Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uzman Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uzman Alım İlanı
15 Mayıs 2010 - 12:21

>

T.C. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu UZMAN YAZILI SEÇME SINAVI İLANI

I- ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR:

A. KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR
5818 Sayılı Kanunla değişik, 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/1 maddesi hükümlerine göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde doğrudan ve açıkça sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan;

Kurumun Merkez teşkilatında (Ankara) görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin tabloda yer alan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından;

Toplam 7 Uzman,

A. AÇIKTAN ATAMALARA İLİŞKİN POZİSYONLAR
5818 Sayılı Kanunla değişik, 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre Koordinatörlüklere AÇIKTAN ATAMA şeklinde;

Kurumun İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin tabloda yer alan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından;

39 Uzman,

için Yazılı Seçme Sınavı yapılacaktır.

II- YAZILI SEÇME SINAVINA KATILACAK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR:

A) GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(Kurumumuzdan askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek için ayrılan personelin, “personel yönetmeliğimizin” 25. Maddesi ile düzenlenen 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının ilgili hükümleri uygulanır.)
5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak,

şartlarını taşıması gerekir.

B) ÖZEL ŞARTLAR:

16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanmak üzere başvuruda bulunacak adayların;

Uzman pozisyonları için açıktan atama yoluyla başvuracakların, 2008 yılında ÖSYM’ce yapılan 2008-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP3” puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmaları gerekmektedir.

III- BAŞVURU MERCİİ, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuruda bulunacak adaylar, 04.06.2010 tarihinden itibaren Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinden temin edecekleri “Aday Bilgi Formunu” doldurup Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) adresindeki web sitesi üzerinden elektronik olarak kuruma gönderebileceklerdir.

Başvurular ise 07.06.2010 tarihinde başlayacak olup, 09.06.2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam edecektir. “BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER”in eksiksiz olarak tamamlayarak elden (şahsen veya bir yakını tarafından) Kurum’a (Turan Güneş Bulvarı No:68 Çankaya/Ankara), 07.06.2010 tarihinden (ilk başvuru tarihi) en geç 09.06.2010 (son başvuru tarihi) tarihi saat 17.00’e kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Posta ve e-posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

IV-BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Tüm adaylar, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinden temin ederek dolduracakları Aday Bilgi Formunda “Başvuru Kodu” üzerinden müracaatlarını yapacaklar, daha sonra başvuru tarihleri arasında istenen belgeleri Kuruma teslim edeceklerdir.

Başvuracak adaylar dolduracakları imzalı “Aday Bilgi Formu” ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını ibraz veya tasdikli örneklerini teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular gerçekleştirildikten sonra herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.

Başvuruda istenen belgeler:
a) Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi sureti (Fotokopi ise aslının ibrazı zorunludur),
b) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,
c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (aslının ibrazı zorunludur),
d) Adli Sicil kaydı belgesi (Son 6 Ay),
e) Özgeçmiş, (Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinde örneği verilmiş forma uygun şekilde doldurulacaktır)
f) KPSS P3 Sonuç Belgesi (2008 yılı)*,
g) Askerlik Durumu ile İlgili Belge,
h) Elektronik olarak gönderilen Aday Bilgi Formunun çıktısı,

* KPSS 2008 sonuçları belge teslimi sırasında, http://www.osym.gov.tr/ adresinden kontrol edilecek olup ilgili sitede ve/veya sistemde sorun olması durumunda sorumluluk adaya aittir. Başvuracak adayların KPSS 2008 sonuç belgelerinin asıllarını ibraz etmeleri önerilir.

V-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atama yoluyla istihdam edilecek olan adaylarda, KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyon sayısının beş katı kadar aday ve bu sıralamada son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar yazılı seçme sınavına girmeye hak kazanacaktır.

İlan edilen pozisyonlara meslek grubu itibariyle yeterli sınav başvurusu gelmemesi durumunda
Kurum, bu sınav ilanı dâhilinde yapılacak başvuruları esas almak kaydıyla, ilanda yer alan diğer meslek ve meslek gruplarına ilişkin başvurular içinden adayları sınava çağırabilir. Tercih edilecek meslek/meslek grubu tercihini Kurum belirleyecektir.

Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, 14.06.2010 tarihinde Kurumun ilan panosunda ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinde ilan edilecektir. Kurum, yazılı seçme sınavına katılacak adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir.

Söz konusu ilanda isimleri bulunan adaylar (yazılı sınava girmeye hak kazananlar), 14.06.2010 – 15.06.2010 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) TÜRKİYE ZİRAAT BANKASININ herhangi bir şubesinden, 7064112 – 5001 Hesap Numarasına (IBAN NO: TR450001001282070641125001) T.C Kimlik Numaralarını kesinlikle doğru bildirmek ve açıklama kısmına “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Seçme Sınavı” yazdırmak suretiyle 45 (Kırk beş) TL sınav ücreti yatıracaklardır. Bu hesap dışında yatırılan sınav ücretleri dikkate alınmayacaktır. Adayların, sınavla ilgili bütün işlemlerinin TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olması sebebiyle TC kimlik numaralarının banka dekontunda doğru bir şekilde yazıldığından emin olmaları gerekmektedir. TC Kimlik Numaralarında yapılacak hatanın sorumluluğu adaya ait olacaktır.

Sınav ücretini belirtilen tarihlerde yatırmayanlar kesinlikle yazılı seçme sınavına alınmayacaktır. Ayrıca sınav ücretini yatırmakla beraber sınava girmeyen adaylara ve sınavı kazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Bununla beraber her ne sebeple olursa olsun sınav iptali ve benzeri durumda hiçbir adaya sınav ücreti iade edilmez.

Söz konusu ilanda isimleri bulunan adaylar, Sınav Giriş Belgelerini Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinden 23.06.2010-25.06.2010 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) çıktı almak suretiyle temin edeceklerdir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava kesinlikle alınmayacaktır.

Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar. Adayların yanlarında getirecekleri kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarasının yazılı olması zorunludur. Kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarası bulunmayan adaylar yazılı seçme sınavına kesinlikle alınmayacaktır.

VI- YAZILI SEÇME SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ, YERİ VE ZAMANI

Yazılı seçme sınavı çoktan seçmeli test usulü ile tek aşamalı olarak yapılacaktır. Çoktan seçmeli olarak yapılacak olan sınav konuları ve soru sayısı aşağıda belirtilmiştir.

Sınav başarı notu, yazılı sınav sonucudur. Yazılı sınavda 80 soru sorulacak ve her bir sorunun doğru cevabı 1,25 puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır (Yanlış cevapların sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir). Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için 1,25 tam puan verilecektir.

(Uzman Alımı İçin Soru Ağırlıkları)

– IPARD PROGRAMI 50 (Elli) Soru
– Genel Kültür & Genel Yetenek 30 (Otuz) Soru
o Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
o Türkiye Coğrafyası
o Temel Vatandaşlık Bilgisi
o Türk Kültür ve Medeniyetleri
o Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
o Türkçe

– Sınav, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi‘nde 27/06/2010 tarihinde saat 10.00’da yapılacaktır.

– Sınavda 80 soru sorulacak olup, Sınav Süresi 90 dakikadır.

VII- YAZILI SEÇME SINAVI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, her meslek / meslek grubu için belirlenmiş olan kontenjan kadar aday yazılı seçme sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

İlanda bulunan meslek / meslek grupları itibariyle belirlenmiş olan kontenjanların en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından;
Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atama yoluyla istihdam edilecek olan adayların arasından, başvurduğu pozisyona göre KPSSP3 Puanı yüksek olan aday yazılı seçme sınavını kazanmış olacaktır. KPSSP3 puanının da eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

Sınav Kurulu sınav sonucunda, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirler.

Yazılı sınavda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak diğer meslek / meslek gruplarında doldurulamayan kadroların doldurulmasında herhangi bir hak teşkil etmez. Yazılı sınav sonunda oluşabilecek kadro boşlukları, bu sınavda ilan edilen diğer meslek / meslek gruplarından doldurulabilir. Burada ikamede kullanılan meslek / meslek gruplarında asgari 70 (Yetmiş) puan üzerinden en yüksek puan esası gözetilecektir. Boş kalan kadro için, hangi meslek / meslek gruplarından ikame yapılacağına Sınav Kurulu tarafından karar verilecektir.

Sınavı kazanan adaylar arasından Kurum ihtiyacı doğrultusunda en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere atamaları gerçekleştirilir. (Başvuruda bulunan aday bu hususu peşinen kabul ve taahhüt eder.)

Kurum, adaylardan tercihlerini alarak İl Koordinatörlüklerine atamaları gerçekleştirecektir. Kurum, İl Koordinatörlüklerindeki norm kadro uygulaması kapsamında adayı tercih etmediği bir İl Koordinatörlüğü’ne atayabilir (Başvuruda bulunan aday bu hususu peşinen kabul eder).

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yazılı seçme sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sınav sonucu Kurumun ilan panosu ve (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 (yirmi) gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir. Sınavı kazanan adayların Kurumun internet sitesinde ilan edilmesi, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

Sınavı kazanan adayların işlemlerinin başlatılması çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde Kurum’a müracaat etmeyenlerin ve her halükarda 3 ay içerisinde göreve başlamayanların ataması yapılmaz.

Bu ilanda yer almayan hususlarda, 16.04.2008 tarihli ve 26849 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği” esas alınacaktır.
İlanen duyurulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Diyanet 42 Memur Alacak

D U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan; 1....

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
2018 YKS Üniversite Tercih Sonuçları AçıklandıÖSYM 2018 YKS Üniversite Tercih Sonuçlarını Açıkladı. Toplam 128 bin 508 kontenjan...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba