Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolör Alım İlanı 2011

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolör Alım İlanı 2011
20 Nisan 2011 - 7:46

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STAJYER KONTROLÖRLÜK GİRİŞ SINAVI

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan, 10 (on) adet Stajyer Kontrolör kadrosuna atama yapılmak üzere 21-22 Mayıs 2011 tarihinde Ankara’da yazılı giriş sınavı yapılacaktır.

1- SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI:

Sınava girecek adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel koşulları taşımak,
b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ve mühendislik fakültelerini veya yüksek okullarını ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya dışındaki öğretim kurumlarını bitirmiş olmak,
c) 01.01.2011 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
ç) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli olmak,
d) Askerlik görevini yapmış, erteletmiş ya da muaf olmak,
e) Yapılacak inceleme sonucunda varsa sicili, tutum ve davranışları yönünden Kontrolörlüğe engel bir durumun bulunmaması,
f) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak,
g) ÖSYM tarafından A grubu kadrolar için 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP 83 puan türünden 75 ve üstü puan almış olmak,
h) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru formu ile istenilen diğer belge ve bilgileri Genel Müdürlük Denetim Birimi Koordinatörlüğüne vermiş bulunmak,
gerekmektedir.
Yazılı sınava, kontenjan sayısının 20 katı ile sınırlı olmak üzere sınava başvuran adaylardan KPSS puanı en yüksek 200 aday çağrılacaktır. KPSS başarı düzeyi eşit olan adaylardan son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir.

2. İSTENİLEN BELGELER:

a) Bakanlığımız Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Denetim Birimi Koordinatörlüğünden bizzat ya da internet aracılığı ile www.sanayi.gov.tr adresinden alınmak suretiyle temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak iş talep formu,
b) T.C. kimlik numarası beyanı,
c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısının kurumca onaylı örneği,
d) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
e) İki adet fotoğraf,
f) Adayın özgeçmişi.

Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınavından önce Kuruma aşağıdaki belgeleri de vermek zorundadırlar.
a) Erkek adayların askerlikle ilgisi olmadığına dair yazılı beyanı,
b) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,
c) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı.

Postadaki gecikmeler ile eksik belgelerle yapılmış başvurular dikkate alınmaz. Başvuru şartlarına uymayanlar sınava kabul edilmezler. Yanlış bilgi ve belge vermek suretiyle gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.

3. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve SÜRESİ  

Başvurular; 2. maddede belirtilen belgeler ile birlikte:

“T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdür1üğü Denetim Birimi, 17. Kat, (Denetim Birimi Bürosu- 22 no.lu Oda), Dumlupınar Bulvarı  No:252 (Eskişehiryolu 9. Km.)  TOBB İkiz Kuleler 06520 ANKARA adresine 22/04/2011 tarihinden 06/05/2011 tarihi mesai saati bitimine (Saat 17:00) kadar bizzat veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve bu tarihler dışındaki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

4. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, SINAV TARİHİ VE YERİ
a. Sınav Şekli
Ankara’da yapılacak olan sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Yazılı sınav, 21-22 Mayıs 2011 tarihinde, aşağıda yer alan sınav konularından yapılacaktır. Sınavın kazanılması için sınav yapılan her gruptan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması ve grupların not ortalamasının 65’ten aşağı olmaması şarttır.

Yazılı sınavı kazananlar, 30 Mayıs – 3 Haziran 2011 tarihleri arasında sözlü sınava çağırılacaklardır.

Sözlü sınav notu, sınav kurulu tarafından, adayların yazılı sınav konuları, tüketicinin korunması mevzuatı ile adayların genel kültür bilgilerinin yoklanması yanında zekâ, muhakeme, anlatım, temsil yeteneği gibi özellikleri de değerlendirilerek, ayrıca adayların durumları hakkında yapılan araştırma sonuçları da dikkate alınarak belirlenir.

Adayın bu sınavda başarılı sayılması için, 100 tam puan üzerinden verilen sözlü sınav notu ortalamasının 70 ten aşağı olmaması şarttır.
Adayların giriş sınavı puanı, KPSS’de alınan puan ile yazılı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasıdır. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yabancı dil puanı yüksek olan öncelik kazanır.
Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların açıklandığı tarihten başlayan on gün içinde Genel Müdürlüğe dilekçeyle yapılır. Bu süreyi aşan itirazlar göz önüne alınmaz.

Giriş sınavında başarılı olan asıl adaylar öncelikle stajyer kontrolör kadrosuna atanırlar. Sınavda başarılı olanların kendilerine bildirilen süre içinde Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Denetim Birimine başvurmaları gerekmektedir. Asıl adaylardan atama için gelmeyenlerin yerine yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılır.
         
Ataması yapılamayan yedek adaylar için sınav sonucu kazanılmış hak sayılmaz. Ancak, giriş sınav sonucunun ilanından itibaren bir yıl içerisinde Bakan onayı ile yedek adaylar arasından sırayla atama yapılabilir.

b. Sınav Konuları

Yazılı ve sözlü sınavlar aşağıda belirtilen konulardan yapılır.

Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanların sınav konuları:
         
          a) İktisat Grubu:
          1) İktisadi Doktrinler Tarihi
          2) Mikro İktisat
          3) Makro İktisat
          4) Para-Banka-Kredi
          5) Uluslararası İktisat
          6) Kalkınma-Büyüme
          7) Türkiye Ekonomisi
         
          b) Maliye Grubu:
          1) Maliye Teorisi
          2) Kamu Gelirleri
          3) Kamu Giderleri
          4) Kamu Borçları
          5) Bütçe
          6) Vergi Hukuku
          7) Maliye Politikası
         
          c) Hukuk Grubu:
          1) Anayasa Hukuku
          2) İdare Hukuku ve İdari Yargı
          3) Ceza Hukuku
          4) Medeni Hukuk: Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku
          5) Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Özel Borç İlişkileri
          6) Ticaret Hukuku: Ticari İşletme, Şirketler, Kıymetli Evrak
         
          ç) Muhasebe Grubu:
          1) Genel Muhasebe
          2) Mali Tablolar Analizi
         
          Mühendislik Fakültelerinden mezun olanların sınav konuları:
          a) Temel Mühendislik Bilimleri: Fizik, Kimya, Matematik
          b) Genel İşletmecilik Bilgileri
          c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
         
          Ortak sınav konusu:
          a) Yabancı dil: İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden biri. 

c. Sınav Tarihi ve Yeri

Yazılı Sınav: 21-22 Mayıs 2011 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Merkez Bina), Yemekhane Bölümü,  Eskişehir Yolu 7. km ODTÜ Karşısı No: 154 ANKARA adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınav ise “Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Denetim Birimi, 17. Kat Toplantı Salonu, Dumlupınar Bulvarı  No:252( Eskişehiryolu 9. km.)  TOBB İkiz Kuleler (Ek Bina) 06520 ANKARA” adresinde yapılacak olup, sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile bu kişilerin hangi gün ve saatte sınava girecekleri 27.05.2011 tarihinde Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ilan panosuna asılacak ve internet aracılığı ile www.sanayi.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylar, sınavla ilgili detay bilgileri (0312) 201 66 33 ve 201 66 37 no.lu telefonlardan alabileceklerdir. 

5. DİĞER HUSUSLAR 

  • Yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi en geç 16 Mayıs 2011 Cuma gününe kadar Bakanlığımızın yukarıda belirtilen internet adresinde ilan edilecektir. Sınava girilecek yer ve sınav saatlerini gösteren “Sınav Giriş Belgesi”, bu tarihten itibaren adayların haberleşme adresine postayla gönderilecektir.
  • Adayların sınavda, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Denetim Birimi tarafından düzenlenmiş Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesinin bulundurulması, cep telefonu bulundurulmaması gerekmektedir.

 

Başvuru Formu

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Et ve Süt Kurumu Erzincan 24 adet Kasap ve Et Hazırlama İşçisi Alım İlanı için Emre diyorki;

Ortaligi yalanci kasaplar dolmus gercek kasaplar meydanda bugunku sahte kasaplar meydanlarda ve devletin kendi bunyesinde iste zanaatkarlik meslek yer

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

657 sayılı Kanun’un “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde, “Muvazz

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

evet kullanılabilir. 1 gün bile yapsan kullanılır.