300 Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayı Alım İlanı 2011

Ana Sayfa » Sınavlar » 300 Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayı Alım İlanı 2011
06 Temmuz 2011 - 13:27

ADALET BAKANLIĞINDAN

A-Bakanlığımızca avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 inci dereceli kadrolara 300 adli yargı hâkim ve savcı adayı alınacaktır.

B-Başvurular 22 Ağustos 2011 Pazartesi günü başlayacak, 16 Eylül 2011 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular elektronik ortamda alınmayacaktır.

C-Yazılı yarışma sınavı, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tamundan 23 Ekim 2011 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve 2.5 saat sürecektir.

D-Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü ile yapılacak olup, cevap kağıtları ÖSYM de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle geçersiz sayıldığı takdirde bu soru tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konulan ile Alan Bilgisi Testi konulan kendi aralarında eşit olarak puanlandınlacakar.

Adaylann Genel Basan Puanı tespit edilirken, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Puanı ile Alan Bilgisi Testi Puanı toplanacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden Genel Basan Puanı hesaplanmış olacaktır.

Genel Basan Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilân edilen kadronun (300) bir kan fazlası olan 600 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 600 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 600’ü bulmaz ise sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağrılacaktır.

Bu şekilde yapılan değerlendirmeye göre kontenjana giren adaylann Sınav Sonuç Bilgisinde “Mülakata katılmaya hak kazandınız.”, 70 ve üzerinde puan alan ancak kontenjana giremeyen adaylann Sınav Sonuç Bilgisinde ” Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altmda puan alan adaylann Sınav Sonuç Bilgisinde ise “Kazanamadınız” ibaresi yer alacaktır.

E- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 8 inci maddesi uyarınca aday lığa atanacakların aşağıdaki şartlan taşımaları gerekmektedir:

l)Türk vatandaşı olmak,

2)Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip basan belgesi almış bulunmak,

3)Kamu haklarından yasaklı olmamak,

4) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

5)Hâkimlik ve savcılık görevlerim sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek    vücut    ve    akıl    hastalığı    veya    sakatlığı,    alışılmışın dışında    çevrenin

 

yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,

6)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satanlara fesat karıştırma, Devlet surlarım açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma alanda olmamak,

7)Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,

8)Mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının son günü itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış (doğum tarihi 31.01.1976 ve daha sonra olanlar ) ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,

F- Sınava girmek isteyenler:

1)Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü web sayfasından (www.pgm.adale.gov.tr temin edecekleri matbu başvuru formunu (bu form eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır),

2)Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu gösteren diplomasının sureti, diplomasının düzenlenmemiş olması hâlinde bitirme belgesi suretini, öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde yapmış olanların ise diploma sureti ile birlikte Türkiye’deki fakülte programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başardı olduğuna dair verilecek belgeyi,

3)Başvuranların fiilen beş yıl avukatlık yaptığım tespit etmek amacıyla:

a-Avukatlık yaptığı tarihleri gösteren kayıtlı olduğu barodan alınacak baro yönetim kurulu kararının aslı ile birlikte;

I-Avukatlığı kendi adına veya aynı büroda birlikte çalışmak suretiyle yada avukatlık ortaklığı şeklinde yapanlar içim vergiye tabî olarak avukatlık yaptığı süreleri gösteren bağlı olduklan vergi dairelerinden alınacak vergi kaydı aslını,

II-özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık yapanlar içim sigortalı olarak avukatlık yaptığı süreleri gösteren bağlı olduklan sigorta müdürlüklerinden alınacak belgenin asimi, (Yalnızca topluluk sigortası primi ödenen süreler bu sürenin hesabına dahil değildir. Alınacak belgede sigortanın niteliği açıkça belirtilecektir.)

b-Kamu kurum ve kuruluşlannda avukatlık hizmetleri sınıfında veya sözleşmeli olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri içim

I)Avukatlık ruhsatnamesinin noterden onaylı örneğim,

II) Avukat veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesinin asimi,

(Başvuru tarihi itibariyle beş yık doldurmamakla birlikte yazdı yarışma sınavı tarihi itibariyle bu süreyi dolduracak olanlar yazdı sınava katılma hakkına sahiptirler. Ancak bu durumdaki ilgililerin mülakata katılmaya hak kazanmaları halinde; mülakattan önce başvuru tarihi ile yazdı yarışma sınavı tarihi arasındaki dönemde fiilen avukatlık yaptığını yukandaki belgelerle ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.)

4)Nüfus cüzdanı suretini,

5)Kamu Kurum ve Kuruluşlannda Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde son üç ay içerisinde çekilmiş başı açık, adayı kolayhkla tanıtabilecek nitelikte iki adet vesikalık fotoğrafın,

 

6)ÖSYM adına Akbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası’nın tüm şubeleri ve Akbank, T. Garanti Bankası, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, T-C. Ziraat Bankası’nın internet bankacılığı aracılığıyla sınav başvuru Ücreti olan 50 TL nin yatırıldığını gösteren banka dekontunu veya internet çıktısını,

7)Askerlik yaptığına veya ilişiği olmadığına yada ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belgeyi, (Beş yıllık sürenin hesabında askerlik görevini yapmak; için geçirilen süre bu hesaplamaya dahil edilmeyecektir.)

16 Eylül 2011 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına vermeleri gerekmektedir. Eksik evrakı olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Cumhuriyet başsavcılıkları başvuru evrakını masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile ayni gün Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretim yatıran adaylar ile başvurulan geçerli olduğu hâlde smava girmeyen veya birden fazla sınav ücreti yatıran adayların mazeretleri kabul edilmeyecek, yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.

G-Başvuru formu ve ekleri müracaat süresinin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenecek, şartlan taşıyanların ayrıntılı listesi ÖSYM’ye verilecek ve aynca Bakanlığımız www.pgm.adalet.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Başvuru formundaki sorulann bir veya birkaçını cevapsız bırakanlar ile şartlan taşımadığı tespit edilenlere durumlan bildirilecek ve bunlar ÖSYM’ye verilecek smava girecekler listesine dahil edilmeyecektir.

H- Adaylar, smava girecekleri yer bilgisini gösteren Smava Giriş Belgesi’ni 12 Ekim 2011 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecektir. Daha önce aday şifresi olmayanlar, aday şifresini, Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Bürolarından temin edebilecektir. Sınava giriş belgesinin üzerinde adayın smava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Sınava giriş belgesini ibraz edemeyenler smava alınmayacaktır.

I-Adaylara yazdı yarışma sınavında 40 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 100 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerdeki sorulann konulara göre dağılımı kendi aralarında eşit olacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, matematik, Türk kültür ve medeniyetleri, Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi ve temel yurttaşlık bilgisi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: Anayasa hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, hukuk yargılama usulü, ticaret hukuku, icra ve iflas hukuku, ceza hukuku, ceza yargılama usulü, idarî yargılama usulü ve idare hukuku ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan Oluşacaktır.

t- Adaylar smava, ÖSYM nin htto://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinecekleri Smava Giriş Belgesi, özel kimlik belgesi (Yalnız nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilecektir.) ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf ile gelecektir. Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş ÖSYM tarafından her bir aday için soru kitapçığı ile birlikte temin edilecektir. Sınava giriş belgesini ibraz edemeyenler smava alınmayacaktır. Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan «sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirieri”ne uymak zorundadır.

 

J-Yazılı sınav sonuçlan ile mülakat günü ve yeri, ÖSYM tarafından adaylara duyurulacak ve Bakanlığımız internet sitesinde ilân olunacaktır. Adayların sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarım, sınav sonuçlarının internette açıklanma tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuruyu dikkate alarak ÖSYM’ye yapacaktır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarım adaylara 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik numarası, adresi, evrak referans numarası bilgileri yazdı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır.

K- Mülakata katılmaya hak kazanan adayların sınav sonuçlarının ÖSYM nin ve Bakanlığımızın internet sayfasında duyurulmasından itibaren en geç 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne vermeleri veya masrafım ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcüığı aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir:

l)Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu gösteren diplomasının aslı veya noterden onanmış örneği, diplomasının düzenlenmemiş olması hâlinde daha sonra diploma ve örneği ile değiştirilmek üzere bitirme belgesi aslı veya noterden onanmış örneği, öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde yapmış olanların, diploma aslı veya noterden onanmış örneği ile birlikte Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belge aslı,

2)Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmadığını açıkça belirten tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu,

3)Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunup bulunmadığına dair dilekçe şeklinde bildirim,

4)iki adet 6×9 ebadında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte son üç ay içerisinde çektirilmiş fotoğraf,

5)Nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus aile kayıt tablosu,

6)Mal bildirim belgesi,

7)Sınav sonucuna ilişkin internet çıktısı,

8)Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafım ve imzasını taşıyan iki adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

9)Adalet Bakanlığına verilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığından veya Adlî Sicil ve istatistik Genel Müdürlüğünden alınacak resmi kurum sorgulu iki adet adli sicil kaydı.

DUYURULUR

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

2018 YKS Üniversite Tercih Sonuçları AçıklandıÖSYM 2018 YKS Üniversite Tercih Sonuçlarını Açıkladı. Toplam 128 bin 508 kontenjan...
2017 YGS Soru ve Cevapları pdf Formatında AçıklandıÖSYM, 2017 YGS soru ve cevaplarının tamamını pdf formatına açıkladı. 2017 YGS...
2017 YGS Sınav Giriş YerleriDUYURU (02 Mart 2017) 2017 YGS: Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi 12 Mart 2017 tarihinde...
YGS 2010-2017 Yılları Soru ve Cevapları (pdf)2010-2017 yılları arasında yapılan son 7 yılın YGS sınavlarına ait soru ve cevaplarının...
10 Bin Polis Alımı 18. Dönem POMEM Sonuçları Açıklandı4 yıllık üniversite mezunlarının başvurduğu 10 bin polis memur alımında 18. dönem...
2016 ALES Sonbahar Dönemi Başvuruları2016 ALES Sonbahar dönemi başvuruları 10 Ekim 2016 tarihine kadar yapılabilecek. Sınav...
2016 Mühendislik Tamamlama TercihleriTeknik öğretmenlerin mühendislik tamamlama giriş sınavı sonuçlarına göre tercih...
DGS 2016 Sonuçları AçıklandıÖSYM 2016 DGS sonuçlarını gece yarısı açıkladı. DUYURU (24 Eylül 2016) 2016-DGS: Sınav...
Üniversitelere 2016 Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı2016 ÖSYS Üniversitelere Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Kayıtlar üniversiteler...
2016 DGS Soru ve Cevapları pdf2016 DGS Soru ve Cevapları pdf ortamında ÖSYM tarafından yayımlanmıştır. DUYURU (...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım