdır.) (Belgelerin asılları başvuru sırasında ibraz edilecektir.)

4-  Öğrenimini yurtdışında tamamlayan adaylarda, YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesi fotokopisi,

5-  Son 3 (üç) ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf, (1 adedi iş başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

6-  Erkek adaylar için, askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyanı,

7-  Sabıka kaydının olmadığına dair beyanı,

8-  Görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı.


SINAV YERİ VE SAATİ:

13 Eylül 2011 Salı günü Belediyemiz Meclis Salonunda saat 09:00’da sözlü sınav ve belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünde dayanıklılık testi yapılacaktır. Belediyemizce belirlenecek sınav takvimine göre çağrılan adayların sınavları 13 Eylül 2011 günü bitirilemediği takdirde, takip eden günlerde devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların, dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

Başvuranlar arasından, KPSS başarı puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Belediyemizin www.denizli.bel.tr internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için düzenlenecek sınava giriş belgeleri 19 Ağustos 2011 Cuma gününden itibaren İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınabilecektir. Sınava Giriş Belgesini alamayan adaylar sözlü sınava girmeden önce, onaylı Boy ve Kilo Tespit Formu ile birlikte bu belgelerini İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edecekler ve sınava girdiklerinde bu belgeleri sınav komisyonuna teslim edeceklerdir. Adaylar sınava gelirken ayrıca, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Boy ve kilo tespitini Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğüne yaptırmayan ya da Boy ve Kilo Tespit Formu olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Başvuru şartlarını taşımayan veya sıralamaya giremediği için sınava katılamayacaklara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI: (Mülakat sınavı konuları)

a)     Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 5. bendi gereği sözlü sınava giren adayların dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirilmesi,

b)     Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

c)      Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

d)     657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

e)  Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşur.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

İtfaiye Eri giriş sınavı, sözlü sınav ve dayanıklılık testi (belediyemiz itfaiye müdürlüğünde yapılacaktır.) olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav, sınav komisyonunca mülakat şeklinde yapılır. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkan ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notlar toplamının ortalaması alınarak yapılır. Bu değerlendirme (a),(b),(c),(d),(e) konu gruplarının her birinden ayrı ayrı sözlü sınava tabi tutularak yapılır.

Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, anılan Yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste, sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde Başkanlıkta uygun yerlere asılır ve Belediyemizin www.denizli.bel.tr internet adresinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonucu sözlü ve uygulamalı sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir. Sınava katılanlardan başarılı bulunanların ilan edilen boş kadro sayısından fazla olması halinde, ilan edilen boş kadro sayısı kadar asil ve yarısı kadar yedek başarı listesi belirlenir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.

Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

İLANEN DUYURULUR.

 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Çorum Oğuzlar Belediyesi 4 İtfaiyeci Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi 4 İtfaiyeci AlacakBu işgücü istemi, İŞKUR‘un ÇORUM ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ...
Pülümür Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Pülümür Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı T.C TUNCELİ İLİ PÜLÜMÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI İçişleri...
Ordu Fatsa Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanıOrdu Fatsa Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (23 kişi) BaşvuruTarihi: 15/11/2011...
Hatay Küçükdalyan Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Hatay Küçükdalyan Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanıHatay Küçükdalyan Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (2 kişi) BaşvuruTarihi: 16/11/2011 İLAN...
Iğdır Tuzluca Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Iğdır Tuzluca Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanıIğdır Tuzluca Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (4 kişi) Başvuru Tarihi: 16/11/2011 İLAN...
Bolu Seben Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Bolu Seben Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanıBolu Seben Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (5 kişi) Başvuru Tarihi: 17/11/2011...
Kırıkkale Sulakyurt Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanıKırıkkale Sulakyurt Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (1 kişi) Başvuru Tarihi:15/11/2011...
Bazı Belediyeler İtfaiye Eri Alımı YapacakBazı Belediyeler İtfaiye Eri Alımı Yapacak. Gümüşhane Belediyesi (6 kişi), Mersin...
Malatya Erenli Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanıMalatya Erenli Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (3 kişi) Başvuru Tarihi: 14/11/2011...
Muğla Beldibi Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı Muğla Beldibi Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (5 kişi) Başvuru Tarihi: 14/11/2011...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım