Sağlık Bakanlığı 2009 Yılı Ünvan Değişikliği Sınav Duyurusu

Ana Sayfa » Genel » Sağlık Bakanlığı 2009 Yılı Ünvan Değişikliği Sınav Duyurusu
30 Eylül 2009 - 12:57

>

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ile 25.09.2009 tarihli ve 182002 sayılı Makam Onayı gereğince Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Döner Sermaye teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak (4924 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel, geçici işçiler ve vekil Ebe/Hemşireler,Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeli hariç) değişik sınıf ve unvanlarda görev yapmakta iken, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu, ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atamalarını teminen, ihtiyaç duyulan ve Ek’te ilan edilen boş kadro unvanları için 05 ARALIK 2009 tarihinde Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

A- BAŞVURU YAPILMASI:

1) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
2) Elektronik başvuru işlemleri sınav ücretini yatırdıktan 1 (bir) gün sonra http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden aday tarafından bireysel başvuru olarak yapılacaktır. Buna göre adayın 12–21 Ekim 2009 tarihleri arasında bankaya sınav ücretini yatırmış olması gerekmektedir.
3) Başvurular; 13–22 Ekim 2009 tarihleri arasında elektronik ortamda http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden yapılacaktır.
4) Adaylar, personel bilgileri, başvuru ve adres bilgilerinin yer aldığı aday “başvuru formunu” internet üzerinden doldurup onaylayacaktır.
5) Elektronik onaylama işlemi yapıldığı anda adayın başvurusu gerçekleşmiş olacaktır.
6) Elektronik ortamda onaylanan aday başvuru formundan 2 nüsha çıktı alınarak aday tarafından imzalanıp, taşra teşkilatında personel şube müdürü, merkez teşkilatında ise ilgili şube müdürü tarafından imzalanıp mühürlenerek onaylanacaktır.
7) İmzalanan başvuru formunun bir örneği ile istenen diğer belgelerin bir sureti taşra teşkilatı için İl Sağlık Müdürlüğünde, merkez teşkilatı için ilgili şube müdürlüğünde kalacak, bir örneği de aday tarafından saklanacaktır.
8) Özürlü adaylar, başvuru sırasında durumunu ve belgelerini başvuru formuna işleyecektir. Beyan ettiği özürle ilgili sağlık raporu, özürlü nüfus cüzdanı ya da özürlü kimlik kartlarından birini başvuru formuna ekleyecektir.
9) Adaylar, başvuru sırasında öğrenim durumuyla ilgili bölüme, sınava başvuru yaptığı alanla ilgili öğrenim durumunu işaretleyecektir.
10) Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
11) Sınav ile ilgili detaylı açıklamalar anılan internet adreslerinde yayımlanacaktır.
12) Adaylar sınav duyurusunda belirtilen usul ve esaslara göre başvurularını yapacaklardır.
13) Eksik veya yanlış doldurulan başvuru formları ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
14) Müracaatlarda, kişi beyanı esas kabul edilecektir. Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgelerinin incelenmesi neticesinde atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
15) 657 sayılı Kanun ile 4688 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine göre aylıksız izinde olanların müracaatları kabul edilecektir. Bu personelin diğer personel için belirlenen müracaat ve yerleştirme takvimine uymaları gerekmektedir. Aylıksız izinde olanların atamaları ise ancak göreve başladıkları tarihten sonra yapılacaktır.
16) Unvan Değişikliği Sınavına katılacak adayların, müracaat tarihi itibarıyla sınava katılma şartlarını taşımaları gerekmektedir.
17) Sınava, halen Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Döner Sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak çalışan personel başvurabilecektir. Bunun dışındaki personelin başvurusu ve sınavı geçersiz sayılacaktır.
18) Aynı unvanda lise veya önlisans mezunu olarak çalışmakta iken üst öğrenimi bitiren personelin intibakları sınavsız olarak yapıldığından aynı unvanda üst öğrenim düzeyine atanmak için sınava giren personelin sınavı geçersiz sayılacaktır. (Ör. Sağlık Meslek Lisesi Mezunu hemşire, lisans öğrenimini bitirmesi nedeniyle lisans hemşirelik unvanına atanmak için sınava başvurmayacaktır. )

B- SINAV ÜCRETİ:

1) Unvan Değişikliği Sınavına girecek adaylar, 150,00 (Yüzelli) TL sınav ücretini, 12–21 Ekim 2009 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası Beşevler Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden her hangi birine Kurumsal Tahsilat Programı aracılığı ile yatıracaktır.
2) Adaylar, sınav ücreti yatırırken bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.
3) Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve katıldığı sınavın açık adı (Sağlık Bakanlığı Personeli Unvan Değişikliği Sınavı) bulunacaktır.
4) Sınav ücreti kesinlikle bankaya yatırılacak, mektupla, elden veya başka bir yolla tahsil edilmeyecektir. Bankaya ücret yatırmayan adaylar elektronik başvuru yapamayacaktır.
5) Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, sınavı geçersiz sayılan, birden fazla ücret yatıran ve ücret gerektirmeyen bir iş için ücret yatıran adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.

C- SINAV UYGULAMASI :

1) Unvan Değişikliği Sınavı, 05 ARALIK 2009 tarihinde, Saat : 10.00’da ANKARA’da, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün belirleyeceği salonlarda,
2) Adayların görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin, ilan edilen konularda yazılı olarak yapılacaktır.
3) Adaylar sınava sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
4) Sınavda 100 üzerinden 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.
5) Unvan değişikliği sınavına katılacak olan personel, dilekçe ile birim amirlerine müracaat etmesi kaydıyla sınavdan önce ve sonraki iş günlerinde idari izinli sayılacak ve sınava gireceklerin giderleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

D- ATANMA ESASLARI :

Unvan Değişikliği Sınavı için ilan edilecek kadrolara atanma şartları;

1) Avukat kadrosuna atanmak için,
i) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
ii)Avukatlık stajını yapmış olmak,
iii)Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

2) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
i) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,
ii) Kamu Personeli Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’den 70 veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL)’den 190 veya International English Language Testing System (IELTS)’den 6,5 puan almış olmak,
iii) Yapılacak unvan değişikli
ği sınavında başarılı olmak,

3) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
i) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,
ii) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bilmek,
iii) En az bir programlama dili bilmek,
iv) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

4) Biyolog, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Tıbbi Teknolog, Veteriner Hekim, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Ebe, Mimar, Mühendis, Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen, Kimyager, İstatistikçi, Kameraman vb. mesleki ve teknik öğrenim görmüş olmayı gerektiren kadrolara atanabilmek için;
i) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,
ii)Yapılacak Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

Atanmaya hak kazananların yerleştirme işlemleri;

5)Avukat, Mimar, Mühendis, Veteriner Hekim, Programcı, Mütercim, Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen, Kimyager, İstatistikçi, Kameraman vb. kadrolarına, ekte ilan edilen yerler doğrultusunda yapılacak tercihler ve sınavda alınan puana göre Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından İl emrine sosyalleştirme olarak,
6) Biyolog, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Tıbbi Teknolog, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Ebe, kadrolarına Personel Dağılım Cetveline göre münhal kadro bulunması halinde öncelikle çalıştığı birime, biriminde boş kadro bulunmaması halinde ildeki diğer birimlere İl Sağlık Müdürlükleri tarafından sınav puanı ve tercihleri dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır.
7) Çalıştığı ilde Personel Dağılım Cetveline göre boş kadro bulunmaması halinde ekte ilan edilen yerler doğrultusunda adayların tercihleri ve sınavda aldıkları puana göre Personel Genel Müdürlüğü tarafından İl emrine, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından da Personel Dağılım Cetveli dikkate alınarak İldeki kurumlara atama yapılacaktır.
8) Atanmaya hak kazanan personelden hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olanların ataması Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen süre zarfında yapılacak, mükteseplerine uygun kadro derecesi bulunamaması halinde 657 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre ve münhal bulunan diğer kadro derecelerine atanacaklardır. Bu şekilde de atama imkanı olmayanların ise hakları saklı kalmak kaydıyla durumlarına uygun kadro ihdası yapıldıktan sonra atamaları yapılacaktır.
9) Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde mazereti olanlar ve merkez teşkilatında çalışan personel dışında ataması yapılan personel atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile başka bir kadroya atanma ve nakil başvurusunda bulunamayacaktır.
10) Sınavda 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır. Ekte ilan edilen kadro sayısı kadar personel sınavdaki başarı notu sıralamasına göre atamaya hak kazanacaktır. Sınavdaki başarı notunun aynı olması halinde, ataması yapılacak personel, Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ve EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilecektir.
11) Sınav sonuçları, 30.12.2009 tarihinde http://personel.saglik.gov.tr ve http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.
12) Sınav sonuçları bir sonraki sınava kadar geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde sınavı kazanan ve ataması yapılanlardan süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanmaktan feragat edenlerin yerine, başarı sırası dikkate alınmak ve müteakip sınavdan önce olmak kaydıyla en az 70 puan alan adaylar arasından atama yapılacaktır.

SINAV DUYURUSU
ATAMA YAPILACAK KADRO DERECELERİ
ATAMA YAPILACAK UNVAN VE BRANŞLAR
ATAMA YAPILACAK YERLER LİSTESİ
ATAMA NİTELİKLERİ

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak üzere...

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanıZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu...
Alay Belediyesi 1 Tekniker alacakALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye...
Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanıMERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye...
Diyanet 42 Memur AlacakD U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında...
DHMİ 120 Hava Trafik Kontrolorü AlacakDevlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü 20 adet Asistan Hava Trafik Kontrolörü, 100...
İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Memur alım İlanıS.S. 699 İZNİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ; ÜNİVERSİTELERİN...
Sultangazi Belediyesi 25 Memur Alım İlanıSULTANGAZİ BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Sultangazi Belediyesinde...
Afyonkarahisar Çobanlar Belediyesi 21 memur alacakAfyonkarahisar Çobanlar Belediyesi çeşitli hizmet sınıflarında 21 memur alacak. Son...
Orman Genel Müdürlüğü 50 orman mühendisi alımı yapacakOrman Genel Müdürlüğü 50 adet orman mühendisi alımı yapacak. 2016-KPSSP3’ten...
OGM Önlisans Mezunu 22 Orman Muhafaza Memuru AlıyorOrman Genel Müdürlüğü (OGM) 22 Orman Muhafaza Memuru Alıyor. 2016 KPSSP93 puan...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.