Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Ana Sayfa » Genel » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
09 Eylül 2009 - 13:30

>

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ana hizmet birimlerinde (merkez teşkilatında) istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfında (78) adet Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosu için 05–15 Kasım 2009 tarihleri arasında Ankara’da giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim dalları itibariyle alınacak Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcılarının sayısal dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının;
* Siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunlarından (23) kişi,
* Hukuk Fakültesi mezunlarından (11) kişi,
* Mühendislik Fakülteleri mezunlarından ise; (5) inşaat mühendisi, (2) harita mühendisi, (9) elektrik- elektronik mühendisi, (13) makine mühendisi, (6) endüstri mühendisi, (2) metalürji-malzeme mühendisi, (1) kimya mühendisi, (2) tekstil mühendisi, (3) çevre mühendisi ve (1) bilgisayar mühendisi olmak üzere toplam (44) kişi.
A – SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
1 ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin makine, mekatronik, elektrik/elektronik, bilgisayar, sistem yazılım, endüstri, işletme, inşaat malzeme, metalurji, tekstil, kimya, fizik, harita, çevre, maden ve gıda mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
3) ÖSYM tarafından 27–28 Haziran 2008 veya 28–29 Haziran 2009 tarihlerinde (A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından; Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için (KPSS P73), Hukuk Fakültesi mezunları için (KPSS P97) ve Mühendislik Fakülteleri mezunları için (KPSS P3) puan türünden (75) ve üzeri puan almış olmak,
4) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde KPDS veya dengi sınavlardan en az (C) düzeyinde başarılı olmak,
5) 01.01.2009 tarihinde otuz yaşını doldurmamış olmak,
B- BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER:
1) Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya https://www.sanayi.gov.tr/İnternet adresinden temin
edilerek doldurulacak başvuru formu, 2 ) Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,
3) KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,
4) KPDS veya dengi sınavlara ilişkin sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği, 5) Kendi el yazısı ile yazılmış öz geçmişi, 6) Son altı ayda çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf,
C- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:
1) Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak yapılacak sıralama sonucunda öğrenim dalları itibariyle atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar adayın başvurusu kabul edilecek ( Mühendislik fakültelerinden mezun olan adayların sıralamaları her bir mühendislik dalı için ayrı ayrı belirlenen ve yukarıda yer verilen kadro sayıları esas alınarak yapılacaktır) ve sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınav giriş belgesi verilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
2) Giriş sınavında, adayların mezuniyet durumlarına bağlı olarak aşağıda belirtilen konularda bilgi düzeyleri, kavrayış, muhakeme, ifade yeteneği, tavır, hareket ve temsil kabiliyeti gibi kişisel niteliklerinin görev bakımından uygunluğu Sınav komisyonunca değerlendirilecektir.
A) SİYASAL BİLGİLER, İKTİSAT, İŞLETME VE İKTİSADİ VE İDARÎ BİLİMLER GRUBU:
* Asıl alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi,
* İkincil alan ; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,
B) HUKUK GRUBU:
* Asıl alan ; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,
* İkincil alan ; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.
C) MÜHENDİSLİK GRUBU:
* Asıl alan ; Matematik, Fizik, Kimya,
* İkincil alan ; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri.
3) Sınav komisyonu üyelerince her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanı belirlenir ve en az 70 puan ve üzerinde not alan adaylar başarılı olmuş sayılır. Sınav puanı esas alınarak giriş sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması gruplara göre (Mühendislik fakülteleri mezunu adaylar için her bir mühendislik dalına göre) ayrı ayrı yapılır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda sınav ilanında belirtilen kontenjan sayısına göre sınavı kazananlar ile her grup için asıl aday kadar yedek aday belirlenir.
4) Sınav sonuçları Bakanlık duyuru panosunda ve https://www.sanayi.gov.tr/internet sitesinde ilan edilir. Asil ve yedek adaylara sınav sonuçları ayrıca yazılı olarak bildirilir. Adayların, Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılır. Yedek adayların hakları ilan tarihini izleyen üç ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde yedekler başarı sırasına göre atanır.
D- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR:
1) Başvurular 09 Ekim 2009 günü mesai saati bitimine kadar “ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, 7 nci kat (736 No’lu Oda) Eskişehir Yolu, 7 nci km. Söğütözü/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile ar anan şartlara sahip olmayanların ve belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2) Sınava katılmaya hak kazananların isim listesi ile sınav günü, yeri ve saati en geç 15 Ekim 2009 tarihinde Bakanlığımızın duyuru panosunda ve https://www.sanayi.gov.tr/internet adresinde ilan edilecek olup, sınava katılamayacak adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
3) Sınava katılmaya hak kazanan adaylara Personel Dairesi Başkanlığınca 20 Ekim – 05 Kasım 2009 tarihleri arasında fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınavda, adayların “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere,
fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) bulundurması zorunludur. Sınav giriş belgesini ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacaklardır.
4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
Kamuoyuna duyurulur.
Sınavla ilgili detaylı bilgiler (0312) 219 65 00/2746 numaralı telefondan öğrenilebilir
BAŞVURU FORMU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Bağcılar Belediyesi 40 Memur AlacakBAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar...
İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İznik Belediyesi Personel Alım İlanıİZNİK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bursa İli İznik Belediye...
Akdeniz İhracatçı Birlikleri 9 Personel AlacakAKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
Çekmeköy Belediyesi 15 Memur Alım İlanıÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI Çekmeköy...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
Bursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur AlacakBursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur alımı için duyuru yaptı. 25 Lisans mezunu...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Rize Ardeşen Belediyesi 3 Memur AlacakARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Ardeşen Belediye...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım