Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı
05 Mart 2011 - 15:28

T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Giriş Sınavı İlanı

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına ‘5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’ ile ‘Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’ ile bu yönetmelikte değişiklik yapılması hakkındaki 22 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümleri uyarınca; TR83 Düzey 2 Bölgesi’nin (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik çalışabilen, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, esnek çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, her ilde görev yapmayı kabul eden ve seyahat engeli olmayan 1 adet İç Denetçi, 1 adet Hukuk Bölümü Mezunu Uzman Personel ile 4 adet Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Samsun ili olup, Ajans faaliyet alanlarını Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajansın uygun göreceği herhangi bir ilde yatırım destek ofislerinde veya genel sekreterlikte çalışacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ : 24 Mart 2011

SINAV TARİHİ : 30 – 31 Mart 2011

SINAV YERİ : Kale Mahallesi Şükrü efendi Sokak

No:2 Kat:3 İlkadım/SAMSUN

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) İç denetçi kadrosuna başvuracak olan erkek adaylar için askerlik görevini yapmış yada muaf olmak, diğer kadrolara başvuracak olan erkek adaylar için ise askerlik görevini yapmış, en az 6 ay erteletmiş veya muaf olmak,

e) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak.

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar

a) Üniversitelerin Hukuk bölümlerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan (denklik tablosu aşağıda verilmiştir) ve geçerlilik süresi (iki yıl) dolmamış bir belgeye sahip olmak,

KPDS Denklik Tablosu

KPDS

TOEFL IBT

TOEFL CBT

TOEFL PBT

TOEIC (1390 Tavan Puan)

TOEIC (990 Tavan Puan)

IELTS

70

65

155

470

775

596

6

c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 27–28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Hukuk Bölümü için KPSS 11 veya KPSS 21 puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,

d) Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,

2.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

a) Üniversitelerin Hukuk bölümlerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan (denklik tablosu yukarıda verilmiştir) ve geçerlilik süresi (iki yıl) dolmamış bir belgeye sahip olmak,

c) Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,

d) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

Ø Planlama, Programlama,

Ø Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

Ø Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

Ø İzleme ve Değerlendirme,

Ø Tanıtım, Danışmanlık,

Ø Şehircilik ve Çevre,

Ø Araştırma-Geliştirme,

Ø Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

Ø Finansman,

Ø İnsan Kaynakları Yönetimi,

Ø Uluslararası Ticaret.

2.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri

Alınması planlanan uzman personelde sınava giriş ön şartlarına ek olarak aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir;

 

ALAN

TERCİH NEDENLERİ

(Sözlü Sınav sırasında kullanılacaktır)

Hukuk

Ø Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak (özellikle hukuk, uluslar arası ilişkiler ve kamu yönetimi vb. alanlarında).

Ø Kamu hukuku konusunda deneyim sahibi olmak, şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konusunda tecrübe sahibi olmak,

Ø Orta veya üzerinde seviyede ikinci bir Yabancı Dil bildiğini belgelemek.

Ø Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak.

Ø Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

Ø Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

Ø Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

Ø Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

Ø (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

2.4. Uzman Personel İçin Başvuruda İstenen Belgeler

a) İş Talep Formu, (Ek-1)

b) Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

c) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

d) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için; 27–28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir KPSS sonuç belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

e) KPDS sonuç belgesinin (yada KPDS denklik tablosunda belirtilen belgenin) aslı veya bilgisayar çıktısı ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

f) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

g) Nüfus Cüzdanı Sureti veya fotokopisi veya T. C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,

h) Özgeçmiş,

i) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, en az 6 ay erteletmiş veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya tasdikli sureti aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi

j) KPSS’ ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için; iş tecrübelerini gösterir belge (Kamu Kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),

k) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini gösteren destekleyici belgelerin (kurs ve sertifikalar, ikinci yabancı dil belgesi, vb.) asılları veya Noter tasdikli sureti yada aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.

3. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ÖN ŞARTLARI

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

c) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan (denklik tablosu yukarıda verilmiştir) ve geçerlilik süresi (iki yıl) dolmamış bir belgeye sahip olmak,

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış yada askerlikten muaf olmak,

e) “Uluslararası Kamu Denetçi Sertifikası” ,“ Uluslararası İç Denetçi Sertifikası” veya “Kamu İç Denetçi Sertifikası”na sahip olmak tercih nedenidir.

3.1. İç Denetçi İçin Başvuruda İstenen Belgeler

a) İş Talep Formu (Ek–1),

b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

c) KPDS sonuç belgesinin (yada KPDS denklik tablosunda belirtilen belgenin) aslı veya bilgisayar çıktısı ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

d) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya fotokopisi ve T. C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,

f) Özgeçmiş,

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış yada askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

h) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olduğuna ilişkin Hizmet Döküm Belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.

4. DESTEK PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

4.1. Yönetici Asistanı (1 kişi alınacaktır)

a) 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların tercihen Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Hukuk, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Halkla İlişkiler ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar için; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27–28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 veya KPSS 5 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak,

c) İş Tecrübesiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların tercihen Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Hukuk, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Halkla İlişkiler ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak ve herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

d) Her iki durumda da adayların ayrıca son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan ve yukarıdaki denklik tablosunda verilen bir belgeye sahip olmak ve (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek tercih sebebidir,

4.2 Personel ve İdari İşler Görevlisi (1 kişi alınacaktır)

a) 4 yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar için; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27–28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 veya KPSS 5 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak,

c) İş Tecrübesiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak ve herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

d) Her iki durumda da adayların ayrıca son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan ve yukarıdaki denklik tablosunda verilen bir belgeye sahip olmak ve (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek tercih sebebidir,

4.3 Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlileri (1 Kişi alınacaktır)

a) 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Maliye, İktisat, İşletme veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar için; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27–28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 veya KPSS 5 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak,

c) İş Tecrübesiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Maliye, İktisat, İşletme veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak ve herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

d) Ayrıca, Muhasebe, satınalma, tedarikçi bulma ve idari işler konusunda en az beş yıl deneyim sahibi olmak, finansal raporlama, bütçeleme, Kamu ihale Mevzuatı ve Kamu Muhasebe Sistemi (SAY 2000i), Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi (BYES) alanında tecrübe sahibi olması ve MS Office programlarını etkin kullanması tercih sebebi sayılacaktır.

e) Her iki durumda da adayların ayrıca son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan ve yukarıdaki denklik tablosunda verilen bir belgeye sahip olması ve (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek tercih sebepleridir.

4.4 Bilgi İşlem Görevlisi (1 Kişi alınacaktır)

a) 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar için; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27–28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 veya KPSS 5 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

c) KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Her hangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda bu alanda en az 5 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

d) Ayrıca, masaüstü yazılımları, web programlama, veritabanı tasarımı – yönetimi süreçlerine hâkim; Visual C, Windows 2000-2003 Server sunucuları, domain yapısı – network topolojileri, Linux, Web sunucusu kurulum ve yönetimi, MySQL, MSSQL, IIS, Ofis programlama (XML), ASP, ASP.NET, Adobe Photoshop vb. tasarım araçları konularında genel bilgi ve yeterli iş tecrübesine sahip olması tercih sebebi olacaktır.

e) Her iki durumda da adayların ayrıca son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan ve yukarıdaki denklik tablosunda verilen bir belgeye sahip olması tercih sebepleridir.

4.5 Destek Personeli İçin Başvuruda İstenecek Belgeler

a) İş Talep Formu, (Ek-1)

b) Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

c) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

d) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 27–28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 70 ve üzeri puan aldıklarını gösterir KPSS sonuç belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya fotokopisi veya T. C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,

f) Özgeçmiş,

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, en az 6 ay erteletmiş veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya tasdikli sureti veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

h) KPSS’ ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösterir belge (Kamu Kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),

i) Tercih nedeni olarak sunulacaksa, KPDS sonuç belgesinin (yada yukarıda yer alan KPDS denklik tablosunda belirtilen belgenin) aslı veya bilgisayar çıktısı ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

j) Tüm adaylar için tercih sebebi olacak destekleyici belgelerin (kurs ve sertifikalar, ikinci yabancı dil belgesi, vb.) aslı veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.

5. SINAV ŞEKLİ

Yarışma sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda; KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

Değerlendirmelerde, adayın 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam önceliği ve yukarıda her bir kadro için belirtilen tercih nedenlerine sahip olması dikkate alınarak işlem tesis edilecektir.

6. BAŞVURU

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 24 Mart 2011 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar “Kale Mahallesi Şükrü efendi Sokak No:2 Kat:3 İlkadım/SAMSUN” adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır faksla veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7. SINAVA GİRİŞ

Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 29 Mart 2011 tarihinden itibaren Ajansın web sitesinde (www.oka.org.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının dört katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir.

İş tecrübesi ile başvuran adayların KPSS Puanı eşdeğeri olan puanı aşağıda verilen tabloya göre hesaplanacaktır.

İş Tecrübesi

KPSS Puanı Eşdeğeri (En fazla 100 puandır.)

Uzman Personel

Destek Personeli

5 Yıl

80 puan

70 puan

5-10 Yıl

Her yıl için 2 puan.

Her yıl için 2 puan.

10+Yıl

Her yıl için 2 puan.

7.1. Uzman Personel Bakımından

KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 5449 Sayılı Kanunun ve ilgili personel yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda toplam 4 aday sözlü sınava çağırılabilecektir.

7.2. İç Denetçi Bakımından

Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 5449 Sayılı Kanunun ve ilgili personel yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda toplam 4 aday sözlü sınava çağırılabilecektir.

7.3. Destek Personeli Bakımından

KPSS puanları, Dil Yeterlilik Belgesi puanları ve iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 5449 Sayılı Kanunun ve ilgili personel yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda toplam 16 aday sözlü sınava çağırılabilecektir.

Yarışma sınavı daveti Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8. SINAV YERİ VE TARİHİ

Uzman Personel adayları ile İç denetçi adayları ve Destek Personeli adayları için yarışma sınavı 30 Mart 2011 – 31 Mart 2011 tarihleri arasında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kale Mahallesi Şükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 İlkadım/SAMSUN adresinde yapılacaktır.

Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında yukarıda belirtilen adreste, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

9. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş) üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Puanlar arasında eşitlik olması durumunda, ilgili pozisyon için belirtilen tercih sebeplerinden en fazlasına sahip olanlar öncelik kazanırlar.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, her bir branştaki boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Kazananlar Genel Sekreterlikçe, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan www.oka.org.tr adresinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Sınavda başarılı olanlarla sözleşme yapılmadan önce sınava başvuranların iş talep formlarında yer alan adli sicil beyanlarının doğruluğu, Ajans tarafından adlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit edilecektir. Bu nedenle, başvuru sahipleri ekte yer alan iş talep formundaki adli sicil beyanı alanını gerçeğe uygun şekilde doldurmakla yükümlüdürler.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

10. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

Sınavı kazanan adayların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili kişilere göreve başlama çağrı yazısı yazılacaktır. Adayların, göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (onbeş) gün içerisinde Ajans Genel Sekreterliğine müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali, sınav sonuçlarının Ajansın internet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 2 (iki) ayı aşamaz.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Ajans Genel Sekreterinin önerisi üzerine Ajans Yönetim Kurulu Kararı ile belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalanacaktır.

Deneme süresi içinde, personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenecektir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 (on) gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlayacak ve bunu Ajans Genel Sekreterine sunacaktır. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulacaktır.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun Kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN Atandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans Ofisi...

Mersin Silifke Öğretmenevi Aşçı Alım İlanı

İş İlan No (00004690863) Türkiye İş Kurumu SİLİFKE HİZMET MERKEZİ SİLİFKE ÖĞRETMENEVİ...

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanı

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...

Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacak

İş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ KEMERHİSAR...

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Programcı Alım İlanı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Öğrenci...

Sakarya Karasu Belediyesi Avukat Alım İlanı

T.C. SAKARYA İLİ KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AVUKATLIK GİRİŞ...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....
Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
2018 YKS Üniversite Tercih Sonuçları AçıklandıÖSYM 2018 YKS Üniversite Tercih Sonuçlarını Açıkladı. Toplam 128 bin 508 kontenjan...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.