Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı
25 Temmuz 2011 - 6:29

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI
T.C.
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI
 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;
Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hakim ve seyahat engeli olmayan 1 İç Denetçi ve 5 Uzman Personel alımı yapılacaktır.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Zonguldak İli olup Ajansın faaliyet alanını Bartın, Karabük ve Zonguldak illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 18. maddesine göre Ajans personeline ödenecek ücret ve gündelikler ile diğer malî ve sosyal haklar Yüksek Planlama Kurulu kararıyla tespit edilen alt ve üst limitleri geçmemek üzere Ajans Yönetim Kurulunca belirlenmektedir. Bu doğrultuda, Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenen ve Ajans personeline ödenecek aylık net ücret alt ve üst limitleri Tablo 1´de sunulmaktadır.
Tablo 1: Ajans Personeline Ödenecek Aylık Net Ücret Miktarları              

                                                                                         
Başvuru Tarihi: 25 Temmuz 2011-15 Ağustos 2011 tarihi, 09:00 ile 17:30 saatleri arası (hafta sonu ve resmi tatil günleri hariç)
Uyarı: Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 15 Ağustos 2011 tarihi saat 17:30 itibarıyla Ajansa ulaştırılmış olması gerekmektedir.
Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlan Tarihi: 19 Ağustos 2011
Sınav Tarihi: 24-25 Ağustos 2011
Başvuru Yeri: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Hizmet Binası, İncivez Mah. Milli Egemenlik Cad. No:130 67100 ZONGULDAK
Tel : (372) 257 74 70     Faks: (372) 257 74 72       E-posta: bilgi@bakka.org.tr
Web: www.bakka.org.tr
1. Adaylar İçin Aranan Genel Şartlar
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu belgelemek,
e) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,
f) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı personel ilanına başvuruda bulunacak adayların asgari sağlaması gereken şartlar Tablo 2´de sunulmuştur.
Tablo 2: Başvuracak Adayların Sağlaması Gereken Asgari Şartlar

 
2. İç Denetçi İçin Sınava Giriş Şartları
Ajansımızda iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde yapmak, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, bağımsız, nesnel güvence sağlamak, danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere bir iç denetçi istihdam edilecektir. İç denetçi olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları şöyledir:
a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Başvuru tarihi itibari ile son beş yılda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden, en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL veya IELTS veya TOEİC) sahip olmak,
c) Kamuda en az 10 yıl denetim elemanı olarak çalışmış olmak.
2.1. İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri
a) Ajansın faaliyet alanını ilgilendiren konularda tecrübe sahibi olmak,
b) Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,
c) “Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası”, “Uluslararası İç Denetçi Sertifikası” veya “Kamu İç Denetçi Sertifikası”na sahip olmak,
d) İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek.
3. Uzman Personel İçin Başvuru Şartları
3.1. Alınması Planlanan Uzman Personel Yapısı
Ajansta tercihen aşağıda belirtilen alanlarda istihdam edilmek üzere uzman personel alımı yapılacaktır. İstihdam edilmesi planlanan alanlar ve bu alanlara ilişkin tercih nedenleri detaylı olarak sunulmuştur.
3.1.1. Finans ve Muhasebe Uzmanı 2 (iki) kişi
İşletme/ İktisat/Maliye bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, işletmelerin kurumsal kapasitelerini, yönetişim becerilerini, faaliyet yönetme yetkinliklerini ölçebilecek, projelerin risk analizlerini yapabilecek, yatırım önerileri, mali denetim, kredi takip süreci, finansal planlama, uluslararası fonlar, sözleşme ödemelerinin takibi, mali tablo ve bütçe analizleri, risk sermayesi ve risk analizi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
3.1.2. Enerji Uzmanı 1 (bir) kişi
Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik Fakültelerinden veya Makine, Maden Mühendisliği Bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, doğal kaynaklar ve enerji alanında bilgi birikimi ve tecrübe sahibi olmak, ulusal ve uluslararası enerji politikalarına ve mevzuatına hakim olmak, bölgenin doğal kaynaklar ve enerji potansiyelini analiz edebilecek, yatırım karar ve süreçlerini değerlendirebilecek nitelikte olmak.
3.1.3. Endüstri Uzmanı 1 (bir) kişi
Endüstri veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, bölgenin sanayi ve sektörel yapısını analiz edebilecek kapasitede olmak, sanayi üretimi, gıda, madencilik, enerji, sağlık veya turizm alanlarında ve uluslararası yatırım ve doğrudan yabancı yatırım, yatırım süreçleri ve mevzuatı, sektör ve pazar analizleri, fizibilite hazırlanması, yatırım teşvikleri ve mali destek programları, uluslararası fonlar, bölgesel tanıtım stratejileri, dış ticaret mevzuatı konularında tecrübe sahibi olmak; iyi derecede Almanca ve/veya Rusça dillerine hakim olmak.
3.1.4. Uluslararası İlişkiler Uzmanı 1 (bir) kişi
Uluslararası İlişkiler bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, AB programları hakkında bilgi sahibi olmak, bölge ülkeleriyle ve bölgemizle benzer özellikleri olan ülkelerle yürütülecek ikili veya çok taraflı işbirliği konuları ile AB programlarına yönelik teklif çağrılarını takip edecek ve bölgemizden bu programlara yönelik proje sunulması konusunda çalışabilecek nitelikte olmak.
4. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Uzman Adayları
a) İktisat, Maliye, İşletme, Uluslararası İlişkiler ile Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik Fakültelerinden veya Makine, Maden, Endüstri veya İşletme Mühendisliği Bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle Tablo 3´de verilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.
Tablo 3: Başvuracak Uzman Personel Adaylarından İstenen KPSS Puan Türleri ve Taban Puanları

 5. KPSS Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Uzman Adayları
a) İktisat, Maliye, İşletme, Uluslararası İlişkiler ile Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik Fakültelerinden veya Makine, Maden, Endüstri veya İşletme Mühendisliği Bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konuların bir veya daha fazlasında belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;
• Planlama, Programlama,
• Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
• Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,
• İzleme ve Değerlendirme,
• Tanıtım, Danışmanlık,
• Şehircilik, Harita ve Çevre,
• Araştırma-Geliştirme,
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
• Finansman,
• İnsan Kaynakları Yönetimi,
• Uluslararası Ticaret.
6. Tüm Adaylar İçin Tercih Nedenleri
Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek ilave tercih sebebi olacaktır:
a) Destek Yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,
b) Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, Kamu Muhasebe Sistemi ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,
c) Enerji planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması,
d) Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı,
e) Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,
f) Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,
g) Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.
7. Adaylar için Başvuruda İstenen Belgeler
a) İş Talep Formu (EK-1),
b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
c) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, (son 3 ay içerisinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),
d) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,
e) KPSS puanıyla başvuracak adaylar (uzman personel) için, 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında başvuruda bulundukları alan için ilgili puan türlerinden talep edilen puanı aldıklarını gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,
f) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,
g) Detaylı özgeçmiş,
h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
ı) İş tecrübesi ile başvuranların kamu kurumlarından veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları ispatlayıcı belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri,
i) Yukarıda belirtilen tercih nedenlerini taşındığını gösterir belgelerin asılları veya Noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri.
8. Başvuru Tarihi, Şekli ve Yeri
Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 15 Ağustos 2011 tarihi saat 17:30’a kadar BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (BAKKA)’nın, İncivez Mah. Milli Egemenlik Cad. No:130 Demirpark AVM. Kat:4 67100 ZONGULDAK (Tel: 0372 257 74 70) adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarih ve saatine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
9. Sınava Giriş
Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer 19 Ağustos 2011 tarihinden itibaren Ajansın web sitesi olan www.bakka.org.tr ile www.zonguldak.gov.tr, www.karabuk.gov.tr, www.bartin.gov.tr internet sayfalarında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir.
 
Tablo 4: Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları

 
10. Sınav Yeri ve Tarihi
Yarışma Sınavı, 24-25 Ağustos 2011 tarihinde, 09:00-17:30 saatleri arasında BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (BAKKA)’nın, İncivez Mah. Milli Egemenlik Cad. No:130 Demirpark AVM. Kat:4 67100 ZONGULDAK adresinde yapılacaktır.
Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.
11. Sınavın Yapılış Şekli
Sınav “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın sorumluluk alabilme, iş bitirme, pratik zeka, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.
12. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı
Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)´tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)´in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete´de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
Sınav Kurulu, belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonları başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre doldurma, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.
Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan www.bakka.org.tr ile www.zonguldak.gov.tr, www.karabuk.gov.tr, www.bartin.gov.tr internet adreslerinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.
Aday yaptığı başvuru ile iş talep formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin asıllarının ve fotokopilerinin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
13. Bilgi
a) KPDS Denklik Tablosu
Başvuruda bulunacak adayların KPDS sınav sonuç belgesine sahip olmaması durumunda, TOEFL, IELTS ve TOEIC sınavlarının sonuçları da Tablo 5´te verildiği şekilde KPDS puanına dönüştürülerek başvuru için kabul edilecektir.
Not: KPDS sınav sonuç belgesinin geçerlilik süresi 5 yıl, TOEFL, IELTS ve TOEIC sınavlarının sonuç belgelerinin geçerlilik süresi 2 yıldır.
Tablo 5: KPDS Denklik Tablosu

 b) İş Talep Formu
Ajansın web sitesi olan www.bakka.org.tr ile www.zonguldak.gov.tr, www.karabuk.gov.tr, www.bartin.gov.tr ve www.dpt.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım