Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Destek Personeli Seçme Sınav İlanı (74 kişi)

Ana Sayfa » Genel » Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Destek Personeli Seçme Sınav İlanı (74 kişi)
03 Eylül 2009 - 8:43

>

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Destek Personeli Seçme Sınav İlanı verdi. Ayrıntılar yazının devamında.
T.C.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVI İLANI

I – DESTEK PERSONELİ ALIMLARINA İLİŞKİN POZİSYONLAR

5818 Sayılı Kanunla değişik, 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre AÇIKTAN ATAMA şeklinde;

a) Kurumun Merkez teşkilatında (Ankara) görevlendirilmek üzere, önlisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin mezunları arasından;

b) Kurumun Taşra teşkilatı olan ve listesi aşağıda verilen İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, önlisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin;

Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ve/veya Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı mezunları arasından,

Maliye, İşletme, Muhasebe ve/veya Muhasebe ve Vergi Uygulamaları mezunları arasından,

için “Yazılı Seçme Sınavı” yapılacaktır.

Adaylardan merkez ve taşra pozisyonlarına müracaat edecek olanlar; yukarıdaki illerden yalnızca birisini kontenjan cetvelindeki “Başvuru Kodu” üzerinden tercih edeceklerdir.

II- SEÇME SINAVINA KATILACAK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR:

A) GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş açık olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(Kurumumuzdan askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek için ayrılan personel, “personel yönetmeliğimizin” 25. Maddesi ile düzenlenen 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının ilgili hükümleri gereğince iş akitleri kendiliğinden fesih olur.)
5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak,

şartlarını taşıması gerekir.

B) ÖZEL ŞARTLAR:

16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanmak üzere başvuruda bulunacak adayların;

Destek personeli pozisyonu için “2008 ÖSYM’ce yapılan KPSS (Ortaöğretim ve Önlisans Düzeyi) sınavından, “KPSSP93” puan türünden asgari 75 (yetmişbeş) puan,

gerekmektedir.

III- BAŞVURU MERCİİ, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuruda bulunacak adaylar, 25.09.2009 tarihinden itibaren Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinden temin edecekleri “İş Başvuru Formunu” Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) adresindeki web sitesi üzerinden elektronik olarak 25.09.2009 tarihinden (ilk başvuru tarihi) en geç 26.09.2009 (son başvuru tarihi) tarihine kadar (bu tarih dâhil) Kuruma ulaştırmaları gerekmektedir. Ayrıca aşağıda sayılan “BAŞVURUDA İSTENEN BELGELERİ” eksiksiz olarak, elden (şahsen veya bir yakını tarafından) Kurumun (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kampüsü Eskişehir Yolu 10. km. Lodumlu /ANKARA) adresine, 25.09.2009 tarihinden (ilk başvuru tarihi) en geç 26.09.2009 (son başvuru tarihi) tarihi saat 17.00’e kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

IV-BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Tüm adaylar, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinden temin ederek dolduracakları İş Başvuru Formunda çalışmayı talep ettikleri ili belirterek tercih edeceklerdir. Merkez tercihi yapanlar ayrıca il tercihi yapamayacaktır. Başvurular gerçekleştirildikten sonra il tercihinde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.

Başvuracak adaylar dolduracakları imzalı “İş Başvuru Formu” ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını ibraz veya tasdikli örneklerini teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Öğrenim dip
loması ya da mezuniyet belgesi sureti (Fotokopi ise aslının ibrazı zorunludur),
b) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,
c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (aslının ibrazı zorunludur),
d) Adli Sicil kaydı belgesi,
e) Özgeçmiş, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinde örneği verilmiş forma uygun şekilde doldurulacaktır.
f) KPSSP93 Sonuç Belgesi
g) Askerlik Durumu ile ilgili Belge
h) On-line yapılan İş Başvuru Formunun çıktısı

V-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanacak adaylarda, KPSSP93 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, Kurum, duyurulan boş pozisyon sayısının iki katı kadar adayı yazılı yarışma sınavına çağırabilir.

Ancak, söz konusu açıktan atama ile doldurulması öngörülen illerdeki pozisyonlara yeterli sayıda sınav başvurusu (açık pozisyon sayısının iki katı) gelmemesi durumunda Kurum sınava girmeye hak kazanan adayları belirlerken, öncelikle aynı ildeki diğer bölümlerden olmak üzere, diğer illerdeki aynı veya diğer bölümlerden KPSSP93 Puanı asgari 75 (yetmişbeş) ve üzeri olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, kaydırma yapabilir.

Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, 30.09.2009 tarihinde Kurumun ilan panosunda ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinde ilan edilecektir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurum şahsen veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir.

Söz konusu ilanda isimleri bulunan adaylar, Sınav Giriş Belgelerini 30.09.2009 tarihinde Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinden çıktı almak suretiyle temin edeceklerdir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar. Adayların yanlarında getirecekleri kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarasının yazması zorunludur. Kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarası bulunmayan adaylar yazılı sınava kesinlikle alınmayacaktır.

VI-YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ, YERİ VE ZAMANI

Seçme sınavı çoktan seçmeli test usulü ile tek aşamalı olarak yapılacaktır. Çoktan seçmeli olarak yapılacak olan sınavın konuları ve soru sayıları aşağıda belirtilmiştir. Her sorunun puanı eşit olup, her doğru cevaba 2,5 (iki buçuk) tam puan verilecektir.

Sınav başarı notu, yazılı sınav sonucudur. Yazılı sınavda 40 soru sorulacak ve her bir sorunun doğru cevabı 2,5 (iki buçuk) puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır (Belli bir yanlış cevap sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir). Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için 2,5 (iki buçuk) tam puan verilecektir.

Sınav 02.10.2009 tarihinde sınav giriş belgelerinde belirtilen saatte ve Kurum toplantı salonlarında gerçekleştirilecektir.

(Destek Personeli Alımı İçin Soru Ağırlıkları)

– Genel Kültür (20 Soru)
o Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
o Türkiye Coğrafyası
o Temel Vatandaşlık Bilgisi
o Türk Kültür ve Medeniyetleri
o Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular

– Genel Yetenek (20 Soru)
o Türkçe
o Matematik

VII- SEÇME SINAVI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, her bölüm için belirlenmiş olan kontenjan kadar aday yazılı yarışma sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

İlanda yer alan bölümler itibariyle belirlenmiş olan kontenjanların en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından;

Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca atanacak adaylardan, KPSSP93 Puanı yüksek olan aday yarışma sınavını kazanmış olacaktır. KPSSP93 puanının da eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirler.

Kurum, herhangi bir ilde bulunan açık pozisyon ihtiyacını, sınav sonucunda yukarıdaki illere göre yapılan müracaatlar arasından karşılayamaz ise; öncelikle aynı il’e müracaat etmiş ve sınavı yedek olarak kazanan diğer bölüm mezunlarından olmak üzere veya diğer illere müracaat etmiş, sınavı yedek olarak kazanan aynı veya farklı bölüm mezunları arasından, sınav ilanındaki toplam açık pozisyon sayısını geçmemek şartı ile ikame edebilir. Boş kalan kadro için, hangi bölümlerden ikame yapılacağına Sınav Kurulu tarafından karar verilecektir. Bu suretle Kurum, adayı tercih etmediği bir il’e atayabilir. (Başvuruda bulunan aday bu hususu peşinen kabul ve taahhüt eder.)

Kurum, gerek gördüğü takdirde adaylara görevlendirildikleri il ile ilgili becayiş yapma hakkı tanıyabilir.

Yazılı sınavda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak diğer bölümlerin doldurulamayan kadrolarının doldurulmasında herhangi bir hak teşkil etmez. Yazılı sınav sonunda oluşabilecek kadro boşlukları diğer bölümlerden doldurulurken, yerine ikamede kullanılan bölümde asgari 70 (Yetmiş) puan üzerinden en yüksek puan esası gözetilecektir.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınavı kazananların, başvuru esnasında belirttikleri adreslerine posta yoluyla yazılı olarak göreve başlama çağrısı yapılır. Ayrıca, sınav sonucu Kurumun ve/veya Bakanlığın ilan panosu ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinde veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın (http://www.tarim.gov.tr/) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılan başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ve her halükarda 3 ay içerisinde göreve başlamayanların ataması yapılmaz. Postadaki gecikmeden Kurum sorumlu değildir. Kazanan personelin Kurumun veya Bakanlığın internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

Bu ilanda yer almayan hususlarda, 16.04.2008 tarihli ve 26849 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği” esas alınacaktır.

  • büro yönetimi ve yönetici asistanlığı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
OGM 95 Orman Muhafaza Memuru AlacakORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI 2017 YILI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI İLANI Orman...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
2017 YGS Soru ve Cevapları pdf Formatında AçıklandıÖSYM, 2017 YGS soru ve cevaplarının tamamını pdf formatına açıkladı. 2017 YGS...
2017 YGS Sınav Giriş YerleriDUYURU (02 Mart 2017) 2017 YGS: Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi 12 Mart 2017 tarihinde...
YGS 2010-2017 Yılları Soru ve Cevapları (pdf)2010-2017 yılları arasında yapılan son 7 yılın YGS sınavlarına ait soru ve cevaplarının...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker