İş Bankası Uzman Yardımcısı Alım İlanı 2011

Ana Sayfa » Bilgi » İş Bankası Uzman Yardımcısı Alım İlanı 2011
17 Nisan 2011 - 13:29

Bankamızın Genel Müdürlük Bölümleri ve kurumsal şubelerinde görevlendirilmek üzere Uzman Yardımcıları alınacaktır.

Sınavın, Genel Yetenek Testi, Güncel Ekonomi Testi, Mesleki Bilgi Testi, Mesleki Kişilik Envanteri ve Motivasyon Envanterinden oluşan ilk aşaması elektronik ortamda 09.05.2011 ve izleyen günlerde, İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Sınava başvurular 01.04.2011 – 02.05.2011 tarihleri arasında kabul edilecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI

Uzman Yardımcılığı sınavına katılacak adayların aşağıdaki koşullara sahip olmaları gerekmektedir:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmek, aşağıda yer alan yabancı dil seviye tespit sınavlarından asgari olarak belirtilen sonuçları elde etmiş ve söz konusu durumu 31.12.2011 tarihine kadar geçerliliğini koruyan bir sınav sonuç belgesi ile belgeleyebilecek durumda olmak,

(Yabancı dil sertifikaları panel mülakat aşamasında talep edilecektir.)

* TOEFL sınavının CBT ve PBT versiyonları kabul edilmeyecektir. TOEFL sınavına yeni girecek adaylar 1239 kod numarasını belirterek sonuçlarını doğrudan Bankamıza da gönderebilirler.
** Academic ve General Training modüllerinin her ikisi de kabul edilmektedir.

c. Üniversitelerin, örgün sistemde 4 yıllık eğitim verilen aşağıdaki bölümlerinden mezun olmak (İlgili bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir). Lisans son sınıf öğrencilerinin en geç 01.08.2011 tarihinde mezun olup, bu durumu aynı tarih itibariyle belgeleyebilmeleri gerekmektedir.

(*) Söz konusu bölümlerden mezun kişilerin başvuruları; işletme, iktisat, ekonomi, maliye, bankacılık ve dengi dallarda yüksek lisans yapmış olmaları şartı ile kabul edilecektir. Yüksek lisans derecesini en geç 01.08.2011 tarihi itibariyle belgeleyebilmek gerekmektedir.

d. Yazılı sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (09.05.1981 ve sonrasında doğanlar başvurabilecektir.),
e. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en erken 01.09.2012 tarihine kadar tecil ettirmiş olmak (Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 01.08.2011 tarihi itibariyle terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir.),
f. Daha önce Bankamızın yaptığı sınavların herhangi birinin mülakat aşamasında ve/veya önceki senelerde gerçekleştirilen uzman yardımcılığı ile müfettiş yardımcılığı sınavının değerlendirme merkezi aktiviteleri aşamasında başarısız sayılmamış olmak,
g. Daha önce yapılan Uzman Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak,
h. Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak (Bu durum, sınavı kazananlardan istenecek tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirilecektir.),
i. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
j. Affa uğramış olsa bile herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak,
k. Resmi dairelere, kurum veya kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak.

SINAV YERİ

Sınavın yazılı aşaması İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

SINAV KAPSAMI

I. Aşama:

Genel Yetenek Testi
Güncel Ekonomi Testi
Mesleki Bilgi Testi
Mesleki Kişilik Envanteri
Motivasyon Envanteri

II. Aşama:

Değerlendirme Merkezi Aktiviteleri

III. Aşama:

Panel Mülakat

I. Aşama
Sınavın, Genel Yetenek Testi, Güncel Ekonomi Testi, Mesleki Bilgi Testi, Mesleki Kişilik Envanteri ve Motivasyon Envanteri bölümlerinden oluşan ilk aşaması aynı gün içinde tamamlanacaktır.

Bu bölüm sonucunda uygun bulunan adaylar izleyen bir tarihte gerçekleştirilecek olan II. Aşama değerlendirmelerine katılacaktır. 

 • Genel Yetenek Testi

Genel Yetenek Testi sayısal ve sözel yeteneği ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.

Genel Yetenek Testinin süresi 70 dakikadır.

 • Güncel Ekonomi Testi

Güncel Ekonomi Testi, ekonomi ve finans gündemine ilişkin konuları içeren ve bu konulara ilişkin analiz yeteneğini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.

Güncel Ekonomi Testinin süresi 30 dakikadır.

 • Mesleki Bilgi Testi

Adayların aşağıda yer alan 12 konudan istedikleri 3 konuyu seçerek bu konulara ilişkin soruları cevaplandırmaları gerekmektedir.

Mesleki Bilgi Testinin süresi 2 saattir.

Ekonomi Grubu

 • Makro-Mikro Ekonomi
 • Maliye Politikası-Kamu Maliyesi
 • Para-Kredi Banka; Politika-Teori
 • Mali Sistem
 • Uluslararası İktisat
 • İktisadi Matematik

Matematik Grubu

 • Fonksiyonlar
 • Lineer Denklem Sistemleri
 • Seri ve dizi uygulamaları
 • Limit,Türev,İntegral,Logaritma
 • Oran-Orantı, Matris ve Determinantlar
 • Trigonometri

Hukuk Grubu

 • Medeni Hukuk
 • Borçlar Hukuku
 • Ticaret Hukuku

Muhasebe Grubu

 • Genel Muhasebe
 • Mali Tablolar Analizi
 • Maliyet ve Yönetim Muhasebesi

 

İşletme Grubu

 • Yönetim ve Organizasyon
 • Finansal Yönetim
 • Pazarlama

 

Ekonometri Grubu

 • Ana kütle ve alt ana kütle
 • Parametre tahmin edicilerinin örnekleme dağılımları
 • Hipotez testleri ve güven sonuçları; otokorelasyon; varyansların eşitliği
 • Gösterge değişken teknikleri ve dizi uygulamaları

 

İstatistik Grubu

 • Veri toplama; Verilerin düzenlenmesi; tasnif ve gruplama kavramlarının incelenmesi
 • Serilerin çeşitleri; merkezi eğitim ölçüleri; analitik ortalamalar; analitik olmayan ortalamalar
 • Dağılma ölçüleri; dağılma kavramı ve istatistikteki önemi; özel olasılık dağılımları; ortalama ve standart sapma, değişim katsayısı, indeksler

 

Mühendislik Ekonomisi Grubu

 • Paranın Zaman Değeri; Yatırım Sorunu; Faiz Sistemleri; Taksitli Ödemelerde Sermaye Teşkili;
 • Eşit taksit tutarlı ödemeler, Tüketici kredilerinin taksitlendirilmesi;
 • Temel Değerlendirme Yöntemleri: Peşin değer yöntemi, İç kârlılık oranı yöntemi, Geri ödeme süresi yöntemi
 • Alternatif Yatırım Kararlarının Karşılaştırılması; Başabaş Analizi; Yenileme Yatırımları   

 

Genel Mühendislik Bilgisi Grubu

 • Fizik
 • Statik, Dinamik, Mukavemet
 • Lineer Cebir, Analitik Geometri, Olasılık
 • Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi

Portföy Yönetimi Grubu

 • Menkul Kıymetler Piyasası
 • Etkin Pazar Kuramı, Fiyatlandırma Modelleri (CAPM, APT)
 • Risk Katsayıları
 • Teknik Rasyolarla Modeller
 • Döviz – Altın Piyasası Modelleri 
 • Verimlilik (Yield) Modelleri 
 • Getiri (Return) Modelleri

Sosyal Bilimler Grubu

 • Davranış Bilimlerine Giriş
 • Örgütsel Davranış
 • Toplum ve İletişim
 • Kurumsal İletişim Yönetimi

Pazarlama Grubu

 • Pazarlama Fonksiyonları ve Maliyeti
 • Pazarlama Bilgi Sistemi ve Araştırmaları
 • Pazarlama ve Pazarlama Karması
 • Pazarlama Karması Yönetimi ve Öğeleri

II. Aşama

 • Değerlendirme Merkezi Aktiviteleri

III. Aşama

 • Panel Mülakat
SINAV SONUÇ DUYURUSU

Sınav sonuçları, “İş Başvuru Formu” içerisinde yer alan “Başvuru Durum Takip” alanı ve e-posta aracılığı ile duyurulmaktadır.

ÇALIŞMA YERLERİ VE KOŞULLARI

Bankamız Uzman Yardımcılığı sınavlarında başarılı olanlar Genel Müdürlük Bölümlerimizde ve kurumsal şubelerimizde görevlendirilir.

Genel Müdürlük Bölümlerimiz ve görev alanları hakkında buradan bilgi edinebilirsiniz.
Bankamızda Uzman Yardımcısı olarak işe başlayan çalışanlarımız, bankacılık konularında profesyonel gelişimlerini destekleyecek bir eğitimden sonra göreve başlarlar.
Bankamızda ücretler ve diğer parasal haklar, değişen ekonomik koşullara göre ayarlanır. Aylık ücretlere ek olarak yılda 4 kez ikramiye ve Bankamız Ana Sözleşmesi gereğince geçmiş yıl kârına bağlı olarak yılda bir kez kâr payı ödenir.
Bankamız, tüm çalışanlarının ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık harcamalarını, Sağlık Yardımı Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karşılamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

SINAV BAŞVURULARI İLE İLGİLİ SORULAR

Sınava başvurular yalnızca internet sitesi üzerinden mi yapılabilmektedir?

Sınav başvuruları yalnızca Bankamız internet sitesinden kabul edilmektedir. Diğer kanallardan gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.

Sistem sınav başvurumu kabul etmiyor.

Sistem başvuru koşullarına uygun olmayan adayların sınav başvurusu yapmasını engellemektedir. Bu nedenle, öncelikle sınavın internet sitemizde yer alan başvuru koşullarını tekrar incelemeniz ve özgeçmiş bilgilerinizin bu şartlara uygunluğunu teyit etmeniz önerilmektedir. Başvuru koşullarını taşıdığınız halde sınav başvurusunda bulunamıyor iseniz mesai saatleri içinde 0 212 473 83 93 numaralı telefondan İnsan Kaynakları Yardım Masası ile irtibata geçebilirsiniz.

ASKERLİKLE İLGİLİ SORULAR (Erkek Adaylar)

Halen askerliğimi yapıyorum. Yazılı sınav aşamasına katılabilir miyim?

01.08.2011 tarihi itibariyle, terhis olacak durumda olmanız gerekmektedir. Bu tarihten sonra terhis olacaksanız, sınav hakkınızı kullanmamış olmak için sınava katılmamanız önerilmektedir.

Ağustos 2011 celbine karar aldırttım. Sınava katılabilir miyim?

En erken 01.09.2012 tarihine kadar tecilli olanlar sınava kabul edilirler. Bu durumda başvursanız bile başvurunuz değerlendirilmeyecektir.

Son sınıf öğrencisiyim. Tecil tarihimi bilmiyorum.

Mezuniyet tarihinize bağlı olarak tecil tarihiniz belirlenmektedir. Bu konudaki detay bilgiyi Askeralma Dairesi Başkanlığı internet sayfalarında bulabilirsiniz ( www.asal.msb.gov.tr ). Tecil tarihiniz en erken 01.09.2012 ise başvuruda bulunabilirsiniz.

Askerlikten muafım. Sınava katılabilir miyim?

Sınava katılabilirsiniz.

DOĞUM TARİHİ İLE İLGİLİ SORULAR

İlanda 09.05.1981 ve sonrası bir tarihte doğmuş olmak gerekiyor ibaresi var. Ben 09.05.1981 tarihinde doğdum. Sınava katılabilir miyim?

Sınava katılabilirsiniz.

ÖĞRENİM DURUMU İLE İLGİLİ SORULAR

Giriş koşullarında belirtilen okullardan mezun değilim/okullarda son sınıf öğrencisi değilim. Sınava katılamayacak mıyım?

Giriş koşullarında belirtilen okullardan mezun ya da bu okullarda son sınıf öğrencisi olanların başvuruları kabul edilecektir. Bu koşullara sahip değilseniz başvurunuz sistem tarafından engellenecektir. Bu iş pozisyonları dışında açılacak sınavlarda bölümünüz geçerli olabilir. Bu nedenle özgeçmiş bilgilerinizi başvuru veri tabanımıza kaydetmeniz diğer pozisyonlar için değerlendirilebilmeniz açısından yararlı olacaktır.

Yurt dışında bir okuldan mezunum ve/veya yurt dışında yüksek lisans yaptım. Sınava katılabilir miyim?

Okuduğunuz okulun giriş koşullarında belirtilen okullarla denk olduğuna dair YÖK Denklik Belgesi talep edilecektir. Bu belgeyi temin etmeniz durumunda sınavlara katılmanızda bir sakınca yoktur.

Son sınıf öğrencisiyim. Mezuniyet tarihimi bilmiyorum (belki de uzayabilir). Sınava katılabilir miyim?

Son sınıf öğrencilerinin 01.08.2011 tarihine kadar mezun olduklarına dair geçici belgeyi / diplomayı getirmeleri istenmektedir. Sınava katılabilirsiniz ancak, bu tarihe kadar anılan belgeyi getirememeniz durumunda, sınav haklarınızdan birini kullanmış olacaksınız.

GİRİŞ HAKLARI İLE İLGİLİ SORULAR

Sınava bir kez katıldım ve geçen sene mülakatta elendim. Bu yılki sınava katılabilir miyim?

Mülakatta elenen adaylar sınav haklarını kaybederler.

Uzman yardımcılığı/Müfettiş yardımcılığı sınavına daha önceden katıldım ama geçen sene değerlendirme merkezi aktiviteleri aşamasında elendim. Bu yılki sınava katılabilir miyim?

Uzman yardımcılığı/Müfettiş yardımcılığı sınavının değerlendirme merkezi aktiviteleri aşamasında elenen adaylarımız ilgili sınavlarımıza tekrar başvurabilme haklarını kaybederler. Memur alım sınavlarımıza ise diğer alım koşullarını taşımaları halinde başvuruda bulunabilmeleri mümkündür.

Müfettiş Yardımcılığı / Memur / Operasyon Elemanı sınavlarında mülakatta elendim. Uzman Yardımcılığı sınavına katılabilir miyim?

Başvuru koşullarında da belirtildiği üzere, daha önce Bankamızın yaptığı sınavların herhangi birinin mülakat aşamasında başarısız sayılmış olmanız durumunda başvurunuz sistem tarafından reddedilecektir.

Müfettiş Yardımcılığı sınavlarına iki kez girdim ve kazanamadım. Uzman Yardımcılığı sınavlarına katılabilir miyim?

Değerlendirme merkezi aktiviteleri ve mülakat aşamalarında başarısız sayılmamış olmanız durumunda Uzman Yardımcılığı sınavına katılabilirsiniz.

SINAVLARLA İLGİLİ SORULAR

Uzman Yardımcısı – Müfettiş Yardımcısı sınavları farklı mı?

Bankamız eleman alım sınavları pozisyonların gereklerine göre yapılandırılmaktadır. Bu itibarla her iki pozisyon için farklı sınavlar yapılmaktadır. Sınav tür ve içerikleri Bankamız internet sitesinin “İnsan Kaynakları/Kariyer Fırsatları/Poziyonlar” bağlantısındaki ilgili bölümlerde yer almaktadır.

Yazılı sınava davet edildim, ancak katılmak istemiyorum. Haklarımdan birini kaybedecek miyim?

Hayır.

Mesleki bilgi testinde konuları ne zaman seçmemiz gerekiyor?

Mesleki bilgi testindeki konu seçimleri sınav esnasında yapılmaktadır. Adaylarımız elektronik ortamda tercihleri olan üç konuyu seçerler.

Mesleki bilgi testinde zorunlu konu uygulaması var mıdır?

12 konu arasından istediğiniz herhangi 3 konuyu seçebilirsiniz.

YABANCI DİL SEVİYESİNİN BELGELENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ SORULAR

Uzman Yardımcılığı sınavına girmek istiyorum, yabancı dil seviyemi nasıl belgeleyebilirim?

Yabancı dil seviyenizi belgeleyebilmek için Bankamızca ilan edilen yabancı dil seviye tespit sınavlarına katılmanız ve ilan edilen asgari sonuçları elde etmiş olmanız gerekmektedir.

Yabancı dil seviye tespit sınavı belgesinin hangi tarihe kadar ibraz edilmesi gerekmektedir?

Yabancı dil sertifikaları “panel mülakat” aşamasında talep edilecektir.

İlanda belirtilen yabancı dil seviye tespit sınavları içerisinde Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Dil Sınavı (ÜDS) bulunmamaktadır. KPDS ve ÜDS Sonuç Belgesi değerlendirmeye alınacak mı?

KPDS ve ÜDS Sonuç belgesi Bankamız tarafından kabul edilen yabancı dil seviye tespit sınavları içerisinde yer almadığından bu sınava ilişkin belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yabancı dilde eğitim veren bir bölümde öğrenim görmekteyim/bölümden mezunum. Bankanızın kabul ettiği yabancı dil seviye tespit sınavlarına katılmalı mıyım?

Panel mülakata katılabilmeniz için Bankamızca ilan edilen yabancı dil seviye tespit sınavlarından belirtilen asgari puanları almış ve bu durumu belgeleyebiliyor olmanız gerekmektedir.

Fransızca ile ilgili ilan edilen seviye tespit sınavlarından B1, B2, B3 ve B4 seviyelerini almış olmak Bankanız Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için yeterli midir?

Fransızca dili ile ilgili olarak, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı’nın (Fransız Kültür Merkezi) düzenlediği sınavlardan DALF C1 ve DALF C2 seviyelerini veya TEF sınavından asgari 699 puan almış olmak gerekmektedir.

Yabancı dil seviye tespit sınavlarından birine katılacağım. Ancak başvuru süresi sonuna kadar sonuç belgesi elime ulaşmayacak. Yine de sınava katılabilir miyim?

Yabancı dil sınavlarından birine katılmanız ve belirtilen asgari puanları alabileceğinizi düşünmeniz halinde sınav başvurusu yapabilirsiniz. Yabancı dil sertifikaları panel mülakat aşamasında talep edileceğinden sınava katılmanızda herhangi sakınca bulunmamaktadır.

IELTS – Academic ve General Training modüllerinin her ikisi de kabul ediliyor mu?

Evet

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
2018 Ekim Valiler Kararnamesi Yayımlandı21 Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 38 İl Valisi ise değişti. 2018 Ekim...
Naklen Atamalarda Güvenlik Soruşturması YapılmayacakKurumlar arası naklen atamalarda artık güvenlik soruşturması yapılmayacak. Güvenlik...
Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Et ve Süt Kurumu Erzincan 24 adet Kasap ve Et Hazırlama İşçisi Alım İlanı için Emre diyorki;

Ortaligi yalanci kasaplar dolmus gercek kasaplar meydanda bugunku sahte kasaplar meydanlarda ve devletin kendi bunyesinde iste zanaatkarlik meslek yer

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

657 sayılı Kanun’un “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde, “Muvazz

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

evet kullanılabilir. 1 gün bile yapsan kullanılır.