Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uzman Seçme Sınav İlanı (27 kişi)

Ana Sayfa » Genel » Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uzman Seçme Sınav İlanı (27 kişi)
03 Eylül 2009 - 8:26

>

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uzman Seçme Sınav İlanı verdi. Alımlar kamu çalışanları arasından veya açıktan atama yoluyla yapılacak. Ayrıntılar yazının devamında.
T.C.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
UZMAN SEÇME SINAVI İLANI

I – UZMAN KADROLARI İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR:

5818 Sayılı Kanunla değişik, 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre KAMUDAN ve AÇIKTAN ATAMA şeklinde;

a- Kurumun Merkez teşkilatında (Ankara) görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının mezunları arasından;

b-Kurumun Taşra teşkilatı olan İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının mezunları arasında

pozisyonu için Yazılı Seçme Sınavı yapılacaktır.
Adaylardan merkez ve taşra pozisyonlarına müracaat edecek olanlar; yukarıdaki illerden yalnızca birisini kontenjan cetvelindeki “Başvuru Kodu” üzerinden tercih edeceklerdir.

II- SEÇME SINAVINA KATILACAK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR :

A) GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş açık olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(Kurumumuzdan askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek için ayrılan personelin, “personel yönetmeliğimizin” 25. Maddesi ile düzenlenen 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının ilgili hükümleri gereğince iş akitleri kendiliğinden fesih olur.)
5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak,

şartlarını taşıması gerekir.

B) ÖZEL ŞARTLAR:

16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanmak üzere başvuruda bulunacak adayların;

Merkez uzman pozisyonları için açıktan atama yoluyla başvuracakların, 2008 yılında ÖSYM’ce yapılan 2008-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP3” puan türünden asgari 75 (yetmişbeş) puan almış olmaları, ayrıca İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM’ce yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında asgari C düzeyinde (70 (yetmiş)) puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslar arası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları

Taşra uzman pozisyonları için, 2008 yılında ÖSYM’ce yapılan 2008-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP3” puan türünden asgari 75 (yetmiş beş) puan almış olmaları,

Merkez teşkilatında görev yapmak üzere Kamudan atama yoluyla uzman pozisyonu için başvuracakların İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM’ce yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında asgari D düzeyinde (60 (altmış)) puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslar arası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları

gerekmektedir.

III- BAŞVURU MERCİİ, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuruda bulunacak adaylardan 05.06.2009 tarihindeki sınav ilanına başvuru yapmamış olanlar ve 05.06.2009 tarihli yazılı seçme sınavı ilanına başvuran ancak başvuru evraklarını geri alanlar, 25.09.2009 tarihinden itibaren Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinden temin edecekleri “İş Başvuru Formunu” Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) adresindeki web sitesi üzerinden elektronik olarak 25.09.2009 tarihinden (ilk başvuru tarihi) en geç 26.09.2009 (son başvuru tarihi
) tarihine kadar (bu tarih dâhil) Kuruma ulaştırmaları gerekmektedir. Ayrıca aşağıda sayılan “BAŞVURUDA İSTENEN BELGELERİ” eksiksiz olarak, elden (şahsen veya bir yakını tarafından) Kurumun (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kampüsü Eskişehir Yolu 10. km. Lodumlu /ANKARA) adresine, 25.09.2009 tarihinden (ilk başvuru tarihi) en geç 26.09.2009 (son başvuru tarihi) tarihi saat 17.00’e kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

05.06.2009 tarihli yazılı seçme sınavı ilanına başvuran adaylardan, bu sınav ilanı kapsamında alınacak meslek grubuna dâhil olanların başvuruda istenen belgeleri, Kurumda mahfuz olması sebebiyle yeniden istenmemektedir. 05.06.2009 tarihli ilana başvuran ve belgeleri kurumda mahfuz bulunan bu adaylar, 25.09.2009 tarihinden itibaren kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinden temin ederek web sitesi üzerinden dolduracakları “İş Başvuru Formunu”, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) adresindeki web sitesi üzerinden sadece elektronik olarak 25.09.2009 tarihinden (ilk başvuru tarihi) en geç 26.09.2009 (son başvuru tarihi) tarihine kadar (bu tarih dâhil) ulaştırmaları gerekmekte olup, ayrıca yabancı dil düzeyini gösterir belge istenen pozisyonlar için bu belgenin de Kuruma iletilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

IV-BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Tüm adaylar, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinden temin ederek dolduracakları İş Başvuru Formunda Başvuru Koduna göre çalışmayı talep ettikleri ili belirterek tercih edeceklerdir Merkez tercihi yapanlar ayrıca il tercihi yapamayacaktır. Başvurular gerçekleştirildikten sonra il tercihinde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.

İlk defa başvuracak adaylar dolduracakları imzalı “İş Başvuru Formu” ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını ibraz veya tasdikli örneklerini teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi sureti (Fotokopi ise aslının ibrazı zorunludur),
b) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,
c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (aslının ibrazı zorunludur),
d) Adli Sicil kaydı belgesi (Sadece Açıktan Atama yoluyla başvuran adaylar getirecektir.)
e) Özgeçmiş, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinde örneği verilmiş forma uygun şekilde doldurulacaktır.
f) KPSSP3 Sonuç Belgesi (Sadece Açıktan Atama yoluyla başvuran adaylar getirecektir.)
g) Yabancı dil düzeyini gösterir belge (Sadece merkez için müracaat edecek adaylar verecektir.)
h) Askerlik Durumu ile İlgili Belge
ı) On-line yapılan İş Başvuru Formunun çıktısı (Bu sınav kapsamında ilk defa başvuracak veya 05.06.2009 tarihli sınav kapsamında başvurmuş ve belgelerinden bir kısmını geri almış olan adaylar getirecektir.)

V-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanacak adaylarda, KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, Kurum, duyurulan boş pozisyon sayısının iki katı kadar adayı yazılı yarışma sınavına çağırabilir.

Personel Yönetmeliği’nin 7/1 maddesi uyarınca Kamu kontenjanından atanacak adaylarda ise, ilanda belirtilen meslek grubu için, geçerli başvurusu olan adaylar yazılı yarışma sınavına çağırılır.

Ancak, doldurulması öngörülen illerdeki pozisyonlara yeterli sayıda sınav başvurusu (açık pozisyon sayısının iki katı) gelmemesi durumunda sınava çağrılacaklar listesi belirlenirken Kurum, diğer illerdeki aynı bölümlerden müracaat şartlarına haiz olup, yazılı sınava girmeye hak kazanamayan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, ikame yapabilir.

Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, 30.09.2009 tarihinde Kurumun ilan panosunda ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinde ilan edilecektir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurum şahsen veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir.

Söz konusu ilanda isimleri bulunan adaylar, Sınav Giriş Belgelerini Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinden 30.09.2009 tarihinde çıktı almak suretiyle temin edeceklerdir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar. Adayların yanlarında getirecekleri kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarasının yazması zorunludur. Kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarası bulunmayan adaylar yazılı sınava kesinlikle alınmayacaktır.

VI- YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ, YERİ VE ZAMANI

Seçme sınavı çoktan seçmeli test usulü ile tek aşamalı olarak yapılacaktır. Çoktan seçmeli olarak yapılacak olan sınav konusu ve soru sayısı aşağıda belirtilmiştir. Her sorunun puanı eşit olup, her doğru cevaba 2,5 (iki buçuk) tam puan verilecektir.

Sınav başarı notu, yazılı sınav sonucudur. Yazılı sınavda 40 soru sorulacak ve her bir sorunun doğru cevabı 2,5 (iki buçuk) puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır (Belli bir yanlış cevap sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir). Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için 2,5 (iki buçuk) tam puan verilecektir.

Sınav 01.10.2009 tarihinde sınav giriş belgelerinde belirtilen saatte ve Kurum toplantı salonlarında gerçekleştirilecektir.

(Uzman Alımı İçin Soru Ağırlıkları)

– IPARD PROGRAMI 40 (Kırk) Soru

VII- SEÇME SINAVI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, her bölüm için belirlenmiş olan kontenjan kadar aday yazılı yarışma sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

İlanda yer alan bölümler itibariyle belirlenmiş olan kontenjanların en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından;

Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanacak adaylardan, başvurduğu pozisyona göre KPSSP3 Puanı yüksek olan aday yarışma sınavını kazanmış olacaktır. KPSSP3 puanının da eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

Personel Yönetmeliği’nin 7/1 maddesi uyarınca Kamu kontenjanından atanacak adaylarda ise, yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

Sınav Kurulu sınav sonucunda, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirler.

Kurum, herhangi bir ilde bulunan açık pozisyon ihtiyacını, sınav sonucunda yukarıdaki illere göre yapılan müracaatlar arasından karşılayamaz ise; diğer illere müracaat etmiş, sınavı yedek olarak kazanan aynı bölüm mezunları arasından, sınav ilanındaki toplam açık pozisyon sayısını geçmemek şartı ile ikame edebilir. Bu suretle adayı tercih etmediği bir il’e atayabilir. (Başvuruda bulunan aday bu hususu peşinen kabul ve taahhüt eder.)

Kurum, gerek gördüğü takdirde adayla
ra görevlendirildikleri il ile ilgili becayiş yapma hakkı tanıyabilir.

Yazılı sınavda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak diğer bölümlerin doldurulamayan kadroların doldurulmasında herhangi bir hak teşkil etmez. Yazılı sınav sonunda oluşabilecek kadro boşlukları diğer bölümlerden doldurulurken, yerine ikamede kullanılan bölümde asgari 70 (Yetmiş) puan üzerinden en yüksek puan esası gözetilecektir.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınavı kazananların, başvuru esnasında belirttikleri adreslerine posta yoluyla yazılı olarak göreve başlama çağrısı yapılır. Ayrıca, sınav sonucu Kurumun ve/veya Bakanlığın ilan panosu ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinde veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın (http://www.tarim.gov.tr/) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılan başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ve her halükarda 3 ay içerisinde göreve başlamayanların ataması yapılmaz. Postadaki gecikmeden Kurum sorumlu değildir. Kazanan personelin Kurumun veya Bakanlığın internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

Bu ilanda yer almayan hususlarda, 16.04.2008 tarihli ve 26849 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği” esas alınacaktır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Kars Kafkas Üniversitesi 7 Engelli Temizlik Görevlisi Alım İlanı

İş İlan No (00004692985) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak

İl Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak. Ankara, Sakarya, Erzurum, Gaziantep,...

Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...

Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi Alacak

Tokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son Başvuru...

Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 1...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Sakarya Karasu Belediyesi Avukat Alım İlanıT.C. SAKARYA İLİ KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AVUKATLIK...
Kastamonu Abana Belediyesi Kadrolu Memur Alım İlanıKastamonu Abana Belediyesi kadrolu memur alımı yapacak. Belediyenin boş 1 adet inşaat...
Fatih Belediyesi 30 Memur Alım İlanıFatih Belediyesi, KPSS 70 puan şartı ve sözlü sınavla lisans mezunu 30 zabıta memuru...
Bursa Orhaneli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanıORHANELİ BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI Orhaneli Belediye...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....
Doğanhisar Belediyesi Sözlü Sınavla 3 Memur AlacakDoğanhisar Belediyesi 657 kadrolu statüde 1 Mühendis ve 2 Tekniker alımı yapacak....
Ümraniye Belediyesi 110 Memur AlacakÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIM İLANI Ümraniye Belediye Başkanlığı...
Enez Belediyesi 9 Memur AlacakEnez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.