Ordu Perşembe Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Ordu Perşembe Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
21 Mayıs 2010 - 8:50

>

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Perşembe Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) komisyonca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI: İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartların yanı sıra;

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşını (25.06.1980 tarih veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olanlar başvurabilecektir.) doldurmamış olmak,

3. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 12 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırmak, Devlet sırrını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

4. Eğitim durumu itibarıyla Ön Lisans düzeyinde eğitim veren Meslek Yüksek Okullarının Elektronik Haberleşme, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümünden mezun olmak (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.),

5. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67m, kadınlarda en az 1.60m boyunda olmak ve boyun 1m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak.

6. Erkak adayların Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

7. Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,

8. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

9.Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

10.Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

11.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan öğrenim durumuna uygun KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2008 sınavlarına girmiş ve KPSS puan türlerinden 53 ve üzeri puanı almış olmak.

12. Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadroların 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi Belediyemiz ilan tahtasına asılarak yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 24.06.2010 tarihinde Belediyemiz Yazı İşleri (İnsan Kaynakları Ve Eğitim) Müdürlüğünden alınacaktır.
SINAVA

1) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Belediyemiz Yazı İşleri (İnsan Kaynakları Ve Eğitim) Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.
1. T.C.kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı sureti.
2. Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi aslı veya tasdikli sureti.
3.Son altı ay içerisinde çekilen 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adeti başvuru formuna yapıştırılacak.)
4. KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi (Belgenin aslı veya onaylı sureti başvuru ve sınava giriş esnasında adayın yanında bulunacaktır.).
5. Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış).
6. Erkek adayların Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair beyanı.
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

2) BAŞVURU YERİ, SAATİ VE ŞEKLİ: Başvurular 02.06.2010 günü saat 08:30’da başlayıp, 02.06.2010 günü saat 16:30’da sona erecektir. Başvurular Perşembe Belediyesi Yazı İşleri (İnsan Kaynakları Ve Eğitim) Müdürlüğü Perşembe / ORDU adresine şahsen yapılacak olup, posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurusunu yapan adaylar kendileri için düzenlenen Sınava Giriş Belgelerini 24.06.2010 günü mesai saatleri içerisinde aynı yerden teslim alacaklardır. Eksik bilgi ve belgelerle yada nitelikleri uygun olmadığı sonradan tesbit edilen başvurular idaremizce değerlendirilmeye alınmayacaktır.
3) SINAV YERİ VE SAATİ:

a) Sözlü sınavı: Perşembe Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda, 25.06.2010 Perşembe günü saat 09:00’da

b) Mukavemet sınavı: Perşembe Belediye Başkanlığı İtfaiye Amirliğinde, 25.06.2010 Perşembe günü saat 14:00’de yapılacaktır.

Adayların sınava gelirken spor ayakkabısı, eşofman, sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
SINAV KONUSU (MÜLAKAT):

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat

e) Mesleki uygulamalar ‘dan oluşacaktır.

DEĞERLENDİRME:
1) Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek Sözlü ve mukavemet sınavına çağrılır.
2) Sınavda başarılı olabilmek için; 100 (yüz) üzerinden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak gerekir.

3) Sınavdan 70(Yetmiş) puanın altında alan adaylar başarısız sayılacak, 70(Yetmiş) ve üzeri puan alan adayların Sözlü ve mukavemet puanının % 50 (elli) ‘si ile KPSS puanının % 50(elli) ‘si oranları toplanarak başarı puanı bulunur.
4) Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar YEDEK üye belirlenecektir.
5) Sınav sonuçları, sınavın bittiği günden itibaren 2 (iki) gün sonra belediyemizin http://www.perse
mbe.bel.tr/
internet sitesinde ve ilan panosunda açıklanacaktır.

6) Sınav sonucu başarılı olan ve 4. maddede belirtilen şekildeki sıralamaya göre sıralamaya girmiş olan adaylara yazılı tebligat yapılıp, bu tebligatta adayın atanması için gerekli belge ve işlemler ile bunların Belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilecektir.

7) Ataması yapılacak aday, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına dair tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alacağı heyet raporunu idaremize teslim edecektir.
8) Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...
2017 Yılında 2 bin 750 Hakim ve Savcı AlınacakAdalet Bakanlığı 2017 yılında 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı yapmayı planlıyor....
Milli Savunma Bakanlığı 7 adet Millî Savunma Uzman Yardımcısı AlacakMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1....
MSB 8 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL: Millî...
Başbakanlık 12 Uzman Yardımcısı AlacakBaşbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: UZMAN YARDIMCISI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba