Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Destek Personeli Seçme Sınav İlanı (74 kişi)

Ana Sayfa » Genel » Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Destek Personeli Seçme Sınav İlanı (74 kişi)
03 Eylül 2009 - 8:43

>

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Destek Personeli Seçme Sınav İlanı verdi. Ayrıntılar yazının devamında.
T.C.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVI İLANI

I – DESTEK PERSONELİ ALIMLARINA İLİŞKİN POZİSYONLAR

5818 Sayılı Kanunla değişik, 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre AÇIKTAN ATAMA şeklinde;

a) Kurumun Merkez teşkilatında (Ankara) görevlendirilmek üzere, önlisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin mezunları arasından;

b) Kurumun Taşra teşkilatı olan ve listesi aşağıda verilen İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, önlisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin;

Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ve/veya Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı mezunları arasından,

Maliye, İşletme, Muhasebe ve/veya Muhasebe ve Vergi Uygulamaları mezunları arasından,

için “Yazılı Seçme Sınavı” yapılacaktır.

Adaylardan merkez ve taşra pozisyonlarına müracaat edecek olanlar; yukarıdaki illerden yalnızca birisini kontenjan cetvelindeki “Başvuru Kodu” üzerinden tercih edeceklerdir.

II- SEÇME SINAVINA KATILACAK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR:

A) GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş açık olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(Kurumumuzdan askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek için ayrılan personel, “personel yönetmeliğimizin” 25. Maddesi ile düzenlenen 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının ilgili hükümleri gereğince iş akitleri kendiliğinden fesih olur.)
5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak,

şartlarını taşıması gerekir.

B) ÖZEL ŞARTLAR:

16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanmak üzere başvuruda bulunacak adayların;

Destek personeli pozisyonu için “2008 ÖSYM’ce yapılan KPSS (Ortaöğretim ve Önlisans Düzeyi) sınavından, “KPSSP93” puan türünden asgari 75 (yetmişbeş) puan,

gerekmektedir.

III- BAŞVURU MERCİİ, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuruda bulunacak adaylar, 25.09.2009 tarihinden itibaren Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinden temin edecekleri “İş Başvuru Formunu” Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) adresindeki web sitesi üzerinden elektronik olarak 25.09.2009 tarihinden (ilk başvuru tarihi) en geç 26.09.2009 (son başvuru tarihi) tarihine kadar (bu tarih dâhil) Kuruma ulaştırmaları gerekmektedir. Ayrıca aşağıda sayılan “BAŞVURUDA İSTENEN BELGELERİ” eksiksiz olarak, elden (şahsen veya bir yakını tarafından) Kurumun (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kampüsü Eskişehir Yolu 10. km. Lodumlu /ANKARA) adresine, 25.09.2009 tarihinden (ilk başvuru tarihi) en geç 26.09.2009 (son başvuru tarihi) tarihi saat 17.00’e kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

IV-BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Tüm adaylar, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinden temin ederek dolduracakları İş Başvuru Formunda çalışmayı talep ettikleri ili belirterek tercih edeceklerdir. Merkez tercihi yapanlar ayrıca il tercihi yapamayacaktır. Başvurular gerçekleştirildikten sonra il tercihinde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.

Başvuracak adaylar dolduracakları imzalı “İş Başvuru Formu” ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını ibraz veya tasdikli örneklerini teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Öğrenim dip
loması ya da mezuniyet belgesi sureti (Fotokopi ise aslının ibrazı zorunludur),
b) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,
c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (aslının ibrazı zorunludur),
d) Adli Sicil kaydı belgesi,
e) Özgeçmiş, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinde örneği verilmiş forma uygun şekilde doldurulacaktır.
f) KPSSP93 Sonuç Belgesi
g) Askerlik Durumu ile ilgili Belge
h) On-line yapılan İş Başvuru Formunun çıktısı

V-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanacak adaylarda, KPSSP93 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, Kurum, duyurulan boş pozisyon sayısının iki katı kadar adayı yazılı yarışma sınavına çağırabilir.

Ancak, söz konusu açıktan atama ile doldurulması öngörülen illerdeki pozisyonlara yeterli sayıda sınav başvurusu (açık pozisyon sayısının iki katı) gelmemesi durumunda Kurum sınava girmeye hak kazanan adayları belirlerken, öncelikle aynı ildeki diğer bölümlerden olmak üzere, diğer illerdeki aynı veya diğer bölümlerden KPSSP93 Puanı asgari 75 (yetmişbeş) ve üzeri olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, kaydırma yapabilir.

Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, 30.09.2009 tarihinde Kurumun ilan panosunda ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinde ilan edilecektir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurum şahsen veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir.

Söz konusu ilanda isimleri bulunan adaylar, Sınav Giriş Belgelerini 30.09.2009 tarihinde Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinden çıktı almak suretiyle temin edeceklerdir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar. Adayların yanlarında getirecekleri kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarasının yazması zorunludur. Kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarası bulunmayan adaylar yazılı sınava kesinlikle alınmayacaktır.

VI-YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ, YERİ VE ZAMANI

Seçme sınavı çoktan seçmeli test usulü ile tek aşamalı olarak yapılacaktır. Çoktan seçmeli olarak yapılacak olan sınavın konuları ve soru sayıları aşağıda belirtilmiştir. Her sorunun puanı eşit olup, her doğru cevaba 2,5 (iki buçuk) tam puan verilecektir.

Sınav başarı notu, yazılı sınav sonucudur. Yazılı sınavda 40 soru sorulacak ve her bir sorunun doğru cevabı 2,5 (iki buçuk) puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır (Belli bir yanlış cevap sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir). Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için 2,5 (iki buçuk) tam puan verilecektir.

Sınav 02.10.2009 tarihinde sınav giriş belgelerinde belirtilen saatte ve Kurum toplantı salonlarında gerçekleştirilecektir.

(Destek Personeli Alımı İçin Soru Ağırlıkları)

– Genel Kültür (20 Soru)
o Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
o Türkiye Coğrafyası
o Temel Vatandaşlık Bilgisi
o Türk Kültür ve Medeniyetleri
o Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular

– Genel Yetenek (20 Soru)
o Türkçe
o Matematik

VII- SEÇME SINAVI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, her bölüm için belirlenmiş olan kontenjan kadar aday yazılı yarışma sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

İlanda yer alan bölümler itibariyle belirlenmiş olan kontenjanların en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından;

Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca atanacak adaylardan, KPSSP93 Puanı yüksek olan aday yarışma sınavını kazanmış olacaktır. KPSSP93 puanının da eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirler.

Kurum, herhangi bir ilde bulunan açık pozisyon ihtiyacını, sınav sonucunda yukarıdaki illere göre yapılan müracaatlar arasından karşılayamaz ise; öncelikle aynı il’e müracaat etmiş ve sınavı yedek olarak kazanan diğer bölüm mezunlarından olmak üzere veya diğer illere müracaat etmiş, sınavı yedek olarak kazanan aynı veya farklı bölüm mezunları arasından, sınav ilanındaki toplam açık pozisyon sayısını geçmemek şartı ile ikame edebilir. Boş kalan kadro için, hangi bölümlerden ikame yapılacağına Sınav Kurulu tarafından karar verilecektir. Bu suretle Kurum, adayı tercih etmediği bir il’e atayabilir. (Başvuruda bulunan aday bu hususu peşinen kabul ve taahhüt eder.)

Kurum, gerek gördüğü takdirde adaylara görevlendirildikleri il ile ilgili becayiş yapma hakkı tanıyabilir.

Yazılı sınavda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak diğer bölümlerin doldurulamayan kadrolarının doldurulmasında herhangi bir hak teşkil etmez. Yazılı sınav sonunda oluşabilecek kadro boşlukları diğer bölümlerden doldurulurken, yerine ikamede kullanılan bölümde asgari 70 (Yetmiş) puan üzerinden en yüksek puan esası gözetilecektir.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınavı kazananların, başvuru esnasında belirttikleri adreslerine posta yoluyla yazılı olarak göreve başlama çağrısı yapılır. Ayrıca, sınav sonucu Kurumun ve/veya Bakanlığın ilan panosu ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinde veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın (http://www.tarim.gov.tr/) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılan başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ve her halükarda 3 ay içerisinde göreve başlamayanların ataması yapılmaz. Postadaki gecikmeden Kurum sorumlu değildir. Kazanan personelin Kurumun veya Bakanlığın internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

Bu ilanda yer almayan hususlarda, 16.04.2008 tarihli ve 26849 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği” esas alınacaktır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Bağcılar Belediyesi 40 Memur AlacakBAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar...
İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İznik Belediyesi Personel Alım İlanıİZNİK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bursa İli İznik Belediye...
Akdeniz İhracatçı Birlikleri 9 Personel AlacakAKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
Çekmeköy Belediyesi 15 Memur Alım İlanıÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI Çekmeköy...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
Bursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur AlacakBursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur alımı için duyuru yaptı. 25 Lisans mezunu...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Rize Ardeşen Belediyesi 3 Memur AlacakARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Ardeşen Belediye...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım