Borçları Yeniden Yapılandırmada Başvuru Son Tarihi 2011

Ana Sayfa » Genel » Borçları Yeniden Yapılandırmada Başvuru Son Tarihi 2011
01 Mart 2011 - 11:27

>

Borçları Yeniden Yapılandırmada Başvuru Son Tarihi 2011

2 Mayıs’a kadar yazılı başvuru yapmayanların borçları yeniden yapılandırılmayacak.

Maliye Bakanlığı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun uygulama esaslarını belirledi.
Yapılandırma için 2 Mayıs 2011 mesai saati bitimine kadar mutlaka yazılıbaşvuru gerekecek, ilk taksit de 31 Mayıs 2011 akşamına kadar yatırılacak.Maliye Bakanlığı, yeniden yapılandırmanın ikincil mevzuatı kapsamındaBakanlığa bağlı tahsil dairelerince takip edilen kamu alacakları ile il özelidareleri ve belediyelere ait alacakların ne şekilde yapılandırılacağı konusundabir Genel Tebliğ Taslağı hazırladı.Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek olan 142sayfalık Tebliğ Taslağında, hangi kamu alacağının ne şekilde yapılandırılacağı,vatandaşların da hangi prodesürlere uyacağı örneklerle anlatılıyor.
KAPSAMA KİMLER GİRİYOR?
Taslağa göre, Kanun kapsamına Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile belediyelerin su vekanalizasyon idareleri giriyor.Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin songünü Aralık/2010 olan ya da öncesine rastlayan dönemler için yapılandırmadanyararlanılırken, dönemin bitim tarihi Aralık/2010 ayına rastlamakla birliktebeyanname verme süresinin son günü Ocak/2011’e sarkanlar kapsam dışındabulunuyor.Bu çerçevede, 1-15 Aralık 2010 vergilendirme dönemine ait petrol vedoğalgaz ürünlerine ilişkin ÖTV’de yapılandırma yapılabilecek. Ancak 16-31 Aralıkvergilendirme döneminde bitim tarihi Aralık/2010 olmakla birlikte, beyannameverme süresi Ocak ayına uzadığından bu dönem, yeniden yapılandırmaya dahilolmayacak.Aynı şekilde 1-15 Aralık 2010 tarihleri arasında noterler tarafındantahsil edilen noter harçları kapsama girecek, 16-31 Aralık 2010 dönemi kapsamdışı kalacak.Vergilendirme dönemi aylık olarak belirlenen mükellefiyetlerde de Kasım/2010 ve önceki dönemler yapılandırmadan yararlanacak, Aralık/2010 dönemi yapılandırmaya tabi olamayacak.Ücretlilerde vergi indirimi ve asgari geçim indiriminde de, 31 Aralık2010 tarihi esas alınacak, borçların aylık ya da 3 aylık vergilendirmedönemlerine göre kapsama girip girmediği tespit edilecek.Motorlu Taşıtlar Vergisinde (MTV) de yıl içinde ilk defa kayıt ve tesciledilen taşıtların vergisinin 1 ay içinde ödenmesi gerektiği dikkate alınacak veödeme süresinin son günü 31 Aralık 2010 tarihine kadar olanlar kapsama girecek,bu tarihten sonra olanlar kapsam dışında bulunacak.Yapılandırılan MTV’de fenni muayene yaptırılabilecek ancak satış içintaksitlendirilen borcun tamamı ödenecek.
İDARİ PARA CEZALARI
İdari para cezalarında da Askerlik, Karayolları, Milletvekili Seçimi,Karayolları Trafik, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyarHeyetleri Seçimi, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması, KarayollarıTaşıma ve Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerine göre verilen idari para cezalarıyapılandırmaya tabi tutulacak.Para cezalarında 31 Aralık 2010 tarihinden önce verilen ve Kanununyayımlandığı tarih itibariyle kesinleştiği halde ödenmemiş veya ödeme süresigeçmemiş ya da dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş olanlar kapsamagirecek. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinden önce verilmekle birlikte Kanununyayımlandığı tarih itibariyle ilgilisine tebliğ edilmemiş idari para cezalarıyapılandırmaya konu edilemeyecek.-BELEDİYE ALACAKLARI-Belediyelerde örneğin Kasım/2010 dönemine ait ilan ve reklam vergisikapsama girecek, Aralık 2010 dönemine ait ilan ve reklam vergisi ise beyannameninOcak/2011’de verilmesi gerektiğinden kapsam dışı olacak. Aynı şekilde Kasım/2010dönemine ait haberleşme vergisi yeniden yapılandırılabilecek, Aralık/2010dönemine ait vergi ise yapılandırılmayacak.Belediyelerce 2010 yılına ilişkin olarak 31 Aralık 2010 tarihine kadartahakkuk ettirilen vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri,gecikme zamları, Kanun kapsamına olacağı için 2010 yılına ilişkin olarak 31Aralık öncesi tahakkuk etmiş emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, yıllık olaraktahakkuk eden ilan ve reklam vergisi de yapılandırma kapsamında bulunacak.Belediyelere ait iş makinelerinin kiralanması nedeniyle ödenmesi gerekenkira ücretinde de, vadesi 31 Aralık’a kadar olanlar yapılandırmaya tabi olacak,vadenin bu tarihten sonra bitmesi durumunda bu ücretler yapılandırılamayacak.Belediyelerin su alacaklarında da, su kullanım dönemi 15 Kasım 2010 ile15 Aralık 2010 olan faturalar, kapsama girecek, son ödeme tarihi Ocak/2011 olanfaturalar Kanundan faydalanamayacak
BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, su ve kanalizasyonidarelerine bağlı tahsil dairelerine bağlı olan ve kapsama giren alacaklarıyeniden yapılandırma çerçevesinde ödemek isteyen borçlular, 2 Mayıs 2011 tarihimesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarakbaşvuruda bulunacak.Başvuruda, Maliye Bakanlığınca düzenlenmiş olan ya da idarelerin buörneğe uygun hazırlayacakları dilekçeler kullanılacak.Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundanyararlanmak istemeleri halinde de, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmalarıgerekecek.Borçlular, toplam borçları için yapılandırmaya gidebilecekleri gibi,sadece talep ettikleri dönem ve türler açısından da Kanundan yararlanabilecek.Ancak Motorlu Taşıtlar Vergisi mükelleflerinin her bir taşıt itibariylehesaplanacak toplam borç tutarı için başvurmaları zorunlu olacak.Kanun hükmünden faydalanacakların tahsilat işlemlerinden dolayı açtıklarıdavalardan da vazgeçmeleri gerekecek.
ALACAK TUTARININ TESPİTİ
Kapsama giren vergi asıllarına vade tarihinden Kanunun yayımlandığıtarihe kadar geçen süre için gecikme zammı yerine aylık değişim oranları esasalınarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacak. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarakyapılandırılan alacak bulunacak.Bu durumda 26 Ocak 2010 vadeli bir verginin ödenmemiş olması halinde,yapılandırma sonrası vergi aslına yüzde 23,1043’lük gecikme zammı yerine, yüzde10,8723’lük TEFE/ÜFE tutarı eklenecek. Uygulamayla 26 Ocak 2008 vadeli 2 bin 500liralık bir kamu alacağına 2 bin 50 liralık bir gecikme zammı yerine 619 liralık TEFE/ÜFE tutarı eklenecek.Yine vade tarihi 8 Haziran 2008’de ödenmeyen ve gecikme faizi ve gecikmezammı ile günümüzde 54 bin 58,88 liraya yükselen 20 bin liralık gelir vergisiborcu, yapılandırma sonrası gecikme faizi yerine 2 bin 3 lira, gecikme zammıyerine de 2 bin 665,84 lira TEFE/ÜFE tutarı eklenerek, 24 bin 668,84 lirayaçıkacak.Yapılandırılan idari para cezalarında ise 2918 sayılı Karayolları TrafikKanununa göre verilenlerin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar, 4925 sayılıKarayolları Taşıma Kanununa göre verilenlerde ise Kanun değişikliğine gidilen 8Nisan 2008’e kadar verilmiş olanların her ay ve kesri için aylık yüzde 5 faizhesaplanması ve faizin de cezanın 2 katını geçmemesi şartı aranacak.Yapılandırma Kanun kapsamında trafik ve karayolu taşıma idari paracezalarının yapılandırılmasında aylık yüzde 4 oranında hesaplanacak faiz yerineKanunun yayımlandığı tarihe kadarki TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esasalınacak. Ancak hesaplanan TEFE/ÜFE tutarı da, idari para cezasının 2 katınıaşamayacak.
ÖDEME SÜRESİ
Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içindetamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesimümkün olacak. İlk taksidin ödeme süresi de, 31 Mayıs 2011 mesai saati bitimindesona erecek.Borçlular isterlerse 6, 9 ve 12 eşit taksit seçeneklerini deseçebilecek.Taksitle yapılacak ödemelerde 6 eşit taksite 1,05, 9 eşit takside 1,07,12 eşit takside 1,10, 18 eşit taksite de 1,15 katsayıları uygulanacak. Belirlenentutarlar, katsayılar ile çarpılacak ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmeksuretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarları hesaplanacak.Borçlular, tercih ettikleri taksit süresinden daha uzun bir sürede ödemeyapamayacak.Kredi kartıyla yapılan ödemeler de taksitli ödeme sayılacağından, buşekildeki ödemelerde de katsayı uygulanacak.
HACİZ OLAYI
Kanunun yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihi itibariyle haklarında İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre iflasının açılmasına karar verilen gerçek ve tüzelkişiler de, iflas işlemlerini yürüten iflas dairesinin ilgili vergi dairesineyazılı olarak müracaat ederek, Kanun hükümlerinden yararlanabilecek. Ancak iflashalinde bulunan mükelleflerden aranılan kamu alacaklarına ilişkin olarak Kanundanyararlanmak için başvuru olmaması durumunda, alacaklar Kanunun kapsadığı dönemeait olsa dahi yapılandırma olmayacak.Kanun kapsamındaki borçlarını ödemek üzere başvuran ve borçlarınakarşılık ödemede bulunan mükelleflerin mal varlığına tatbik edilen hacizler de,bu malların bölünebilir nitelikte olması ve haczin devam edeceği malların ammealacağını karşılayacak değerde olması halinde, ödemeler nispetindekaldırılacak.Taslağa göre, vergi mahkemesi nezdinde dava açılmış ya da dava açmasüresi geçmemiş vergiler de kapsama girecek. Bu safhada vergiler henüz tahakkuketmemiş olduğundan, yapılandırmadan yararlanmak üzere başvuruda bulunulmasıdurumunda, dava konusu yapılmış olan vergiler, ilk tarhiyat tutarına göreihbarnamenin tebliği edildiği tarih esas alınarak, dava açma süresinin son günüitibariyle tahakkuk ettirilecek. Bu tarihten itibaren 1 ay sonrası ise vadetarihi olacak.
EMLAK VERGİSİ
Emlak vergisinde de yapılandırma isteyen mükellefler de, başvurudilekçesiyle birlikte kapsama giren dönemlere ilişkin vergi bildirimlerini 2 Mayıs 2011 mesai saati bitimine kadar ilgili belediyelere verecek.2010 ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak emlak vergisibildiriminde bulunmayan ya da bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkukeden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmazkültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara TEFE/ÜFE tutarının eklenmesi gerekecek.
MATRAH ARTIRIMI VE STOK BEYANI
Matrah artırımına ilişkin uygulama esaslarını da belirleyen TebliğTaslağı uyarınca, mükellefler, vergi matrahlarını 2006 yılı için en az yüzde 30,2007 yılı için yüzde 25, 2008 yılı için yüzde 20, 2009 yılı için de yüzde 15oranında artıracak.Stok beyanında da mükellefler, işletmelerinde mevcut olduğu haldekayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31 Mayıs 2011tarihine kadar belirlenen beyanname ve ekinde verecekleri envanter listesi ileKDV yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine bildirecek.Bu kıymetler, bildirim tarihindeki rayiç bedelle değerlenmek suretiyleenvanter listesinde gösterilecek.
Kaynak: Gazetevatan
 • vergi yapılandırma son tarih
 • yapılandırma son başvuru
 • vergi yapılandırması son gün
 • yapılandırmanın son günü
 • vergi yapılandırması son tarih
 • yapılandırmanın son tarihi
 • vergi borcu yapılandırma son tarih
 • verği yapılandırma son ödeme tarihi
 • yapılandırma son tarih
 • vergi yapılandırma SON GÜNÜ

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

 1. musa
  22 Mart 2011 - 13:00

  eski dönemlere ait telefon borcum var.bu borclarda yeniden yapılandırmaya gidildimi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
OGM 95 Orman Muhafaza Memuru AlacakORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI 2017 YILI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI İLANI Orman...
Karayolları 1280 Personel Alacak Karayolları Genel Müdürlüğü bu yıl 1.280 personel alımı yapacak. Ulaştırma,...
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 76 Memur Alım DuyurusuT.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI Gümrük ve Ticaret...
Adalet Bakanlığı Sözlü Sınavla Kadrolu 810 İcra Kâtibi Alım İlanıİ L A N Adalet Bakanlığından Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen...
Adli Tıp Kurumu 55 adet Memur AlacakİLÂN Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan 1) Adli Tıp Kurumu...
Maliye Bakanlığı 100 adet Hazine Avukatı AlacakT.C. MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN...
EGM 78 Kadrolu Personel Alım İlanıEmniyet Genel Müdürlüğü (EGM) farklı illerde görev yapmak üzere kadrolu (657 4-a)...
Adalet Bakanlığı 200 Kadrolu Şoför AlacakAdalet Bakanlığı 200 adet kadrolu şoför alımı yapacak. KPSS’den 70 ve üzerinde...
Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS 60 Puanla 50 Memur AlacakSahil Güvenlik Komutanlığı mülakatla KPSS 60 (altmış) puan barajıyla 50 kişilik...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba