Polis Memurlarına Yeni Terfi Sistemi

Ana Sayfa » Bilgi » Polis Memurlarına Yeni Terfi Sistemi
27 Mayıs 2010 - 12:07

>

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali, Emniyet Teşkilatının alt kademelerindeki amir ihtiyacının karşılaması, polis memurlarına kariyer imkanı sağlanması amacıyla ”kıdemli başpolis memuru” ve ”başpolis memuru” rütbeleri oluşturulmasını öngören yasa teklifini meclise sundu.
Bir defaya mahsus olmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğünce birimlere ve branşlara göre belirlenecek sayı kadar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte Emniyet Teşkilatında polis memuru rütbesinde 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurları, başvuru şartları ve sıralama kriterlerine göre sınavsız olarak başpolis memurluğuna atanacak.
Teklifle, Emniyet hizmetleri sınıfında istihdam edilen memurlara verilen ”Emniyet Hizmetleri Tazminatı” da yeniden düzenliyor. Polis memuru rütbesinin, ”kıdemli başpolis memuru”, ”başpolis memuru” ve ”polis memuru” olarak sınıflandırılması nedeniyle, yeni ihdas edilen iki unvanda bulunanlara ödenecek tazminat, komiser yardımcılarına ödenen tazminatla eşitleniyor.
KANUN TASARISININ TAM METNİ
GENEL GEREKÇE
Emniyet Teşkilatı’nın görevlerini belirleyen Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda; “Polis. asayişi, kamu, şahıs, tasarruf emniyetim ve mesken masuniyetini korur; halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını temin eder” denmektedir. Sayılan bu görevlerin özellikle suç öncesi, Önleyici polislik kapsamındaki görevler olduğu dikkat çekmektedir. Günümüzde de, gelişmiş ülkelerde ”görünür polislik” yaklaşımı öne çıkmakta; bir suçun topluma maliyeti göz önüne alındığında önleyici polislik hizmetlerine ağırlık verilmesi kabul görmektedir. Bu yaklaşım ise, daha fazla polisin mobilize bir şekilde sokakta olmasını gerektirmektedir. Emniyet Teşkilatının çalışma tarzı, birçok birim itibariyle 7 gün 24 saat ve ekip, grup, tim vb. takım çalışmaları şeklindedir. Sayılan bu görevleri gece/gündüz sokaklarda icra eden Polis Memurlarının Emniyet Hizmetleri Sınıfı içindeki oranına baktığımızda ise % 90 civarında olduğu görülmektedir. Diğer % l0 luk kısmın % 2 sini çarşı ve mahalle bekçileri, % 8’ini ise rütbeli personel oluşturmaktadır.
Bu bağlamda, Emniyet Teşkilatı’nm en acil problemlerinden biri, Polis Merkezlerinde, Çevik Kuvvet Şubelerinde, Şube Müdürlükleri’ne bağlı ekiplerde ve benzeri birçok hizmette Komiser Yardımcısı veya Komiser rütbesindeki personel eksikliğidir. Ekip Amirliği, Grup amirliği vb. görevler ve hatta bazı İlçe Emniyet Amirlikleri için rütbeli personel bulunamadığından, ihtiyaç olan yerlerde kıdemli ve liyakati olan Polis Memurlarına görev tevdi edilmektedir. Teşkilatımızın Polis Memuru sayısı ihtiyaçlar doğrultusunda artırılırken, ilk kademe amir kabul edilen Komiser ve Komiser Yardımcısı sayısı ise ters orantılı olarak 2002-2008 yılları arasında % 28 oranında azalmıştır.
Diğer yandan, günümüzde, bir kurumun en değerli sermayesinin “insan” olduğu, insana yatırımla kurumsal başarının doğrudan artacağı kabul görmektedir. Teşkilatımıza 21 yaşında katılan bir Polis Memurumun emekli olana kadar yaklaşık 30 yılım Emniyet Teşkilatmda geçireceği göz önüne alındığında, iyi bir kariyer planlaması ile personelin 30 yılım şekillendirmemiz gerekmektedir. Bu planlama neticesinde hem personel memnun olmalı, hem de Teşkilatın ihtiyacı giderilmelidir.
2005-2007 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğünce “Türk Polis Teşkilatı’nm Sorumluluğunun Verimlilik ve Etkinliğinin Güçlendirilmesi” adıyla bir Avrupa Birliği Projesi yürütülmüştür. Proje kapsamında, Türk Polis Teşkilatının mevcut personel uygulamalarının AB ülkelerindeki uygulamalar ışığında analiz edilmesi sonucu, modern insan kaynaklan yönetim ilkeleri ve AB normları çerçevesinde revize edilmesine ihtiyaç olduğu yayınlanan “Strateji Belgesİ”nde de ifade edilmiştir.
Proje çalışmaları, AB uygulamaları ile karşılaştırmalı olarak gerçekleştirilmiş ve mevcut alt kademelerdeki amir eksikliğinin mevcut “rütbe yapılanmasından kaynaklandığı” anlaşılmıştır. Bizdeki mevcut “alt kademe” rütbelerin ise AB ülkelerinde “orta kademeye” denk geldiği; dolayısıyla, mevcut yapı ile ihtiyacı karşılayamadığımız anlaşılmıştır.
Yurtdışı Örneklerine baktığımızda; Polis Memurları arasında rütbe sisteminin oluşturulması gerektiği anlaşılmaktadır. Benzer sorunlar, Avrupa Birliği ülkelerinde de yaşanmış ve çözüm için Polis Memurları arasında rütbe sistemi tesis edilmiştir. Teşkilatımızda da aynı sorunların yaşanması nedeniyle, bu sorunun AB ülkelerindeki yaklaşıma uygun olarak yeni bir sistemle çözülebileceği anlaşılmıştır. Diğer yandan, günümüze kadar uygulanan bazı geçici çözümler, bugün Teşkilatımızın karşısına rütbe terfılerinde yaşanan tıkanıklıklar olarak çıkmaktadır. Dolayısıyla, uygulanacak çözümlerin uzun dönemli vizyonla hazırlanması idaredeki devamlılığın da bir gereğidir.

Günümüzde yönetim bilimciler, sağlıklı bir çalışma için 1 amirin yönetiminde en fazla 7 çalışanın bulunabileceğini ifade etmekte ve incelenen AB ülke polislerinde amir/memur oranının
1/3, 1/5 ve 1/7 şeklinde olduğu görülmüştür. Emniyet Teşkilatındaki Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel sayısını incelediğimizde; 09.03.2010 tarihi itibariyle 188.560 Polis Memunfna karşılık, 5.292 Komiser ve Komiser Yardımcısı’nın görev yaptığını görmekteyiz. Bu rakam, 36 Polis Memurunun 1 amirin yönetiminde olması anlamına gelmektedir.
Bu çerçevede, önerilen yeni rütbe sistemi sayesinde gelecekte terfi tıkanmalarına yol açılmayacak; 1 alt kademe amire düşen Polis Memuru sayısının AB standartlarına uygun şekilde planlama yapılması ile adli ve idari yöneticilerin almış olduğu kararların aslına uygun biçimde sahada uygulanabilmesi için daha sağlıklı bir iletişim kanalı kurulmuş olacaktır.
Yeni sistemin Teşkilatın yürüttüğü hizmetlere olumlu katkılarından biri de, Polis Memurlarına sürekli yükselme ümidi vermesi ve motive edilmeleri olacaktır. Çünkü mesleğe memur olarak başlayan personel, sürekli memur kalmayacağını; meslek yaşamlarında bir gün amirlik konumuna yükselebileceklerini bileceklerdir. Ayrıca, mesleğinde yükselmek isteyen personel bu nedenle, meslek disiplinine daha fazla dikkat edecek ve sicilinin bozulmaması için daha çok gayret gösterecektir.
Sayılan nedenlerle, Emniyet Teşkilatının alt kademelerdeki amir ihtiyacını karşılamak ve Polis Memurlarına kariyer imkânı sağlamak amacıyla Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru rütbelerinin oluşturulması ve bunun için ilgili mevzuatta değişiklik yapılması gerekmektedir.
Yüksek okul bitiren devlet memurlarımız gerek maaş, gerekse emekliliğe esas derecelerini en son kademe dereceye getirip bu kadrodan emekli olmakta, bu da onlara emekliliklerinde maddi yönde bir rahatlama sağlamaktadır. Ancak yüksekokul veya fakülte bitiren polis memurları birinci derece kadroya atanamadıkları için mağdur edilmektedirler. Bu mağduriyetin giderilmesi önem arzetmek
tedir.
24.04.2008 tarih ve 5757 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile yapılan değişiklikle, “Yardımcı Hizmetler Sınıfı” nda bulunan “Çarşı ve Mahalle Bekçisi” unvanlı personelin sınıfının “Emniyet Hizmetler Sınıfı” olarak değiştirilmesi nedeniyle, 31.05.2006 tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasının 14 numaralı sırasında değişiklik yapılarak fiili hizmet süresi zammından Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin de yararlanmaları uygun olacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunumun 13 üncü maddesinde; Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensuplarının rütbeleri, meslek dereceleri ve görev unvanları düzenlenmiştir. Emniyet Teşkilatında sayısal olarak personelin % 95’ini Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensupları. Emniyet Hizmetleri Sınıflanın % 90’mı ise polis memurları oluşturmaktadır. Bu oranlardan anlaşılacağı üzere, Emniyet Teşkilatımın sayısal olarak büyük çoğunluğunu oluşturan polis memurlarının kendi içlerinde hiyerarşik bir kademelendirme bulunmamakta, Polis Okulundan yeni mezun olmuş bir polis memuru ile emekliliği gelmiş bir polis memuru arasında astlık-üstlük bağlamında bir fark bulunmamaktadır. Bu durum, kişiler arasındaki ilişkilerde sorunlara neden olabildiği gibi, görevin icrasına yönelik de sorunlar oluşturmaktadır. Bu madde ile, polis memurları içinde kariyer basamakları oluşturularak; hem söz edilen sorunların aşılması ve hem de polis memurlarının yükselme ümidinin canlı tutularak disiplin durumlarına daha fazla dikkat etmeleri sağlanmış olacaktır.
Bu madde ile polis memuru rütbesi; “Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis memuru ve Polis memuru” şeklinde sınıflandırılmış ve bu sınıflandırma esas alınarak polis memuru rütbesinin görev unvanları yeniden düzenlenmiştir.
MADDE 2- Emniyet Hizmetleri Sımfı içerisinde yeni oluşturulan Başpolis ve kıdemli başpolis memurluğuna atanacaklarda aranılan şartlar ve değerlendirme kriterleri 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’na eklenen Ek 28 inci madde ile düzenlenmiştir.
Başpolis memurluğuna yükselmek isteyenler için sınav öngörülerek; meslek kıdemi, eğitim düzeyi, personelin yöneticilik özelliğine ilişkin amirlerinin değerlendirmesi, sicil notu ve meslek hayatı süresince aldıkları adli ve idari cezalar değerlendirilecektir. Kıdemli başpolis memurluğuna yükselmede ise smav öngörülmeyerek; Başpolis memurları için sayılan liyakat unsurlarına göre değerlendirme yapılacaktır. Ayrıca, ileride rütbe piramidinin bozulmaması için; polis memuru, Başpolis memuru ve Kıdemli başpolis memuru rütbelerinde bulunacak en çok personel sayısı oransal olarak belirlenmiştir.
MADDE 3- Emniyet Teşkilatının ara kademe personel ihtiyacının karşılanması için yapılan düzenleme ile başpolis memurluğuna yükselme, kademeli ve sınavlı bir sistemle yapılacaktır. Bu uygulama, Polis Memurluğundan Başpolis Memurluğuna yükselme sisteminin sürekliliği açısından kaçınılmaz olsa da, ivedilik arz eden ara kademe personel ihtiyacının karşılanmasında yetersiz kalacaktır. Dolayısıyla, aciliyetle ihtiyaç duyulan ara kademe personel ihtiyacı, bir defaya mahsus olmak üzere, geçici bir düzenleme ile; polis memuru rütbesinde 24 yıl ve üzeri hizmet süresi bulunan Polis Memurlarından istekli olanlardan; sicil ve disiplin durumuna bakılmak suretiyle; bu maddede sayılan kriterlere ve sınavda alacakları puanlara göre sıralanarak terfi ettirilmeleri düzenlenmiştir.
Bu şekilde, hem Emniyet Teşkilatı’nm acil ihtiyacının bir kısmı karşılanmış; hem de emekliliği yakın olduğu için yeni getirilen sistemden yararlanma fırsatı olmayan, tecrübeli ve liyakati olan Polis Memurlarına avantaj sağlanmıştır. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa eklenen Geçici 22 nci madde ile; başpolis memurluğuna bir defaya mahsus olarak atanacak 24 yıl ve üzeri hizmet süresi bulunan Polis Memurlarında aranılan şartlar ile atamaya esas sıralamada dikkate alınacak kriterler düzenlenmiştir.

MADDE 4- 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 inci maddesi (ç) bendinin 2 nci alt bendinde. Emniyet mensuplarının emeklilik yaş hadleri düzenlenmiştir. Polis memurlarının yaş haddi Emniyet Teşkılatımn tecrübeli personel ihtiyacı nedeniyle 55’e yükseltilmiştir.
MADDE 5- 31.05.2006 tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40.Maddesinin ikinci fıkrasının 14 numaralı sırasında, “Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilâtında Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilâtı mensupları”na fiilen çalışılan 1 (bir) yıla 90 (doksan) gün fiili hizmet süresi uygulanacağı belirtilmiştir.
Emniyet Hizmetleri sınıfı içerisinde yeni oluşturulan Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru unvanlarının madde metninde yer alması amaçlanmıştır.
MADDE 6 – Yürürlük maddesidir.

MADDE 7- Yürütme maddesidir.
EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-
04/06/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen polis memuru rütbesi; “Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru” şeklinde sınıflandırılmış, bu sınıflandırma esas alınarak polis memuru rütbesinin görev unvanları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 28 – Emniyet Genel Müdürlüğünce, İhtiyaç duyulması halinde mevcut polis memuru kadro sayısının yüzde % 15′ ini geçmemek üzere aşağıda belirtilen kriterlere göre seçilecek en az on yıl fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış Polis memurları arasından Başpolis memurluğuna, Başpolis memuru olarak fiilen altı yıl görev yapmış olanlar arasından ise, Başpolis memuru sayısının % 10′ unu geçmemek üzere Kıdemli Başpolis memurluluğuna atama yapılabilir. Başpolis ve Kıdemli Başpolis memurluğuna atanacakların sayısı birimlere ve branşlara göre Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.
Başpolis memurluğuna ve Kıdemli Başpolis memurluğuna atanacakların seçiminde; meslek kıdemi, eğitim düzeyi, personelin yöneticilik özelliğine ilişkin amirlerinin değerlendirmesi, sicil notu, adli ve idari cezalar ile yazılı sınav sonuçları esas alınır.
Emniyet Genel Müdürlüğünce her yıl ihtiyaç olarak tespit olunan Başpolis memurluğu sayısının % 20’sine kadan 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan Polis memurları için ayrılır. Bu sayıya göre alınacak polis memurları, yönetmelikte belirlenen başvuru şartları, kendi aralarında yapılacak yazılı sınav ve diğer kriterler esas alınarak yapılacak sıralamaya göre Başpolis mem
urluğuna atanırlar.

Kıdemli Başpolis memuru; Başpolis memuru ve polis memurunun, Başpolis memuru ise polis memurunun hiyerarşik üstüdür.
Başpolis memuru ve Kıdemli Başpolis memurları hakkında, bu kanun ve diğer kanunlarda belirtilmeyen bütün hususlarda polis memurları hakkındaki hükümler uygulanır.
Başpolis ve Kıdemli Başpolis memurluğuna atanacakların seçiminde aranacak şartlar, başvuru ve değerlendirme, uygulanacak yazılı sınav, basan sırasının tespiti, verilecek eğitimler ile atanma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 3- 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 22- Bir defaya mahsus olmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce mevcut polis memuru kadro sayısının % 5’ini geçmemek üzere, birimlere ve branşlara göre belirlenecek sayı kadar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Emniyet Teşkilatı’nda polis memuru rütbesinde 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurları, yönetmelikte belirlenen başvuru şartları, kriterler ve yazılı sınav sonucuna göre oluşturulacak sıralama esas alınarak Başpolis Memurluğuna atanabilirler.
Bu madde hükmüne göre, Başpolis Memurluğuna atanacakların seçiminde aranacak şartlar; başvuru ve değerlendirme, yazılı sınav, sıralama, verilecek eğitimler ile atanma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 4- 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 40 inci maddesinin (ç) bendinin “Emniyet mensuplan” başlıklı (2) numaralı alt bendinin 4 üncü sırasında yer alan “Polis memuru” nun 52 olan yaş haddi 55 olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5- 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 mcı maddesinin ikinci fıkrasının 14 üncü sırası kapsamdaki sigortalılar bölümüne “Polis” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru” ibareleri eklenmiştir.
Yürürlük
MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  • polis rütbe sıralaması
  • polis rütbeleri sıralaması
  • polis terfi sistemi
  • ak parti logo

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
OGM 95 Orman Muhafaza Memuru AlacakORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI 2017 YILI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI İLANI Orman...
Karayolları 1280 Personel Alacak Karayolları Genel Müdürlüğü bu yıl 1.280 personel alımı yapacak. Ulaştırma,...
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 76 Memur Alım DuyurusuT.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI Gümrük ve Ticaret...
KHK 681 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...
KHK 680 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba