İstanbul Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Genel » İstanbul Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı
22 Eylül 2009 - 15:26

>

İstanbul Kalkınma Ajansı 30 Uzman, 6 destek personeli alacak. Ayrıntılar yazının devamında.
TR10 DÜZEY 2 (İSTANBUL) KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI
TR10 Düzey 2 (İstanbul) Kalkınma Ajansı’na 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; İstanbul’un kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen yetenekli, kendine güvenen, üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri ile mühendislik bölümlerinden lisans diplomasına sahip, 30 adet “uzman personel” ile tercihen yüksek öğrenim mezunu 6 adet “destek personeli” alınacaktır.
BAŞVURU TARİHLERİ: 19 Eylül–9 Ekim 2009
SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN İLANI: 13-14 Ekim 2009SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ: 15-20 Ekim 2009BAŞVURU YERİ: TR10 Düzey 2 (İstanbul) Kalkınma Ajansı Geçici İrtibat Bürosu
İstanbul Valiliği Oda No:10 Ankara Cad. 34410 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul
Tel: +90 212 – 455 59 33
1- Genel Şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış veya muaf olmak.
2- Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları:
a) Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri ile Mühendislik dallarında veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Son beş yılda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden, en az 80 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak,
c) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 2008 veya 2009 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınav (KPSS)’ından mezun oldukları alana göre asgari aşağıdaki puanı almış olmak:

ALAN—————KPSS Puan Türü——————Taban Puanı
Hukuk————–KPSS 11 veya 21——————-80
İktisat————–KPSS 9 veya 28———————80
Maliye————-KPSS 24—————————–80
İşletme————KPSS 29 veya 99———————80
Kamu Yönetimi—KPSS 30 veya 37———————-80
Uluslararası İlişkiler—KPSS 33 veya 36——————80
Sosyoloji—————KPSS 3 veya 4———————80
Şehir ve Bölge Planlama—-KPSS 3 veya 4—————–80
Mimarlık/Mühendislik—–KPSS 3 veya 4—————–80
d) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise,
Başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak:
a) Planlama, programlama
b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi
c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi
d) İzleme ve değerlendirme
e) Tanıtım, danışmanlık
f) Şehircilik ve çevre
g) Araştırma-geliştirme
h) Bilgi ve iletişim teknolojileri
i) Finansman
j) İnsan kaynakları yönetimi
k) Uluslararası ticaret
3- Uzman Personel İçin Tercih Kriterleri:
Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebidir:
a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,
b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),
c) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,
d) Rekabetçilik ve Kümelenme Analizi,
e) Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,
f) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,
g) Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,
h) Hibe ve Proje Yönetimi konularında denetim ve usulsüzlük incelemelerinde deneyim sahibi olmak,
i) 5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,
j) Hukuk Fakültesi mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,
k) Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,
4- Destek Personeli İçin Sınava Giriş Şartları:
a) İdari ve Mali İşler Departmanında istihdam edilecek personel için İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, muhasebe konusunda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak,
b) Yönetici Asistanı olarak istihdam edilecek personel için Maliye, İktisat, İşletme, Hukuk, Şehir ve Bölge Planlama, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi ve Halkla İlişkiler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak (5 yıl tecrübe sahibi olmak ve ileri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak tercih sebebidir),
c) Bilgi İşlem Hizmetlerinde çalışacak personel için 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar enformatik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurtiçi veya dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak veya programcılık, web tasarımı, veri tabanı yönetimi, sistem yönetimi, ağ güvenliği ve coğrafi bilgi sistemi konularında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak (ileri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak tercih sebebidir),
d) Personel İşlerinde istihdam edilecek personel için Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, İş Kanunu’na hakim, eğitim konusunda bilgi, beceri ve deneyime sahip, sosyal ve aktif, insan ilişkileri kuvvetli, kariyer planlama, performans değerlendirme, veri işlem, sayısal analiz başta olmak üzere insan kaynakları alanında en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak,

e) Arşiv ve Depo Görevlisi olarak istihdam edilecek personel için Kütüphanecilik, Arşivcilik, Bilgi ve Belge Yönetimi dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak (en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir.)

Alınacak destek personelin uzmanlık alanına göre dağılımı şu şekilde olacaktır:

DESTEK PERSONEL KADRO DAĞILIMI
KONU———————————————-SAYI
İDARİ VE MALİ İŞLER—————————–2
YÖNETİM ASİSTANLIĞI VE HALKLA İLİŞKİLER—-1
BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ—————————-1
PERSONEL İŞLERİ————————————–1
ARŞİV VE DEPO GÖREVLİSİ—————————-1
5- Başvuru Tarihi, Başvuru Şekli ve Yeri:
Adayların, TR10 Düzey 2 (İstanbul) Kalkınma Ajansı web sayfasındaki (http://www.iska.org.tr/) İş Talep Formu’nu eksiksiz bir şekilde dolduracaklardır. Adaylar web sayfasında doldurdukları İş Talep Formu’nun çıktısını alıp vesikalık fotoğraf yapıştırıp imzalayıp 19 Eylül-9 Ekim 2009 tarihleri (saat 09:00-17:00) arasında elden veya posta yolu ile TR10 Düzey 2 (İstanbul) Kalkınma Ajansı Geçici İrtibat Bürosu, İstanbul Valiliği Oda No:10 Ankara Cad. 34410 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- Uzman ve Destek Personeli İçin Sınava Giriş, Sınav Şekli, Yeri ve Tarihi:
Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra mülakat sınavına katılabilecekler ve sınav yeri 13-14 Ekim 2009 tarihleri arasında TR10 Düzey 2 (İstanbul) Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.iska.org.tr/) ilan edilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü mülakat sınavına çağırılabilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Uzman ve destek personel alımı için sözlü mülakat sınavı yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda; KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verilecektir.
Sözlü Yarışma Sınavı 15-20 Ekim 2009 tarihleri arasında yapılacaktır. Sözlü Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.
7- Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı
Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz tam puan üzerinden yetmiş tam puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
Belli bir öğrenim dalındaki adayların başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. Sınav sonuçları TR10 Düzey 2 (İstanbul) Kalkınma Ajansı internet sayfasında (http://www.iska.org.tr/) ilan edilecek ve sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.
İş Talep Formu

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Diyanet 42 Memur Alacak

D U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan; 1....

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanıZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu...
Alay Belediyesi 1 Tekniker alacakALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye...
Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanıMERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye...
Diyanet 42 Memur AlacakD U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında...
DHMİ 120 Hava Trafik Kontrolorü AlacakDevlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü 20 adet Asistan Hava Trafik Kontrolörü, 100...
İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Memur alım İlanıS.S. 699 İZNİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ; ÜNİVERSİTELERİN...
Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Sultangazi Belediyesi 25 Memur Alım İlanıSULTANGAZİ BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Sultangazi Belediyesinde...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Afyonkarahisar Çobanlar Belediyesi 21 memur alacakAfyonkarahisar Çobanlar Belediyesi çeşitli hizmet sınıflarında 21 memur alacak. Son...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba