Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolör Giriş Sınavı Duyurusu

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolör Giriş Sınavı Duyurusu
28 Eylül 2009 - 12:43

>

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 9 adet (7 ve 8’inci derecede) stajyer kontrolör kadrosuna atama yapılmak üzere, “Stajyer Kontrolör Giriş Sınavı” yapılacaktır.
Stajyer Kontrolör Giriş Sınavı
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 9 adet (7 ve 8’inci derecede) stajyer kontrolör kadrosuna atama yapılmak üzere, “Stajyer Kontrolör Giriş Sınavı” yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak stajyer kontrolör sayıları aşağıda belirtilmiştir.
1. Grup: Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden (2) kişi,
2. Grup: Mimarlık fakültelerinden (Mimarlık bölümü) (7) kişi,
1- GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:
A) Öğrenim ve KPSS puanı itibariyle,
1. Gruptan sınava katılabilmek için;
En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
— Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28-29 Haziran 2008 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) KPSSP53 puan türünden asgari 85 (seksen beş) puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları (gruplar) itibariyle alınacak stajyer kontrolör sayısının beş katı (5×2=10) aday arasına girmek.
2. Gruptan sınava katılabilmek için:
En az dört yıllık lisans eğitimi veren mimarlık fakülteleri veya bu fakülteye denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
— Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28–29 Haziran 2008 ve 27–28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) KPSSP8 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları (gruplar) itibariyle alınacak stajyer kontrolör sayısının beş katı (5×7=35) aday arasına girmek.Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
B) Diğer şartlar,
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları haiz olmak,
b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak,
c) Stajyer kontrolör sınavına daha önce iki defadan fazla katılmamış olmak,
ç) Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına elverişli olmak, kontrolörlük görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl sağlığı veya vücut sağlığı ile özürlü bulunmamak,
d) Yapılacak inceleme sonucunda sicili, tutumu ve davranışları yönünden stajyer kontrolörlüğe engel bir durumu olmamak,Giriş sınavına, öğrenim dalları (gruplar) itibariyle alınacak stajyer kontrolör sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.
2- BAŞVURU TARİHİ ŞEKLİ VE YERİ:
Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya http://www.kulturturizm.gov.tr/ internet adresinden temin edilecek başvuru formunun eksiksiz doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 26/10/2009 tarihi mesai saati bitimine kadar adı geçen Başkanlığa elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan başvuruların, son başvuru (26/10/2009) tarihinin mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen adresine teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 02/11/2009 tarihinden itibaren http://www.kulturturizm.gov.tr/ internet adresinden ve Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresi ile İnönü Bulvarı No:5 Bahçelievler/Ankara adresinde bulunan Bakanlık hizmet binalarının girişine asılarak ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.Sınava katılmaya hak kazanan adayların, 06/11/2009 tarihinde, mesai saatleri içerisinde Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden, fotoğraflı Sınava Giriş Belgesini imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.
3- BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
a) Başvuru formu,
b) Yüksek öğrenim diploması/çıkış belgesi aslı veya noterden onaylı örneği,
c) Nüfus cüzdanının onaylı sureti,
ç) 4,5×6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,
d) Geçerlilik süresini doldurmamış KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği.
4- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:
1-Adayların İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinin birinden seviyelerini ölçmek üzere, test şeklinde yabancı dil sınavı yaptırılacaktır.
2-Yapılan yabancı dil sınavından en az yetmiş puan alan adaylar, aşağıda öğrenim dalları (gruplar) itibariyle belirtilen konulardaki bilgi düzeyleri ile birlikte hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zekâ ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususlar da göz önünde bulundurularak, sözlü sınava tabi tutulacaklardır.Alan Bilgisi Konusunun Alt Konuları:
1. Gruptan Sınava Girecekler İçin:Üniversitelerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların tabi tutulacağı sınav konu ve alt konuları aşağıda belirtilmiştir.
a) Hukuk:
1) Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası
2) Medenî Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Şahsın Hukuku)
3) İdare Hukuku
4) İdari Yargı
5) Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)
b) İktisat:
1) Mikro İktisat
2) Makro İktisat
3) Uluslararası İktisat
4) Türkiye Ekonomisi
c) İşletme:
1) İşletme Temel Kavramlar
2) İşletme Yönetimi
3) Üretim-Pazarlama-Finans Yönetimi
ç) Maliye:
1) Kamu Maliyesi
2) Maliye Politikası
3) Bütçe
d) Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler:
1) Siyaset Bilimi
2) Siyasi Tarih
3) Türk Dış Politikası
e) Genel Muhasebe,
f) Genel kültür (Atatürk İlke ve İnkılâpları, Bakanlığın görev alanına giren konular, genel kültür ile ilgili diğer konular), genel yetenek,
g) Yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca).
2. Gruptan Sınava Girecekler İçin:Üniversitelerin mimarlık fakültelerinden veya bu fakülteye denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların tabi tutulacağı sınav konu ve alt konuları aşağıda belirtilmiştir.
a) Alan bilgisi,
1) Mimarlık ve Sanat Tarihi,
2) Çevresel Tasarım,
3) Restorasyon,
4) Yapı Bilgisi,
5) Bina Bilgisi,
6) Şehircilik,
7) İmar Hukuku,
b) Genel kültür (Atatürk İlke ve İnkılâpları, Bakanlığın görev alanına giren konular, genel kültür ile ilgili diğer konular), genel yetenek,
c) Yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca).
5- SINAV YERİ VE TARİHİ:
1- Yabancı Dil Sınavı: Sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra http://www.kulturturizm.gov.tr/ adresinde ve Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresi ile İnönü Bulvarı No:5 Bahçelievler/Ankara adresinde bulunan Bakanlık hizmet binalarının girişine asılarak ilan edilecektir. Sınavı kazananlara, sözlü sınava davet edilmek üzere yazılı olarak bildirimde de bulunulacaktır.
2- Sözlü Sınav: 02/12/2009 tarihinde saat 09:00 da Milli Kütüphane Başkanlığı Yunus Emre Salonu 7. Cadde Sonu Bahçelievler/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde de sözlü sınava devam edilecektir.Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.Sınav giriş belgesi olmayan aday sınava katılamaz.
6- ATANACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER;
Yapılan (yabancı dil ve sözlü) sınavda başarılı olanlardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış (Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına elverişli olmak, kontrolörlük görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl sağlığı veya vücut sağlığı ile özürlü bulunmadığı ifadeli) sağlık kurulu raporu,
b) Erkek adaylardan askerlik görevini yaptığını veya tecilli veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,
c) Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınan belgenin aslı,
ç) Adayın kendi el yazısıyla yazılmış, kendisi hakkında bilgi alınabilecek en az iki kişinin adı, soyadı ve adreslerini de içeren detaylı özgeçmişi,
d) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form (3 nüsha).Giriş sınavını kazananların, yukarıdaki belgeleri, başarılı olduğunun bildirilmesini müteakip 15 gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına elden teslim etmeleri şarttır. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyenlerin atamaları yapılmaz.Süresinde belgelerini ibraz eden adayların stajyer kontrolörlüğe atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.Sınav başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
7- DEĞERLENDİRME:
1- Adayların yabancı dil sınavında başarılı sayılabilmeleri için en az 70 ve üzerinde puan almaları şarttır.
2- Sözlü sınav konularının ağırlık puanları eşittir.
3- Sözlü sınavda, Sınav Kurulu üyelerince her adaya ayrı ayrı 100 puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için, sözlü sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama 70 ve daha yukarı puan almaları şarttır.
4-Yabancı dil sınav puanı ile sözlü sınav puanının toplamının yarısı giriş sınavı başarı notunu oluşturur. En az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.
5- Giriş sınavı puanının eşitliği halinde yabancı dil puanı yüksek aday tercih edilir.
6- Yabancı dil sınavı ve sözlü sınavı kazanmış olmak kazanılmış hak sayılmaz.
8- GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Giriş sınavını kazananların listesi http://www.kulturturizm.gov.tr/ internet adresinde ve Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresi ile İnönü Bulvarı No:5 Bahçelievler/Ankara adresinde bulunan Bakanlık hizmet binalarının girişine asılarak ilan edilecektir. Giriş sınavını kazanan stajyer kontrolör adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Başvuru Formu İçin Tıklayınız…

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
2017 YGS Soru ve Cevapları pdf Formatında AçıklandıÖSYM, 2017 YGS soru ve cevaplarının tamamını pdf formatına açıkladı. 2017 YGS...
2017 YGS Sınav Giriş YerleriDUYURU (02 Mart 2017) 2017 YGS: Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi 12 Mart 2017 tarihinde...
YGS 2010-2017 Yılları Soru ve Cevapları (pdf)2010-2017 yılları arasında yapılan son 7 yılın YGS sınavlarına ait soru ve cevaplarının...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...
2017 Yılında 2 bin 750 Hakim ve Savcı AlınacakAdalet Bakanlığı 2017 yılında 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı yapmayı planlıyor....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker