Sağlık Bakanlığı Bilişim Personeli Alım İlanı

Ana Sayfa » Genel » Sağlık Bakanlığı Bilişim Personeli Alım İlanı
11 Mart 2011 - 7:28

Sağlık Bakanlığı yazılım uzmanı ve veritabanı uzmanı alacak.

SAĞLIKTA DÖNÜSÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ (SDSGRP)
KAPSAMINDA “YAZILIM UZMANI”
İSTİHDAM EDİLECEKTİR
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüsüm Projesi’nin devamı niteliğinde
olan Sağlıkta Dönüsüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin (SDSGRP) uygulanması içinDünya Bankasından 7717 TU No’lu bir ikraz sağlamıstır. Đkrazın bir bölümü T.C. SağlıkBakanlığı, Strateji Gelistirme Baskanlığı tarafından “Yazılım Uzmanı” istihdamı içinkullanılacaktır.
Referans No:TU-HTSSRP-TOR A.4.2.1 Contract No: SDSGRP/SGB/2011/CS/A.4.2.1/IC/01
Alınacak Danısman Sayısı: 1 Kisi
İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi: 04.03.2011
AMAÇ:
Stratejik Finans Yönetim Sistemi (SFYS) kullanımını desteklemek için bazı web servislerinin,formlarının ve uygulamalarının gelistirilmesi gereklidir. Bundan dolayı, asağıdaki hedeflerigerçeklestirmeyi amaçlayan SFYS gelistirilmesine destek (özellikle analiz, tasarım ve gelistirme safhalarında) olacak bir yazılım uzmanına ihtiyaç vardır.
i) Stratejik Yönetim Kapasitesinin güçlendirilmesi,
ii) Performans esaslı bütçe uygulamalarınının kullanılması,
iii) Sağlıkta Stratejik Finansman Yöntemlerinin uygulanması,
iv) Hizmetlerin daha etkin, hızlı, kolay erisilebilir ve verimli sunulması,
v) Bilgi ve iletisim teknolojilerinin, daha fazla katma değer yaratmak üzere yaygın ve etkin kullanımının sağlanması,
vi) İs süreçlerinin gözden geçirilerek kamu yönetiminde ve isleyisinde
modernizasyonun sağlanması.
ĐSĐN KAPSAMI:
Bu danısmanlık hizmeti içerisinde, ilgili danısmandan talep edilen isler, asağıda ifade edilmistir.
– SDSGRP kapsamında, Baskanlığımız bünyesinde talep edilen ve halen devam ettirilen web tabanlı uygulamaların ve web servis projelerin yürütülmesi, desteğinin sağlanması,
– Gelistirilecek uygulamaların analiz tasarım dokümanlarını hazırlamak,
– Gelistirilecek uygulama süreçlerinin periyodik raporlarını hazırlamak,
– Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların etkinliğinin artırılması,
– Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi, veri tabanının gerekli iyilestirilmesinin sağlanması,
– Gelisen yazılım teknolojilerinin arastırılarak Đdareye kazandırılması
GÖREV YERİ VE SÜRESİ:
Çalısma yeri asağıda adresi verilmis olan Sağlık Bakanlığı Strateji Gelistirme Baskanlığı’nda olacaktır. Danısman Danısmanlık hizmetleri sözlesmesi imzalayarak performansına ve ihtiyaca bağlı olarak her yıl Ocak ayında yenilenecektir. Danısman tam zamanlı çalısacaktır.
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:102 Balgat, Ankara
DANISMAN NİTELİKLERİ:
Danısmanın sahip olması gereken asgari nitelikler asağıda verilmistir;
1. Uygulama Yazılımları gelistirme alanında 2 yıllık deneyim.
2. Microsoft. NET ve J2EE uygulama gelistirme konusunda 2 yıl deneyim.
3. Web Tabanlı Uygulama ve Web Service gelistirme konusunda 2 yıl deneyim.
4. Oracle ve SQL Server veritabanı alanlarında 2 yıllık deneyim.
5. PL/SQL ve T-SQL konusunda en az 2 yıllık deneyim.
6. Lisans mezunu olmak.
7. Tercihen Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
8. MS Office veya diğer proje yönetim araçları gibi programlar konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak.
9. İyi iletisim becerilerine sahip olmak.
10. Ekip çalısmasına yatkın olmak.
BASVURULAR:
Sağlık Bakanlığı Strateji Gelistirme Baskanlığı uygun danısman adayları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel Danısmanların aranılan nitelikleri ne oranda tasıdıklarını, yukarıda, “aranılan nitelikler” baslığı altındaki sıralamaya uygun olarak Türkçe
hazırlayacakları özgeçmislerini, telefon numarası ve adresinin,
Referans Kodunu:
TU-HTSSRP-TOR A.4.2.1 Contract No: SDSGRP/SGB/2011/CS/A.4.2.1/IC/01 içeren bir basvuru mektubunu bir zarf içerisinde en geç 21.03.2011 tarihi mesai bitimine kadar asağıdaki adrese elden, posta veya kargo yolu ile ulastırmaları gerekmektedir.
Danısman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danısmanların Seçilmesi ve Đstihdamı baslıklı Kılavuz Ülkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.
İlgilenen danısman adayları, yerel saatle 09.00 – 18.00 saatleri arasında asağıda belirtilen adresten bilgi alabilirler.
Sağlık Bakanlığı Strateji Gelistirme Baskanlığı
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi
No:102 Oda No: B1-16
Balgat / ANKARA
Tel : 0 312 573 71 80 – 71 86

SAĞLIKTA DÖNÜSÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ (SDSGRP)
KAPSAMINDA “VERİ TABANI UZMANI”
İSTİHDAM EDİLECEKTİR
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüsüm Projesi’nin devamı niteliğindeolan Sağlıkta Dönüsüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin (SDSGRP) uygulanması içinDünya Bankasından 7717 TU No’lu bir ikraz sağlamıstır. İkrazın bir bölümü T.C. SağlıkBakanlığı, Strateji Gelistirme Baskanlığı tarafından “Veri Tabanı Uzmanı” istihdamı içinkullanılacaktır.
Referans No: TU-HTSSRP-TOR A.4.2.1 Contract No: SDSGRP/SGB/2010/CS/A.4.2.1/IC/02

Alınacak Danısman Sayısı: 1 Kisi
Đlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi: 04.03.2011
AMAÇ:
Strateji Finans Yönetim Sistemi gelistirilirken bazı Oracle ürünleri kullanılacaktır. Özellikle veritabanı raporlarının gelistirilmesi, sistemlerin yedeklemesinin alınması, yönetimi ve bakımıhususlarında sürekli bir çalısma olacaktır. Bundan dolayı, asağıdaki hedefleri gerçeklestirmeyi
amaçlayan SFYS gelistirilmesine destek (özellikle analiz, tasarım ve gelistirme safhalarında) olacakbir veri tabanı uzmanına ihtiyaç vardır.
i) Stratejik Yönetim Kapasitesinin güçlendirilmesi
ii) Performans esaslı bütçe uygulamalarınının kullanılması
iii) Sağlıkta Stratejik Finansman Yöntemlerinin uygulanması
iv) Hizmetlerin daha etkin, hızlı, kolay erisilebilir ve verimli sunulması,
v) Bilgi ve iletisim teknolojilerinin, daha fazla katma değer yaratmak üzere yaygınve etkin kullanımının sağlanması,
İs süreçlerinin gözden geçirilerek kamu yönetiminde ve isleyisinde modernizasyonunsağlanması.
İSİN KAPSAMI:
Danısman asağıdaki görevleri yerine getirecektir;
– Gelistirilecek olan projelerin tasarımına temel olacak gereksinimlerin ve veri tabanımimarisinin belirlenmesi,
– Mevcut uygulamaların incelenmesi ve bunların iyilestirilmesine yönelik olarak gereklieylemlerin yapılması;
– Farklı veritabanlarının entegrasyonu ihtiyacı olustuğunda, bu entegrasyonunyapılmasına yönelik olarak kuralların ve methodların belirlenmesi;
– Oracle Business Intelligence ürünü ile Karar Destek Sistemi icin raporların
gelistirilmesi;
– Kullanılan ve kullanılacak olan Oracle tabanlı uygulamaların yönetiminden,bakımından, yedeklemesinden ve performans yönetiminden sorumlu olmak.
– Yazılım projelerinin gelistirilmesinde yer almak.
GÖREV YERİ VE SÜRESİ:
Çalısma yeri asağıda adresi verilmis olan Sağlık Bakanlığı Strateji Gelistirme Baskanlığı’ndaolacaktır. Danısman Tam Zamanlı çalısacaktır. Sözlesme, danısmanın göstereceğiperformansa gore uzatılabilecektir.
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 102, Balgat, Ankara
DANISMAN NİTELİKLERİ :
Danısmanın sahip olması gereken asgari nitelikler asağıda verilmistir;
1. Veri Tabanı Sistemleri yönetimi konusunda en az 3 yıllık deneyim,
2. (Oracle, SQL Server,) Veri ambarı tasarımı ve ETL süreçleri konusunda en az 2 yıllık
deneyim,.
3. Tercihen is zekası tasarım araçları konusunda en az 1 yıllık deneyim,
4. PL/SQL ve T-SQL konusunda deneyimli
5. Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun.
6. Erkek adaylar icin askerlik görevinin yapılmıs olması.
7. Đsletim sistemleri konusunda bilgi sahibi.
8. Đyi iletisim kurma becerisine sahip.
9. Ekip çalısmasına uyumlu.
BASVURULAR:
Sağlık Bakanlığı Strateji Gelistirme Baskanlığı uygun danısman adayları, yukarıdabelirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danısman adayları aranılan nitelikleri ne orandatasıdıklarını, yukarıda, “aranılan nitelikler” baslığı altındaki sıralamaya uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmislerini, telefon numarası ve adresinin,
Referans Kodunu:
TU-HTSSRP-TOR A.4.2.1 Contract No: SDSGRP/SGB/2010/CS/A.4.2.1/IC/02
içeren bir basvuru mektubunu bir zarf içerisinde en geç 21.03.2011 tarihi mesai bitiminekadar asağıdaki adrese elden, posta veya kargo yolu ile ulastırmaları gerekmektedir.
Danısman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı DünyaBankası Borçluları tarafından Danısmanların Seçilmesi ve Đstihdamı baslıklı Kılavuz ÜlkelerKitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.
Đlgilenen danısman adayları, yerel saatle 09.00 – 18.00 saatleri arasında asağıda belirtilenadresten bilgi alabilirler.
Sağlık Bakanlığı Strateji Gelistirme Baskanlığı
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi
No:102 Oda No: B1-16
Balgat / ANKARA
Tel : 0 312 573 71 80 – 71 86

  • sa
  • sağlık bakanlığı memur alımı
  • sağlık bakanlığı personel alımı 2011 mayıs
  • bilişim personeli
  • 2011 mayıs ayı sağlık bakanlığı personel alımı
  • sağlık bakanlığı mayıs 2011 personel alımı
  • sağlık bakanlığı personel alımı 2011 mayıs ayı
  • sağlık bakanlığı personel alımı mayıs 2011
  • sağlık personeli alımı 2011 mayıs
  • mayıs 2011 sağlık bakanlığı personel alımı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
OGM 95 Orman Muhafaza Memuru AlacakORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI 2017 YILI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI İLANI Orman...
Karayolları 1280 Personel Alacak Karayolları Genel Müdürlüğü bu yıl 1.280 personel alımı yapacak. Ulaştırma,...
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 76 Memur Alım DuyurusuT.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI Gümrük ve Ticaret...
Adalet Bakanlığı Sözlü Sınavla Kadrolu 810 İcra Kâtibi Alım İlanıİ L A N Adalet Bakanlığından Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen...
Adli Tıp Kurumu 55 adet Memur AlacakİLÂN Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan 1) Adli Tıp Kurumu...
Maliye Bakanlığı 100 adet Hazine Avukatı AlacakT.C. MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN...
EGM 78 Kadrolu Personel Alım İlanıEmniyet Genel Müdürlüğü (EGM) farklı illerde görev yapmak üzere kadrolu (657 4-a)...
Adalet Bakanlığı 200 Kadrolu Şoför AlacakAdalet Bakanlığı 200 adet kadrolu şoför alımı yapacak. KPSS’den 70 ve üzerinde...
Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS 60 Puanla 50 Memur AlacakSahil Güvenlik Komutanlığı mülakatla KPSS 60 (altmış) puan barajıyla 50 kişilik...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba