Sağlık Bakanlığı 515 Memur Alacak

Ana Sayfa » Genel » Sağlık Bakanlığı 515 Memur Alacak
03 Mayıs 2010 - 12:17

>

Sağlık Bakanlığı iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan istifa etmiş olanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler arasından 515 personel alacak.Başvurular 4-14 Mayıs 2010 tarihleri arasında yapılacak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde bulunan; ‘iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler’’ hükmü ve Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığımız kadrolarına yeniden atama suretiyle açıktan kurayla; 75 Ebe, 150 Hemşire, 45 Sağlık Memuru ( 5 Anestezi, 5 İlk ve Acil Yardım 5 Röntgen, 5 Tıbbi Sekreter, 5 Laboratuvar, 15 Toplum Sağlığı, 5 Ortopedi), 25 Sağlık Teknikeri ( 5 İlk ve Acil Yardım, 5 Anestezi, 5 Tıbbi Sekreter, 5 Röntgen, 5 Laboratuvar) 10 Fizyoterapist, 5 Diyetisyen, 5 Psikolog, 5 Sosyal Çalışmacı, 5 Biyolog, 5 Tıbbi Teknolog, 75 Şoför, 50 V.H.K.İ., 50 Memur ve 10 Hizmetli olmak üzere toplam 515 personel alınacaktır.
Atanılacak kadrolar ve kura ile ilgili diğer hususlar Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü (http://personel.saglik.gov.tr/) internet adresinde yer almaktadır.
Kura Başvuruları; Bakanlığımız (http://personel.saglik.gov.tr/) internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup 04/05/2010 Salı günü başlayıp, 14/05/2010 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvuruda bulunan adayların noter onaylı 2 (iki) nüsha olarak kendileri tarafından imzalanan başvuru formunu, en son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetvelini ve noter tasdikli diploma suretini APS veya özel bir kargo şirketi ile en geç 18/05/2010 Salı günü mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. Belgeleri, 18/05/2010 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesine ulaşmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Başvuru belgeleri elden teslim edilemeyecektir.
Atanmak üzere müracaat edenlerin; atanmak istediği unvan ve branşta daha önce çalışmış olması, daha önce çalışmış oldukları bu unvan ve branşla ilgili gerekli diplomaya sahip olması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olanlar, belgeleri eksik olanlar, belirtilen süre içinde başvurmayanlar, yanlış müracaatta bulunanlar, başvuru sahibi tarafından imzalanmayan ve notere onaylattırılmayan başvuru formu ile müracaat edenlerin ve kura tarihi itibariyle 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesindeki şartları taşımayanların müracaat evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca APS ve özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Bakanlığımıza zamanında ulaşmaması halinde sorumluluk Bakanlığımıza ait değildir.
Memur ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına; Şoför kadrosunda çalışmış olanlar hariç en az lise mezunu olup Genel İdari Hizmetler sınıfında herhangi bir kadroda çalışmış olanlar ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya 45 yaşına girmiş olmaları sebebiyle görev süreleri sona erenler ile kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlar müracaat edebilirler.
Ayrıca Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına müracaat edeceklerin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olması, lise veya dengi okullar ile yüksekokul veya fakültelerin bilgisayar bölümünden mezun olması veya iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemesi gerekmektedir.
Şoför kadrolarına müracaat edeceklerin; en az lise mezunu olması ve Şoför kadro unvanıyla daha önce çalışmış olması gerekmektedir.
Hizmetli kadrolarına müracaat edecek olanların ise; Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan unvanlarda daha önce çalışmış olmaları gerekmektedir.
Daha önce Devlet memuru olarak çalışmakta iken Devlet memuriyetinden çıkarılanlardan 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanunun 1. maddesinde sayılan suçlar hariç olmak üzere af kapsamına girenler de kuraya başvurabilirler
Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarından asli memurluğa geçmeden ayrılanlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B ve C bentlerine göre ve diğer Kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II Sayılı cetveline göre sözleşmeli olarak çalışanlar istifa sonrası açıktan atama kurası için müracaatta bulunamayacak, bu personel başvuru formu çıktısını gönderse de kuraya alınmayacak, bu form sehven alınsa dahi atama yapılmayacaktır.
Daha önce 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilenler, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfındaki kadrolara müracaatta bulunamayacaktır.
Bakanlığımıza gelen noter tasdikli başvuru formu ile internet kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın başvurusu iptal edilecek ve aday kuraya alınmayacaktır.
Kura sonucu yerleştirilenler, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanırlar. Ancak, müktesebine uygun münhal kadro bulunmaması halinde; kadroları daha üstte olanlar kazanılmış hak aylık derecelerine uygun bir kadroya atanıncaya kadar daha alt kadrolara mevzuat çerçevesinde atanabileceklerdir.
Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri 28/05/2010 tarihinde tercihleri doğrultusunda, daha sonra duyurulacak yerde bilgisayar ortamında noter tarafından kura ile yapılacaktır.
Atamalar, söz konusu kadrolarla ilgili açıktan atama izin prosedürlerinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecektir.
Yukarıdaki usûle göre, Bakanlığımıza açıktan atananlar bir yıl süre ile naklen atanma talebinde bulunamazlar. Ancak, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına atananların Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19, 20, ve 21 inci maddeleri kapsamındaki nakil talepleri bu kısıtlamanın dışındadır.Bakanlığımız kadrolarına kura sonucu yerleşenlerin atamalarının yapılabilmesi için, Bakanlığımız internet adresinde duyurulan atamaya esas teşkil edecek belgelerini en geç 15/06/2010 Salı tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne bizzat elden getirmeleri gerekmektedir.

Kura sonucu yerleşen adayların en geç 15/06/2010 tarihine kadar Bakanlığa elden teslim etmesi gereken evraklar;

1- Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (Resmi Onaylı tek hekim raporu da geçerlidir.)
2- Son 6 (Altı) ay içerisinde alınmış Savcılık Belges
i (Sabıka kaydı)
3- Nüfus Cüzdanı Sureti (Noter Tasdikli) veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
4- İkametgah İlmuhaberi
5- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi ( Askerlikle İlişiği Bulunmadığına Dair)
6- 6 Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm Ebadında)
7- Mal Bildirim Beyannamesi
8- Ehliyet Belgesinin Noter Onaylı Sureti (Şoför kadrosuna yerleşenler için)
9- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına yerleşenlerin; Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesi, lise veya dengi okullar ile yüksekokul veya fakültelerin bilgisayar bölümünden mezun olduğuna dair diploma veya iki dönem bilgisayar eğitimi aldığının belirtildiği belgenin aslı veya onaylı sureti.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE...

Enez Belediyesi 9 Memur Alacak

Enez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye Eri...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL...

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Okuyucu Yorumları

 1. uzman01restçeken
  17 Mayıs 2010 - 20:51

  >İnşallah torpil dönmez noter kurası deniliyor ama burası Türkiye inşallah bizimde bir gün yüzümüz giler…

 2. Memurum.biz
  04 Mayıs 2010 - 06:56

  >ilan, ilk defa atanacakları veya halen memur olarak çalışanları kapsamıyor.memurluktan 2 defadan fazla olmamak üzere istifa edip ayrılmış ve tekrar memur olmak isteyenleri kapsıyor.

 3. Anonymous
  03 Mayıs 2010 - 19:16

  >atanmış olanlar tekrar tercih yapabilecek mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Enez Belediyesi 9 Memur AlacakEnez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye...
Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanıZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu...
Alay Belediyesi 1 Tekniker alacakALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye...
Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanıMERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye...
Diyanet 42 Memur AlacakD U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında...
DHMİ 120 Hava Trafik Kontrolorü AlacakDevlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü 20 adet Asistan Hava Trafik Kontrolörü, 100...
İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Memur alım İlanıS.S. 699 İZNİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ; ÜNİVERSİTELERİN...
Sultangazi Belediyesi 25 Memur Alım İlanıSULTANGAZİ BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Sultangazi Belediyesinde...
Afyonkarahisar Çobanlar Belediyesi 21 memur alacakAfyonkarahisar Çobanlar Belediyesi çeşitli hizmet sınıflarında 21 memur alacak. Son...
Orman Genel Müdürlüğü 50 orman mühendisi alımı yapacakOrman Genel Müdürlüğü 50 adet orman mühendisi alımı yapacak. 2016-KPSSP3’ten...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.