Sosyal Yardım Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Sosyal Yardım Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
25 Eylül 2009 - 10:52

>

20 adet “Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı” kadrosuna atama yapılmak üzere 2–6 Kasım 2009 tarihleri arasında Sosyal Yardım Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacak.
Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünden:
SOSYAL YARDIM UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
SINAV TARİHİ: 2-6 Kasım 2009 tarihleri arasında.
SINAV YERİ: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Akay Caddesi No:6 Bakanlıklar/Ankara
ATAMA YAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI:
Genel İdare Hizmetleri Sınıfına (GİH) dahil 8 inci dereceden 20 (yirmi) adet “Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı” kadrosuna atama yapılabilecektir. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir:
Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakülteleri mezunlarından (10 kişi),
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunlarından (5 kişi),
Hukuk Fakültesi mezunlarından (1 kişi),
Sosyoloji Bölümü mezunlarından (1 kişi),
Psikoloji Bölümü mezunlarından (1 kişi),
İstatistik Bölümü mezunlarından (1 kişi),
İletişim Fakültesi mezunlarından (1 kişi)
GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak,
2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İletişim Fakülteleri ve Sosyoloji, Psikoloji, İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (2008-KPSS Lisans) veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (A Grubu ve Öğretmenlik ); a) Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakülteleri mezunları için KPSSP113 puan türünden asgari 70 puan, b) İletişim Fakültesi ile Bilgisayar Mühendisliği, Sosyoloji, Psikoloji Bölümleri mezunları için KPSSP70 puan türünden asgari 70 puan, c) Hukuk Fakültesi mezunları için KPSSP21 puan türünden asgari 70 puan, d) İstatistik Bölümü mezunları için KPSSP25 puan türünden asgari 70 puan, almak şartıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde yukarıda belirtilen öğrenim dalları itibariyle alınacak Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı sayısının 5 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır),
4- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) en az ( C ) düzeyinde başarılı olmak,
5- Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü (01/01/2009) itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
6- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış yahut tecilli ya da muaf olmak,
7-Süresi içinde başvurmak ve Giriş Sınavı için istenen belgeleri Genel Müdürlüğe vermiş bulunmak.
BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:
Başvurular için aşağıdaki belgelerle, 28 Eylül- 16 Ekim 2009 tarihleri (saat 9.30-17.30) arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Akay Caddesi No:6 Bakanlıklar/Ankara adresine şahsen, elden veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir. Postayla yapılacak başvurular taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılmalıdır. İstenen belgelerin en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
BAŞVURU BELGELERİ:
1) www.sydgm.gov.tr adresinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünden temin edilip açık ve eksiksiz doldurulacak İş Talep Formu,
2) Son üç ay içerisinde çekilmiş (4,5×6) ebadında 4 adet vesikalık fotoğraf,
3) KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya tasdikli örneği,
4) KPDS sonuç Belgesinin aslı veya tasdikli örneği,
5) Nüfus Cüzdanı Sureti,
6) Diploma veya çıkış belgesinin aslı veya tasdikli örneği.
Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
SINAVA GİRİŞ:
Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 23 Ekim 2009 tarihinden itibaren www.sydgm.gov.tr adresinde ve Genel Müdürlük ilan panosunda ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu adaylar, sözlü sınava katılabilmek için, yukarıdaki belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeleri 26-30 Ekim 2009 tarihleri (saat 9.30-17.30) arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne teslim edecekler ve kendilerine sözlü sınav tarihinin de belirtildiği Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Adaylar giriş sınav belgesinde belirtilen sınav tarihinde sınav giriş belgesi ile nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.
Sınava Giriş İçin Gerekli Belgeler:
1) Adayın öğrenim gördüğü okullar, daha önce çalıştığı işler, bildiği yabancı diller ve bilgisayar programları, yazışma adresi vb. bilgileri içeren kısa öz geçmişi,
2) Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,
3) Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınan sabıka kaydı belgesinin aslı,
4) İkametgâh Belgesi.
SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:
Giriş sınavı, adayların; aşağıda belirtilen alanlarındaki bilgi düzeyleri, genel kültür ve yetenekleri (Türkçe, sayısal ilişkiler, Atatürk ilke ve inkılâpları, Türkiye coğrafyası, yurttaşlık bilgisi), zeka ve kavrayışları, anlatım yetenekleri, davranışları ile temsil yetenekleri gibi hususlar göz önüne alınarak değerlendirildiği sözlü bir sınav olacaktır.
Alan Bilgileri:
1) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Şahsın Hukuku), İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler), Borçlar Hukuku,
2) İktisat Grubu: Mikro ve Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi,
3) Maliye Grubu: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,
4) İşletme ve Muhasebe Grubu: İşletme Temel Kavramlar, Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi, İşletme İktisadı,
5) Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu: Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimleri, Yönetim Hukuku, Türk Dış Politikası,
6) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Grubu: Sosyal Politikalar, İş Hukuku, Çalışma Ekonomisi, Sosyal Güvenlik Hukuku,
7) İletişim Grubu: İletişim Süreçleri ve Modelleri, Kitle İletişim Kuramları, Halkla İlişkiler,
8) İstatistik Grubu: Olasılık-Matematiksel İstatistik, Uygulamalı İstatistik, Örnekleme ( Araştırma Teknikleri, Anket Düzenleme dahil),
9) Sosyoloji Grubu: Sosyolojiye Giriş, Kent Sosyolojisi, Metodoloji, Toplumsal Yapı ve Değişim Sosyolojisi,
10) Psikoloji Grubu: Psikolojiye Giriş, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi,
11) Bilgisayar Mühendis
liği Grubu: Bilgisayar Programlama, Veri tabanı Yönetim Sistemleri, Bilgisayar Ağları.
SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI:
Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için sözlü sınavdan en az yetmiş puan almak gerekir. Başvuruda esas alınan KPSS Puanı ve sözlü sınav puanının ortalaması esas alınarak, puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yukarıda belirtilen öğrenim dalları itibariyle ilan edilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır. Başarı sırasına göre bunları takip eden aynı sayıda aday, yedek listeye alınır. Giriş sınavı sonucu, sözlü sınavın bitimini takip eden 15 iş günü içinde www.sydgm.gov.tr adresinde ve Genel Müdürlük ilan panosunda ilan edilir ve kazananlara daha sonra yazılı olarak da bildirilir. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar istenilen belgeler ile birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Bildirilen tarihe kadar müracaatta bulunmayanların, atamadan sarfınazar edenlerin, aranan şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerine, yedek listedeki adaylardan başarı sırasına göre atama yapılır. Ataması yapıldığı halde çeşitli sebeplerle görevinden ayrılanların yerine de yeni bir Giriş Sınavı açılana kadar yedek listedeki adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

BAŞVURU FORMU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Et ve Süt Kurumu Erzincan 24 adet Kasap ve Et Hazırlama İşçisi Alım İlanı için Emre diyorki;

Ortaligi yalanci kasaplar dolmus gercek kasaplar meydanda bugunku sahte kasaplar meydanlarda ve devletin kendi bunyesinde iste zanaatkarlik meslek yer

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

657 sayılı Kanun’un “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde, “Muvazz

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

evet kullanılabilir. 1 gün bile yapsan kullanılır.