Denizli Kale Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Ana Sayfa » İtfaiye Eri Alımları » Denizli Kale Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
11 Mart 2011 - 11:45

KALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İTFAİYE ERİ ALIM SINAVI İLANI

      

         Denizli İli, Kale Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdedi, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) komisyonca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

 
Sınıfı

 

Kadro Unvanı Derecesi

 

Adedi

 

Taban Puan

 

KPSS Puan Türü Eğitim Durumu

 

 

GİH

 

İtfaiye Eri

 

9.

 

1

 

75

 

KPSSP3

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak,
 

GİH

 

İtfaiye Eri

9. 1 60 KPSSP93 Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Tekstil Bölümü mezunu olmak,
GİH İtfaiye Eri 9. 1 60 KPSSP93 Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü mezunu olmak,
GİH İtfaiye Eri 11. 1 60 KPSSP93 Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Elektrik Bölümü mezunu olmak,
                   TOPLAM 4  

 

                                  Toplam: 4 Adet İtfaiye Eri

 

ARANAN ŞARTLAR

1-Genel Şartlar

 

            1-  Türk Vatandaşı olmak,

            2-  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

            3-  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

            4-  Erkek / Kadın olmak,

            5-  Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.        

            6-  Eğitim durumu itibariyle;

            a) Önlisans düzeyinde eğitim veren meslek yüksekokullarının Tekstil, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Elektrik Bölümü mezunu olmak, (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.)

            b) Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak, (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.)

7- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

            8- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m. den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak,

            9- Sınavın yapılacağı 25/03/2011 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, (25/03/1981 tarih veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olanlar başvurabilecektir.)

          10- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS)  girmiş ve yukarıda belirtilen puan türleri itibariyle Lisans düzeyinde sınava girmişler için 100 tam puan üzerinden en az  75 puan almış olmak,

          11- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS)  girmiş ve yukarıda belirtilen puan türleri itibariyle Ön Lisans düzeyinde 100 tam puan üzerinden en az  60 puan almış olmak,

          12-18 yaşını tamamlamış olmak

          13-Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir engeli bulunmamak,

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

 

Başvurular 21/03/2011 günü saat 08.30’da başlayıp saat 16.30’da sona erecektir. Adaylar başvurularını, Denizli İli, Kale Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi No:24 Kale/ Denizli adresine şahsen yapacak olup, posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirilmeye alınmayacak ve ilgililer hakkında Denizli İli, Kale Cumhuriyet Başsavcılığı Makamına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-      Başvuru Formu

2-      T.C. Vatandaşlık Nolu Nüfus cüzdan fotokopisi,  (Belgenin aslı başvuru esnasında adayın yanında bulunacaktır.)

3-      Öğrenim durumunu gösterir belgenin fotokopisi, (Belgenin aslı veya Noter tasdikli olarak başvuru esnasında adayın yanında bulunacaktır.)

4-      Son üç ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,

5-      KPSS sınav sonuç belgesi

6-      Cumhuriyet Savcılıklarından alınmış Adli Sicil Belgesi,

7-      Görevini yapmaya engel olmadığına dair resmi sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu,

8-      Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge

9-      Hastane veya sağlık ocaklarından alınmış boy ve kilo ölçümüne ilişkin belge

 

SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAYLARIN AÇIKLANMASI

  1. KPSS başarı puan sırasına göre sınava çağırılacak adayların listesi 24/03/2011 Perşembe  günü Kale Belediyesi ilan panosuna asılarak yayınlanacaktır.: Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 24/03/2011  tarihinde Kale Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden alınacaktır.
 
 

 

 

 

SINAV YERİ VE SAATİ

 

            Sözlü mülakat ve dayanıklılık testi sınavı, 25/03/2011 günü saat 10:00’da Denizli İli, Kale Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi No:24 Kale/ Denizli adresinde yapılacaktır.

 

SÖZLÜ MÜLAKAT KONULARI

           

           1)Belediye itfaiye yönetmeliğinin 16.maddesinin 5.bendi gereği sözlü sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirilmesi

            2)Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

            3)Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

            4)657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

            5)Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat,

            6)Genel kültür.

 

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

 

1- Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri,başlama gün ve saati adaylara sınav giriş belgesinde ve Belediyemiz ilan panosunda duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme,komisyon başkanı ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının aritmetik ortalaması alınarak yapılır.

2- Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, İtfaiye Yönetmeliği ve bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

3- Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü sınav komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınav sonucunda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir

4- Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki iş günü içinde,liste halinde belediyemiz ilan panolarında ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak bildirilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

5- Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağırılır.

6- Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı     

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan

edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini almama hakkına sahiptir.

İLANEN DUYRULUR

 

        

 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Çorum Oğuzlar Belediyesi 4 İtfaiyeci Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi 4 İtfaiyeci AlacakBu işgücü istemi, İŞKUR‘un ÇORUM ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ...
Pülümür Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Pülümür Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı T.C TUNCELİ İLİ PÜLÜMÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI İçişleri...
Ordu Fatsa Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanıOrdu Fatsa Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (23 kişi) BaşvuruTarihi: 15/11/2011...
Hatay Küçükdalyan Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Hatay Küçükdalyan Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanıHatay Küçükdalyan Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (2 kişi) BaşvuruTarihi: 16/11/2011 İLAN...
Iğdır Tuzluca Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Iğdır Tuzluca Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanıIğdır Tuzluca Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (4 kişi) Başvuru Tarihi: 16/11/2011 İLAN...
Bolu Seben Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Bolu Seben Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanıBolu Seben Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (5 kişi) Başvuru Tarihi: 17/11/2011...
Kırıkkale Sulakyurt Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanıKırıkkale Sulakyurt Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (1 kişi) Başvuru Tarihi:15/11/2011...
Bazı Belediyeler İtfaiye Eri Alımı YapacakBazı Belediyeler İtfaiye Eri Alımı Yapacak. Gümüşhane Belediyesi (6 kişi), Mersin...
Malatya Erenli Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanıMalatya Erenli Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (3 kişi) Başvuru Tarihi: 14/11/2011...
Muğla Beldibi Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı Muğla Beldibi Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (5 kişi) Başvuru Tarihi: 14/11/2011...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym