Maliye Bakanlığı Stajyer Muhasebat Kontrolorü Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Maliye Bakanlığı Stajyer Muhasebat Kontrolorü Alım İlanı
30 Aralık 2010 - 0:39

>

Maliye Bakanlığından:

STAJYER MUHASEBAT KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

a. Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü

b. Görev Yeri: Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri Denetim Birimi Başkanlığı

c. Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Stajyer Muhasebat Kontrolörü, 27 (Yirmiyedi) adet

d. KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP39 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alanlar

e. KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 10-11 Temmuz 2010 ve 27-28 Haziran 2009 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavları

f. Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava giremezler.

II- SINAV TARİHLERİ VE YERİ

a. Giriş sınavının yazılı bölümü 19-20 Mart 2011 (Cumartesi ve Pazar Günleri) Ankara’da yapılacaktır.

b. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Muhasebat Genel Müdürlüğü (www.muhasebat.gov.tr) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

c. Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati www.maliye.gov.tr ve www.muhasebat.gov.tr internet sayfalarında ayrıca ilan edilecektir.

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

a. 10-11 Temmuz 2010 ve 27-28 Haziran 2009 tarihli “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP39” bölümünden 80 ve daha üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 400 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 400’üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

b. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans öğrenimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

d. Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak,

e. Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak,

f. Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf bulunmak,

g. Muhasebat Kontrolörlüğünün gerektirdiği karakter ve niteliklere sahip olmak (Bu husus, Giriş Sınavının yazılı bölümünü kazanan adaylar hakkında yapılacak olan araştırmayla saptanır),

h. Daha önce Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü Sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,

i. Süresi içinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmuş olmak.

IV- SINAV BAŞVURUSU

a. Başvurular, 17 Ocak 2011 tarihinde başlayıp 11 Şubat 2011 tarihinde sona erecektir.

b. Başvurular, “Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü Giriş Sınavı Başvuru Formu” (bundan sonra “Başvuru Formu” olarak anılacaktır) ile yapılacaktır.

c. Başvuru Formu, elektronik ortamda ya da şahsen veya posta yoluyla Denetim Birimi Başkanlığına iletilebilir.

– Elektronik ortamda başvuru:

– Adaylar, Muhasebat Genel Müdürlüğü internet sayfasındaki (www.muhasebat.gov.tr) Başvuru Formunu doldurup elektronik ortamda gönderebilirler. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır.

– Başvuruyu elektronik ortamda yapanların, Başvuru Formunun imzalı bir örneğini, en geç yazılı sınav saatinden önce Denetim Birimi Başkanlığına veya sınav yetkilisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.

– Şahsen veya posta yoluyla başvuru:

– Başvuru Formu, www.muhasebat.gov.tr adresinden indirilmek suretiyle veya Muhasebat Kontrolörleri Denetim Birimi Başkanlığı ile İstanbul ve İzmir Grup Başkanlıklarından temin edilebilir. (Denetim Birimi Başkanlığı ve Grup Başkanlıklarının adresleri “Diğer Hususlar” kısmında belirtilmiştir.)

– Başvuru Formu usulünce doldurulduktan sonra “Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Denetim Birimi Başkanlığı, Kazakistan Caddesi No:112 06510 Emek/ANKARA” adresine şahsen veya posta yoluyla süresi içerisinde teslim edilecektir.

– Elektronik ortamda veya postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 11 Şubat 2011 Cuma günü mesai saati sonuna kadar (Saat:17:30) Başkanlığımıza ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

V- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü giriş sınavı yazılı ve sözlü bölümler olarak aşağıdaki konulardan yapılır.

A) MUHASEBE

– Genel Muhasebe,

– Bilânço Analizi ve Teknikleri,

– Şirketler Muhasebesi,

B) HUKUK

– Anayasa Hukuku,

– İdare Hukuku (İdari Teşkilat, İdari Yargı ),

– Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Suçlar),

– Medeni Hukuk (Aile Hukuku Hariç),

– Borçlar Hukuku,

– Ticaret Hukuku (Genel Esaslar, Ticari Şirketler ve Kıymetli Evrak ),

– Ceza Muhakemeleri Usulleri (Genel Esaslar),

– Vergi Hukuku,

– İcra – İflas Hukuku,

C) EKONOMİ

– Ekonomi Teorisi (Mikro – Makro Ekonomi ve diğerleri),

– Güncel Ekonomik Sorunlar,

– Uluslararası Ekonomi,

D) MALİYE

– Kamu Maliyesi Teorisi,

– Bütçe,

– Kamu Borçlanması,

– Maliye Politikası,

VI- DEĞERLENDİRME

a. Meslek giriş sınavında tam not yazılı sınav konu gruplarında, ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100’dür.

b. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, sınav konu gruplarından alınan notların her birinin 50’den, notlar ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerekir.

c. Yazılı sınavı başaranlar sözlü sınava alınırlar.

d. Sözlü sınavda, giriş sınavı konularının yanında adayların zeka, ifade ve kavrayış yetenekleri ile tavır ve hareketleri de göz önünde bulundurulur.

e. Sözlü sınav notunun en az 65 olması gerekir.

f. Giriş sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Giriş sınavı notu en yüksek olandan başlamak suretiyle ve sıra ile kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday başarılı olmuş sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Giriş sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı kazananlara Muhasebat Genel Müdürlüğünce duyurulur.

VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

a. Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların listesi, Maliye Bakanlığı www.maliye.gov.tr ve Muhasebat Genel Müdürlüğü www.mu
hasebat.gov.tr internet sayfalarında ilan edilir.

b. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak sınav sonuçlarının ilanından itibaren 7 (Yedi) gün içinde Muhasebat Genel Müdürlüğü Denetim Birimi Başkanlığına yapılabilir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

a. Sınava girecek adaylar kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaktır.

b. Muhasebat Kontrolörlüğü mesleği hakkında bilgi www.muhasebat.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir.

c. Sözlü sınav öncesi adaylardan, sınavı düzenleyen birimce bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile gerekmesi halinde denklik belgesi istenir.

d. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

e. Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavını kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

ADRES BİLGİLERİ:

– Denetim Birimi Başkanlığı : Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü

Denetim Birimi Başkanlığı

Kazakistan Caddesi No:112

06510 Emek/ANKARA

– İstanbul Grup Başkanlığı : Hocapaşa Mahallesi Hüdavendigar Caddesi No: 19 Kat: 1-2 Sirkeci/İSTANBUL

– İzmir Grup Başkanlığı : Cumhuriyet Bulvarı No:7/A Konak /İZMİR

İlan olunur.

  • kontrolör maaşları 2011

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
2017 YGS Soru ve Cevapları pdf Formatında AçıklandıÖSYM, 2017 YGS soru ve cevaplarının tamamını pdf formatına açıkladı. 2017 YGS...
2017 YGS Sınav Giriş YerleriDUYURU (02 Mart 2017) 2017 YGS: Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi 12 Mart 2017 tarihinde...
YGS 2010-2017 Yılları Soru ve Cevapları (pdf)2010-2017 yılları arasında yapılan son 7 yılın YGS sınavlarına ait soru ve cevaplarının...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...
2017 Yılında 2 bin 750 Hakim ve Savcı AlınacakAdalet Bakanlığı 2017 yılında 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı yapmayı planlıyor....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba