Ankara EGO Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Ankara EGO Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı
27 Mart 2011 - 21:18

Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen kadrolarına, Yarışma Sınavı ile Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.

 

Sınıfı Unvanı Kadro Derecesi Sayısı
GİH Müfettiş Yardımcısı 7 1
GİH Müfettiş Yardımcısı 8 5

 

Sınava Katılma Şartları

1 – ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubunda, (KPSSP 65) bölümünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak, (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 120 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 120 aday giriş sınavına alınacaktır. 120. aday ile eşit puan alan tüm adaylar sınava çağrılacaktır.)

2 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak.

3 – Üniversitelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İdari Bilimler fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak.

4 – Giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak, (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki yıl eklenir).

5 – Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.

6 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

Sınav Başvurusu :

Başvurular ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, mesai saati bitimine kadar, EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresine şahsen yapılacaktır. EGO Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Belgesi yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile www.ego.gov.tr adresinden temin edilebilir. (Ayrıntılı bilgi için 0 312 507 13 60 nolu telefondan bilgi alınabilir.)

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler :

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

a) Aday Formu, (Form, yukarıda belirtilen adresten veya internet üzerinden www.ego.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.)

b) Nüfus Cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

c) KPSS Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti.

ç) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti.

d) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

e) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya engel bir hali olmadığına dair yazılı beyan,

Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.

a) Sağlam olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

b) Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

c) Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,

ç) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

d) Kendi el yazısı ile öz geçmişi (Öz geçmişte ana, baba adları ile meslek veya işleri, ilk orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar ve yerleri, kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adresleri, yüksek tahsilden sonra varsa yaptığı işler belirtilir.)

Giriş Belgesi :

Sınava girebilecekler 12/4/2011 tarihinde internet üzerinden www.ego.gov.tr adresinde ve EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Yenimahalle /ANKARA adresinde ilan edilecektir. Sınava girebileceklere EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı ve onaylı Adaylık Belgesi verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınav Giriş Belgesi 18-22/4/2011 tarihleri arası mesai saatleri içerisinde Teftiş Kurulu Başkanlığından adaylar tarafından alınacaktır. Bu tarihler dışında Sınav Giriş Belgesi verilmeyecek ve Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer,Tarih Ve Saati:

Yazılı sınav 30/4/2011 tarihinde EGO Genel Müdürlüğü Konferans Salonu Hipodrom Caddesi No: 5 Yenimahalle/ANKARA adresinde 09:30-13:30 saatleri arasında yapılacaktır. Yazılı sınavı kazananlar İnternet üzerinden www.ego.gov.tr ve EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Yenimahalle/ ANKARA adresinde ilan edilecek, ayrıca kazanan adaylara tebligat yapılarak sözlü sınava davet edileceklerdir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılamayan müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI :

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınav konuları yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle yapılır.

a) HUKUK

1 – Anayasa Hukuku (Genel Esasları)

2 – İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı, İdari Teşkilat)

3 – Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar) ve Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku

4 – Medeni Hukuk (Genel Esaslar)

5 – Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

6 – Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak)

7 – İş Hukuku

b) İKTİSAT

1 – İktisat Teorisi (Mikro – makro ekonomi)

2 – Uluslararası İktisat

3 – Para-Banka, Kredi ve Konjonktür

4 – Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar

c) MALİYE

1 – Kamu Maliyesi (Maliye Teorisi, Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Borçlanması)

2 – Maliye Politikası

3 – Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

ç) MUHASEBE

1 – Genel Muhasebe

2 – Bilanço Analizi ve Teknikleri

3 – Ticari Hesap

d) YABANCI DİL (İngilizce, Fransızca, Almanca)

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirmesi ve Duyurulması:

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden ortalama 65 puan almak gerekir. Ayrıca Yazılı sınavı kazananların listesi, ilgilinin ad-soyadı, aday numarası ve aldığı puan belirtilmek suretiyle sınav kurulunca Genel Müdürlükte ilan edilir ve bu kişiler Başkanlıkça sözlü sınava çağırılır. Çağrıda sözlü sınavın yeri ve zamanı belirtilir.

Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi :

Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerini yoklanması yanında; zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Kurulu Üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65 den aşağı olmaması gerekir. Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde hukuk notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş Sınavı Sonuçları :

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavını başaranlar EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresinde ilan edilecektir. Ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından kazananlara tebligat yapılacaktır.

Müfettiş Yardımcılığına Atanma:

Sınavda başarılı olduğu tespit edilenler basarı derecelerine ve 657 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere göre boş kadrolara atanırlar. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı boş kadro sayısından fazla olduğu takdirde ataması yapılmayan adaylar arasından başarı derecelerine göre 6 aday yedek olarak belirlenir. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Sınavı kazananların Müfettiş Yardımcılığına atanma işlemleri için; kendilerine bildirilen süre içerisinde, istenilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na müracaat etmeleri gereklidir. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Ayrıca başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir.

İlan olunur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak Sayı...

Konya Kıreli Pompaj Sulama Birliği Su Pompası Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004694788) Türkiye İş Kurumu BEYŞEHİR HİZMET MERKEZİ KIRELİ POMPAJ SULAMA...

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı Alım İlanı

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı alacak. Sınava başvurular, 1-8 Kasım 2018 tarihleri...

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....
Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa