Sağlık Bakanlığı 2009 Yılı Ünvan Değişikliği Sınav Duyurusu

Ana Sayfa » Genel » Sağlık Bakanlığı 2009 Yılı Ünvan Değişikliği Sınav Duyurusu
30 Eylül 2009 - 12:57

>

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ile 25.09.2009 tarihli ve 182002 sayılı Makam Onayı gereğince Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Döner Sermaye teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak (4924 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel, geçici işçiler ve vekil Ebe/Hemşireler,Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeli hariç) değişik sınıf ve unvanlarda görev yapmakta iken, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu, ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atamalarını teminen, ihtiyaç duyulan ve Ek’te ilan edilen boş kadro unvanları için 05 ARALIK 2009 tarihinde Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

A- BAŞVURU YAPILMASI:

1) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
2) Elektronik başvuru işlemleri sınav ücretini yatırdıktan 1 (bir) gün sonra http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden aday tarafından bireysel başvuru olarak yapılacaktır. Buna göre adayın 12–21 Ekim 2009 tarihleri arasında bankaya sınav ücretini yatırmış olması gerekmektedir.
3) Başvurular; 13–22 Ekim 2009 tarihleri arasında elektronik ortamda http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden yapılacaktır.
4) Adaylar, personel bilgileri, başvuru ve adres bilgilerinin yer aldığı aday “başvuru formunu” internet üzerinden doldurup onaylayacaktır.
5) Elektronik onaylama işlemi yapıldığı anda adayın başvurusu gerçekleşmiş olacaktır.
6) Elektronik ortamda onaylanan aday başvuru formundan 2 nüsha çıktı alınarak aday tarafından imzalanıp, taşra teşkilatında personel şube müdürü, merkez teşkilatında ise ilgili şube müdürü tarafından imzalanıp mühürlenerek onaylanacaktır.
7) İmzalanan başvuru formunun bir örneği ile istenen diğer belgelerin bir sureti taşra teşkilatı için İl Sağlık Müdürlüğünde, merkez teşkilatı için ilgili şube müdürlüğünde kalacak, bir örneği de aday tarafından saklanacaktır.
8) Özürlü adaylar, başvuru sırasında durumunu ve belgelerini başvuru formuna işleyecektir. Beyan ettiği özürle ilgili sağlık raporu, özürlü nüfus cüzdanı ya da özürlü kimlik kartlarından birini başvuru formuna ekleyecektir.
9) Adaylar, başvuru sırasında öğrenim durumuyla ilgili bölüme, sınava başvuru yaptığı alanla ilgili öğrenim durumunu işaretleyecektir.
10) Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
11) Sınav ile ilgili detaylı açıklamalar anılan internet adreslerinde yayımlanacaktır.
12) Adaylar sınav duyurusunda belirtilen usul ve esaslara göre başvurularını yapacaklardır.
13) Eksik veya yanlış doldurulan başvuru formları ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
14) Müracaatlarda, kişi beyanı esas kabul edilecektir. Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgelerinin incelenmesi neticesinde atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
15) 657 sayılı Kanun ile 4688 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine göre aylıksız izinde olanların müracaatları kabul edilecektir. Bu personelin diğer personel için belirlenen müracaat ve yerleştirme takvimine uymaları gerekmektedir. Aylıksız izinde olanların atamaları ise ancak göreve başladıkları tarihten sonra yapılacaktır.
16) Unvan Değişikliği Sınavına katılacak adayların, müracaat tarihi itibarıyla sınava katılma şartlarını taşımaları gerekmektedir.
17) Sınava, halen Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Döner Sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak çalışan personel başvurabilecektir. Bunun dışındaki personelin başvurusu ve sınavı geçersiz sayılacaktır.
18) Aynı unvanda lise veya önlisans mezunu olarak çalışmakta iken üst öğrenimi bitiren personelin intibakları sınavsız olarak yapıldığından aynı unvanda üst öğrenim düzeyine atanmak için sınava giren personelin sınavı geçersiz sayılacaktır. (Ör. Sağlık Meslek Lisesi Mezunu hemşire, lisans öğrenimini bitirmesi nedeniyle lisans hemşirelik unvanına atanmak için sınava başvurmayacaktır. )

B- SINAV ÜCRETİ:

1) Unvan Değişikliği Sınavına girecek adaylar, 150,00 (Yüzelli) TL sınav ücretini, 12–21 Ekim 2009 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası Beşevler Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden her hangi birine Kurumsal Tahsilat Programı aracılığı ile yatıracaktır.
2) Adaylar, sınav ücreti yatırırken bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.
3) Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve katıldığı sınavın açık adı (Sağlık Bakanlığı Personeli Unvan Değişikliği Sınavı) bulunacaktır.
4) Sınav ücreti kesinlikle bankaya yatırılacak, mektupla, elden veya başka bir yolla tahsil edilmeyecektir. Bankaya ücret yatırmayan adaylar elektronik başvuru yapamayacaktır.
5) Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, sınavı geçersiz sayılan, birden fazla ücret yatıran ve ücret gerektirmeyen bir iş için ücret yatıran adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.

C- SINAV UYGULAMASI :

1) Unvan Değişikliği Sınavı, 05 ARALIK 2009 tarihinde, Saat : 10.00’da ANKARA’da, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün belirleyeceği salonlarda,
2) Adayların görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin, ilan edilen konularda yazılı olarak yapılacaktır.
3) Adaylar sınava sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
4) Sınavda 100 üzerinden 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.
5) Unvan değişikliği sınavına katılacak olan personel, dilekçe ile birim amirlerine müracaat etmesi kaydıyla sınavdan önce ve sonraki iş günlerinde idari izinli sayılacak ve sınava gireceklerin giderleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

D- ATANMA ESASLARI :

Unvan Değişikliği Sınavı için ilan edilecek kadrolara atanma şartları;

1) Avukat kadrosuna atanmak için,
i) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
ii)Avukatlık stajını yapmış olmak,
iii)Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

2) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
i) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,
ii) Kamu Personeli Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’den 70 veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL)’den 190 veya International English Language Testing System (IELTS)’den 6,5 puan almış olmak,
iii) Yapılacak unvan değişikli
ği sınavında başarılı olmak,

3) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
i) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,
ii) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bilmek,
iii) En az bir programlama dili bilmek,
iv) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

4) Biyolog, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Tıbbi Teknolog, Veteriner Hekim, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Ebe, Mimar, Mühendis, Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen, Kimyager, İstatistikçi, Kameraman vb. mesleki ve teknik öğrenim görmüş olmayı gerektiren kadrolara atanabilmek için;
i) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,
ii)Yapılacak Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

Atanmaya hak kazananların yerleştirme işlemleri;

5)Avukat, Mimar, Mühendis, Veteriner Hekim, Programcı, Mütercim, Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen, Kimyager, İstatistikçi, Kameraman vb. kadrolarına, ekte ilan edilen yerler doğrultusunda yapılacak tercihler ve sınavda alınan puana göre Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından İl emrine sosyalleştirme olarak,
6) Biyolog, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Tıbbi Teknolog, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Ebe, kadrolarına Personel Dağılım Cetveline göre münhal kadro bulunması halinde öncelikle çalıştığı birime, biriminde boş kadro bulunmaması halinde ildeki diğer birimlere İl Sağlık Müdürlükleri tarafından sınav puanı ve tercihleri dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır.
7) Çalıştığı ilde Personel Dağılım Cetveline göre boş kadro bulunmaması halinde ekte ilan edilen yerler doğrultusunda adayların tercihleri ve sınavda aldıkları puana göre Personel Genel Müdürlüğü tarafından İl emrine, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından da Personel Dağılım Cetveli dikkate alınarak İldeki kurumlara atama yapılacaktır.
8) Atanmaya hak kazanan personelden hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olanların ataması Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen süre zarfında yapılacak, mükteseplerine uygun kadro derecesi bulunamaması halinde 657 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre ve münhal bulunan diğer kadro derecelerine atanacaklardır. Bu şekilde de atama imkanı olmayanların ise hakları saklı kalmak kaydıyla durumlarına uygun kadro ihdası yapıldıktan sonra atamaları yapılacaktır.
9) Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde mazereti olanlar ve merkez teşkilatında çalışan personel dışında ataması yapılan personel atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile başka bir kadroya atanma ve nakil başvurusunda bulunamayacaktır.
10) Sınavda 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır. Ekte ilan edilen kadro sayısı kadar personel sınavdaki başarı notu sıralamasına göre atamaya hak kazanacaktır. Sınavdaki başarı notunun aynı olması halinde, ataması yapılacak personel, Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ve EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilecektir.
11) Sınav sonuçları, 30.12.2009 tarihinde http://personel.saglik.gov.tr ve http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.
12) Sınav sonuçları bir sonraki sınava kadar geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde sınavı kazanan ve ataması yapılanlardan süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanmaktan feragat edenlerin yerine, başarı sırası dikkate alınmak ve müteakip sınavdan önce olmak kaydıyla en az 70 puan alan adaylar arasından atama yapılacaktır.

SINAV DUYURUSU
ATAMA YAPILACAK KADRO DERECELERİ
ATAMA YAPILACAK UNVAN VE BRANŞLAR
ATAMA YAPILACAK YERLER LİSTESİ
ATAMA NİTELİKLERİ

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Bağcılar Belediyesi 40 Memur AlacakBAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar...
İznik Belediyesi Personel Alım İlanıİZNİK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bursa İli İznik Belediye...
Akdeniz İhracatçı Birlikleri 9 Personel AlacakAKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda...
Çekmeköy Belediyesi 15 Memur Alım İlanıÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI Çekmeköy...
Bursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur AlacakBursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur alımı için duyuru yaptı. 25 Lisans mezunu...
Rize Ardeşen Belediyesi 3 Memur AlacakARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Ardeşen Belediye...
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözlü Sınavla 10 Memur AlacakSahil Güvenlik Komutanlığı 10 Memur alımı için duyuru yaptı. Başvuruların 12-22...
Eynesil Belediyesi 8 Memur AlacakEYNESİL BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Eynesil Belediye Başkanlığı...
Şırnak Belediyesi 10 Memur AlacakŞIRNAK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Şırnak Belediye Başkanlığı...
Yalova Altınova Belediyesi 6 Memur AlacakALTINOVA BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Yalova İli Altınova...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım