SGK Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » SGK Sözleşmeli Personel Alım İlanı
15 Mayıs 2010 - 12:39

>

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI (267 KİŞİ)

1- GENEL AÇIKLAMALAR
Kurumumuz taşra teşkilatına bağlı 18 adet Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile İl Müdürlüklerine bağlı Merkez Müdürlüklerinde (il/ilçe), 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; Kurumumuz internet sitesinden (www.sgk.gov.tr) başvuru yapılmak suretiyle 2008 yılı Kamu Personeli Seçme
Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak esas alınarak toplam 267 adet Sözleşmeli Büro Personeli alınacaktır.
2- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
2.1- Talepte bulunacak adayların;
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları,
b) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları,
c) 01/01/2010 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, gerekmektedir.
2.2- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
2.4- Üniversitelerin Aktüarya/Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sigortacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Hukuk, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletmecilik, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Maliye, Maliye-Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muha-sebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim/Muhasebe ve Finans Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans programlarından mezun olmak.
2.5- Başvuruların internetle Kurumumuza gönderildiği son gün itibarıyla ilgili lisans programından mezun olmak. (Başvuruların internetle Kurumumuza gönderilmesinin son günü itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.)
2.6- Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.
3- BAŞVURU İŞLEMLERİ
3.1- Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurularını internet yoluyla Kurumumuza göndereceklerdir. Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, Kurumumuza elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
3.2- Adaylar, Kurumumuz internet adresinde (www.sgk.gov.tr) bulunan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Giriş Formu” alanına erişerek buradaki ilgili alana T.C. Kimlik numaralarını girecekler ve “Sorgula” butonunu tıklayarak karşılarına çıkan ekrandaki istenilen bilgileri dolduracaklar ve “Kaydet” butonunu tıklayarak bilgileri kaydedeceklerdir. Bu aşamada değiştirilmek istenen bilgi varsa geri dönülüp düzeltme yapılabilecektir. Bilgilerin doğruluğundan emin olunduktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayarak başvuru işlemi tamamlanacaktır.
3.3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
3.4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.
3.5- Halen Kurumumuzda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi statüsünde sözleşmeli Büro Personeli olarak çalışan personelin başvurulan kabul edilmeyecektir.

4- BOŞ POZİSYONLAR VE YERLERİ
Alınacak 267 adet Sözleşmeli Büro Personelinin illere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
İli—————————-Boş Pozisyon Sayısı
ADANA—————————1
ANTALYA————————11
BALIKERSİR———————-15
BURSA—————————–25
ÇANAKKALE———————-3
ÇORUM—————————-1
GAZİANTEP———————–9
İSTANBUL————————-138
KARAMAN————————-5
KAYSERİ—————————2
KOCAELİ—————————4
KONYA—————————–18
KÜTAHYA————————–2
MANİSA—————————-11
MUĞLA—————————–7
SAMSUN—————————-4
UŞAK——————————-6
YOZGAT—————————-5
5- YERLEŞTİRME İŞLEMİ
5.1- Yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve belirtilen süre içerisinde başvuru yapan adayların başvuruları veri tabanına kaydedilecektir. Başvuru süresinin bitimini müteakip başvuran adaylar 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacaktır. Yapılacak puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısı (267) içerisinde yer alan adayları gösterir liste, adayların atanmak üzere ibraz edecekleri belgeler ve belgelerin son teslim tarihi ile atanmak üzere belgelerini ibraz edenlerden atanmalarına engel teşkil edecek bir durumu bulunmayanlar için yapılacak tercih işlemleri için Kurumumuza davet edilecekleri tarih, yer ve saat ile ilan edilen pozisyon sayısı içerisinde yer almamaları nedeniyle yerleştirilemeyenlerden ilk 267 kişiyi gösterir yedek listesi Kurum internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara bununla ilgili ayrıca yazılı bir tebligat gönderilmeyecektir.
5.2- Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
6- TERCİH VE ADAYLARIN ATAMA İŞLEMİ
6.1- İlan edilen pozisyon sayısı içerisnde yer alan adaylar tercih ve atama iş
lemleri için Ziyabey Caddesi No:6 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Kurumumuz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına davet edilecektir.
Tercih işlemleri için davet edilen adayların yanlarında nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı kimlik kartlarını (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) bulundurmaları gerekmektedir. Tercih işlemlerinin yapılacağı tarihte belirtilen adreste bulunmayan adaylar tercih yapma hakkını kaybedecektir. Tercih işlemlerine Ankara dışından katılacaklara yapacakları seyahatle ilgili Kurumumuzca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
6.2- KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sırasıyla tercihler alınacak, her adayın yaptığı il tercihine göre o ilin boş pozisyon sayısı azalacağından diğer adaylar kalan boş pozisyonları tercih edecek olup, son adaya kadar tercih işlemi bu şekilde devam edecektir.
6.3- Tercih işlemleri sonucu yerleştirilenlerle sözleşme imzalanarak göreve başlayış tebligatı ve sözleşmelerinin bir örneği elden teslim edilecek ve adayların atama işlemleri tamamlanacaktır.
6.4- Tercih yapma işlemi için Kurumumuza davet edildiği halde gelmeyen yada tercih yapmayan adaylar nedeniyle boş pozisyon kalması halinde, ilan edilen pozisyon sayısı içerisinde yer almamaları nedeniyle yerleştiri-lemeyenlerden ilk 267 kişiyi gösterir yedek listesinden sırasıyla tercihler alınarak göreve başlatma işlemleri yapılacaktır.
7- ATAMA ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER
Atanma esnasında adaylardan istenecek belgeler şunlardır:
1- Dilekçe örneği.
2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da okul onaylı örneği.(aslı gösterilmek suretiyle Kurumumuzca tasdikli örneği kabul edilir)
3- KPSS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı.
4- Erkekler için; muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair yazılı beyanı.
5- Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal veya sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının % 40 ve üzerinde özürlü olmadığına dair yazılı beyanı.
6- Son altı ay içerisinde cepheden çekilmiş 2 adet vesikalık renkli fotoğraf.
7-Tanıtma formu.
8- Mal bildirim formu.
9- Adres fişi.
10- Etik Sözleşme.
8- SOSYAL GÜVENLİK VE MALİ HÜKÜMLER
8.1- İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
8.2- Kurumumuzda göreve başlayacak olan sözleşmeli Büro Personeline aylık brüt 1159,25 TL, net 839,76 TL ücret ile ayda brüt 545,14 TL, net 476,67 TL ek ödeme, ayda 60 saat fiilen fazla çalışma yapılması halinde ise saat ücreti brüt 2,30 TL üzerinden ayda brüt 138,00 TL, net 99,97 TL fazla çalışma ücreti ödenecektir. Ayrıca İstanbul İlinde görev yapacak sözleşmeli Büro Personeline yukarıda belirtilen ek ödeme tutarına ilave olarak brüt 163,54 TL, net 143,00 TL ilave ek ödeme ödenmektedir. (Aylık brüt ücret tutarı ile fazla çalışma brüt tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise sigorta ve sağlık primi ile damga vergisi kesilmektedir.)

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...
2017 Yılında 2 bin 750 Hakim ve Savcı AlınacakAdalet Bakanlığı 2017 yılında 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı yapmayı planlıyor....
Milli Savunma Bakanlığı 7 adet Millî Savunma Uzman Yardımcısı AlacakMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1....
MSB 8 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL: Millî...
Başbakanlık 12 Uzman Yardımcısı AlacakBaşbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: UZMAN YARDIMCISI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba