TÜİK 47 Bin Geçici Personel Çalıştırılması 2011

Ana Sayfa » Bilgi » TÜİK 47 Bin Geçici Personel Çalıştırılması 2011
14 Nisan 2011 - 21:43

TÜİK Geçici Personel Alım İlanı 2011 İçin Tıklayınız. (SON BAŞVURU TARİHİ 15 AĞUSTOS 2011)

TÜİK çalışmalarında görev yapacak olan geçici personel ve dışarıdan görevlendirilecek olan kamu personeline dair esaslar ile görev yapacaklara ilişkin ödenecek ücretlere dair karar resmi gazetenin bugün ki sayısında yayımlandı.

Kararda, TÜİK merkezi ile bölge müdürlüklerinde Türkiye İstatistik Kanunu uyarınca gerçekleştirilecek Konut ve Nüfus Araştırmasında, veri derleme, veri kontrolü, veri girişi ve benzeri işler ile diğer hizmetlerde ve Ulusal Adres Veri Tabanının kontrolü çalışmalarında, 2011 yılı içinde aylık 47 bin  geçici personelin çalıştırılması ve çalıştırılacak kişilere yönelik yapılacak ödemeler ifade ediliyor.

Karara göre istihdam edilecek geçici personelden Yüksek öğrenim mezunlarına 18065 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda, lise ve dengi okul mezunlarına ise 16080 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda aylık ödemesi yapılacak.

İstihdam edilecek personel en az lise ve dengi okul mezunu olabilecek ve 35 tamamlamamış olacak. 

15 Nisan 2011 CUMA  Resmî Gazete Sayı : 27906
BAKANLAR KURULU KARARI
             Karar Sayısı : 2011/1587             Ekli “Türkiye İstatistik Kurumunda Konut ve Nüfus Araştırması ile Ulusal Adres Veri Tabanının Kontrolü Çalışmasında Geçici Personel ve Kurum Dışından Kamu Personeli Çalıştırılmasının Usul ve Esaslarının Belirlenmesi ve Ödenecek Ücretlere Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Devlet Bakanlığının 17/3/2011 tarihli ve 366 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası ile 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMUNDA KONUT VE NÜFUS ARAŞTIRMASI İLE

ULUSAL ADRES VERİ TABANININ KONTROLÜ ÇALIŞMASINDA GEÇİCİ

PERSONEL VE KURUM DIŞINDAN KAMU PERSONELİ

ÇALIŞTIRILMASININ USUL VE ESASLARININ

BELİRLENMESİ VE ÖDENECEK

ÜCRETLERE DAİR KARAR

Amaç

MADDE 1 − (1) Bu Karar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu uyarınca gerçekleştirilecek Konut ve Nüfus Araştırmasında, veri derleme, veri kontrolü, veri girişi ve benzeri işler ile diğer hizmetlerde ve Ulusal Adres Veri Tabanının kontrolü çalışmalarında, 2011 yılı içinde Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkezinde ve bölge müdürlüklerinde toplam 47 bin adam/ay geçici personelin çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile bu personele ve Kurum dışından bu işlerde çalıştırılacak olan kamu personeline ödenecek ücretlerin tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 − (1) Bu Karar, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi ile 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Aranacak şartlar

MADDE 3 − (1) Bu Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara ilave olarak en az lise ve dengi okul mezunu olmak ve 35 yaşını tamamlamamış olmak şartları aranır.

Ücretler

MADDE 4 − (1) Bu Karara göre istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri ve nitelikleri dikkate alınarak asgari ücret tutarının altında olmaması kaydıyla en çok;

a) Yüksek öğrenim mezunlarına 18065 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda, lise ve dengi okul mezunlarına 16080 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda aylık,

b) Parça başı ücret verilmesi halinde; yerleşim yerinin özellikleri dikkate alınarak bilgi formu derleyenlere, form başına en fazla 2,00 TL ve günlük en fazla 40,0 TL’yi aşmamak üzere,

brüt ücret ödenebilir.

(2) Bu Kararda belirlenen ücretler üst sınırlar olup, ödenecek tutarlar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca tespit edilir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ücret ödenecek geçici personele ayrıca, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tutarda fazla çalışma ücreti ödenir.

(4) Geçici personele bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve hizmet sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.

Ödeme günü

MADDE 5 − (1) Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 14 ünde yapılır. Sözleşmenin iş bitiminden önce sona erdirilmesi halinde çalışılan günlere ilişkin hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden aybaşında ödenir.

(2) Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulamaz.

Çalışma saatleri

MADDE 6 − (1) Bu Karar uyarınca çalıştırılacak geçici personelin, çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri dikkate alınır. Ancak ilgili, işin gereği veya aciliyeti nedeniyle bitirilmesi gereken durumlarda, ödenen fazla çalışma ücreti karşılığı olarak, kendisine verilen görevleri çalışma saatine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır.

Başka iş yapma yasağı

MADDE 7 − (1) Bu Karar uyarınca istihdam edilen geçici personel, bu işte çalıştığı süre içinde kazanç getirici başka bir işte çalışamaz.

Sözleşmenin sona ereceği haller

MADDE 8 − (1) Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personelin sözleşmesi; Devlet memurları için çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde suç sayılan ve/veya disipline aykırı fiil ve hareketleri işlediğinin tespit edilmesi veya görevinde başarısız olduğunun birim amirlerince tespit edilmesi halinde sona erdirilir.

(2) Sözleşme, sözleşme bitim tarihinde ihbara gerek kalmaksızın sona ermiş sayılır.

(3) Sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde ilgiliye, ihbar, kıdem, iş sonu ve sair adlar altında bir tazminat ödenmez.

Mazeret izni

MADDE 9 − (1) Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 3 gün ücretli mazeret izni verilir.

Sosyal sigortaya tabi olma

MADDE 10 − (1) Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.

Vize zorunluluğu

MADDE 11 − (1) Bu Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personelin tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi zorunludur. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.

Kurum dışından görevlendirmelerde yapılacak ödemeler

MADDE 12 − (1) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında, Konut ve Nüfus Araştırmasında ve Ulusal Adres Veri Tabanı Kontrolünde Kurum dışından görevlendirilen kamu personeline, mesai saatleri ile bağlı olmaksızın eğitim çalışmalarına katılmak, soru kağıdı veya form derlemek, sayım, anket ve kontrol memurluğu yapmak, bilgi formu veri girişi yapmak üzere;

a) Belediye hudutları içinde çalıştırılacaklara günde 12,00 TL,

b) Belediye hudutları dışında çalıştırılacaklara günde 13,50 TL,

brüt ücret ödenebilir.

Yürürlük

MADDE 13 − (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 − (1) Bu Karar hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

 1. sanem aslan
  21 Haziran 2011 - 22:04

  peki belirlenen ücret asgari ücrretten fazla olacak diye bilyoruz bu aylık ödeme mi üç alık ödeme mi yani toplam tutar 3 aylık ödememi yoksa a1 aya ait ödeme mi

 2. admin
  18 Nisan 2011 - 19:01

  Ufuk bey yukarıdaki yazımız Bakanlar Kurulu kararıdır, ilan kapsamında değildir. Karar, TÜİK bünyesinde 2011 yılında aylık 47 bin geçici personelin çalıştırılabileceğine dairdir.

  TÜİK bünyesinde halen anket çalışmaları için geçici personel çalıştırıldığını bilmekteyiz, bu sayı ne kadardır, ek olarak geçici personel alımı yapılacak mıdır, bütün bunlar TÜİK tarafından bilinmektedir. Yerleşim yerinizde TÜİK birimi var ise konu hakkında bilgi almanız yararlı olacaktır.

 3. Ufuk
  18 Nisan 2011 - 17:25

  İlandaki iş için nereye baş vuru yapılacak bilen varsa
  lütfen yazsın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
2018 Ekim Valiler Kararnamesi Yayımlandı21 Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 38 İl Valisi ise değişti. 2018 Ekim...
Naklen Atamalarda Güvenlik Soruşturması YapılmayacakKurumlar arası naklen atamalarda artık güvenlik soruşturması yapılmayacak. Güvenlik...
Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Et ve Süt Kurumu Erzincan 24 adet Kasap ve Et Hazırlama İşçisi Alım İlanı için Emre diyorki;

Ortaligi yalanci kasaplar dolmus gercek kasaplar meydanda bugunku sahte kasaplar meydanlarda ve devletin kendi bunyesinde iste zanaatkarlik meslek yer

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

657 sayılı Kanun’un “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde, “Muvazz

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

evet kullanılabilir. 1 gün bile yapsan kullanılır.