Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Personel Alım İlanı (35 kişi)

Ana Sayfa » Genel » Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Personel Alım İlanı (35 kişi)
22 Ağustos 2009 - 15:31

>

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 35 personel alacak. Alınacak personelin 29 tanesi uzman personel, 6 tanesi de destek personeli olarak istihdam edilecek.
ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA)
PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına (OKA) ‘5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’ ile ‘Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’ hükümleri uyarınca; TR83 Düzey 2 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat)’nin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 29 Uzman Personel ve 6 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

1- Genel Şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, ertelettirmiş veya muaf olduğunu belgelemek.

2. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları:

2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslar-arası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek-öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak,

c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

ALAN—————-KPSS PUAN TÜRÜ—————-TABAN PUANI
Hukuk—————-KPSS 3,11 veya 21—————-80
İktisat—————-KPSS 3,9, 18 veya 22————-80
Maliye—————-KPSS 3 veya 24——————-80
İşletme—————KPSS 3,19 veya 23—————-80
Kamu Yönetimi——-KPSS 3,30 veya 37—————-80
Uluslararası İlişkiler—–KPSS 3 veya36—————–80
İstatistik—————-KPSS 3,25 veya 75————–80
Matematik————–KPSS 3,4 veya 5—————-80
Sosyoloji—————-KPSS 3,4 veya 5—————–80
Şehir ve Bölge Planlama-KPSS 3,4 veya 5—————–80
Çalışma Ek ve End. İlş.–KPSS 3,14 veya 48————–80
Mimarlık/Mühendislik—KPSS 3,4 veya 5—————80

2.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar
a) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak,
b) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, matematik, sosyoloji, şehir ve bölge planlama, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, mimarlık ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;
A) Planlama, Programlama,
B) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
C) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,
Ç) İzleme ve Değerlendirme,
D) Tanıtım, Danışmanlık,
E) Şehircilik ve Çevre,
F) Araştırma-Geliştirme,
G) Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
Ğ) Finansman,
H) İnsan Kaynakları Yönetimi,
I) Uluslar Arası Ticaret.

2.3 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 3’üncü Maddesi uyarınca başvuracak adaylar için;
a) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL/IELTS) sahip olmak,
b) 5449 sayılı Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince Avrupa Birliği MEDA fonundan desteklenen Samsun Kastamonu Erzurum Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı uygulamaları kapsamında Proje Uygulama Biriminde görev almış, halen Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğinde çalışan ve Ajansın kuruluş kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten (22 Kasım 2008) itibaren altı ay içerisinde ajansta istihdam edilmek için başvurusunu yapmış olmak.

2.4. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri
Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır;
a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,
b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),
c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,
ç) Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,
d) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,
e) Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,
f) Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,
g) Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,
h) Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,
ı) Hibe ve Proje Yönetimi konularında Denetim ve Usulsüzlük İncelemelerinde deneyim sahibi olmak,
i) 5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,
j) Hukuk Fakültesi mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,
k) İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,
l) MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,
m) Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

3. Uzman Personel İçin Başvuruda İstenen Belgeler:
a) İş Talep Formu,(Ek-1)
b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı ve
ya tasdikli sureti veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL/IELTS) aslı veya tasdikli sureti veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
ç) 4.5×6 ebadında üç (3) adet vesikalık fotoğraf,
d) Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı,
e) Nüfus Cüzdanı örneği,
f) Özgeçmiş,
g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
ğ) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
h) KPSS’ ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösterir belge (Kamu Kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),
ı) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini gösteren diğer belgeler.

4. Destek Personel İçin Sınava Giriş Şartları
4.1. Yönetici Asistanı (1) Kişi,
İlk defa atanacaklar için; Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Hukuk, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Halkla İlişkiler ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 5, KPSS 7 veya KPSS 8 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak.

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Hukuk, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Halkla İlişkiler ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda yukarıda sayılan alanlarda en az 5 yıllık tecrübe sahibi olmak.

Her iki durumda da adayların ayrıca KPDS, TOEFL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS’ den 70 veya buna denk kabul edilen TOEFL veya IELTS dil puanı) sahip olması, MS Office programlarını kullanması, yönetici asistanlığı alanında tecrübe sahibi olması veya Bölgesel Kalkınma Programında görev almış olması tercih sebebi sayılacaktır.

4.2 Halkla İlişkiler Görevlisi (1) kişi:
İlk defa atanacaklar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, Medya ve İletişim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, Medya ve İletişim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda yukarıda sayılan alanlarda en az 5 yıllık tecrübe sahibi olmak.

Her iki durumda da adayların ayrıca KPDS, TOEFL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS’ den 70 veya buna denk kabul edilen TOEFL veya IELTS dil puanı) sahip olması, MS Office programlarını kullanması, halkla ilişkiler alanında tecrübe sahibi olması veya Bölgesel Kalkınma Programında görev almış olması tercih sebebi sayılacaktır.

4.3. Büro Görevlisi (1) Kişi:
İlk defa atananlar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Hukuk, Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Hukuk, Maliye, İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Her hangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda bu alanda en az 5 yıl çalışmış olmak,

Ayrıca her iki durumda da adayların KPDS, TOEFL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS’ den 70 veya buna denk kabul edilen TOEFL veya IELTS dil puanı) sahip olması, MS Office programlarını kullanması veya Bölgesel Kalkınma Programında görev almış olması tercih sebebi sayılacaktır.

4.4. Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlileri (2) Kişi:
İlk defa atananlar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Maliye, İktisat, İşletme veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Maliye, İktisat, İşletme veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Her hangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda ilgili alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

Adayların KPDS, TOEFL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS’ den 70 veya buna denk kabul edilen TOEFL veya IELTS dil puanı) sahip olması, MS Office programlarını kullanması, finansal raporlama, bütçeleme, Kamu Muhasebe Sistemi (SAY 2000i) ve Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi (BYES) alanında tecrübe sahibi olması tercih sebebi sayılacaktır.

4.5. Bilgi İşlem Görevlisi (1) Kişi:
İlk defa atananlar için; 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık Bilgisayar Mühend
isliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Her hangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda bu alanda en az 5 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

Ayrıca adayların KPDS, TOEFL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS’den 70 veya buna denk kabul edilen TOEFL veya IELTS dil puanı) sahip olması, masaüstü yazılımları, web programlama, veritabanı tasarımı – yönetimi süreçlerine hakim; Visual C, Windows 2000-2003 Server sunucuları, domain yapısı – network topolojileri, Linux, Web sunucusu kurulum ve yönetimi, MySQL, MSSQL, IIS, Ofis programlama (XML), ASP, ASP.NET, Adobe Photoshop vb. tasarım araçları konularında genel bilgi ve yeterli iş tecrübesine sahip olması tercih sebebi olacaktır.

5. Destek Personeli İçin Başvuruda İstenecek Belgeler
a) İş Talep Formu,(EK-1)
b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya tasdikli sureti veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
c) 4.5×6 ebadında üç (3) adet vesikalık fotoğraf,
ç) Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı,
d) Nüfus Cüzdan örneği
e) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden en az 70 veya daha yüksek puan aldıklarını gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti veya aslı Ajansa başvuru sırasında ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
f) Özgeçmiş,
g) Erkek adaylar için askerlik tecil/terhis, veya muafiyet belgesi aslı veya tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
h) Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları veya tasdikli suretleri ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
ı) İş tecrübesi ile başvuranların Kamu Kurumlarından veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları ispatlayıcı belge.

6. Sınav Şekli:
Yarışma sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda; KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir.

7. Başvuru
Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 15 Eylül 2009 Salı günü saat 17.00’ye kadar “Kale Mahallesi, Cumhuriyet Cad. No: 8/1 İlkadım/SAMSUN ” adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8. Sınava Giriş:
Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 23 Eylül 2009 tarihinden itibaren Ajansın web sitesi olan http://www.oka.org.tr/ ile http://www.amasya.gov.tr/, http://www.corum.gov.tr/ ,http://www.samsun.gov.tr/, ve http://www.tokat.gov.tr/ internet sayfalarında ilan edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının üç katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir.

Uzman personel bakımından;
KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 5449 Sayılı Kanunun ve ilgili personel yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda toplam 87 aday sözlü sınava çağırılabilecektir.

Destek personeli bakımından;
KPSS puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 5449 Sayılı Kanunun ve ilgili personel yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda toplam 18 aday sözlü sınava çağırılabilecektir.

Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar internet sayfasında belirtilen saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

9. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:
Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Kazananlar Genel Sekreterlikçe, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan http://www.oka.org.tr/ ile http://www.amasya.gov.tr/, http://www.corum.gov.tr/ ,http://www.samsun.gov.tr/, http://www.tokat.gov.tr/ adreslerinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İŞ TALEP FORMU; Ajansın web sitesi olan http://www.oka.org.tr/ ile http://www.amasya.gov.tr/, http://www.corum.gov.tr/ ,http://www.samsun.gov.tr/, http://www.tokat.gov.tr/ , http://www.dpt.gov.tr/ adreslerinden temin edilebilir.

Eki: (1) adet İş Talep Formu
Dokümanı indirmek için tıkla
yınız.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Bağcılar Belediyesi 40 Memur AlacakBAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar...
İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İznik Belediyesi Personel Alım İlanıİZNİK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bursa İli İznik Belediye...
Akdeniz İhracatçı Birlikleri 9 Personel AlacakAKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
Çekmeköy Belediyesi 15 Memur Alım İlanıÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI Çekmeköy...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
Bursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur AlacakBursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur alımı için duyuru yaptı. 25 Lisans mezunu...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Rize Ardeşen Belediyesi 3 Memur AlacakARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Ardeşen Belediye...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım