Vakıfbank Stajyer Memur Alım İlanı

Ana Sayfa » Bilgi » Vakıfbank Stajyer Memur Alım İlanı
10 Mayıs 2010 - 12:55

>

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. STAJYER MEMUR SINAVI BROŞÜRÜ
Lütfen broşürdeki bilgileri dikkatlice okuduktan sonra “Başvuru Formu” linkini tıklayınız.
I – Vakıfbank’ı Tanıyalım
II- Sınava İlişkin Açıklamalar
a) Sınava Katılmak İsteyenlerde Aranılan Şartlar
b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler
c) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları
d) Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi
e) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı:
I-VAKIFBANK’I TANIYALIM
Vakıfbank, 11 Ocak 1954 tarihinde 6219 sayılı özel kanunla ve 50.000.000 TL sermaye ile anonim ortaklık olarak kurulmuştur. 13 Nisan 1954 tarihinde faaliyete geçen Bankamızın bugünkü kayıtlı sermayesi 2,5 Milyar TL.dir.
Bankamız sermayesinin %25.18’i, Kasım’2005 tarihinde halka arz edilmiş olup, kalan sermayenin % 43’ü Vakıflar Genel Müdürlüğü mazbut vakıflara, % 15.64’ü mülhak vakıflara, % 16.10’u mensuplarının üyesi olduğu Bankamız Emekli Sandığı’na ve kalanı ise diğer hakiki ve hükmi şahıslara aittir.
Bankamızın Genel Müdürlüğü Ankara’dadır. İstanbul Bölgesi teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığı seviyesinde örgütlenmiştir. Yurt genelinde (14) Bölge Müdürlüğümüz bulunmaktadır.
2009 yıl sonu itibariyle; aktif büyüklüğü 64.798 Milyar TL, mevduat hacmi 44.652 Milyar TL, kredi hacmi 34.439 Milyar TL, öz kaynakları 7.381 Milyar TL düzeyine ulaşmıştır.
Halen 10368 çalışanı, yurt içine yayılmış 461 şubesi, 97 bağlı şubesi, yurtdışı 2 şubesi ve 2169 adet ATM’si, internet ve telefon bankacılığı ile geniş bir dağıtım kanalına sahip olan Vakıfbank; ülkemizin her halükarda ilk 5 büyük bankası içerisinde yer almaktadır.
II- SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Bankamızın ihtiyaç duyduğu il veya ilçelerde değerlendirilmek üzere, Stajyer Memur istihdam edilecektir.
Sınava çağrılacak adayların başvuruları değerlendirilirken;
Adayın ikametgah adresine göre tercih ettiği il veya ilçe bazında ayrı ayrı olmak üzere, KPSS puan sıralaması yapılacak, KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak, o il veya ilçe için belirlenen ihtiyaç sayısına göre adaylar sınava çağrılacak ve sınava çağrılacak toplam aday sayısı (3500) kişi ile sınırlı tutulacaktır.
a) Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranılan Şartlar:
Sınava başvurmak isteyen adayların;
1-T.C. vatandaşı olmaları,
2-Kamu hizmetlerinden yasaklı bulunmamaları,
3-Erkek adayların 01.06.1982, bayan adayların ise 01.06.1984 veya sonraki bir tarihte doğmuş olmaları,
4-Erkek adayların fiilen askerlik görevini yapmış olmaları,
5-Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının yurdun her yöresinde ve her iklim koşullarında görev almaya ve görevin gerektirdiği seyahatleri yapmaya elverişli olmaları,
6-En az 4 yıllık eğitim veren Fakülte ve Yüksekokulların; Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Sigortacılık, Muhasebe, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği bölümleri mezunu olmaları veya yetkili makamlarca bunlara eş değerliği tespit edilmiş yabancı öğrenim kurumlarından mezun olmaları,
7-ÖSYM tarafından 2008/2009 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının lisans düzeyinde KPSS P1- P2- P3 puan türlerinden en az birinden 100 üzerinden 65 ve üzeri puan almaları,
8-Personel alımı planlanan yerler (adayın ikametgâhına göre tercih edeceği yer) Başvuru Formunda yer almakta olup, adayların çalışmak için başvurdukları il veya ilçede ikamet ediyor olmaları,
9-Birden fazla il tercihinde bulunulamayacağının bilinmesi,
10-Daha önce Bankamızın yaptığı işe alımla ilgili sınavlardan herhangi birinde, sözlü sınav aşamasında başarısız sayılmamış olmaları,
gerekmektedir.
NOT: Stajyer Memurluk pozisyonu için başvuran adaylar, Bankamızın eş zamanlı açmış olduğu diğer pozisyonlara ilişkin sınavlara başvuruda bulunamayacak, ancak başvuru süresi bitimine kadar, sistem tarafından kendisine verilen şifre ile pozisyon değişikliği ve diğer bilgilerde güncelleme yapabilecektir. Başvuru bitim tarihinden sonra gelecek değişiklik talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler:
Yazılı sınav, Anadolu Üniversitesince, 12/06/2010 (Cumartesi) günü Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Sınava başvurusu kabuledilen adaylar 07/06/2010 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin “http://vakifbank.anadolu.edu.tr/” adresinden T.C. kimlik
numaralarını girerek “Sınav Giriş Belgesi”ni yazıcıdan döküm olarak alabileceklerdir. Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati, Sınav Giriş Belgesi’nde belirtilecektir.
Yazılı sınava katılacak adaylar yanlarında “http://vakifbank.anadolu.edu.tr” adresinden temin edecekleri Sınav Giriş Belgesi ile Resimli Kimlik Belgesi Aslı (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet) ve yeterli kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır.
c) Sınav konuları ve Sınavda Başarı Esasları:
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalıdır. Bankanın, sözlü sınavı birden fazla aşamada gerçekleştirme hakkı saklıdır.
Sınavın yazılı bölümü; Genel Yetenek-Genel Kültür, Yabancı Dil ve Bilim sorularından oluşan çoktan seçmeli test şeklindedir.
-Sınav Konuları:
a) GENEL YETENEK – GENEL KÜLTÜR
b) YABANCI DİL: (İngilizce, Fransızca veya Almanca)
c) EKONOMİ : Makro ve Mikro Ekonomi.
d) HUKUK: Medeni, Borçlar, Ticaret, İcra-İflas, Şirketler Hukuku.
e) MUHASEBE: Genel Esaslar, Maliyet Muhasebesi, Muhasebe Denetim İlkeleri ve Bilanço Analizi.
f) MALİYE: Kamu Maliyesi, Maliye Teori ve Politikası.
g) MÜHENDİSLİK: İşletme ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konuları.
Genel Yetenek-Genel Kültür ve Yabancı Dil, sınava katılacak tüm adaylar için zorunlu sınav konusudur. Bilim sınavı konuları ise aşağıdaki tabloda belirtilen şekliyle, zorunlu ve/veya seçmeli olacaktır. Aday kendisine tanınan seçmeli sınav konusundan sadece bir tanesini seçecektir. Adayın, seçmesi gereken sınav konusunu seçmemesi ya da yanlış bir konu seçmesi halinde, adayın seçmeli sınav konusu Bankaca resen belirlenecektir.
Zorunlu Konular Seçmeli Konular

İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve End.İlişk., Ekonometri, Bankacılık, Finans, Sigortacılık, Muhasebe, Uluslararası Ticaret ve Finansman vs.
Endüstri ve İşletme Mühendisliği :
Hukuk ve Ekonomi

Muhasebe veya Maliye

Endüstri ve İşletme
Mühendisliği
ile
Yok

ilgili Konular

-Sınavda Başarı Esası:
Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için; her bir yazılı sınav konusundan, 100 üzerinden en az 50 veya daha fazla puan almaları gerekmektedir. Herhangi bir sınav konusundan 100 üzerinden 50’nin altında puan alan aday başarısız sayılacaktır.
Yabancı dil sınavı zorunlu ol
makla birlikte, sonucu ortalamaya dahil edilmeyecek ancak işe alımda Yabancı Dil Puanı tercih sebebi olacaktır.
d)Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi:
Adayların, Bankamızın “http://www.vakifbank.com.tr/”adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu” nu en geç 16/05/2010 (Pazar) günü, saat 17.oo’ye kadar on-line erişim suretiyle doldurmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile şahsen ya da posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylara sistem üzerinden bir şifre verilecek olup, bu şifre ile başvuru süresinde gerekli güncelleme ve değişiklikler yapılabilecektir. Başvuru bitim tarihinden sonraki değişiklik talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Sınava başvuru aşamasında adaylardan herhangi bir belge ya da evrak talep edilmeyecek olup, adayın internetten yaptığı başvuru sırasında doldurduğu “Sınav Başvuru Formunda” belirttiği bilgilerin doğruluğu varsayımı ile hareket edilecektir.
e) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı:
Sözlü sınava, sadece yazılı sınavı kazanmış olan adaylar çağırılacaktır. Sözlü sınavın tarihi/saati, sınavın yapılacağı yerin adresi ve sözlü sınav öncesi istenilen belgeleri içeren bilgiler yazılı sınavı kazanan adaylara ayrıca Bankamızca duyurulacaktır.
Yazılı sınavı kazanamayan adaylara ise herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.
DİKKAT ÖNEMLİDİR:
Sınavı kazanan adayların, ibraz edecekleri belgelerin içeriği ile sınava başvururken doldurduğu “Sınav Başvuru Formu”nda belirttiği bilgiler arasında, çelişki, yanlış ya da yalan beyanların bulunması halinde, aday; sınavı kazanmış dahi olsa, kazanmamış sayılacağını, ayrıca Bankanın adli mercilere başvurma ve sınavın kişi başına düşen maliyetini talep etme hakkının saklı kaldığını, kayıtsız ve şartsız
kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

 1. Memurum.biz
  08 Haziran 2010 - 09:22

  >sizin girdiğiniz an yaşanan teknik bir sorun olabilir şu anda bir sıkıntı gözükmüyor.

 2. Anonymous
  07 Haziran 2010 - 10:25

  >vakifbank.anadolu.edu.tr adresinde bomboş bir sayfa çıkıyor. sınawa girebiliyor muyuz giremiyor muyuz anlamadım. sizde de aynı sorun yaşanıyor mu ??

 3. Memurum.biz
  15 Mayıs 2010 - 13:46

  >İlanda "En az 4 yıllık eğitim veren Fakülte ve Yüksekokulların" denilmektedir.
  Dolayısıyla 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının başvuramayacağı şeklinde değerlendirmekteyiz.

 4. aa
  15 Mayıs 2010 - 12:02

  >yüksel okul dediği 2 yıllık lar başvurabiliyor mu???

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
OGM 95 Orman Muhafaza Memuru AlacakORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI 2017 YILI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI İLANI Orman...
Karayolları 1280 Personel Alacak Karayolları Genel Müdürlüğü bu yıl 1.280 personel alımı yapacak. Ulaştırma,...
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 76 Memur Alım DuyurusuT.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI Gümrük ve Ticaret...
KHK 681 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...
KHK 680 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba