Avcılar Belediyesi Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

Ana Sayfa » Genel » Avcılar Belediyesi Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı
11 Mart 2011 - 7:05

Avcılar Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünde açık bulunan G.İ.H. sınıfından 3 adet 5 dereceli, 6 dereceli ve 8 dereceli Müfettiş Yardımcısı kadrosuna sınav ile Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavına, atama yapılacak kadro sayısının 20 katından fazlası çağrılamaz. Başvuruların bu sayıyı (60 kişi) aşması durumunda, KPSS sonuçlarına göre puanı en yüksek olandan düşük olana doğru yapılacak sıralama esas alınır. İstenilen aday sayısına ulaşıldığında son sıradaki adayla aynı puanda olan kişiler de sınava çağrılır.

SINAV ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak, Avcılar Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır. Yazılı sınav  29.03.2011 Salı günü saat 10.00’da yapılacak, başarılı olanlara 04.04.2011 tarihinde saat 10.00’da yapılacak sözlü sınava alınacaktır.

SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI

Adayların,

a)Devlet Memurları Kanununun 48.ci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,
b)Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak, (Askerlik hizmetini yapmış olan erkek adaylarda askerlikte geçen süre 30 yaş sınırına eklenir.)
c)Hukuk, Siyasal, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğrenim Kurulunca onaylanmış yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak, (Açıköğretim Fakülteleri hariç)
d)ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS(A Grubu) KPSSP35 puan türünden 75 ve daha üzeri puan almış olmak,
e)Belediye Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak gereklidir.
f)(b) bendinde belirtilen yaş sınırı memuriyet hizmeti olanlar ve lisans üstü öğrenim yapmış olanlar için (32)’dir.Askerliğini yapmış olanlar için yaş sınırına askerlik süresi kadar ilave yapılır.

SINAVA BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENECEK BELGELER

a)Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılabilme şartlarını taşıyan adayların Avcılar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce verilecek talep formunu gerçeğe uygun bir şekilde doldurup, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte 28.02.2011 tarihinden itibaren 14.03.2010 Pazartesi günü saat 16.00’ye kadar Avcılar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri yeterlidir.
b)TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanının aslı veya noterden onaylı örneği,
c)4,5×6 ebadında son üç ay içinde çekilmiş vesikalık 2 adet fotoğrafı,
d)Yüksek Öğrenim Kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin  aslı veya onaylı örneği,
e)Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan, sınavdan önce ayrıca aşağıdaki belgeler istenir:

a)Tam teşekküllü Devlet hastanelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporu,(Bu rapor atanma için gerekli olup sözlü sınav sonrasında da verilebilir.)
b)Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya noterden onaylı örneği.
c)4,5x6cm boyutlarında 4 adet fotoğraf,
d)Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi.
e)Kendi yazısı ile özgeçmişi.(Bu özgeçmişte; baba ve ana adları ile meslek veya işleri, kendisinin ilk orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı, soyadı ve adresi, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.)Aday formu ve eklerinde yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar ile ÖSYM tarafından yapılacak kontrol sonucunda KPSS sonuç belgesinde tahrifat yaptığı anlaşılanlar tüm haklarını kaybedecekleri gibi haklarında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Avcılar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce fotoğraflı “Adaylık Belgesi” verilir. Sınavlara ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilir.

Adaylar başvuru sırasına göre sınava alınır. Geç gelen adaylar sınava alınmazlar.

Eksik belge ve bilgi ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

SINAV KONULARI

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınav aşağıda gruplar halinde belirtilen konulardan yapılır.

a)Hukuk
1.Anayasa Hukuku(Genel Esaslar)
2.İdare Hukuku(Genel Esaslar, İdari Kaza, İdari Teşkilat)
3.Ceza Hukuku(Genel Esaslar)
4.Medeni Hukuk(Aile Hukuku Hariç)
5.Borçlar Hukuku(Genel Esaslar)
6.Ticaret Hukuku(Genel Esaslar)

b)Ekonomi
1.Genel Ekonomi
2.İşletme Ekonomisi

c)Maliye
1.Genel Maliye
2.Kamu Gelirleri
3.Bütçe

d)Muhasebe
1.Genel Muhasebe
2.Bilânço Analizi

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Yazılı sınavda, her sınav grubunun tam notu 100 puandır. Sınavın kazanılabilmesi için sınav yapılan her gruptan en az 60 puan alınması ve grupların ortalamasının 65 puandan aşağıda olmaması şarttır.

Yazılı sınav sonuçları 30 gün içinde Belediye merkez binasının ilan panosuna liste halinde asılmak ve Belediyenin internet sayfasında yayınlanmak suretiyle duyurulur. Bu duyuruda sözlü sınavın yeri ve zamanı da belirtilir. Ayrıca yazılı sınavı kazanan adaylara yazılı olarak da bildirim yapılabilir. Ancak ilan panosundaki duyuru tebligat sayılır

Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, gün ve saatte başlar. İlan edilen gün ve saatte, mücbir sebeplerini belgeleyenler dışında sınava girmeyen adaylar haklarını kaybederler. Mazeretlerini sözlü sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde belgeleyenler ve belgesi sınav kurulunca kabul edilenler için 5 işgünü sonra sınav tekrarı yapılır. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanmasının yanında zekâ, muhakeme ve konuşma yetenekleri değerlendirilir. Sözlü sınavda adaylara Sınav Kurulu Üyelerinin her biri tarafından 100 tam not üzerinden not verilir. Verilen bu notların ortalaması sözlü sınav notunu oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için alınacak notun 70 den az olmaması zorunludur.

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Sınavı kazananların durumu Sınav Kurulu tarafından en yüksek nottan başlanılmak üzere bir tutanağa bağlanır. Notların eşitliği halinde sıralamada KPSS notu esas alınır. Giriş sınavını kazanan adayların listesi başarı sırasına göre hazırlanarak atamaların yapılması için Teftiş Kurulu Müdürlüğünce Başkanlığa sunulur. Giriş sınavını kazananların listesi Belediye binası ilan panosuna asılır, kurumun internet sayfasında yayınlanır ve ayrıca adaylara yazılı bildirim yapılır.

İTİRAZ

Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde Sınav Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından 7 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve sonuç itiraz eden adaylara yazılı olarak bildirilir.

DİĞER HUSUSLAR

Sınavda başarı gösterenler başarı sırasıyla boş olan Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanırlar. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı boş kadro sayısından fazla olursa ataması yapılmayan adaylar yedek olarak belirlenir. Kurul Başkanlığı tarafından sınavı kazandığına ilişkin kendilerine tebligat yapılan adaylar 30 gün içerisinde atanmak üzere müracaat etmezlerse haklarını kaybederler ve yerine yedek adayların ataması yapılır. Müfettiş Yardımcıları arasındaki kıdem sırası aynı giriş sınavını kazanarak müfettiş yardımcılığına atananlar arasındaki giriş sınavı notuna göre belirlenir.

İlanen duyurulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Bağcılar Belediyesi 40 Memur AlacakBAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar...
İznik Belediyesi Personel Alım İlanıİZNİK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bursa İli İznik Belediye...
Akdeniz İhracatçı Birlikleri 9 Personel AlacakAKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda...
Çekmeköy Belediyesi 15 Memur Alım İlanıÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI Çekmeköy...
Bursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur AlacakBursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur alımı için duyuru yaptı. 25 Lisans mezunu...
Rize Ardeşen Belediyesi 3 Memur AlacakARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Ardeşen Belediye...
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözlü Sınavla 10 Memur AlacakSahil Güvenlik Komutanlığı 10 Memur alımı için duyuru yaptı. Başvuruların 12-22...
Eynesil Belediyesi 8 Memur AlacakEYNESİL BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Eynesil Belediye Başkanlığı...
Şırnak Belediyesi 10 Memur AlacakŞIRNAK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Şırnak Belediye Başkanlığı...
Yalova Altınova Belediyesi 6 Memur AlacakALTINOVA BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Yalova İli Altınova...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym