İstanbul Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Bilgi » İstanbul Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı
08 Mayıs 2010 - 19:17

>

İSTANBUL KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI
İstanbul Kalkınma Ajansı’na 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; üniversitelerin dört yıllık hukuk, maliye, işletme, kamu yönetimi, istatistik, matematik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans diplomasına sahip, 20 adet “uzman personel” ile nitelikleri ilanın tam metninde tanımlanmış 2 adet “destek personeli” alınacaktır.
BAŞVURU TARİHLERİ: 8 Mayıs–4 Haziran 2010
SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI: 11 Haziran 2010
SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ: 14-18 Haziran 2010

BAŞVURU YERİ: İstanbul Kalkınma Ajansı
Havalimanı Kavşağı, EGS Business Park Blokları, B2 Blok K:16 34149 Yeşilköy Bakırköy / İSTANBUL
Tel :+90 212 – 468 34 00
Faks :+90 212 – 468 34 44
ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR
1. GENEL ŞARTLAR:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olduğunu belgelemek,
e) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
f) MS Office Programlarını iyi düzeyde kullanabilmek.
2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:
2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar:

a) Hukuk, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik ile Mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği olan ve geçerlilik süresi dolmamış bulunan belgeye (sadece son iki yılda alınmış TOEFL ve IELTS) sahip olmak (Uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonucu için denklik göstergesi YÖK’ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre değerlendirilecektir).c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak.

2.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar:

a) Hukuk, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik ile Mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği olan ve geçerlilik süresi dolmamış bulunan belgeye (sadece son iki yılda alınmış TOEFL ve IELTS) sahip olmak (Uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonucu için denklik göstergesi YÖK’ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre değerlendirilecektir).
c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

-Planlama, programlama,-Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,-Strateji geliştirme, strateji yönetimi,-İzleme ve değerlendirme,-Tanıtım, danışmanlık,-Araştırma-geliştirme,-Bilgi ve iletişim teknolojileri,-Finansman,-İnsan kaynakları yönetimi,-Uluslararası ticaret.
2.3. Uzman Personel İçin Tercih Kriterleri:

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),c) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma, d) Rekabetçilik ve Kümelenme Analizi,e) Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,f) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,g) Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,h) Hibe ve Proje Yönetimi konularında denetim ve usulsüzlük incelemelerinde deneyim sahibi olmak,i) Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri gibi idari iş ve işlemler ile ilgili yasal uygulamalar,j) Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,k) Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,l) Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları,m) Stratejik Planlama,n) Turizm ve Tarihi Eser Politikaları,o) 5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,p) Hukuk Fakültesi mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,r) Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek.

2.4. Uzman Personel İçin Başvuruda İstenen Belgeler:
a) İş Talep Formu, b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin kurum veya noter tasdikli fotokopisi,c) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 80 (seksen) ve üzeri puan aldıklarını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli fotokopisi,d) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesi veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan ve geçerlilik süresi dolmamış olan yabancı dil belgesinin (sadece son iki yılda alınmış TOEFL/IELTS) aslı veya noter tasdikli fotokopisi,e) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin fotokopisi,

4. DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:

Ajansımızda istihdam edilecek destek personelinin ünvanları, sayıları ve aranan özellikleri aşağıdaki gibidir.

4.1 Yönetim Asistanlığı
ve Halkla İlişkiler 1 (Bir) Kişi :
a) Yönetim Asistanlığı ve Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak istihdam edilecek personel için; 4 (dört) yıllık yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak, konusuyla ilgili en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak (İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak tercih sebebidir).

4.2 Bilgi İşlem Görevlisi 1 (Bir) Kişi :
a) Bilgi İşlem Sorumlusu olarak istihdam edilecek personel için Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Hizmetleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği bölümleri ile Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Yüksek Öğrenim Programından mezun veya bu programdan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir bölüme geçerek lisans düzeyinde mezun olmak veya programcılık, web tasarımı, veri tabanı yönetimi, sistem yönetimi, ağ güvenliği ve coğrafi bilgi sistemi konularında en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak (İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak tercih sebebidir).

4.3. Destek Personeli İçin Başvuruda İstenecek Belgeler :

a) İş Talep Formu,b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin kurum veya noter tasdikli fotokopisi,c) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin fotokopisi,

5.SINAVA BAŞVURU :
Adayların, yukarıda sayılan başvuru belgelerini dosya içinde 31 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar İstanbul Kalkınma Ajansı Havalimanı Kavşağı, EGS Business Park Blokları, B2 Blok K:16 34149 Yeşilköy Bakırköy / İSTANBUL adresine teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar Ajansa ulaşmak kaydıyla elden veya posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Faksla veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
6.SINAVA GİRİŞ :
Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra sözlü yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 11 Haziran 2010 tarihinde İstanbul Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.iska.org.tr/) ilan edilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü yarışma sınavına çağrılabilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7.SINAV YERİ VE TARİHİ :

Sözlü Yarışma Sınavı 14-18 Haziran 2010 tarihleri arasında İstanbul Kalkınma Ajansı- Havalimanı Kavşağı, EGS Business Park Blokları, B2 Blok K:16 34149 Yeşilköy Bakırköy / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sözlü Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde yanlarında nüfus cüzdanı belgesiyle hazır bulunacaklardır.

8. SINAV ŞEKLİ :
Yarışma sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda; KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.
9. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI :

Sınav kurulu üyelerinin adaya verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz tam puan üzerinden yetmiş tam puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalındaki adayların başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Sınav sonuçları İstanbul Kalkınma Ajansı internet sayfasında (http://www.iska.org.tr/) ilan edilecek ve sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

İş Talep Formu

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
OGM 95 Orman Muhafaza Memuru AlacakORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI 2017 YILI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI İLANI Orman...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba