Sağlık Bakanlığı Bilişim Personeli Alım İlanı

Ana Sayfa » Genel » Sağlık Bakanlığı Bilişim Personeli Alım İlanı
11 Mart 2011 - 7:28

Sağlık Bakanlığı yazılım uzmanı ve veritabanı uzmanı alacak.

SAĞLIKTA DÖNÜSÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ (SDSGRP)
KAPSAMINDA “YAZILIM UZMANI”
İSTİHDAM EDİLECEKTİR
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüsüm Projesi’nin devamı niteliğinde
olan Sağlıkta Dönüsüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin (SDSGRP) uygulanması içinDünya Bankasından 7717 TU No’lu bir ikraz sağlamıstır. Đkrazın bir bölümü T.C. SağlıkBakanlığı, Strateji Gelistirme Baskanlığı tarafından “Yazılım Uzmanı” istihdamı içinkullanılacaktır.
Referans No:TU-HTSSRP-TOR A.4.2.1 Contract No: SDSGRP/SGB/2011/CS/A.4.2.1/IC/01
Alınacak Danısman Sayısı: 1 Kisi
İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi: 04.03.2011
AMAÇ:
Stratejik Finans Yönetim Sistemi (SFYS) kullanımını desteklemek için bazı web servislerinin,formlarının ve uygulamalarının gelistirilmesi gereklidir. Bundan dolayı, asağıdaki hedeflerigerçeklestirmeyi amaçlayan SFYS gelistirilmesine destek (özellikle analiz, tasarım ve gelistirme safhalarında) olacak bir yazılım uzmanına ihtiyaç vardır.
i) Stratejik Yönetim Kapasitesinin güçlendirilmesi,
ii) Performans esaslı bütçe uygulamalarınının kullanılması,
iii) Sağlıkta Stratejik Finansman Yöntemlerinin uygulanması,
iv) Hizmetlerin daha etkin, hızlı, kolay erisilebilir ve verimli sunulması,
v) Bilgi ve iletisim teknolojilerinin, daha fazla katma değer yaratmak üzere yaygın ve etkin kullanımının sağlanması,
vi) İs süreçlerinin gözden geçirilerek kamu yönetiminde ve isleyisinde
modernizasyonun sağlanması.
ĐSĐN KAPSAMI:
Bu danısmanlık hizmeti içerisinde, ilgili danısmandan talep edilen isler, asağıda ifade edilmistir.
– SDSGRP kapsamında, Baskanlığımız bünyesinde talep edilen ve halen devam ettirilen web tabanlı uygulamaların ve web servis projelerin yürütülmesi, desteğinin sağlanması,
– Gelistirilecek uygulamaların analiz tasarım dokümanlarını hazırlamak,
– Gelistirilecek uygulama süreçlerinin periyodik raporlarını hazırlamak,
– Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların etkinliğinin artırılması,
– Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi, veri tabanının gerekli iyilestirilmesinin sağlanması,
– Gelisen yazılım teknolojilerinin arastırılarak Đdareye kazandırılması
GÖREV YERİ VE SÜRESİ:
Çalısma yeri asağıda adresi verilmis olan Sağlık Bakanlığı Strateji Gelistirme Baskanlığı’nda olacaktır. Danısman Danısmanlık hizmetleri sözlesmesi imzalayarak performansına ve ihtiyaca bağlı olarak her yıl Ocak ayında yenilenecektir. Danısman tam zamanlı çalısacaktır.
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:102 Balgat, Ankara
DANISMAN NİTELİKLERİ:
Danısmanın sahip olması gereken asgari nitelikler asağıda verilmistir;
1. Uygulama Yazılımları gelistirme alanında 2 yıllık deneyim.
2. Microsoft. NET ve J2EE uygulama gelistirme konusunda 2 yıl deneyim.
3. Web Tabanlı Uygulama ve Web Service gelistirme konusunda 2 yıl deneyim.
4. Oracle ve SQL Server veritabanı alanlarında 2 yıllık deneyim.
5. PL/SQL ve T-SQL konusunda en az 2 yıllık deneyim.
6. Lisans mezunu olmak.
7. Tercihen Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
8. MS Office veya diğer proje yönetim araçları gibi programlar konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak.
9. İyi iletisim becerilerine sahip olmak.
10. Ekip çalısmasına yatkın olmak.
BASVURULAR:
Sağlık Bakanlığı Strateji Gelistirme Baskanlığı uygun danısman adayları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel Danısmanların aranılan nitelikleri ne oranda tasıdıklarını, yukarıda, “aranılan nitelikler” baslığı altındaki sıralamaya uygun olarak Türkçe
hazırlayacakları özgeçmislerini, telefon numarası ve adresinin,
Referans Kodunu:
TU-HTSSRP-TOR A.4.2.1 Contract No: SDSGRP/SGB/2011/CS/A.4.2.1/IC/01 içeren bir basvuru mektubunu bir zarf içerisinde en geç 21.03.2011 tarihi mesai bitimine kadar asağıdaki adrese elden, posta veya kargo yolu ile ulastırmaları gerekmektedir.
Danısman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danısmanların Seçilmesi ve Đstihdamı baslıklı Kılavuz Ülkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.
İlgilenen danısman adayları, yerel saatle 09.00 – 18.00 saatleri arasında asağıda belirtilen adresten bilgi alabilirler.
Sağlık Bakanlığı Strateji Gelistirme Baskanlığı
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi
No:102 Oda No: B1-16
Balgat / ANKARA
Tel : 0 312 573 71 80 – 71 86

SAĞLIKTA DÖNÜSÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ (SDSGRP)
KAPSAMINDA “VERİ TABANI UZMANI”
İSTİHDAM EDİLECEKTİR
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüsüm Projesi’nin devamı niteliğindeolan Sağlıkta Dönüsüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin (SDSGRP) uygulanması içinDünya Bankasından 7717 TU No’lu bir ikraz sağlamıstır. İkrazın bir bölümü T.C. SağlıkBakanlığı, Strateji Gelistirme Baskanlığı tarafından “Veri Tabanı Uzmanı” istihdamı içinkullanılacaktır.
Referans No: TU-HTSSRP-TOR A.4.2.1 Contract No: SDSGRP/SGB/2010/CS/A.4.2.1/IC/02

Alınacak Danısman Sayısı: 1 Kisi
Đlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi: 04.03.2011
AMAÇ:
Strateji Finans Yönetim Sistemi gelistirilirken bazı Oracle ürünleri kullanılacaktır. Özellikle veritabanı raporlarının gelistirilmesi, sistemlerin yedeklemesinin alınması, yönetimi ve bakımıhususlarında sürekli bir çalısma olacaktır. Bundan dolayı, asağıdaki hedefleri gerçeklestirmeyi
amaçlayan SFYS gelistirilmesine destek (özellikle analiz, tasarım ve gelistirme safhalarında) olacakbir veri tabanı uzmanına ihtiyaç vardır.
i) Stratejik Yönetim Kapasitesinin güçlendirilmesi
ii) Performans esaslı bütçe uygulamalarınının kullanılması
iii) Sağlıkta Stratejik Finansman Yöntemlerinin uygulanması
iv) Hizmetlerin daha etkin, hızlı, kolay erisilebilir ve verimli sunulması,
v) Bilgi ve iletisim teknolojilerinin, daha fazla katma değer yaratmak üzere yaygınve etkin kullanımının sağlanması,
İs süreçlerinin gözden geçirilerek kamu yönetiminde ve isleyisinde modernizasyonunsağlanması.
İSİN KAPSAMI:
Danısman asağıdaki görevleri yerine getirecektir;
– Gelistirilecek olan projelerin tasarımına temel olacak gereksinimlerin ve veri tabanımimarisinin belirlenmesi,
– Mevcut uygulamaların incelenmesi ve bunların iyilestirilmesine yönelik olarak gereklieylemlerin yapılması;
– Farklı veritabanlarının entegrasyonu ihtiyacı olustuğunda, bu entegrasyonunyapılmasına yönelik olarak kuralların ve methodların belirlenmesi;
– Oracle Business Intelligence ürünü ile Karar Destek Sistemi icin raporların
gelistirilmesi;
– Kullanılan ve kullanılacak olan Oracle tabanlı uygulamaların yönetiminden,bakımından, yedeklemesinden ve performans yönetiminden sorumlu olmak.
– Yazılım projelerinin gelistirilmesinde yer almak.
GÖREV YERİ VE SÜRESİ:
Çalısma yeri asağıda adresi verilmis olan Sağlık Bakanlığı Strateji Gelistirme Baskanlığı’ndaolacaktır. Danısman Tam Zamanlı çalısacaktır. Sözlesme, danısmanın göstereceğiperformansa gore uzatılabilecektir.
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 102, Balgat, Ankara
DANISMAN NİTELİKLERİ :
Danısmanın sahip olması gereken asgari nitelikler asağıda verilmistir;
1. Veri Tabanı Sistemleri yönetimi konusunda en az 3 yıllık deneyim,
2. (Oracle, SQL Server,) Veri ambarı tasarımı ve ETL süreçleri konusunda en az 2 yıllık
deneyim,.
3. Tercihen is zekası tasarım araçları konusunda en az 1 yıllık deneyim,
4. PL/SQL ve T-SQL konusunda deneyimli
5. Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun.
6. Erkek adaylar icin askerlik görevinin yapılmıs olması.
7. Đsletim sistemleri konusunda bilgi sahibi.
8. Đyi iletisim kurma becerisine sahip.
9. Ekip çalısmasına uyumlu.
BASVURULAR:
Sağlık Bakanlığı Strateji Gelistirme Baskanlığı uygun danısman adayları, yukarıdabelirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danısman adayları aranılan nitelikleri ne orandatasıdıklarını, yukarıda, “aranılan nitelikler” baslığı altındaki sıralamaya uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmislerini, telefon numarası ve adresinin,
Referans Kodunu:
TU-HTSSRP-TOR A.4.2.1 Contract No: SDSGRP/SGB/2010/CS/A.4.2.1/IC/02
içeren bir basvuru mektubunu bir zarf içerisinde en geç 21.03.2011 tarihi mesai bitiminekadar asağıdaki adrese elden, posta veya kargo yolu ile ulastırmaları gerekmektedir.
Danısman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı DünyaBankası Borçluları tarafından Danısmanların Seçilmesi ve Đstihdamı baslıklı Kılavuz ÜlkelerKitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.
Đlgilenen danısman adayları, yerel saatle 09.00 – 18.00 saatleri arasında asağıda belirtilenadresten bilgi alabilirler.
Sağlık Bakanlığı Strateji Gelistirme Baskanlığı
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi
No:102 Oda No: B1-16
Balgat / ANKARA
Tel : 0 312 573 71 80 – 71 86

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TSE Sözlü Sınavla 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında...

Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ...

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları...

Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe...

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TSE Sözlü Sınavla 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi AlacakTÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında...
Sakarya Karasu Belediyesi Avukat Alım İlanıT.C. SAKARYA İLİ KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AVUKATLIK...
Kastamonu Abana Belediyesi Kadrolu Memur Alım İlanıKastamonu Abana Belediyesi kadrolu memur alımı yapacak. Belediyenin boş 1 adet inşaat...
Fatih Belediyesi 30 Memur Alım İlanıFatih Belediyesi, KPSS 70 puan şartı ve sözlü sınavla lisans mezunu 30 zabıta memuru...
Bursa Orhaneli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanıORHANELİ BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI Orhaneli Belediye...
Doğanhisar Belediyesi Sözlü Sınavla 3 Memur AlacakDoğanhisar Belediyesi 657 kadrolu statüde 1 Mühendis ve 2 Tekniker alımı yapacak....
Ümraniye Belediyesi 110 Memur AlacakÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIM İLANI Ümraniye Belediye Başkanlığı...
Enez Belediyesi 9 Memur AlacakEnez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye...
Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanıZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu...
Alay Belediyesi 1 Tekniker alacakALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa