Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Duyurusu 2011

Ana Sayfa » Bilgi » Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Duyurusu 2011
31 Mart 2011 - 7:27

Sağlık Bakanlığı 2011 yılına dair Görevde Yükselme Eğitimi Duyurusu yaptı. Duyuruya göre görevde yükselme eğitimi sonrasında 2000 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosu (VHKİ) ile 800 memur kadrosuna atama yapılacak.

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ve 25.03.2011 tarih ve 71593 sayılı Makam Onayı gereğince, Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapmakta olan personel için (4/B ve 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel ile Vekil Ebe-Hemşire hariç) Görevde Yükselme Eğitimi yapılacaktır.
A- GENEL ESASLAR
1) Bakanlığımız personeli için, Memur ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanlarında Görevde Yükselme Eğitimi yapılacaktır.
2) Görevde yükselme eğitimine, ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı kadar personel alınacaktır. Üç katından az istekli bulunması halinde durumu uygun olan personelin tamamı eğitime alınacaktır. Eğitime katılma başvurusunda bulunanların sayısı ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını aşması halinde, eğitime alınacak personelin seçimi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği eki Ek-1 Personel Değerlendirme Formunda belirtilen kıstaslara göre değerlendirilmek suretiyle toplam puanı en yüksek olandan başlanmak üzere ilan edilen boş kadro sayısının 3 katı kadar personel, Görevde Yükselme Sınav Kurulu tarafından sıralama yapılarak belirlenecektir.
3) Görevde yükselme eğitimine katılacak adaylar başvuru tarihi itibariyle duyuruda belirtilen sınava katılma şartlarını taşımaları gerekmektedir.
4) Görevde yükselme eğitimine girmeye hak kazananların Ek-1 Personel Değerlendirme Formu bilgilerinin gerçeğe uygunluğu kontrol edilerek, gerçeğe aykırı beyanda bulunan personelin müracaatları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
5) Görevde yükselme eğitimi; Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün belirleyeceği yer ve tarihte yapılacak olup, eğitime katılacak personel isim listesi, eğitim yapılacak yerler ve eğitim takvimi daha sonra ilan edilecektir.
6) Görevde yükselme eğitimi süresince katılımcılar geçici görevli sayılacak ve harcırahları çalıştıkları birimler tarafından karşılanacaktır.
7) 657 sayılı DMK ve 4688 sayılı KGSK hükümlerine göre aylıksız izinde olan personel ile yıllık izinde olan personelin başvuruları kabul edilecektir. Ancak; bu durum da olan personelin en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmesi gerekmektedir.
8) Görevde yükselme eğitim konuları anılan Yönetmeliğin 16’ıncı maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f)  bendinde yer alan ders konularında en az 30,  (g) bendinde yer alan ders konularında en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olacak şekilde düzenlenecektir. Eğitim programının tamamına katılmak şarttır. Ancak; zorunlu hallerde 10 Saat mazeret izni verilebilir.
9) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak unvanlar;
 

 

SNO
ATAMA YAPILACAK UNVANLAR
ATAMA YAPILACAK KADRO SAYISI
1
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ
2000
2
MEMUR
800
 
10) İlan edilen kadro ve unvanlara atanabilmek için aranan şartlar;
a) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için,
1- Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,
2- Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak, okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak veya okullardan iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek,
3- En az orta öğretim (lise) mezunu olmak,
4- Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,gerekir.
b) Memur kadrosu için,
1- Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,
2- En az orta öğretim (lise) mezunu olmak,
3- Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak, gerekir.
B- BAŞVURU ŞEKLİ VE TAKVİMİ
1- Görevde yükselme eğitimine başvurular duyuruda ve Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzunda belirtilen usul ve esaslara göre internet ortamında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden, www.yenipbs.saglik.gov.tr veya www2.yenipbs.saglik.gov.tr  adreslerinden yapılacaktır.
2- Adaylar görevde yükselme eğitimi için ilan edilen unvanlardan sadece birisi için başvuru yapabilecektir. Mevcut başvuru programı ikinci bir unvan için başvuru yapılmasına veya ilk başvurulan unvanın değiştirilmesine müsaade etmeyecektir.
3- Başvuru aşamasında adayların sınav duyurusu ve başvuru kılavuzunu dikkatle okuması, başvurusunu kesinleştirmeden önce gerekli değerlendirmeleri yaparak başvurmak istediği unvanı kesin olarak belirlemesi gerekmektedir. Başvurular kesinleştirildikten sonra başka bir unvana başvuru hiçbir surette mümkün değildir.
4- Başvuralar, 30 Mart 2011 günü başlayıp, 06 Nisan 2011 günü saat 18:00’de sona   erecektir.
5) Taşra teşkilatı personeli için başvuru yöntemi;
a) PBS üzerinden yaptığı ve imzalayıp birim amiri (İl Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Hastane Başhekimi, Başhekim Yardımcısı, Hastane Müdürü) veya notere onaylattığı Başvuru Formunu,
b) Personelin kendisinin imzaladığı Ek-1 Personel Değerlendirme Formunu,
c) V.H.K.İ unvanına başvuracak adaylar, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım sertifikasını veya örgün eğitim yoluyla mezun olduğu okullarda 2 dönem bilgisayar eğitimi aldığına dair belge (transkript)’in onaylı fotokopisini,
d) Varsa itirazına ait belgeleri kadrolarının bulunduğu İl Sağlık Müdürlüklerinin evrak şubesine 07 Nisan 2011 günü saat 17:00’ye kadar teslim edecektir.
6) Merkez teşkilatı personeli için başvuru yöntemi;
a) PBS üzerinden yaptığı ve imzalayıp birim amiri (Şube Müdürü ve üstü unvanlar) veya notere onaylattığı Başvuru Formunu,
b) Personelin kendisinin imzaladığı Ek-1 Personel Değerlendirme Formunu
c) V.H.K.İ unvanına başvuracak adaylar Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım sertifikasını veya örgün eğitim yoluyla mezun olduğu okullarda 2 dönem bilgisayar eğitimi aldığına dair belge (transkılip)’nin onaylı fotokopisini,
d) Varsa itirazına ait belgeleri, Personel Genel Müdürlüğü birim evrakına 07 Nisan 2011 günü saat 17:00’ye kadar teslim edecektir.
7) Değerlendirmeye alınmayacak başvurular:
a) Eksik veya yanlış olan ve imzasız başvuru formları,
b) Birim amirince veya noter tarafından onaylanmamış başvuru formları,
c) Son başvuru tarihinden sonra intikal eden başvuru evrakları,
d) Başvurunun ekinde Ek-1 Personel Değerlendirme Formu bulunmayan ya da imzasız olan başvurular,
e) Memur, Santral Memuru, V.H.K.İ, Bilgisayar İşletmeni, Daktilograf, Veznedar, Sağlık    Memuru, Ebe Veya Hemşire kadro unvanında iken Memur veya V.H.K.İ geçişler sınavsız olarak yapılabileceğinden, bu şekilde  yapılan başvurular Görevde Yükselme Başvuru Kabul ve Değerlendirme Komisyonları tarafından reddedilecektir.
C- BAŞVURU KABUL VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNCA YAPILACAK İŞLEMLER
1) Görevde yükselme eğitimi başvurularının kabul ve değerlendirme işlemleri ile yapılacak itirazları Bakanlık Merkez ve İl Sağlık Müdürlüklerinde kurulacak Başvuru Kabul ve Değerlendirme Komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
2) İl Sağlık Müdürlüklerinde Personelden Sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Personel Şube Müdürü ve ÇKYS/İKYS Kullanıcısı, Bakanlık Merkez Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri ve Yüksek Öğrenimli Personel Atama Şube Müdürlüğünün bağlı olduğu Daire Başkanı, Genel İdari Hizmetler ve Yüksek Öğrenimli Personel Atama Şube Müdürü ve ÇKYS/İKYS kullanıcısından Başvuru Kabul ve Değerlendirme Komisyonu kurulacaktır.
 
 
3) Evrak şubelerince teslim alınan, tarih ve sayı verilen başvuru formu ve ekli evraklartutanakla Komisyona teslim edilecektir.
4) Başvuru Kabul Komisyonu; başvuru değerlendirme ve itiraz işlemlerini PBS Yetkili  İşlemleri Modülü Kullanım Kılavuzunda belirtildiği şekilde 11 Nisan 2011 günü mesai saati bitimine kadar gerekli değerlendirmeleri yaparak itirazları kesinleştirecektir.
5) Komisyonlar, kesinleştirme işlemlerinden sonra başvuruları tutanak altına alıp, başvuruları kabul edilenlere ait tüm başvuru evraklarını üst yazı ekinde kurye ile en geç 12 Nisan 2011 günü saat 18:00’e kadar Bakanlık Genel Evrak biriminden tarih ve sayı alındıktan sonra Personel Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınav Kuruluna elden teslim edeceklerdir.
6) Gerekli şartları taşımamaları nedeniyle Görevde Yükselme Eğitimine kabul edilmeyen personelin durumları Taşra Teşkilatında İl Sağlık Müdürlüklerince, Merkez Teşkilatında ise ilgili birimler tarafından tutanak altına alınmak suretiyle tespit edilecek ve müracaatların kabul edilmeme nedenleri yazılı olarak ilgililere bildirilecektir.
Başarı Notu : Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar görevde yükselme sınavına alınacaktır. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak şarttır.
D- ATAMAYA HAK KAZANANLARIN YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1- Atamaya hak kazanan adayların yerleştirme işlemlerinin ekte ilan edilen yerler doğrultusunda yapılacak tercihler ve sınavda alınan puana göre Personel Genel Müdürlüğü tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak, Merkezi yerleştirme ile atama yerleri belirlenen taşra teşkilatı personeli, yerleştiği İl Sağlık Müdürlüğü, Bakanlık merkez teşkilatı personeli ise Personel Genel Müdürlüğü tarafından atanacaktır.
2- Atanmaya hak kazanan personelden hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olanların ataması Yönetmeliğin 12’inci maddesinde belirtilen süre zarfında yapılacak, mükteseplerine uygun kadro derecesi bulunamaması halinde 657 sayılı Kanunun 45’inci maddesine göre ve münhal bulunan diğer kadro derecelerine atamalarının yapılması, bu şekilde de atama imkanı olmayanların ise hakları saklı kalmak kaydıyla durumlarına uygun kadro ihdası yapıldıktan sonra atamaları gerçekleştirilecektir.
3- Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde mazereti olanlar dışında ataması yapılan personel atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile başka bir kadroya atanma ve iller arası nakil başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak, Bakanlık Merkez birimlerinde çalışan personelden atanmaya hak kazananların birim amirinin talebi halinde 1 (bir) yıl beklemeden eski görev yerlerine dönebilecektir.
4- Sınav sonuçları bir sonraki sınava kadar geçerli olacak bu süre içerisinde sınavı kazanan ve ataması yapılanlardan süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanmaktan feragat edenlerin yerine, başarı sırası dikkate alınmak ve müteakip sınavdan önce olmak kaydıyla en az 70 puan alan adaylar arasından atama yapılacaktır.
BAKANLIĞIMIZ PERSONELİNE DUYURULUR
 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN Atandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans Ofisi...

Mersin Silifke Öğretmenevi Aşçı Alım İlanı

İş İlan No (00004690863) Türkiye İş Kurumu SİLİFKE HİZMET MERKEZİ SİLİFKE ÖĞRETMENEVİ...

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanı

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...

Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacak

İş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ KEMERHİSAR...

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Programcı Alım İlanı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Öğrenci...

Sakarya Karasu Belediyesi Avukat Alım İlanı

T.C. SAKARYA İLİ KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AVUKATLIK GİRİŞ...

Okuyucu Yorumları

  1. veysi dinçer
    19 Nisan 2011 - 19:47

    sayın bakanım VHKİ ile ilgili son haberler ve eğitim nerde yapılacağı son durum aydınlatırsanız çok memnun oluruz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
KHK 681 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...
KHK 680 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...
KHK 679 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.