Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

Ana Sayfa » Bilgi » Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
09 Nisan 2011 - 21:49
10 Nisan 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27901
YÖNETMELİK
Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Orman Genel Müdürlüğü personelinin, görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Orman Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden müdür ve daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; Devlet Memurları Kanunu, 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Amenajman heyet başkanı: 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen orman amenajman planlarını mevzuata uygun düzenleyen görevliyi,

c) Amenajman heyet denetçisi: Orman Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen orman amenajman planlarının mevzuata uygun düzenlenip düzenlenmediğini denetleyen görevliyi,

ç) Amenajman heyet mühendisi: Orman Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen orman amenajman planlarının mevzuata uygun düzenlenmesinde çalışan görevliyi,

d) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

e) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

f) Bölge müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,

g) Genel müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

ğ) Genel yönetmelik: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

h) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

ı) Görevde yükselme: Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

i) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

j) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

k) Hizmet birimi: Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda belirtilen merkez ve taşra teşkilatını,

l) Hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

m) Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan hizmet sürelerini,

n) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

o) İşletme şefi: Orman işletme müdürlüklerine bağlı orman işletme şefliklerinde mühendis (orman mühendisi) kadrosunda olup işletme şefliği görevini yürütenleri,

ö) Kadastro komisyon başkanı: 15/7/2004 tarihli ve 25523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6831 sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen görevliyi,

p) Kadastro komisyonu ormancı üyesi: 6831 sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen görevliyi,

r) Kurum: Orman Genel Müdürlüğünü,

s) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

ş) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Aranan Nitelik ve Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, başmühendis, yedek parça depo müdürü,

2) Yedek parça depo müdür yardımcısı,

3) Şef,

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri,

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Eğitim uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı,

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,

d) İdari hizmetler grubu;

1) İşletmeler saymanı, sayman,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, daktilograf, ambar memuru, mutemet, veznedar, santral memuru, haberleşme memuru, matbaacı, orman muhafaza memuru, şoför,

e) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Bekçi, hizmetli, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, mimar, istatistikçi, ekonomist, fizyoterapist, biyolog, avukat, programcı, tekniker, teknisyen, çocuk gelişimcisi, hemşire, laborant, sağlık memuru, çocuk eğitimcisi.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranılacak şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Şube müdürü (Teknik) kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadronun niteliklerini taşıyan fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) 13 yıl hizmeti bulunmak,

3) Hizmetinin en az 10 yılını işletme şefliği, kadastro komisyonu veya amenajman heyeti başkanlığı veya üyeliği görevlerinde ya da hizmetinin en az 7 yıllık bölümünü genel müdürlük hizmet birimlerinde mühendis veya mimar olarak geçirmiş olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

b) Şube müdürü (İdari) kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Toplam 13 yıl hizmetinin en az 5 yılını genel müdürlükte geçirmiş olmak kaydıyla APK uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı, istatistikçi, ekonomist, işletmeler saymanı, sayman, şef görevlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

c) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) En az 13 yıl hizmeti bulunmak,

3) En az 2 yıl süreyle kadastro komisyonlarında veya amenajman heyetlerinde çalışmış olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

ç) Yedek parça depo müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadronun niteliklerini taşıyan mühendislik fakültesi mezunu olmak,

2) En az 13 yıl hizmeti bulunmak,

3) Hizmetinin en az 7 yılını, genel müdürlük birimlerinde mühendis olarak geçirmiş olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

d) Yedek parça depo müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadronun niteliklerini taşıyan mühendislik fakültesi mezunu olmak,

2) En az 11 yıl hizmeti bulunmak,

3) Hizmetinin en az 5 yılını, genel müdürlük birimlerinde mühendis olarak geçirmiş olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 5 yılını genel müdürlük büro hizmetlerinde bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, daktilograf, ambar memuru, mutemet ve veznedar kadrolarında geçirmiş olmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

f) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) En az 3 yılını genel müdürlük birimlerinde avukat olarak geçirmiş olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

g) Eğitim uzmanı, uzman ve sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) En az 5 yılını genel müdürlük büro hizmetlerinde şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, daktilograf, ambar memuru, mutemet ve veznedar kadrolarında geçirmiş olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

ğ) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

h) İşletmeler saymanı ve sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) En az 3 yılını genel müdürlük muhasebe birimlerinde geçirmiş olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

ı) Bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Genel müdürlük hizmet birimlerinde en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

i) Ambar memuru, mutemet, veznedar, santral memuru, haberleşme memuru, memur, daktilograf, matbaacı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Genel müdürlük hizmet birimlerinde en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

j) Orman muhafaza memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ön lisans mezunu olmak,

2) Hizmetinin son iki yılını genel müdürlük hizmet birimlerinde geçirmiş olmak kaydıyla, müracaat tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak,

3) Erkek personel için askerlik hizmetini fiilen yapmış olmak,

4) Arazide çalışmak üzere bedenen ve ruhen uygun olduğu ve silah kullanmasına mani bir hali olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu almış olmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

k) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Genel müdürlük hizmet birimlerinde en az iki yıl çalışmış olmak,

3) En az 3 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranılacak şartlar

MADDE 7 – (1) Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Mühendis, mimar, istatistikçi, ekonomist, fizyoterapist, biyolog, tekniker, çocuk gelişimcisi, hemşire, laborant, sağlık memuru, çocuk eğitimcisi, teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı unvanı ihraz etmiş olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi ve Unvan Değişikliğine İlişkin Duyuru,

Başvuru ve Eğitim Hususları

Duyuru

MADDE 8 – (1) Genel müdürlükçe uygun görülecek boş kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonların unvanı, adedi ve niteliklerine göre başvuru şartları sınavlardan en az kırk beş gün önce personele duyurulur.

Başvuru

MADDE 9 – (1) Yapılacak duyuru üzerine beş iş gününden az olmamak üzere ilanda belirtilen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyanlar, son başvuru tarihine kadar Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan personel değerlendirme formunun eksiksiz doldurarak, ibraz edilmesi zorunlu belgelerin asıllarını veya kurumca onaylı suretlerini ekleyerek birimleri aracılığıyla merkezde Daire Başkanları, taşrada Bölge Müdürleri ya da yetkilendireceği personel tarafından doğruluğu kontrol edilerek tasdik olunduktan sonra müracaatları gönderilir.

Başvuruların incelenmesi

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Başvurular Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan personel değerlendirme formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro veya pozisyon sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime çağrılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

(2) Atama yapılacağı duyurulan boş kadro sayısının üç katından az istekli bulunması halinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personel görevde yükselme eğitimine alınır.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, kurum personeli başvurabilir. Başvuruda bulunanların durumları, bu Yönetmeliğin 5 inci ve 7 nci maddeleri çerçevesinde değerlendirilir.

(4) Unvan değişikliği sınavına katılmak üzere başvuruda bulunanlarda, kurumda veya öğrenim durumlarına uygun olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Ancak, aday memurların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 11 – (1) Başvuruda bulunanların bu Yönetmeliğe göre gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından kurumun internet sitesinde ilan edilir. İlan edilen sonuçlar; merkezde Daire Başkanları, taşrada Bölge Müdürlerinin yetkilendireceği personel tarafından ilgililere tebliğ edilir. Yetkilendirilen personel beş iş günü içinde tebliğ belgesini Personel Dairesi Başkanlığına iletir.

(2) Durumları hakkında yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyenler tebellüğ tarihinden itibaren beş iş günü içinde, Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak müracaat edebilirler. Müracaatlar beş iş günü içinde karara bağlanıp kesinleşmiş liste ilan edilerek birimler aracılığıyla tebliğ edilir.

(3) Kesinleşmiş listenin ilanından sonra intikal eden talepler değerlendirilmeye alınmaz.

Eğitim ve sınav tarihleri

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına alınacaklara, eğitimin veya sınavın yeri ve zamanı en az on beş gün önce Eğitim Dairesi Başkanlığı aracılığıyla tebliğ edilir.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür.

Görevde yükselme eğitimini verecek birim

MADDE 13 – (1) Eğitim; Eğitim Dairesi Başkanlığınca, görevde yükselmeye katılacaklara ilişkin görevin özelliğine göre diğer birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

(2) Hizmet içi eğitim programının konusu, eğitimi verecek personel, eğitimin başlama tarih ve süresi, bitirme belgesi verme ve diğer hususlar Eğitim Dairesi Başkanlığınca ilgililere duyurulmak üzere, birimlere ve sınav kuruluna bildirilir.

Görevde yükselme eğitimi

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için, en az yetmiş beş saat olmak üzere, düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir.

(2) Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

(3) İkinci fıkradaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

MADDE 15 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

a) T.C. Anayasası,

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

(2) Genel müdürlükçe düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programlarında bu maddenin (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim ve sınav sorularının ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Sınav

MADDE 16 – (1) Görevde yükselmeye tabi unvanlar için görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını veya unvan değişikliği sınavına tabi unvanlar için yapılan başvurularının toplanmasına müteakip, bir ay içinde Eğitim Dairesi Başkanlığınca; Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birisine görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı yaptırılmak üzere başvurulur.

Sınavın konusu ve şekli

MADDE 17 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi unvanlar için yapılacak sınav, 15 inci maddede belirtilen konulardan aynı unvan için yılda en fazla bir kez yazılı olarak yaptırılır.

Sınav kurulu

MADDE 18 – (1) Sınav Kurulu beş asil ve üç yedek üyeden oluşur.

(2) Sınav Kurulu, Orman Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ve Eğitim Dairesi Başkanının katılımı ile Orman Genel Müdürünce belirlenecek diğer üyelerden oluşur.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav Kurulu üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve çekimser oy kullanılamaz.

(6) Sınav Kurulunun sekretarya işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 19 – (1) Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Sınav sorularını hazırlamak,

b) Sınavın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

c) Sınavla ilgili tutanakları düzenleyip imzalamak,

ç) Sınava ilişkin yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak,

d) Sınavla ilgili diğer işleri yürütmek.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

MADDE 20 – (1) Sınavlarda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

(2) Sınav Kurulu, sınav sonuçlarını kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde kurumun internet sitesinde ilan eder. Ayrıca, Merkezde Daire Başkanları, taşrada Bölge Müdürlerinin yetkilendireceği personel tarafından beş iş günü içinde ilgililere yazılı olarak tebliğ edilmek üzere Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.

(3) Sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da iki yılı geçmemek üzere müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 21 – (1) Sınava katılanlar sınav sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde, Sınav Kuruluna yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından beş iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun süresi içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 22 – (1) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespit edilmesi veya deprem, sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle sınavlar ertelenebilir.

(2) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişilerin haklarında disiplin işlemi uygulanır. Sınavlarda kopya çektikleri sonradan tespit edilenlere de aynı işlem uygulanır.

(3) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, adayın sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca her ikisi hakkında da kanuni işlem yapılır.

(4) Eğitim ve sınavlarda aranan nitelik ve şartları taşımadıkları halde, sınavlara girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(5) Bu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları geçersiz sayılanlar beş yıl içinde düzenlenecek olan eğitim ve sınavlara katılamazlar.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 23 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde tercihleri doğrultusunda başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro ve pozisyonlara atamaları yapılır. Başarı puanlarının eşit olması halinde, Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan personel değerlendirme formundaki puanlama esas alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitliğin devam etmesi durumunda, sırasıyla;

a) 15 inci maddenin (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilir.

(2) İlana çıkılan kadrolardan,

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

(3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olanlar, bulunan boş kadrolara puan başarı sıralamasına göre atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gruplar arası geçişler

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar aynı düzey görev grubu içerisinde belirtilen unvanlara veya alt görevlere sınavsız atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görevden üst göreve geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, genel müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 6 ncı maddede belirtilen toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere ve unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen kadrolara atanabilirler.

Kazanılmış haklar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Kurum içi ve kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 26 – (1) Görevlerinden herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek isteyenler, gerekli koşulları taşımaları ve boş kadro bulunması durumunda, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları göreve, aynı düzey görevlerden birine ya da bir alt göreve atanabilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama talebinde bulunan personel, bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşımaları koşuluyla kurumdaki aynı unvanlı kadrolara veya aynı düzey görevlere veya daha alt gruptaki diğer unvanlı kadrolara atanabilir.

(3) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca, özelleştirilen kuruluşlardan ilk defa naklen yapılan atamalarda, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 20/8/2005 tarihli ve 25912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle, iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar diğer koşullara sahip oldukları takdirde 6 ncı maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
2018 Ekim Valiler Kararnamesi Yayımlandı21 Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 38 İl Valisi ise değişti. 2018 Ekim...
Naklen Atamalarda Güvenlik Soruşturması YapılmayacakKurumlar arası naklen atamalarda artık güvenlik soruşturması yapılmayacak. Güvenlik...
Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Et ve Süt Kurumu Erzincan 24 adet Kasap ve Et Hazırlama İşçisi Alım İlanı için Emre diyorki;

Ortaligi yalanci kasaplar dolmus gercek kasaplar meydanda bugunku sahte kasaplar meydanlarda ve devletin kendi bunyesinde iste zanaatkarlik meslek yer

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

657 sayılı Kanun’un “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde, “Muvazz

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

evet kullanılabilir. 1 gün bile yapsan kullanılır.